Print Friendly, PDF & Email

1 Junie 2021

VANUIT DIE SINODEHUIS

Warm winter-groete! Ons leefwêreld draai nou rondom inentings, regulasies en vlak 2. (dit wil vir my klink of entstof gaan word soos drank en sigarette in die grendeltyd?)

Natuurlik is dit belangrik om gesond te wil wees.

Ons weet ook dat ons lewens nie net om onsself moet draai nie. Daar is mense met reuse nood daarbuite: mense wat leef sonder God, sonder kos of komberse, sonder werk, sonder hoop vir die toekoms, sonder iemand wat vir hulle omgee of vir wie hulle kan liefhê…

As gelowige navolgers van Christus is dit ons roeping om hierdie mense te bedien. Dis lekker om gereeld te hoor van gemeentes wat juis hiermee besig is.

Francois Retief

 

BESOEKE AAN ONS RINGE

Ons het voorheen reeds genoem van die behoefte van die Sinodale Diensraad om met ons gemeentes nader kontak te maak in ‘n tyd waar ons nie Sinodesitting kan hou nie.

MAAR: ons Sinodale Diensraad het Maandag besluit om die eerste rondte besoeke aan die Ringe van Barberton, Lydenburg, Middelburg en Witbank eers uit te stel tot dit veiliger is om in groepe bymekaar te wees. Ons hou jou op die hoogte van die verwikkelinge hieroor.

 

LERAARS

Hannes van Deventer is op 29 Mei by Silvertonkruin as leraar bevestig.

Willem Nortje emeriteer aan die einde van Mei by Komatipoort.

 

PREDIKANTEKONFERENSIE

Die konferensie is agter die rug – en ons leraars is toegerus met nuwe selfinsig en ‘n afgestofde roepingsbesef. Die wildtuin bly ‘n spesiale plek. Krugerwildtuin-gemeente het ons met groot gasvryheid ontvang – ‘n aangename span mense.

Die spektrum van leraars het gestrek vanaf jong leraars in ‘n eerste gemeente tot by kollegas wat besig is om klaar te maak – en selfs ‘n emeritus.

Ons het ‘n Covid-skrik gekry na die konferensie. Ons bid vir die gesinne van Johan Koen en Johan Pienaar, ons spreker.

 

ONDERSTEUNING

Ons het nou reeds geruime tyd gehoor van die POPIA-wetgewing. Gemeentes het ook reeds ‘n dokument hieroor vanaf die Algemene Sinode se kantoor ontvang.

Belangrik: ons kan hierdie nie maar net ignoreer nie. Dit gaan nie verdwyn nie. Dis ‘n wet waaraan elke gemeente moet voldoen. Kry ‘n spannetjie bymekaar wat deur die dokument werk. As julle dit begin lees, word die stappe wat gevolg moet word, baie gou duidelik.

Hierdie gaan nou deel word van die normale werksaamhede van elke kerkkantoor, personeellid en leraar.

Die eerste stap is die aanwys van ‘n inligtingsbeampte. Hier is die skakel wat gevolg moet word.

 

 

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za . Daar is ook inligting oor die traktementskale en pensioenberekenings en alles wat jy kan nodig kry.

Gemeentes se kerkkantore kan met groot vrymoedigheid die Sinodehuis skakel om advies, raad, hulp, ondersteuning – ons help graag. Ons is baie bewus daarvan dat ‘n kerkkantoor lankal nie meer net die plek is waar die “vriendelike tannie in die gemeente” sit en ‘n paar papiere tik nie. Die verantwoordelikheid van die kantoorpersoneel het baie groot en wyd geword. Praat gerus as ons kan help.

 

PRODUKTE en TOERUSTING

Ons het nuus ontvang oor 2021 se Excelsus se Lentekonferensie

 

Die CMR het vir ons twee brokkies nuus gestuur oor hulle dienswerk: ‘n nuusbrief en ‘n getuienis. Ons moet voortdurend hierdie vennoot in ons gebede en ondersteuning dra.

 

Excelsus bied ‘n werkswinkel oor die liturgiese hantering van koninkrykstyd aan.

 

 

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

11 Junie – Eliska Muller, Nelspruit-Westergloed
14 Junie – Antoinette Wilson, Lydenburg-Suid

EMERITI

3 Junie – Gert Janse van Rensburg, Kimberley-Vooruitsig 1994
14 Junie – Francois Botha, Ermelo-Oos 2013
14 Junie – Dion van Dyk, Skuilkrans 2014

GEMEENTES

3 Junie – Volksrust (111)
4 Junie – Olifantsfontein (73)
8 Junie – Groblersdal (81)
8 Junie – Phalaborwa (60)
10 Junie – Goedgegun-Swaziland (99)
13 Junie – Kampersrus (62)

 

  

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

Print Friendly, PDF & Email