Print Friendly, PDF & Email

9 Februarie 2021

Familienuus 392

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Die Bybel praat darem dikwels oor die misterie van God se verlossingsplan vir hierdie wêreld.

Paulus skryf: “O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God!… Wie bewys Hom ‘n guns sodat Hy verplig is om iets terug te doen? Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid!” [Romeine 11:33 – 36]

Vir die gemeente in Korinte skryf hy: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” [1 Korintiërs 2:9]

En nou word ons as leraars – én ons gemeentes – die draers van hierdie boodskap. “Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aaanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!”  [2 Korintiërs 5:20]

Wat ‘n voorreg – en wat ‘n verantwoordelikheid – om gesante, gestuurdes van Christus te wees.

Francois Retief

 

SINODEHUIS

Tersia Petzer in die Sinodehuis se man, Martin, is Maandagaand oorlede na ‘n lang siekbed. Ons dra haar en hulle gesin in ons gebede in hierdie tyd. Martin en sy tuindiens-span het oor die jare baie ekstras gedoen om ons Sinodehuis se tuine mooi te maak. Ons het groot waardering vir die mens wat hy was.

 

LERAARS

Ons Sinode groet nog leraars wat emeriteer. Hou asseblief die Sinodehuis op die hoogte van kollegas wat groet.

Willem Nortjé van Komatipoort emeriteer aan die einde van Mei.

Pieter Dorey gaan met vervroegde emeritaat by Kampersrus as gevolg van die finansiële situasie van die gemeente. Hy sal die gemeente op ‘n deeltydse basis bedien vir ‘n beperkte tyd.

Carl Schoeman van Phalaborwa emeriteer einde Maart.

 

Daar was ook skuiwe by gemeentes. Anandie Greyling se kontrak by Doornkloof het einde Desember verstryk en sy is nou in diens van Pierre van Ryneveld waar sy die jeugbediening hanteer.

Welkom aan Paul Joubert wat vanaf begin Februarie by Wakkerstroom leraar is. Hy was eers by Selectionpark in Springs.

Ons het onlangs verneem dat Jaco van Eyssen – vroeër leraar by Witbank-Panorama – aan die einde van 2020 oorlede is.

 

SINODALE DIENSRAAD

Toe die Sinodale Diensraad die besluit moes neem dat ons nie in Februarie sinodesitting kan hou nie, het ons dadelik met ‘n gesprek begin oor moontlikhede waarop die leierskap van die Sinode en die leraars en lidmate van gemeentes nader kontak met mekaar kan hê. Ons is baie bewus van die aktuele sake wat in gemeenskappe leef. Ons dink aan die realiteite van plaasaanvalle, misdaad, gesprekke oor grond in die landbou-omgewing, rasse-konflik, kerkwees te midde van die pandemie en nog vele meer.

Ons voorsien dat ons kleiner, informele gespreksgeleenthede hieroor op plaaslike vlak kan hê. Op hierdie stadium is dit vanweë die regulasies nog nie moontlik nie maar ons is besig met die planne. Ons hou jou op die hoogte van verwikkelinge.

 

FAMILIEREëLS

Ons Familiereëls is nie maar net ‘n lastige dokument wat jy so min as moontlik wil oopmaak nie. Ons uitgangspunt is dat dit predikante en gemeentes moet help. In die veranderende wêreld waar ons nou leef, is dit nodig dat ons Familiereëls nuwe vrae moet antwoord en nuwe advies moet gee. Ons Kerkregdiensgroep het baie ure spandeer om die Familiereëls te omskep in ‘n dokument vir vandag.

Ons “verlore” Sinodesitting het gemaak dat ons hierdie dokument nie kon hanteer nie. Ons Sinodale Diensraad het die volgende plan bedink dat ons dit kan goedkeur as Familiereëls. Tydens ‘n volgende Sinodesitting kan dit gekondoneer word.

Ons gaan Zoom-gesprekke reël met groepe leraars waartydens die Kerkregdiensgroep ons deur die wysigings gaan neem. Ons gaan nie tyd spandeer aan wysigings wat deur die Algemene Sinode 2019 aangebring is nie. Ons kan dit nie verander nie. Ons gaan werk met nuwe sake wat die Kerkregdiensgroep in die dokument ingeskryf het.

Na die Zoom-gesprekke gaan ons vra dat kerkrade ‘n besluit neem en deurstuur na die Sinodehuis. Die wysigings moet met ‘n 50% + 1 meederheid goedgekeur word. Dan kan ons die dokument begin gebruik.

Ons vra ons leraars en gemeentes se samewerking om in hierdie buitengewone tye te help dat ons Familiereëls steeds die rigtingwyser kan wees soos wat ons dit al baie jare ken.

Ons kontak julle eersdaags.

 

ONDERSTEUNING

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za . Daar is ook inligting oor die traktementskale en pensioenberekenings en alles wat jy kan nodig kry.

Bestmed – die mediese fonds met wie die vier Transvaal sinodes ‘n ooreenkoms het – stel hulle jaarlikse Tempo Corporate Wellness program bekend. Kontak hulle gerus as jy hierdie geleentheid wil benut.

CMR NUUS

CMR Silverpark vertel van die veiligheidshuis wat hulle besig is om in te rig. Dalk wil julle hierby betrokke wees? Julle kan ‘n groot verskil in kinders se lewens maak!

 

TOERUSTING

Excelsus vertel ons van twee geleenthede. Die eerste is ‘n werkswinkel oor die kreatiewe viering van Lydenstyd. Die tweede geleentheid gaan oor die emosionele uitbranding van diegene wat ander in tye van krisis versorg.

BybelMedia het ‘n spesiale aanbod in die lig van die 50 jaar herdenking van Bybelkor se kursusse. [die ouer kollegas moet maar die jongeres vertel van hierdie kursusse – dit was ‘n reuse projek wat duisende lidmate gehelp het om die Bybel te bestudeer.]

Ons heg ook BybelMedia se nuusbrief met inligting oor talle produkte aan.

Ons het weer ‘n nuusbrief van Missie Japan ontvang.

 

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

9 Februarie – Pieter Badenhorst, Moreletapark, pieter.badenhorst@moreleta.co.za
12 Februarie – Julian Olivier, Groblersdal, julzolivier@gmail.com
14 Februarie – Lieze Meiring, Elarduspark, lieze@ngelarduspark.org.za
16 Februarie – Christian Oberholzer, Elarduspark, christian@ngelarduspark.org.za
19 Februarie – Dawie Nieuwoudt, Witbank-Panorama, dawie@ngpanorama.co.za
20 Februarie – Fanie Venter, kerksondermure, fventer@ksm.co.za
20 Februarie – JZ De Jager, Nelspruit, jz@ngknelspruit.co.za

EMERITI

 

14 Februarie – Albert Venter, Marble Hall 2017, alberven@mweb.co.za
15 Februarie – Dirkie van der Spuy, Moreletapark 2019, dvdspuy@moreleta.co.za
22 Februarie – Gerrit Theron, Chrissiesmeer 2017, gtheron@mtnloaded.co.za

GEMEENTES

17 Februarie – Skuilkrans, info@skuilkrans.co.za (50)
19 Februarie – Lynnwoodrif, admin@lynnwoodrif.co.za (46)

 

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email