Print Friendly, PDF & Email

 

17 Augustus 2021

Familienuus 402

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Nou ja, net toe ons dink die somer is hier gee die winter ons weer ‘n oorveeg.

Ek hoor die boere sê “ten minste is die Augustus-winde op tyd – dit gaan ‘n goeie reënjaar wees…”

Mag dit in julle omgewing en gemeente en huise voorspoedig wees.

Francois Retief

 

HULPVERLENING IN KWAZULU-NATAL

Ons SinOosSeën se afskop-betrokkenheid by ‘n rampsituasie – in KwaZuluNatal – het mooi verloop. Ons kon reeds meer as R132 000 oorbetaal aan die Sinode in KwaZuluNatal. Hierdie fondse word deur hulle aangewend nadat daar deeglike inligting gekry is oor die aansoekers vir hulpverlening.

By die Sinodale Diensraad se vergadering het ons gesels oor die inisiatief om bietjie verder as net ons eie omgewing betrokke te raak. Ons was dit met mekaar eens: ons hoef nie bang te wees dat lidmate nou hulle dankoffer vir hierdie eenmalige saak gaan gee ten koste van hulle gemeente nie. Wat ons eintlik besig is om te doen, is die skep van ‘n kultuur van “om te gee uit dankbaarheid.” Dit vloei weer oor na die gemeente se inisiatiewe toe.

Baie dankie aan elkeen wat moeite gedoen het om hierdie geleentheid bekend te stel.

 

LERAARS

Dewald en Doret Niemandt van Valleisig het op 11 Augustus weer ouers geword van ‘n babadogtertjie. Baie geluk!

Johan Koen van Hoopstad het die beroep na Lydenburg aanvaar. Hy begin op 5 September by die gemeente.

Emeritus PA Loots is op 27 Julie oorlede. Hy het in 1994 by die gemeente Silverton geëmeriteer.

Oom Freek Swanepoel – ‘n vorige moderator / voorsitter van Oostelike Sinode – het ‘n boek geskryf oor die kerklike verwikkelinge rondom die 1994 sitting van die Algemene Sinode – die sogenaamde Versoeningsinode – waar mnr Nelson Mandela en ds Beyers Naudé die sitting besoek het. Oom Freek gesels op 26 Augustus met Johan van der Merwe oor die boek in ‘n virtuele boekbekendstelling. Dit gebeur by Skuilkrans en ons stuur die skakel sodra ons dit van hulle ontvang het.

 

POPI-WETGEWING

Op ons webwerf het ons ‘n skakel na ‘n dokument wat gemeentes as die POPIA-dokument van die gemeente kan gebruik. Kyk op die hoofblad by “dokumente” – die POPIA-dokument is daar. Voeg die gemeente se naam in – en julle het ‘n werksdokument.

Baie belangrik: julle moet hierdie dokument nou deeglik deurwerk. Kerkrade is verantwoordelik dat dit gedoen word – dis nie iets wat jy sommer net vir die administratiewe beampte kan gee nie. Daar moet besluite oor werkwyses en beleid geneem word. Verder moet hierdie dokument baie gereeld – waarskynlik maandeliks – deurgeblaai word om te verseker dat al die boksies afgemerk kan word.

 

POPI

 

Vandag praat ek sakelyste en notules. Kerkrade, leraars,  kommissies en diensgroepe gebruik dokumente wat vertroulike inligting kan bevat. Hoe werk julle reg met hierdie sensitiewe inligting? Kan julle dalk die dokumente weer inneem na die vergadering? Vertroulike afskrifte behoort versnipper te word.

 En verder: word hierdie dokumente veilig in die kerkkantoor bewaar? Is hulle onderteken en geliasseer? Wat gebeur as ‘n brand die kantoor vernietig?

 En terwyl ek nou van die kerkkantoor praat: voltooi dadelik die inventarisvorm wat julle van die Sinodehuis ontvang het en stuur na argief@sinoos.co.za

 

ONS WEBWERF EN SINODEHUIS-PERSONEEL

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

Leraars en kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die personeel kontak om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Die personeel is nou weer in die Sinodehuis op hulle pos.

 

PREDIKANTE- EN AMPTENARE PENSIOENFONDS

Ons stuur vandag twee baie belangrike skrywes oor die Pensioenfonds na leraars, kerkkantore en amptenare in die CMR, rusoorde, kinderhuise en andere.

Kontak Theo Smith by 012-342 0415 vir verdere inligting.

 

ONS FAMILIEREëLS

Ons het die voorgestelde Familiereëls aan leraars en kerkkantore gestuur met die versoek dat kerkrade ‘n proses sal volg om die voorgestelde wysigings goed te keur sodat ons gemeentes kan help met ‘n Familiereëls wat nou geldig is. Met ‘n Sinodesitting sou net die leraars en afgevaardigdes na die dokument kyk. ‘n Moontlike werkswyse sou dus kon wees dat die kerkraad ‘n aantal kerkraadslede saam met die leraars vra om die dokument deur te werk en aan die kerkraad terugvoer te gee sodat ‘n besluit oor goedkeuring geneem kan word.

