Bedryfsbestuurder

Cathy Odendaal E-pos: finans@sinoos.co.za

 Die Algemene Sinode het ‘n nuut opgedateerde weergawe van die Bestuursgids vir gemeentes, kerkrade en kerkkantore beskikbaar gestel.  Kliek op hierdie skakel vir die Bestuurshandleiding.  Hierdie is ‘n administratiewe handleiding oor alles van personeelsake, vergoeding, diensooreenkomste en dissiplinêre prosesse. Gemeentes wat die gids wil kopieër en probleme daarmee ervaar, kan die Sinodehuis kontak vir hulp. 

Elke gemeente het werknemers in diens en daarom het die gemeente as werkgewer sekere verantwoordelikhede en pligte om na te kom. Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes stip die verantwoordelikheide van beide die werkgewer en werknemer duidelik uit en word aangevul deur kerklike reëls en riglyne. Die Algemene Sinode se Kerkorde sowel as die Oostelike Sinode se Familiereëls toon die Christus-gerigtheid van die kerk ook teenoor sy werknemers. Personeelsake word by gemeentes tipies deur Diensverhoudinge Kommissies bestuur.     

Alhoewel ons op hierdie webblad sekere insigte omtrent die kerk se verantwoordelikhede en pligte deel beveel ons sterk aan dat lede van die Kommissie van Diensverhoudinge sowel as die persoon wat personeelsake by die gemeente hanteer hulself vergewis van die inhoud van bogenoemde dokumente. Dit is ook belangrik dat die gemeente ‘n eiesoortige personeelbeleid in plek het. Die konsep personeelbeleid verkrygbaar hier dien slegs as riglyn en bevat nie noodwendig die totale beleid van die gemeente nie.

Die Sinode speel ‘n ondersteunende rol en die verantwoordelikheid om aan al die wette en regulasies te voldoen bly die gemeente s’n.       

Let daarop dat die Wet op Basiese Diensvoorwaardes die hoogste gesag in ‘n hof dra.     

Kliek op onderstaande links vir toegang tot die dokumente:

Wet op Basiese Diensvoorwaardes van 1997 (Engels)
Opsomming van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, 1997
Kerkorde
Familiereëls

Regulasies

Vir enige navrae kontak Cathy Odendaal, Tel (012) 804-9543/4 of e-pos finans@sinoos.co.za

 

Personeelsake word deur verskeie landwette asook die Kerkorde gereguleer.

Die vernaamste toepaslike wette is:

 

  • Wet op Arbeidsverhoudinge, 66 van 1995
  • Wet op Basiese Diensvoorwaardes, 75 van 1997
  • Wet op Werkloosheidsversekering, 30 van 1966
  • Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en –siektes, 130 van 1993
  • Wet op Beveiliging van Persoonlike Inligting, 4 van 2013
  • Wet op Inkomstebelasting, 58 van 1962

Elke gemeente as regspersoon en werkgewer is verantwoordelik vir die toepassing van hierdie wette. Indien onsekerheid bestaan kan die Sinode gekontak word vir hulp. Die Sinode beveel aan dat elke gemeente sy eie Personeelbeleid skep en onderhou. ‘n Goeie personeelbeleid bevat die Gemeente se toepassing van elke wet en regulasies.

Kliek op onderstaande links vir toegang tot die dokumente:

29/01/2020

Vergoedingsriglyne

Die toepaslike inligting met betrekking tot die volgende aspekte word beskikbaar gestel deur op elke aspek te kliek.
Om te druk nadat oopgemaak is, druk ctrl P op sleutelbord.
Om te stoor, kliek regs op “link” en kies ‘save target as’

Vir enige navrae kontak Cathy Odendaal, Tel (012) 804-9543/4 of e-pos finans@sinoos.co.za

Die riglyne vir vergoeding wat die Sinode aan gemeentes verskaf word jaarliks aangepas volgens die riglyne wat van die Algemene Sinode ontvang word en na die jaarlikse Begrotingsrede deur die Minister van Finansies.

