Bedryfsbestuurder

Cathy Odendaal Epos: finans@sinoos.co.za

Die finansiële funksie behels die hantering van kontant en tjeks, die teboekstelling van alle finansiële transaksies en  rapportering daarvan.

Inligting en hulpmiddels aangaande die teboekstelling van transaksies, hantering van transaksies in die grootboek en die formaat van die finansiële state (jaarliks aangepas) is hier beskikbaar.

Finansiële state moet jaarliks opgestel word en deur ‘n ouditeur of ‘n onafhanklike nasiener onderteken word. ‘n Verslag van die onafhanklike nasiener moet by die finansiële state ingesluit word.

Getekende finansiële state moet die Sinode jaarliks teen middel Junie bereik.

Finansiële state

As Openbare Welsynsorganisasie is die opstel van jaarlikse finansiële state vir gemeentes verpligtend. Finansiële state moet deur ‘n ouditeur of onafhanklike geregistreerde rekeningkundige beampte nagesien word, en ‘n verslag van die betrokke persoon of instansie moet by die finansiële state ingesluit word.

Verwys na Bepaling 41.5 en Reglement 20 van die Oostelike Sinode se Familiereëls.

Dit is noodsaaklik dat die persoon wat die finansiële state opstel die riglyne vir die voltooiing van die finansiële state lees. Hierdie riglyne vorm deel van die formaat van die finansiële state wat jaarliks deur die Sinode voorsien word.

Kry die finansiële state formaat vir die toepaslike finansiële jaar hier:

FINANSIëLE STAAT 2023-2024BJ

Hierdie is die enigste dokument wat gebruik mag word. Kommunikeer asseblief baie duidelik met ouditeure en rekenmeesters hieroor.

12/3/2024

Spesiale Fondsinsamelings

Kwalifikasie

‘n Spesiale fondsinsameling word gesien as ‘n ekstra poging om ‘n projek bo en behalwe die gewone bediening van ‘n gemeente te help befonds.

Spesiale fondsinsamelings word buite rekening gelaat vir die berekening van sinodale bydraes slegs indien dit aan die volgende vereistes voldoen:

  • Die voorgeskrewe vorm moet voor die einde van die betrokke finansiële jaar by die Sinode ingedien en goedgekeur word.
  • Dit moet korrek in die finansiële state van die gemeente getoon word.
  • Die fondse moet vir die doel waarvoor dit by die Sinode geregistreer word aangewend word.

Die volgende tipe fondsinsamelings kwalifiseer as ‘n Spesiale fondsinsameling:

  • Skulddelging
  • Kapitaal projekte
  • Versorgingsaksies
  • Getuienisaksies

Die bedrag wat as spesiale insameling afgetrek word, mag nie veroorsaak dat die bedrag waarop die sinodale bydraes bereken word (bv. die offergawes), laer as die vorige jaar is nie.

Spesiale Fondsinsameling Voorgeskrewe Vorm

16/01/2020

Taaklys

TAAKLYS  (29/01/2020)

SARS Rekonsiliasie (20/9/2022)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email