Print Friendly, PDF & Email

 

 27 Julie 2021

VANUIT DIE SINODEHUIS

Vriende, dis ‘n voorreg om weer met mekaar te kan gesels. In tye waar siekte en dood deel van ons alledaagse lewens geword het, besef ‘n mens skielik dat ons mekaar méér moet raaksien en méér moet waardeer.

Om deel van die Oostelike Sinode-familie te wees, bly steeds ‘n voorreg. Kom ons hou aan om vir mekaar te bid.

Francois Retief

 

HULPVERLENING IN KWAZULU-NATAL

Die Sinodale Diensraad van Oostelike Sinode het – op versoek van gemeentes – ‘n Artikel 18A-fonds geskep waarin lidmate, besighede en ander instansies bydraes sou kon maak ten tye van ‘n ramp. [Die 18A-struktuur skep geleentheid vir belastingvrystelling indien die skenker daarvoor kwalifiseer.]

Ons noem dit SinOosSeën.

Vir hierdie fonds om hulp te kan verleen, is ons volledig afhanklik van leraars en gemeentes om die geleentheid om ‘n bydrae te kan maak, bekend te stel. Praat asseblief met die plaaslike koerant in julle omgewing. Dalk is daar ‘n radiostasie? Maak ‘n paar oproepe na persone wat ‘n verskil sal kan maak. Sit die besonderhede in julle afkondigings.

Ons het ‘n skrywe na kerkkantore en leraars gestuur in sake die rampverligting waarmee die Sinode van Kwazulu-Natal besig is na die opstande in hulle gebied. Ons kon verlede Vrydag ‘n eerste oorbetaling maak nadat ons van gemeentes bydraes ontvang het.

Ons het vandag weer vanaf gemeentes en individue skenkings gekry. Ons doen dit want ons wil die liefde van die Here met ander in nood, deel. Ons doen dit want Oostelike Sinode se gemeentes gee om.

Baie dankie vir elkeen wat meewerk om hiervan ‘n sukses te maak!

 

LERAARS

Vollie Gilfillan word op 1 Augustus by Dennesig bevestig.

André de Villiers van Kathu/Olifantshoek het die beroep na Valleisig aanvaar.

Nicky Hattingh van Sanddrift het nie die beroep na Meyerspark aangeneem nie.

Derick Claassens van die gemeente Rensburg naby Heidelberg  het die beroep na Meyerspark aanvaar.

Emeritus André Venter – vroeër van Doornkloof – is op 7 Julie oorlede.

Emeritus Hennie Brandt is op 15 Julie oorlede. Hy het by Middelburg-Suid geëmeriteer.

Ons het sopas gehoor dat Bianca van Graan – voorheen by Lyttelton-Oos betrokke – gister oorlede is.

 

POPI-WETGEWING

Op ons webwerf het ons ‘n skakel na ‘n dokument wat gemeentes as die POPIA-dokument van die gemeente kan gebruik. Kyk op die hoofblad by “dokumente” – die POPIA-dokument is daar. Voeg die gemeente se naam in – en julle het ‘n werksdokument.

 

Baie belangrik: julle moet hierdie dokument nou deeglik deurwerk. Kerkrade is verantwoordelik dat dit gedoen word – dis nie iets wat jy sommer net vir die administratiewe beampte kan gee nie. Daar moet besluite oor werkwyses en beleid geneem word. Verder moet hierdie dokument baie gereeld – waarskynlik maandeliks – deurgeblaai word om te verseker dat al die boksies afgemerk kan word.

 

Ons stel vir POPI bekend: sy gaan ons gereeld help met inligting en ons op ons tone hou…

 

POPI

Vandag gaan dit oor rekenaars. En dit maak nou nie saak of dit die dominee se eie rekenaar of die gemeente se rekenaar is nie…

Kerkrade moet deeglik besin oor die sekuriteit van alle rekenaars wat deur personeel en leraars gebruik word. Werknemers het baie persoonlike inligting op hulle rekenaars: kontakbesonderhede, notules van vergaderings en e-posse. Dieselfde geld selfone met gemeente-inligting daarop.

