Bedryfsbestuurder

Cathy Odendaal Epos: finans@sinoos.co.za

Die Sinode is nie regskenners nie en poog slegs om gemeentes bewus te maak van hul verantwoordelikhede asook sake wat gemeentes kan raak of moontlike risiko’s inhou.  Die verantwoordelikheid tot nakoming berus by elke gemeente.

Dit is belangrik om te weet dat gemeentes in verskeie hoedanighede aan uiteenlopende regulasies onderworpe kan wees.  As werkgewer is gemeentes aan sekere regulasies onderworpe, en as Openbare Welsynsorganisasie (OWO) weer aan ander.

Die kerk is as regspersoon gewoonlik ‘n Openbare Welsynsorganisasie (OWO), maar daar is uitsonderings.

Fidusiëre Aanspreeklikheid

“Wanneer die persone wat die verantwoordelikheid aanvaar verander, moet die Vorm EI 2 van die SAID deur elke nuwe persoon onderteken word. Die vorm, tesame met ‘n afskrif van elkeen se ID dokument (gesertifiseer) en bewys van adres aan die volgende adres versend word:”

e-Mail address: teu@sars.gov.za

Telephone number: (012) 483 1700

Fax number: (012) 483 1701

Physical address:
2nd floor, SARS Pretoria CBD branch,
C/o Lillian Ngoyi and Francis Baard Streets
Pretoria, 0002

Postal address:
Tax Exemption Unit
P.O. Box 436
Pretoria 0001

 

Maatskappy Belasting

 • As Openbare Welsynsorganisasies is kerke normaalweg vrygestel van inkomstebelasting MITS hul aansoek vir vrystelling deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) goedgekeur is. Wanneer die aansoek goedgekeur word ontvang die gemeente ‘n skriftelike dokument van die SAID wat die verwysingsnommer bevat en uitstip presies waarvan die gemeente vrygeskeld is, asook wat die gemeente se verpligtinge in hierdie verband is. Hierdie dokument is belangrik en moet veilig bewaar word en toegang daartoe moet maklik verkry kan word.
 • ‘n Gemeente wat vrygestel is van belasting moet jaarliks die voorskrewe IT12EI opgawe indien.
 • Indien ” gemeente handelsinkomste verdien wat R200,000 of 5% van hul totale ontvangste en toevallings oorskry, moet ‘n belasting berekening gedoen word om te bepaal of die gemeente belastingaanspreeklik is.
 • Die uitdrukking “handel” omvat elke professie, handel, besigheid, indiensneming, roeping, beroep of onderneming, verhuring van eiendom en die gebruik of toestemming om ‘n patent, ontwerp, handelsmerk of outeursreg te gebruik. Die howe het handel geïnterpreteer om nie uitputtend of beperkend te wees nie en sal enige aktiwiteit insluit wat die risiko loop om iets te waag met die doel om wins te maak. Elke saak sal op eie meriete bepaal word.
 • Die volgende tipes inkomste word onder andere deur SAID as handelsinkomste gesien:
  • Verhuringsinkomste
  • Bedryf van boerdery-aktiwiteite
  • Verskaffing van professionele dienste
  • Die toestaan van toestemming om ‘n outeursreg of patent te gebruik

 Meer inligting oor maatskappy belasting vir OWO’s

Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting

Print Friendly, PDF & Email