Print Friendly, PDF & Email

12 Oktober 2021

Familienuus 405

[Sien skakel onderaan die dokument indien jy nie meer Familienuus wil ontvang nie.]

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Die reënseisoen is hier. Die wêreld word groen rondom ons. Dis nuwe lewe. Energie. Groei. Vrugtetyd.

Ons gebed vir mekaar is dat dit ook waar sal wees van elke gemeente. Mag julle deur die werk van die Gees wat lewe gee met nuwe inisiatief en nuwe oorgawe in die koninkryk van God dien.

Die vreemde tye waarin ons leef en werk vra die moed om ons nuwe perspektiewe en insigte te besoek. Dit vra die moed om besluite te neem. Dit vra ‘n diep afhanklikheid van die Here om ons roeping uit te leef.

Ons bid vir mekaar.

Francois Retief

 

SINODESITTING 2021

Ons moes verlede jaar in April ons Buitengewone Sinodesitting kanselleer as gevolg van die pandemie. Dié sitting sou gehou word na aanleiding van versoeke deur twee ringe en die ontvangs van ‘n beskrywingspunt oor die 2019 SGV-besluit. Ons Oktober-sitting kon ook nie plaasvind nie.

Die nuwe vlak van beperkende Covid19-maatreëls maak die moontlikheid om ‘n sinodesitting te kan hou, nou oop.

Die Sinodale Diensraad het besluit dat ons kan afskop met ‘n eerste verkorte sitting waar ons die sake van die Buitengewone sitting asook enkele ander sake gaan hanteer. Ons gaan dit in die eerste helfte van 2022 opvolg met ‘n verdere sitting waar nuwe leiers verkies word en ons oor baie ander sinode-sake kan besin.

Ons is steeds uiters versigtig met mense se gesondheid. Ons beperk dit tot ‘n twee dag-sitting. Ons sit nie om ronde tafels nie. Ons eet en drink veilig. Ons reken ons kan dit – met die samewerking van elke afgevaardigde – op ‘n baie verantwoordelike manier aanbied.

Ons doen dit op 17 en 18 November by die NG Kerk Skuilkrans. Ons besef dit kom vinnig op gemeentes af maar ons moet die geleentheid nou benut om aan hierdie baie belangrike sake aandag te gee.

Ons stuur spoedig geloofsbriewe en verdere besonderhede uit.

 

FAMILIEREëLS 2021

Ons gemeentes het goedkeuring gegee aan die nuwe weergawe van ons Familiereëls. Die 2021-weergawe is op ons webwerf beskikbaar. Ons gee hier ook ‘n skakel daarnatoe.

 

LERAARS

Die gesin van Francois Schwalb van Laeveld het ‘n nuweling ryker geword. Baie geluk!

 

Ons kry nie altyd al die inligting oor kollegas se familie nie maar het gehoor dat Johan van der Merwe se ma oorlede is asook Louis Louw se suster. Sterkte, kollegas.

 

 

POPI-WETGEWING

Op ons webwerf het ons ‘n skakel na ‘n dokument wat gemeentes as die POPIA-dokument van die gemeente kan gebruik. Kyk op die hoofblad by “dokumente” – die POPIA-dokument is daar. Voeg die gemeente se naam in – en julle het ‘n werksdokument.

 

Baie belangrik: julle moet hierdie dokument nou deeglik deurwerk. Kerkrade is verantwoordelik dat dit gedoen word – dis nie iets wat jy sommer net vir die administratiewe beampte kan gee nie. Daar moet besluite oor werkwyses en beleid geneem word. Verder moet hierdie dokument baie gereeld – waarskynlik maandeliks – deurgeblaai word om te verseker dat al die boksies afgemerk kan word.

POPI

Inligting oor kinders moet met baie groot sensitiwiteit hanteer word. Verkry eers die toestemming van die ouers. Pasop om foto’s van kinders op ‘n webwerf te plaas. Hier gaan dit sommer oor méér as POPI – dit gaan oor die veiligheid van ons kinders.

 ONS WEBWERF EN SINODEHUIS-PERSONEEL

Ons maak ons posbus toe. Met die ineenstorting van die poskantoor se dienste maak dit nie meer sin om die koste van ‘n posbus aan te gaan nie. Daarby het e-pos die meeste “harde kopie” dokumente vervang. Indien daar wel iets is wat nie op hierdie wyse gestuur kan word nie, moet julle asseblief een van die lae koste koerierdienste gebruik. Ons fisiese adres om hiervoor te gebruik, is NG Kerk Oostelike Sinode, Jan Albertsstraat 1, Val de Grace, Pretoria 0184.

Die NG Kerk se Jaarboek 2022 kan nou bestel word by Bybel-Media. Hierdie boek is kantoorpersoneel en leraars se “Google Maps” wat hulle help om hulle weg te vind.

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

Leraars en kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die personeel kontak om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Die personeel is in die Sinodehuis op hulle pos. Ons telefoonnommer is 012 804 9543.

 FINANSIëLE STATE 2020/21

Die 3de kwartaal sinodale bydrae rekeninge gaan eers in Oktober uitgestuur kan word vanweë die vertraging in die ontvangs van finansiële state van gemeentes. Hierdie rekeninge sal dan ook die normale 3de kwartaal aansuiwerings insluit. Gemeentes wat maandeliks oorbetaal, kan voortgaan met die huidige maandelikse betalings.

‘n GROOT asseblief aan gemeentes wie se state nog uitstaande is: ons moet dit nou dadelik ontvang. Covid19 kan nou nie meer ‘n rede wees vir laat indiening nie. Kom ons help die groter sinode-familie deur die state te stuur.

CMR

CMR stuur vir ons hierdie verhaal oor Aletta. Baie dankie vir die reuse werk wat ons maatskaplike werkers doen!

 

PRODUKTE en TOERUSTING

Prof Malan Nel se Brugbedieningskursus word weer aangebied.

Excelsus bied ‘n kursus oor bediening en leierskap in ‘n missionale konteks op 18 – 20 Oktober aan.

Die LiG-tydskrif bied op 30 Oktober ‘n gemeente-saamkuier aan. Daar is ook ‘n R4 000 verblyfpakket by ‘n ATKV-oord te wen!

BybelMedia se webwerf bevat baie inligting oor kategese-produkte vir klein en groot met die oog op 2022.

Prof Malan Nel bied ook opleiding aan vir belangstellendes oor die Bedieningsdiagnose in gemeentes. Die datum is 11 – 12 November.

VERJAARSDAE

Hartlik geluk aan elkeen wat tot 25 Oktober verjaar. Seënwense!

 PREDIKANTE

15 Oktober – Jurgens de Jager, Witrivier
20 Oktober – André de Villiers, Valleisig

EMERITI

13 Oktober – Marius van Rooyen, kerksondermure 2018
15 Oktober – Johan Dill, Monumentpark-Wes 2009
17 Oktober – Dolf Kruger, Moreletapark 2015
17 Oktober – Jaco van Rooyen, Middelburg 2018
18 Oktober – Andries Louw, Sinodale Getuienisforum 2011
22 Oktober – Pieter Conradie, Witbank Korrektiewe Dienste 2002
25 Oktober – Jacob van der Merwe, Ohrigstad 2012
25 Oktober – Ryk van Velden, Krugerwildtuin

 

GEMEENTES

13 Oktober – Bronkhorstspruit (116)
8 Oktober –  Witbank-Panorama (39)

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly, PDF & Email