Print Friendly, PDF & Email

26 Oktober 2021

Familienuus 406

VANUIT DIE SINODEHUIS

Die reëlings vir ons sinodesitting van 17 en 18 November vorder fluks. Ons stuur vroeg in volgende week die elektroniese weergawe van die sakelys uit. Die gedrukte weergawe word by die sitting uitgedeel.

Ons het ‘n berekening gemaak oor die direkte koste wat aangegaan word vir elke afgevaardigde. ‘n Skrywe vanaf Cathy Odendaal, ons Bedryfsbestuurder, gee hierdie besonderhede. Ons vra mooi dat die bedrag soos bereken per afgevaardigde asseblief dadelik oorbetaal word – ons betaal dit weer oor aan ons diensverskaffers.

Intussen is ons Kerkregdiensgroep besig om te verseker dat alles kerkordelik korrek verloop. Van ons afgevaardigdes vra ons getroue voorbidding, ‘n hart vir die kerk van die Here en die gesindheid van Jesus Christus wanneer ons met belangrike gesprekke besig is.

Francois Retief

LERAARS

Gavin Meistre van Pretoria-Garsfontien is beroep na Coligny.

Teodor van der Spuy van kerksondermure is beroep na Moreletapark.

GEMEENTES

Ons kleinste gemeente, Merlindale, hou hulle laaste erediens op 31 Oktober 2021. Die aantal lidmate het gedaal tot minder as 10 en die kerkraad het geoordeel dat die gemeente eerder sal ontbind.

Die gemeente is in 1949 gestig met ver meer as 500 lidmate. Die daling in lidmaattal is tekenend van die veranderinge wat in die Hoëveld se platteland gebeur het: ontvolking, migrasie na die stede, mynbou-bedrywighede, ekonomiese druk op die landbou en nog meer.

Ons eer vandag die Here vir leraars, lidmate en kerkraadslede wat oor jare getrou hier gedien en gewerk het. Die Here sorg vir die vrug op ons arbeid – en dit lê in die lewens van mense wie se paaie met dié van die NG Kerk Merlindale gekruis het.

ONS WEBWERF EN SINODEHUIS-PERSONEEL

Ons maak ons posbus toe. Met die ineenstorting van die poskantoor se dienste maak dit nie meer sin om die koste van ‘n posbus aan te gaan nie. Daarby het e-pos die meeste “harde kopie” dokumente vervang. Indien daar wel iets is wat nie op hierdie wyse gestuur kan word nie, moet julle asseblief een van die lae koste koerierdienste gebruik. Ons fisiese adres om hiervoor te gebruik, is NG Kerk Oostelike Sinode, Jan Albertsstraat 1, Val de Grace, Pretoria 0184.

 

Die NG Kerk se Jaarboek 2022 kan nou bestel word by Bybel-Media. Hierdie boek is kantoorpersoneel en leraars se “Google Maps” wat hulle help om hulle weg te vind.

 

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

Leraars en kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die personeel kontak om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Die personeel is in die Sinodehuis op hulle pos. Ons telefoonnommer is 012 804 9543.

 

SINODALE BYDRAES 2021/2022

Die 3de kwartaal sinodale bydrae rekeninge word eersdaags uitgestuur. Hierdie rekeninge sal dan ook die normale 3de kwartaal aansuiwerings insluit. Gemeentes wat maandeliks oorbetaal, kan voortgaan met die huidige maandelikse betalings.

 

Baie dankie aan elke gemeente wat steeds getrou bydra tot die dienste wat deur Oostelike Sinode se gemeentes ondersteun word en gelewer word.

 

CMR

CMR stuur vir ons hierdie verhaal van hoop. Baie dankie vir elke maatskaplike werker se onvermoeide dienswerk!