Alhoewel die riglyne verskaf word om eenvormigheid in vergoeding vir die leraars van al ons gemeentes te kry, word elke leraar se vergoeding vasgestel en gefinaliseer met inagname van die finansiële vermoë van die gemeente.

Vergoeding vir kerkpersoneel en amptenare word vasgestel met oorweging van die vereistes vir die pos, kwalifikasies, werksure, verantwoordelikhede, heersende mark en die finansiële vermoë van die gemeente.

Pensioen

Vir enige navrae kontak Cathy Odendaal by

012 804-9543/4 of e-pos finans@sinoos.co.za

Gemeentes van die Oostelike Sinode behoort aan die Predikante Pensioenfonds sowel as die Amptenare Pensioenfonds. Die opsies, voordele en kostes van die twee pensioenfondse verskil.

Volgens die Kerkorde is aansluiting by die Predikante Pensioenfonds vir alle leraars verpligtend.

Amptenare by gemeentes wat lid is van die Amptenare Pensioenfonds is verplig om daarby aan te sluit. Gemeentes wat nog nie lid is van die Amptenare Pensioenfonds nie kan aansluit deur Ilana de Witt by +27 12 369 8813 te skakel of per epos by ilana@simekaconsult.co.za.

Theo Smit van die Pensioenkantoor hanteer beide pensioenfondse en kan telefonies gekontak word by +27 12 342 0415 of per epos by theo@pensioene.co.za.

Personeellede getaak met salarisse moet alle Pensioen-verwante aktiwiteite aanlyn op die RFW-stelsel doen, te kry by https://www.retirementfundweb.co.za/. Premies moet maandeliks op hierdie stelsel bevestig word en ooreenstem met die totale pensioenaftrekking van personeellede plus die gedeelte wat deur die gemeente bygedra word. Nuwe lede word elektronies aangesluit het en lede wat bedank of aftree, word ook deur die “Exit”-proses op die stelsel geneem. Dokumente, vorms en gidse kan ook van die webtuiste afgelaai word.

SANLAM PREDIKANTE EN AMPTENARE PENSIOENFONDS LEDEGIDS 2024 

SANLAMTOEP 24/4/2023

RFW Administrasie Handleiding 2/2/2023

Once off change to Option 1 – funeral cover 13/5/2024

Omsendskrywes

2024

Omsendskrywe 4 (13/05/2024 – Begrafnisskema) Circular 4

Omsendskrywe 3 (24/04/2024 – Sanlamtoep)

Omsendskrywe 2 (11/04/2024 – Begrafnisskema) Circular 2

Omsendskrywe 1 (30/01/2024 – Pensioenfondsbydraes) Circular 1

 

Vorige omsendskrywes

2023

Omsendskrywe 8 (31/10/2023)

Omsendskrywe 7 (17/8/2023)

Omsendskrywe 6 (15/8/2023)  Circular 6 of 2023

Omsenskrywe 5 (4/8/2023)

Omsendskrywe 4 (13/7/2023)

Omsendskrywe 3 (12/04/2023)

Omsenskrywe 2 (13/4/2023)

Omsendskrywe 1 – Verwelkomingsbrief (2/2/2023)

Vorige omsendskrywes

2022

Pensioenfonds Administrasie (20/9/2022)

Omsendskrywe 5 (11/8/2022 – nuwe verstek portefeulje)

Omsendskrywe 4 (13/6/2022) – Predikantepensioenfonds voor 1/10/2013)

Omsendskrywe 3  (19/4/2022)

Omsendskrywe 2 (15/3/2022)

Omsendskrywe 1 (26/1/2022)

2021

Omsendskrywe 7 (13/12/2021)

Omsendskrywe 3 (29/7/2021)

Skrywe re PAP Fondsbestuurskommitee  (29/7/2021)

Omsendskrywe 1Circular 1

Verlof

Vir enige navrae kontak Cathy Odendaal, Tel (012) 804-9543/4 of e-pos finans@sinoos.co.za

Personeel kan verskillende tipes verlof neem, onder andere jaarliks, siekte en menslikheid. Ander tipes verlof kan ook van toepassing wees maar word deur die amp en werkgewer bepaal.

