Kontakpersoon

Tersia Petzer E-pos: ontvangs@sinoos.co.za

HUWELIKE - selfdegeslag burgerlike verbintenisse

Kollega

 

Na die afloop van ons Sinodale Diensraad se vergadering (2/2/2022), is ek nou besig om uitvoering te gee aan die besluite wat by ons Sinodesitting  2021 geneem is.

Die Besluiteregister is op ons webwerf beskikbaar.

Hierby aangeheg is die inligting soos ontvang vanaf Gustav Claassen oor die moontlike verpligting om Burgerlike Verbintenisse te bevestig.

 

Verdere skrywes oor ons besluite volg.

 

9/2/2022

HUWELIKE - selfdegeslag burgerlike verbintenisse

Die Sinodale Diensraad het deur gesprekke met gemeentes en leraars bewus geraak van ‘n onrustigheid en ontevredenheid oor ‘n skrywe vanaf die kantoor van die Algemene Sinode wat handel oor leraars se geleentheid om aansoek te doen om selfdegeslag-burgerlike verbintenisse te bevestig.

Skrywe vanaf die Sinodale Diensraad vir die aandag van leraars en Kerkrade.

BELANGRIKE KOMMUNIKASIE AAN HUWELIKSBEVESTIGERS

BELANGRIKE KOMMUNIKASIE AAN HUWELIKSBEVESTIGERS

Hiermee belangrike kommunikasie wat met die Departement van Binnelandse Sake uitgeklaar is.

Die ou BI-vorms word reeds uitgefaseer en met nuwe DHA-vorms vervang.  ID-foto’s, sowel as vingerafdrukke, sal byvoorbeeld op die nuwe huweliksregister-vorms aangebring moet word.

Intussen moet huweliksbevestigers steeds voortgaan om die huidige vorms te gebruik, totdat die nuwe vorms deur die departement beskikbaar gestel word en huweliksbevestigers daarvan in kennis gestel word.

Alle huweliksbevestigers is daarvoor verantwoordelik om die huweliksregister-afskrifte so gou as moontlik, na die bevestiging van die huwelik, by hulle naaste kantoor van die Departement van Binnelandse Sake (waar die huweliksbevestiger tans geregistreer is) in te handig – en moet dit dus nie meer per pos stuur nie.

’n Huweliksbevestiger is by magte om ’n gevolmagtigde persoon aan te wys om die huweliksregister-afskrifte by die naaste kantoor van Binnelandse Sake namens die huweliksbevestiger in te handig.

Die huweliksregister-afskrifte moet vergesel word van ‘n voorgeskrewe kwitansievorm.

Die proses rakende die indiening van die huweliksregister-afskrifte is soos volg:

 • Die huweliksbevestigers vul die toepaslike inligting op die kwitansievorm in en onderteken dit.
 • Meer as een huwelik kan op dieselfde kwitansievorm ingevul word.
 • Die huweliksbevestiger maak ’n afskrif van hierdie voltooide kwitansievorm, sodat beide vorms deur Binnelandse Sake gestempel en onderteken kan word. Sodoende het beide die huweliksbevestiger en Binnelandse Sake’n afskrif van die kwitansievorm vir hulle eie rekord-doeleindes.

Die volgende dokumente moet die kwitansievorm vergesel:

 • Afskrifte van die huweliksregisters
 • Afskrifte (gewone fotostate) van die huwelikspaar, twee getuies en huweliksbevestigers se ID-dokumente
 • ’n Afskrif van die prokureursbrief rakende huweliksvoorwaardes (indien van toepassing).
 • Indien een of albei van die partye wat in die huwelik bevestig word, óf geskei, óf ’n weduwee/wewenaar is, moet fotostate van die egskeidingsbevel/doodsertifikaat ook saam met die huweliksregister-afskrifte ingedien word.
 • Indien een of albei van die partye minderjarig is, moet vorm BI-32 vir die betrokke persoon aangeheg word.  Let daarop dat die ouderdom vir minderjarigheid verander het (onder andere na die aanvaarding van die nuwe kinderwet).  Onder 18 jaar is tans die ouderdom vir minderjarigheid, sodat die vorm vir toestemming tot die huwelik van ‘n minderjarige (BI-32) voortaan slegs nodig is indien een van die partye onder 18 is.

Die amptenaar van Binnelandse Sake mede-onderteken beide die kwitansievorm en die afskrif daarvan en neem die kwitansievorm en gepaardgaande dokumente in ontvangs.  Die ondertekende afskrif word aan die huweliksbevestiger of sy/haar gevolmagtigde oorhandig.  Die huweliksbevestiger kan ook ’n afskrif van die kwitansievorm aan die betrokke egpaar oorhandig.

Vir die doeleindes van hierdie prosedure word die huweliksbevestigers as ’n verlengstuk van Binnelandse Sake se amptenare beskou.

BELANGRIKE ALGEMENE INLIGTING

’n Huwelik is wettig vanaf die oomblik dat die huweliksregister ten tyde van die seremonie deur die vyf persone (egpaar, twee getuies en huweliksbevestiger) – die minimum aantal wat teenwoordig moet wees – onderteken is.

Slegs persone met predikantsbevoegdheid kan permanente huweliksbevestigers wees.

Emeritus predikante wat na aftrede hulle aanstelling as huweliksbevestigers wil behou, moet deur middel van die betrokke sinodale kantore daarvoor aansoek doen.

Huweliksbevestigers is in alle gevalle daarvoor verantwoordelik om hulle persoonlike besonderhede by sinodale kantore, asook soos van toepassing by Binnelandse Sake, op datum te hou.