 

VAN ALLES EN NOG WAT…

Die Projekspan vir Ekologie reël ‘n naweek vir die natuurliefhebber op Holnek, ‘n pragtige privaat natuurreservaat.  Dit is geleë 50 km van Carolina op die N17 na Swaziland.  Op Holnek  vind mens ‘n verskeidenheid van  biome – van Hoë- tot Laeveld.  Dit vind plaas vanaf 26 tot 28 November 2021 .  Om saam te gaan en jou plek te bespreek, moet jy so gou as moontlik die inskrywingsvorm stuur na Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za  Vir volledige inligting en die inskrywingsvorm, lees hier.

 

‘n Skrywe vanaf die Kuratorium van die NG Kerk by die Universiteit van Pretoria: Die legitimasie van finalejaarstudente is ‘n hoogtepunt in ons jaarprogram.  Namens die Kuratorium van die NG Kerk wil ons almal uitnooi om hierdie geleentheid saam met ons te beleef.

 

Dit vind plaas op Donderdag, 11 November 2021 om 19:00 by die NG Gemeente Universiteitsoord.

 

Vir enige navrae, kontak asseblief Lizette van der Kooi by 012 420 2892 of ngkerk@up.ac.za

 

Ons buurgemeente, Skuilkrans, het ons onlangs besoek met ‘n geskenk wat dateer uit die dae toe oom Freek Swanepoel nog hier was. Die skildery is deur Ferdie Clasen se wederhelfte, Lizelle, geskilder om ‘n kwarteeu van die Sinode van Oos-Transvaal se herdenk. Dit het by Skuilkrans gehang tot oom Freek tydens ‘n onlangse besoek gevra het of dit nie eerder hier by Oostelike Sinode hoort nie.

 

Ons ontvang dit graag – dit is iets spesiaals uit ons eie geskiedenis. Baie dankie, Skuilkrans!

 

 

PRODUKTE en TOERUSTING

BybelMedia se webwerf bevat baie inligting oor kategese-produkte vir klein en groot met die oog op 2022. Kyk spesiaal na die produkte vir die belydenisklas asook senior kategese.

Prof Malan Nel bied opleiding aan vir belangstellendes oor die Bedieningsdiagnose in gemeentes. Die datums is 11 – 12 November.

eKerk bied ‘n webinaar aan oor Een lewe van integriteit: die geheime én publieke lewe van ‘n gelowige. Dit gebeur op 4 November. Registrasie-besonderhede hier.

‘n Boekbespreking  oor die teologie van die nagmaal:

Die Opedag is reeds verby maar dalk is daar lidmate wat in die kursusse wat deur die Hugenote Kollege aangebied word, sou belangstel.

VERJAARSDAE

Hartlik geluk aan elkeen wat tot 8 November verjaar. Seënwense!

PREDIKANTE

26 Oktober – Emile Rademeyer, Doornkloof
27 Oktober – Jaco Strauss, Nelspruit
28 Oktober – Otto van Heerden, Phalaborwa
30 Oktober – Peter Malan, kerksondermure
1 November – Chris Jacobs, Komatipoort
5 November – Danie Langner, Lyttelton
7 November – Paul Joubert, Wakkerstroom

EMERITI

26 Oktober – Bennie Wolvaardt, Pretoria Oosterlig 2010
28 Oktober – Louis Brittz, Silvertonkruin 2007
29 Oktober – Peet Grobbelaar, Moreletapark 2011
30 Oktober – Johann Voges, Chrissiesmeer 2019
5 November – Hendrik Saayman, Moreletapark 2017

GEMEENTES

26 Oktober – Carolina (132)
26 Oktober – Rietkuil (53)
29 Oktober – Kloofsig (57)
29 Oktober – Valleisig (32)
31 Oktober – Middelburg-Kanonkop (48)
1 November – Komatipoort (59)
2 November – Oostelike Sinode (42)
3 November – Malelane (65)
5 November – Ermelo (151)
6 November – Pretoria-Oosterlig (46)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly, PDF & Email