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1997 (die Wet) het spesifieke minimum regulasies vir elke tipe verlof. Die dienskontrak van elke werknemer stipuleer die ooreengekome verlof wat geneem mag word.

Reglement 22 van die Kerkorde en Reglement 16 van die Familiereëls reguleer verlof vir predikante terwyl Hoofstuk 3 van die Wet op amptenare van toepassing is. Gemeentes mag meer verlof toestaan as die minimum vereistes, maar nooit minder nie.

Indien verlof aan ‘n werknemer verskuldig is ten tye van diensbeëindiging mag die gemeente ‘n verpligting hê (tensy anders in die dienskontrak bepaal) om die nominale waarde bereken teen TKVI van die verlofdae aan die werknemer uit te betaal. Daar moet jaarliks in die finansiële state voorsiening gemaak word vir hierdie moontlike verpligting. Die voorsiening is slegs ‘n boekinskrywing en word jaarliks aangepas.

Kry meer informasie hier:

10/02/2021

Medies

Vir enige navrae kontak Cathy Odendaal, Tel (012) 804-9543/4 of e-pos finans@sinoos.co.za

Oostelike Sinode het saam met die 3 ander Transvaal Sinodes ‘n ooreenkoms met Bestmed.

Dit is goeie korporatiewe beleid dat werkgewers (gemeentes) bydra tot hul werknemers se mediese kostes om te verseker dat werknemers ten alle tye medies goed versorg is.

Werkgewers (kerkrade) betaal dan aan werknemers ‘n mediese toelaag om die koste van die mediese premie te subsidieer. Die toelaag word onderhandel aan die hand van die Familiereëls en goeie korporatiewe bestuur.

Ons kontakpersone by Bestmed vir navrae is Connie Venter van Bestmed by 012 472 6317 en Veronica Stuurman by 012 472 6456. Ander navrae moet gerig word by 0860 002 378 of aan service@bestmed.co.za.

Laai hier af:

 

13/12/2021

Inkomstebelasting

Vir enige navrae kontak Cathy Odendaal, Tel (012) 804-9543/4 of e-pos finans@sinoos.co.za

Elke werknemer moet geregistreer wees vir inkomstebelasting, maar nie alle werknemers hoef ‘n opgawe in te dien nie. Kliek hieronder om te sien wie opgawes moet indien.

Die berekening van inkomstebelasting is skaal-gedrewe en hang af van die jaarlikse inkomste van die werknemer. Belastingskale en drempels kan hieronder verkry word.

Die bedrag wat maandeliks van die werknemer se salaris afgetrek word moet ook maandeliks aan die SAID oorbetaal word. ‘n EMP201 opgawe moet voltooi word en die betaling aan die SAID moet dieselfde wees as die totaal op die opgawe.  Die opgawe word maandeliks op die eFiling stelsel ingevoer by https://www.sarsefiling.co.za/.

Kry meer inligting hier:

30/01/2020

Werkloosheidsversekering

Vir enige navrae kontak Cathy Odendaal, Tel (012) 804-9543/4 of e-pos finans@sinoos.co.za

Vir elke werknemer wat ‘n salaris ontvang moet Werkloosheidsversekering van 2% van die totale vergoeding betaal word. Die werknemer betaal 1% en die werkgewer die ander 1%, elkeen tot ‘n maksimum van R177.12 (gesamentlik dus R354.24) per maand. Die maksimum bedrag is onderhewig aan verandering deur die Owerhede.

