Bedryfsbestuurder

Cathy Odendaal Epos: finans@sinoos.co.za

Die finansiële funksie behels die hantering van kontant en tjeks, teboekstelling van alle finansiële transaksies en die rapportering daarvan.

Inligting en hulpmiddels aangaan die teboekstelling van transaksies, hantering van transaksies in die grootboek en die formaat van die finansiële state (jaarliks aangepas) is hier beskikbaar.

Finansiële state moet jaarliks opgestel word en deur ‘n ouditeur of ‘n onafhanklike nasiener onderteken word. ‘n Verslag van die onafhanklike nasiener moet by die finansiële state ingesluit word.

Getekende finansiële state moet die Sinode jaarliks teen middel Junie bereik.

Finansiële state

As Openbare Welsynsorganisasie is die opstel van jaarlikse finansiële state vir gemeentes verpligtend. Finansiële state moet deur ‘n ouditeur of onafhanklike geregistreerde rekeningkundige beampte nagesien word, en ‘n verslag van die betrokke persoon of instansie moet by die finansiële state ingesluit word.

Verwys na Bepaling 41.5 en Reglement 20 van die Oostelike Sinode se Familiereëls.

Dit is noodsaaklik dat die persoon wat die finansiële state opstel die riglyne vir die voltooiing van die finansiële state lees. Hierdie riglyne vorm deel van die formaat van die finansiële state wat jaarliks deur die Sinode voorsien word.

Kry die finansiële state formaat vir die toepaslike finansiële jaar hier:

FINANSIëLE STATE 2021/22

Hierdie is die enigste dokument wat gebruik mag word. Kommunikeer asseblief baie duidelik met ouditeure en rekenmeesters hieroor.

4/3/2022

Spesiale Fondsinsamelings

Kwalifikasie

‘n Spesiale fondsinsameling word gesien as ‘n ekstra poging om ‘n projek bo en behalwe die gewone bediening van ‘n gemeente te help befonds.

Spesiale fondsinsamelings word buite rekening gelaat vir die berekening van sinodale bydraes slegs indien dit aan die volgende vereistes voldoen:

  • Die voorgeskrewe vorm moet voor die einde van die betrokke finansiële jaar by die Sinode ingedien en goedgekeur word.
  • Dit moet korrek in die finansiële state van die gemeente getoon word.
  • Die fondse moet vir die doel waarvoor dit by die Sinode geregistreer word aangewend word.

Die volgende tipe fondsinsamelings kwalifiseer as ‘n Spesiale fondsinsameling:

  • Skulddelging
  • Kapitaal projekte
  • Versorgingsaksies
  • Getuienisaksies

Die bedrag wat as spesiale insameling afgetrek word, mag nie veroorsaak dat die bedrag waarop die sinodale bydraes bereken word (bv. die offergawes), laer as die vorige jaar is nie.

Spesiale Fondsinsameling Voorgeskrewe Vorm

16/01/2020

Sinodale Bydraes

Sinodale bydraes is ’n Kerkordelike instelling wat deur alle gemeentes onderhou moet word. Die Oostelike Sinode se oortuiging is dat ons wil funksioneer as ‘n geloofsfamilie. Een van die uitvloeisels hiervan is dat ons gesamentlik verantwoordelikheid aanvaar vir die besluite van die Sinode soos dit in ons prioriteite, projekte en vennootskappe gesien word. Tydens ons Sinodesittings word daar besluite geneem wat dan aan die hand van ‘n baie deeglike proses deur die Sinodale Diensraad volgens prioriteite verpak word. Die uitkoms hiervan is te sien in die projekte, vennootskappe, gesamentlike werksaamhede en verantwoordelikhede wat ons aanvaar. Die finansiële resultaat van hierdie proses word in ons Begroting deur middel van toekennings weerspieël.

Verwys na Artikel 57 en Reglement 20 van die Kerkorde asook Bepaling 41.4 van die Familiereëls.

BEREKENING VAN GEMEENTES SE AANDEEL

Gemeentes se finansiële state word gebruik as basis vir die berekening van sinodale bydraes. Die huidige koers waarteen gemeentes se sinodale bydrae bereken word is 3.8% van Bepalende Inkomste.

Bepalende Inkomste word as volg bereken:

  • Totale Gemeente Inkomste
  • Min: Vrygestelde Inkomste (Erflatings, Inkomste vir Spesiale Fondsinsamelings, Kapitaalwins, ens.)
  • Min: Toelaatbare Aftrekkings (Koste van Sinodesitting, ens.)

Berekening van Sinodale Bydraes

16/01/2020

Taaklys

TAAKLYS

 

29/01/2020

Print Friendly, PDF & Email