Ons het gevra dat ons teen einde Augustus die terugvoer vanaf gemeentes verlang. Daarna neem die Sinodale Diensraad ‘n besluit hieroor.

Baie dankie vir die terugvoer wat reeds ontvang is!

 

PRODUKTE en TOERUSTING

Ons Missionale Kerkwees-span het ‘n baie suksesvolle toerustingsgeleentheid gehad. Die aanbieding – gelei deur Nelus Niemandt – is op ons webwerf beskikbaar by die volgende skakel.

Ons Ekologie diensgroep bied aan: ‘n Toer deur die Skepping – Barberton Geotrail

Die Ekologie diensgroep reël ‘n geologie inligtingstoer oor die Barberton Geotrail. Die roete (teerpad) loop deur ‘n gebied met pragtige natuurskoon vanaf Barberton na Josefsdal grenspos deur die eeue-oue Makhonjwa berge. By die verskillende uitgrawings kan verskillende soorte rotse, bv groensteen, sandsteen deur die see gevorm en kussinglawa, waargeneem word.

Hier volg ‘n beskrywing van die Geotrail:

The Geotrail allows you to step back in time and explore what the surface of our planet would have looked like 3.5 billion years ago. Before man, before the dinosaurs, when the first life forms were only beginning to appear and the planet was a far more hostile place. Along the route you will see evidence of the first life visible to the naked eye, of superhot volcanoes, ancient tsunami’s and what could be the first land! It is impossible to overstate the importance of the Geotrail, as these rocks only occur in two places on Earth and the other is totally inaccessible. So come and let the Geotrail reveal its secrets, take in the spectacular scenery & wildlife along the route and learn about life 3.5 billion years ago.

Kom geniet die dag saam met die Oostelike Sinode se Ekologie diensgroep en ‘n kundige, mnr Tony Farrell, wat toeligting gaan verskaf by elk van die besigtigingspunte.

Voorlopige reëlings:

Datum: Saterdag 11 September 2021.

Vertrek :  10:00 vanaf die Museum, Pelgrimsstraat 36, Barberton. Ons behoort teen 16:30 terug te wees in Barberton.

Elkeen voorsien eie eet- en drinkgoed, eetgerei en stoele. Vir middagete beveel ons aan dat julle iets wat reeds voorberei is, saambring aangesien daar nie genoeg tyd vir braai sal wees nie.

Persone wat wil oorslaap, kan by die gastehuise in Barberton bespreek of by Waterfront Gastehuis in Carolina (waar julle PUIK diens en gasvryheid sal ontvang).

Persone wat wil kampeer, is welkom om op die NG Kerk Carolina se kerkplein te kamp vir die nag.   Daar is ‘n ablusieblok met warm stortgeriewe en ‘n stoof en opwasgeriewe in die kerksaal. Julle is uiteraard ook welkom om die gemeente se erediens om 10:30 die Sondagoggend by te woon. Reël asseblief vooraf met die gemeente se Administratiewe beampte, me Jacky Gow by  071 658 1387 of 083 442 2938 (09:00 – 12:00).

Koste aan die geotrail verbonde sal later deurgegee word.

Navrae: Anton Doyer (082 623 9246) of Thinus Prinsloo (082 920 6852)

Sluitingsdatum vir inskrywing : 7 September. Bespreek by Tersia, Oostelike Sinode ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543

In Pas is die NG Kerk se missionale kerkwees-handleiding. Lees hierdie riglyne vir ‘n tyd van krisis.

BybelMedia vertel van hulle unieke produkte vir kinders.

Die Uit die Beek is ouer as enigeen van ons! Oor die jare het die baadjie aangepas om vandag lekker modern te wees. Meer inligting hier.

Die jaarlikse Lentekonferensie van Excelsus gebeur op 14 – 16 September 2021. Dit is volledig aanlyn.

 

VERJAARSDAE

Hartlik geluk aan elkeen wat tot 30 Augustus verjaar. Seënwense!

PREDIKANTE

24 Augustus – Chris Zietzman, Tzaneen
25 Augustus – Ryno Meyer, Pierre van Ryneveld
27 Augustus – Jaco Barnard, Pretoria-Garsfontein

EMERITI

17 Augustus – Jannie du Plessis, Elarduspark 2013
23 Augustus – Louis Swart, Montana Kapelaan Korrektiewe dienste 1993
25 Augustus – Pieter PW le R van Niekerk, Pretoria-Oosterlig 2016

GEMEENTES

16 Augustus – Marble Hall (70)

22 Augustus – Pretoria-Garsfontein (39)
23 Augustus – Tygerpoort (Pretoria) (40)

  

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly, PDF & Email