Die totaal van al die personeellede plus die werkgewer se premies moet maandeliks aan die Werkloosheidsversekeringsfonds oorbetaal word. Die EMP201 wat op die eFiling stelsel vir Inkomstebelasting voltooi moet word het spasie om die bedrag vir Werkloosheidsversekering in te vul. Dit kan dus maandeliks saam met Inkomstebelasting aan die SAID oorbetaal word. Dit kan gevind word by https://www.sarsefiling.co.za/.

‘n Verklaring moet ook maandeliks direk aan die Werkloosheidsversekeringsfonds by https://www.ufiling.co.za/uif/ gemaak word. Op hierdie stelsel moet u seker maak dat al die personeellede se inligting akkuraat is. Die Verklaring wat u doen se totaal moet ooreenstem met die bedrag wat op die EMP201 betaal word.

————————————————————————

Indien onsekerheid oor die gemeente se Werkloosheidsversekeringsfonds (UIF) nommer bestaan, kan die LBS (PAYE) verwysingsnommer hier ingevoer word om die korrekte UIF nommer te kry.

https://uifecc.labour.gov.za/covid19/getYourUifRefJsp

Vergoedingskommissaris

Vir enige navrae kontak Cathy Odendaal, Tel (012) 804-9543/4 of e-pos finans@sinoos.co.za

Die Wet op Werkersvergoeding vereis dat alle werkgewers by die Werkervergoedingsfonds (Workmen’s Compensation Fund) registreer en werkgewers moet jaarliks ‘n premie betaal vir beserings of siektes wat werknemers by die werkplek kan opdoen.

‘n Opgawe van Verdienste moet jaarliks voor 31 Maart aanlyn ingedien word. Dit kan ook gepos word aan Aanslae Afdeling, Posbus 955, Pretoria, 0001. Na ontvangs stuur die Vergoedingskommissaris ‘n faktuur per epos aan die genomineerde persoon vir betaling.

 

 Die volgende items word in ag geneem by die berekening :

  • Basiese salaris
  • Bonus
  • Alle toelae
  • Alle subsidies

As die som van bogenoemde R458 520 (2020 Belastingjaar) per persoon oorskry, moet die persoon se inkomste beperk word tot die maksimum van R458 520.

Die huidige koers vir aanslag is 0.34 van die som van bogenoemde bedrag vir alle personeellede.

Kry meer inligting hier:

 

Dienskontrakte

Vir enige navrae kontak Cathy Odendaal, Tel (012) 804-9543/4 of e-pos finans@sinoos.co.za

W

Konsep Beroepsbrief

Lees hier meer. 

W

Voltydse Predikant

Lees hier meer.

Sien ook Reglement 13 en Reglement 14

Kontrolelys met aanstelling van Gemeenteleraar

Voorbeelds van ‘n dienskontrak

W

Deeltydse Predikant

Lees hier meer.

Sien ook Reglement 13 en Reglement 15

Kontrolelys met aanstelling
van Deeltydse Predikant

W

Tentmaker-leraar

Lees hier meer.

Sien ook Reglement 13 en Reglement 16

Kontrolelys met aanstelling
van Tentmaker-leraar

W

Vastetermyn-leraar

Lees hier meer.

Sien ook Reglement 13 en Reglement 17

Kontrolelys met aanstelling
van Vastetermyn-leraar

W

Brugbediening

Lees hier meer.

Sien ook Reglement 18

Kontrolelys met aanstelling
van Brugbediening

W

Diensleraar

Lees hier meer.

Sien ook Reglement 19

Kontrolelys met aanstelling
van Diensleraar

W

Gemeentebestuurder/ Saakgelastigde

Lees hier meer.

W

Administratiewe beampte

Lees hier meer.

W

Finansiële beampte

Lees hier meer.

W

Koster

Lees hier meer.

W

Algemene werker

Lees hier meer.

W

Orrelis

Lees hier meer. 

W

Jeugwerker

Lees hier meer.

Print Friendly, PDF & Email