Print Friendly, PDF & Email

SINODE TERUGVOER AAN GEMEENTES.

SINODALE DIENSRAAD VERGADERING 26 Februarie 2019.

 

  1. Die lede van die Sinodale Diensraad was weereens almal teenwoordig. Daar heers 'n erns en 'n eensgesindheid wat maak dat daar met groot liefde eendragtig vergader kan word. Die atmosfeer en mooi gesindheid maak dat die belange in ons sinodale gebied opreg op die hart gedra word.
  2. Hierdie jaar is vir die Oostelike Sinode 'n feesjaar waartydens ons ons 40 jarige bestaan vier. Ons het allerhande gedagtes om hierdie jaar iets spesiaal te maak. Ons dink daaraan om 'n PowerPoint oor die sinode se geskiedenis beskikbaar te stel en om 3 November te reserveer as 'n herdenkingsdag en 'n dankdag vir die 40 jaar van genade.
  3. As Diensraad wil ons 'n feesgeskenk van die Here vra vir elke leraar in ons gebied. Daarom wil ons elke leraar in ringsverband besoek en vir 'n dag of 'n dag en 'n half saamkom vir bemoediging en ondersteuning. Ons bid dat die Here hierdie besoeke sal gebruik om vir ons leraars nuwe seën,energie en passie te gee. Elke ring sal spoedig genader word oor 'n datum en oor die agenda van hierdie ontmoeting.
  4. Die jaar se begroting is ook goedgekeur. Die Sinode ervaar saam met die gemeentes die finansiële druk van ons dag. Alles moontlik word gedoen om die druk van die gemeentes te verlig sodat elke gemeente hulle droom kan verwesentlik.
  5. Tydens die rampe wat in die afgelope tyd mense getref het soos oorstromings, brande en droogtes, het ons bewus geraak van die noodsaaklikheid om 'n rampfonds te stig. Die SOS Rampfonds is nou op dreef en is as 'n Artikel 18A-instansie geregistreer. Hierdie noodfonds is gestig om 'n kanaal van seën te word en SOS staan vir “Sin Oos Seën”.
  6. Ons het ook kennis geneem dat daar in die volgende 5 jaar 41 predikante 65 jaar word en gaan aftree. Hierdie situasie moet nie die kerkraad of die leraar onverhoeds betrap nie. Daarom het ons gepraat oor hoe belangrik dit is dat kerkrade vyf tot tien jaar voor 'n leraar se aftrede betyds moet besin oor opvolging en wat die finansiële implikasies is.
  7. Ons het interessante onderwerpe uit die ringe ontvang wat na die Algemene Sinode deurgestuur is vir oorweging vir die agenda van die sitting in Oktober hierdie jaar. Die volgende sake is deurgegee: plaasmoorde, grondhervorming, etiese leierskap en korrupsie, protes deur die kerk, geweld teen vroue en kinders, multi-kulturaliteit in die kerk, genadedood, onderrig in Afrikaans, ensovoorts.
  8. Ons wil die kerk en gemeentes oproep tot ernstige voorbidding. Ons het kennis geneem van die spanning in skole waar daar vyandigheid en swak dissipline is en waar die personeel nie altyd veilig voel nie. Ons wil gemeentes oproep om uit te reik na ons skole. Tweedens is ons op pad na 8 Mei vir ons land se verkiesing. Kom ons bid vir vrede en 'n soeke na God se wil om Godvresende leiers vir ons land te verkies.Ons hoop vir ons land se toekoms lê nie by mense of partye nie, maar by die lewende God.

 

Dirkie van der Spuy

Print Friendly, PDF & Email