Wat gaan die situasie wees as die rekenaar gesteel word? Is daar ‘n wagwoord op elke rekenaar? Nog beter: is die hardeskyf “encrypted” om die inligting daarop te beskerm? Praat met julle rekenaar-deskundige hieroor.

 

ONS WEBWERF EN SINODEHUIS-PERSONEEL

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

Leraars en kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die personeel kontak om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Die personeel is nou weer in die Sinodehuis op hulle pos.

 

PREDIKANTE- EN AMPTENARE PENSIOENFONDS

Ons het drie skrywes vanaf die Pensioenfonds aan kerkkantore en ander administratiewe kantore  gestuur. Hierdie is baie belangrike dokumente. Dit handel oor (1) die administratiewe heffing wat ingestel word, (2) die verkiesing van lede vir die Bestuurskomitee en (3) die implikasies van die POPI-wet vir die bestuur van pensioenfonds-aangeleenthede in die kantoor.

Kontak Theo Smith by 012-342 0415 vir verdere inligting.

 

ONS FAMILIEREëLS

Ons het die voorgestelde Familiereëls aan leraars en kerkkantore gestuur met die versoek dat kerkrade ‘n proses sal volg om die voorgestelde wysigings goed te keur sodat ons gemeentes kan help met ‘n Familiereëls wat nou geldig is. Met ‘n Sinodesitting sou net die leraars en afgevaardigdes na die dokument kyk. ‘n Moontlike werkswyse sou dus kon wees dat die kerkraad ‘n aantal kerkraadslede saam met die leraars vra om die dokument deur te werk en aan die kerkraad terugvoer te gee sodat ‘n besluit oor goedkeuring geneem kan word.

Ons het gevra dat ons teen einde Augustus die terugvoer vanaf gemeentes verlang. Daarna neem die Sinodale Diensraad ‘n besluit hieroor.

Help ons Sinode asseblief hiermee…

 

PRODUKTE en TOERUSTING

Ons Missionale Kerkwees-span vertel van ‘n toerustingsgeleentheid gelei deur Nelus Niemandt. Let op: die zoom-skakel in die advertensie is “lewend” – dit is jou toegang tot hierdie gesprek.

Malan Nel se Brugbedieningkursus gee nuwe besonderhede.

Die Hugenote Kolllege bied ‘n Bedienaarskursus in Pastorale Sorgvaardigheid aan.

Die Hugenote Kolllege bied ook ‘n Bedienaarskursus in Jeug- en Familiebedieningvaardigheid aan.

Wentzel Coetzer bied ‘n kursus aan oor die Trilogie aangaande seksualiteit: aborsie, molestering, verslawing.

VERJAARSDAE

Hartlik geluk aan elkeen wat tot 16 Augustus verjaar. Seënwense!

 

PREDIKANTE

28 Julie – Yolandé Giliomee, Skuilkrans
1 Augustus – Johan Burger, Ohrigstad
4 Augustus – Chris Swart, Doornkloof
5 Augustus – Uli Trümpelmann, Sabie
6 Augustus – Alphonso Groenewald, Dosent UP
6 Augustus – Dirk Human, Dosent UP
8 Augustus – Colin Smith, kerksondermure
8 Augustus – JI De Wet, Pretoria-Oosterlig
15 Augustus – Hardus van Niekerk, Middelburg-Suid

EMERITI

30 Julie – Henry van der Schyff, Oostelike Sinode 2016
30 Julie – Neels van Zyl, Olifantsfontein 2011
3 Augustus – Steph Combrinck, Lyttelton 2005
3 Augustus – Neels Müller, Pretoria-Oosterlig 2021
4 Augustus – Christie Smit, Lydenburg 2021
14 Augustus – Carl Louwrens, Krugerwildtuin 2021
15 Augustus – Charl De Kock, Elarduspark 2020
16 Augustus – Clifford Weinmann, Cachet 1999

GEMEENTES

29 Julie –  Moreletapark (36)
3 Augustus – Witbank-Vallei (41)
4 Augustus – Ermelo-Oos (65)
7 Augustus – Lyttelton-Oos (63)
16 Augustus – Marble Hall (70)

  

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly, PDF & Email