Dit is goeie gebruik om in elk geval afskrifte van alle dokumente wat by Binnelandse Sake ingehandig word, te hou saam met die kwitansievorm. Maak ook elektroniese afskrifte en stuur ‘n kopie daarvan na die Sinodehuis.

BUITELANDERS

Die reëlings in verband met huwelike waar buitelanders betrokke is, het ‘n aantal jare gelede verander. Predikante van die NG Kerk mag nie meer huwelike bevestig waar een van die twee partye nie SA burgers is nie.

WEDUWEE, WEWENAAR EN GESKEIDES

Indien weduwees/wewenaars of geskeides betrokke is, rus daar ook ekstra verantwoordelikhede op die huweliksbevestigers.  Lees meer.

Terug na bo

BELANGRIKE KOMMUNIKASIE AAN HUWELIKSBEVESTIGERS

Hiermee belangrike kommunikasie wat met die Departement van Binnelandse Sake uitgeklaar is.

Die ou BI-vorms word reeds uitgefaseer en met nuwe DHA-vorms vervang.  ID-foto’s, sowel as vingerafdrukke, sal byvoorbeeld op die nuwe huweliksregister-vorms aangebring moet word.

Intussen moet huweliksbevestigers steeds voortgaan om die huidige vorms te gebruik, totdat die nuwe vorms deur die departement beskikbaar gestel word en huweliksbevestigers daarvan in kennis gestel word.

Alle huweliksbevestigers is daarvoor verantwoordelik om die huweliksregister-afskrifte so gou as moontlik, na die bevestiging van die huwelik, by hulle naaste kantoor van die Departement van Binnelandse Sake (waar die huweliksbevestiger tans geregistreer is) in te handig – en moet dit dus nie meer per pos stuur nie.

’n Huweliksbevestiger is by magte om ’n gevolmagtigde persoon aan te wys om die huweliksregister-afskrifte by die naaste kantoor van Binnelandse Sake namens die huweliksbevestiger in te handig.

Die huweliksregister-afskrifte moet vergesel word van ‘n voorgeskrewe kwitansievorm.

Die proses rakende die indiening van die huweliksregister-afskrifte is soos volg:

 • Die huweliksbevestigers vul die toepaslike inligting op die kwitansievorm in en onderteken dit.
 • Meer as een huwelik kan op dieselfde kwitansievorm ingevul word.
 • Die huweliksbevestiger maak ’n afskrif van hierdie voltooide kwitansievorm, sodat beide vorms deur Binnelandse Sake gestempel en onderteken kan word. Sodoende het beide die huweliksbevestiger en Binnelandse Sake’n afskrif van die kwitansievorm vir hulle eie rekord-doeleindes.

Die volgende dokumente moet die kwitansievorm vergesel:

 • Afskrifte van die huweliksregisters
 • Afskrifte (gewone fotostate) van die huwelikspaar, twee getuies en huweliksbevestigers se ID-dokumente
 • ’n Afskrif van die prokureursbrief rakende huweliksvoorwaardes (indien van toepassing).
 • Indien een of albei van die partye wat in die huwelik bevestig word, óf geskei, óf ’n weduwee/wewenaar is, moet fotostate van die egskeidingsbevel/doodsertifikaat ook saam met die huweliksregister-afskrifte ingedien word.
 • Indien een of albei van die partye minderjarig is, moet vorm BI-32 vir die betrokke persoon aangeheg word.  Let daarop dat die ouderdom vir minderjarigheid verander het (onder andere na die aanvaarding van die nuwe kinderwet).  Onder 18 jaar is tans die ouderdom vir minderjarigheid, sodat die vorm vir toestemming tot die huwelik van ‘n minderjarige (BI-32) voortaan slegs nodig is indien een van die partye onder 18 is.

Die amptenaar van Binnelandse Sake mede-onderteken beide die kwitansievorm en die afskrif daarvan en neem die kwitansievorm en gepaardgaande dokumente in ontvangs.  Die ondertekende afskrif word aan die huweliksbevestiger of sy/haar gevolmagtigde oorhandig.  Die huweliksbevestiger kan ook ’n afskrif van die kwitansievorm aan die betrokke egpaar oorhandig.

Vir die doeleindes van hierdie prosedure word die huweliksbevestigers as ’n verlengstuk van Binnelandse Sake se amptenare beskou.

BELANGRIKE ALGEMENE INLIGTING

’n Huwelik is wettig vanaf die oomblik dat die huweliksregister ten tyde van die seremonie deur die vyf persone (egpaar, twee getuies en huweliksbevestiger) – die minimum aantal wat teenwoordig moet wees – onderteken is.

Slegs persone met predikantsbevoegdheid kan permanente huweliksbevestigers wees.

Emeritus predikante wat na aftrede hulle aanstelling as huweliksbevestigers wil behou, moet deur middel van die betrokke sinodale kantore daarvoor aansoek doen.

Huweliksbevestigers is in alle gevalle daarvoor verantwoordelik om hulle persoonlike besonderhede by sinodale kantore, asook soos van toepassing by Binnelandse Sake, op datum te hou.

Dit is goeie gebruik om in elk geval afskrifte van alle dokumente wat by Binnelandse Sake ingehandig word, te hou saam met die kwitansievorm. Maak ook elektroniese afskrifte en stuur ‘n kopie daarvan na die Sinodehuis.

BUITELANDERS

Die reëlings in verband met huwelike waar buitelanders betrokke is, het ‘n aantal jare gelede verander. Predikante van die NG Kerk mag nie meer huwelike bevestig waar een van die twee partye nie SA burgers is nie.

WEDUWEE, WEWENAAR EN GESKEIDES

Indien weduwees/wewenaars of geskeides betrokke is, rus daar ook ekstra verantwoordelikhede op die huweliksbevestigers.  Lees meer.

Terug na bo

Print Friendly, PDF & Email