Kontakpersoon

Tersia Petzer E-pos: ontvangs@sinoos.co.za

Ekologie

As Taakspan van die Oostelike Sinode stel ons ons ten doel om gemeentes te motiveer om by alle mense ‘n liefde vir die natuur te kweek en hulle bewus te maak van die noodsaaklikheid van daadwerklike aksies waardeur die natuur bewaar kan word.

Ekofaktor kamp

 • Teikengroep: Graad 5 en 6 leerders
 • Datum: 25-28 September 2024
 • Plek: Berg en Rivier

Kliek hier vir die inskryfvorm en vrywaringsvorm

Gesinsnaweek

 • 29 November – 1 Desember 2024

Inligting en inskrywingsvorm

Reëlings vir kampers

Program vir die naweek

Voorsitter van Taakspan: Dif Ehlers

Missionale Kerkwees

Die volgende prioriteite is geïdentifiseer waarop gefokus gaan word:

 1. Herontdekking van ons missionale roeping (missionaliteit):
  • Wat is missionaliteit/gestuurdheid?/Hoe kan ons as gestuurdes aansluit by God se werk?
  • Hoe word dit onderskei met blote diakonale/noodsorg-projekte?)
 2. Missionale Evangelisasie: vat die positiewe energie en momentum van die sinodesitting verder
 3. Missionale dissipelskap:
  • Verhouding tussen evangelisasie en dissipelskap: dissipels wat dissipels maak
  • Dissipelskap as ‘n nuwe manier van lewe in pas met God se ritmes (geloofsvorming: IN PAS – Ritmes en gewoontes vir missionale gemeentes)
 4. Missionale Eredienste: missionale aanbidding en liturgie
 5. Lidmaatbemagtiging en die kritiese rol van leierskap (toerusting van predikante)

Missionale gemeentes

Ons wil die gemeentes wat aangemeld het begelei op ‘n reis om Missionale Gemeentes te word en nuwe hoop te kry vir hulle roeping. 

Ons wil predikante help om met nuwe inisiatief gemeentes te begelei om te groei in die impak wat hulle in hul gemeenskappe en die wêreld maak.

Voorsitter van Taakspan: Frikkie Coetzee

Kommunikasie

Doelwitte vir ‘n eerste fase van ‘n proses rondom die kommunikasie:

 • Opskerping van die algemene kommunikasie
 • Verhoogde effektiwiteit
 • Pas die algehele “look&feel” aan
 • Deel belangrike inligting
 • Vertel gemeentes se verhale
 • Bemark projekte en ander geleenthede
 • Verbeter die algehele beeld van die sinode

Teikengehoor van ons kommunikasie:

 • Predikante
 • Kerkkantore
 • (Moontlik) gemeenteleiers

Voorsitter van Taakspan: JI de Wet

Jeug en Gesinne

Jeugbediening het ‘n erediens-element, ‘n huisgeloof-element en ‘n kategese-element.

Die Taakspan fokus op:

 • netwerke en bewusmaking,
 • die aanbieding van ‘n webinaar,
 • op digitale moontlikhede vir ouers.

Daar is steeds geleenthede om kinders en jongmense te bedien; geleenthede om ouers te bemagtig met toerusting en ondersteuning asook om ‘n geestelike bewustheid te skep

Voorsitter van die Taakspan: Fred Wilson

Leraarversorging

 Ons fokus op:

 1. Opstel van ‘n vraelys ter ondersoek van moontlike behoeftes, voorstelle en dinge wat wel werk tov hierdie fokus-area.
 2. Inisieer ‘n steekproef van predikante vir kontak- groepsgesprekke.
 3. Kontak ander Sinodes vir ‘best practises.’
 4. Voorstel van subsidiëring vir professionele hulp aan predikante in nood met geïdentifiseerde lys van terapeute wat gebruik kan word.
 5. Deurdagte riglyne opstel oor predikante versorging en verhoudinge deur kerkrade, ringe en streeksinodes.

Voorsitter van die Taakspan: Carl du Preez

Gemeente Ondersteuning

Sinodehuis en personeel

 1. Wat word reeds gedoen:
 • Inligting: Familienuus, amptelike skrywes
 • Adviese: gemeente-bestuur, finansiële bestuur, personeelsake
 • Opleiding
 • Scenario-gesprekke
 • Kerkordelike advies
 • Strategiese gesprekke – fasilitering
 • Kontak tussen leraars/gemeentes en die Pensioenfonds, Mediese fonds, Algemene Sinode
 1. Nuwe sake:
 • Opleiding van kantoorpersoneel: finansiële administrasie, kantooradministrasie
 1. Verhoudingsbou
 • Besoeke aan gemeentes en leraars
 • Ringsbesoeke deur Sinodale Diensraad
 • Pastorale gesprekke met leraars op ad hoc-basis

Voorsitter van Taakspan: Francois Retief

Teologiese Gesprek

Moontlike konferensie(s) of gesprekke waaraan mense kan deelneem met moontlike temas: 

 • Christendom na post-Christendom, koloniaal en postkoloniaal.
 • Ekklesiologiese en missionale modelle (dalk Daniel Louw se werk wat krities is oor Missio Dei, asook passio dei / Lydende God)
 • Nuwe teologiese denke
 • Spiritualiteit
 • Inkarnasie, ekklesiologie en kontekstuele verpakkings
 • Saam dink oor  hedendaagse en Suid-Afrikaanse temas bv beurtkrag, ekonomiese krisis ens.

 Voorsitter van Taakspan: Danie Vermaak

Print Friendly, PDF & Email