Print Friendly, PDF & Email

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Ek lees die berigte oor die verskriklike brand waarin minstens 8 mense dood is in die Noord-Kaap. Ek lees ook die name van die predikante van hierdie gesinne. En ek weet: vir ons gemeente-leraars moet ons baie meer bid.

Francois Retief

 

LERAARS

Ons bid steeds vir Emile Rademeyer van Doornkloof en sy gesin. Mag klein Janlo se vordering met die rehabilitasie ons almal verras.

Petri Coetzee van Malelane se ma is onlangs oorlede. Sterkte, Petri.

 

SINODESITTING: TWEE IN EEN

Tydens ons vergadering van die Sinodale Diensraad het ons deeglik besin oor ons sinodesitting. Ons sou in April ‘n Buitengewone Sinodesitting gehou het op versoek van twee Ringe, en ons gewone sitting is vir die middel van Oktober geskeduleer.

Ons beplan om hierdie twee sittings te kombineer in een sitting. Die vraag is “wanneer?” Ons is redelik seker dat dit nog lank gaan wees voor 300+ mense in een vertrek saam sal kan vergader. Ons het ook ‘n groot verantwoordelikheid oor die gesondheid van ons afgevaardigdes.

Die Sinodale Diensraad het besluit op 29 November tot 2 Desember as ‘n moontlike datum. Indien dit nie moontlik is nie, kyk ons na 7 – 10 Februarie 2021.

Die Sinodale Diensraad is deeglik bewus van die moeilike sake wat in gemeentes spanning en onsekerheid veroorsaak. Hierdie sake is op die sakelys van ons sinodesitting. Kom ons gee ons kerkvergaderings kans om gesprekke hieroor te voer…

 

SINODALE DIENSRAAD

Ons Sinodale Diensraad se vergadering van 13 Augustus was ‘n Zoom-marathon van 4 ½ uur. As ons voorsitter eers op spoed is, is daar nie stop vir koffie of draailoop nie – dis voluit vorentoe!

Dirkie het hierdie opmerkings oor ons vergadering geskryf…

 

MISSIONALE KERKORDE

Die Algemene Sinode is besig om te skryf aan ‘n Kerkorde wat ons diep oortuiging oor die missionale roeping van die kerk uitspel. ‘n Konsep-weergawe hiervan word nou aan gemeentes, ringe en sinodes gestuur. Bestudeer dit asseblief en gee terugvoer voor einde September sodat ons ook insette oor die dokument kan lewer.

 

RINGSITTINGS 2020

Dit is die tyd van die jaar wat Ringe gewoonlik vergader. Die tegnologie maak dit moontlik om dit steeds te doen. Presies dieselfde reëls geld ten opsigte van afgevaardigdes, vergaderprosedure en verkiesing van leiers.

By meeste Ringe is dit ‘n redelik afgeskaalde sitting. Maak asseblief net seker dat daar ‘n wettig verkose Ringsdiensraad is wat dringende sake in die interim kan hanteer. Stuur dan die besonderhede van die nuwe Ringsdiensraad aan Elna by argief@sinoos.co.za  Baie dankie!

 

ONDERSTEUNING

Ons Sinodehuis se personeel werk steeds van die huis af. Ons hanteer alle navrae soos gewoonlik.  Die beste manier om ons te kontak, is deur ‘n e-pos te stuur. Die besonderhede is as volg:

Uitvoerende Amptenaar Francois Retief uitamp@sinoos.co.za

Argief, Huweliksbevestigers en Lidmaatregisters Elna de Bruyn argief@sinoos.co.za

Algemene navrae Tersia Petzer ontvangs@sinoos.co.za

Bedryfsbestuurder Cathy Odendaal finans@sinoos.co.za

Finansies Neels Nothnagel boekhou@sinoos.co.za

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

 

FINANSIES

HULPPAKKET VAN DIE SINODE AAN GEMEENTES TEN OPSIGTE VAN SINODALE BYDRAES.

Die Fondsediensgroep het in opdrag van die Sinodale Diensraad gekyk na ‘n hulppakket om die gesamentlike verantwoordelikheid van ons gemeentes soos in ons sinodale bydraes weerspieël, vir hierdie jaar te verminder in die lig van die ekonomiese druk in ons gemeenskappe.

‘n Skrywe “Finansies en personeel” is reeds aan alle leraars en kerkkantore gestuur met die besonderhede hiervan. Ons heg dit ook weer hier aan..

Die volgende is belangrik:

  • Gemeentes moet steeds hulle finansiële state so gou moontlik by die Sinodehuis indien. Moet dit nie probeer pos nie – stuur dit elektronies na finans@sinoos.co.za Om die hulp-strategie vir ‘n gemeente in werking te kan stel, is hierdie state noodsaaklik. Laat weet asseblief vir Cathy (finans@sinoos.co.za) indien julle state nie betyds kan wees nie – en gee ook die datum waarop ons dit sal kan ontvang. Dankie vir die meerderheid van gemeentes wie se state ons reeds ontvang het!
  • Die kwartaal Junie tot Augustus se Sinodale Bydraes-staat gaan steeds die gewone bedrag toon. Ons maak die aanpassings sodra ons die state het.

 

TERS” HULP VANAF DIE STAAT

 Die regering bied deur TERS (Temporary Employer/Employee Relief Scheme) verligting aan werkgewers en werknemers wat onder finansiële druk gebuk gaan tydens die inperking veroorsaak deur die Covid-19 pandemie.

Vanaf Junie het die stelsel verander en moet werkgewers nou hul CIPC nommer verskaf. Indien geen CIPC nommer beskikbaar is nie, kan die werkgewer se ID nommer verskaf word. Omdat kerke as OWO’s (Openbare Weldaadorganisasies) nie by CIPC hoef te registreer nie, het ons dus nie CIPC nommers nie en kan ID nommers gebruik word. Die ID nommer wat verskaf moet word, moet van iemand wees wat tekenregte op die bankrekening het. Maak ook seker dat die naam van die organisasie ooreenkom met die naam wat vir die bankrekening gebruik word.

Die volgende dokumente is deur die Departement van Arbeid verskaf en bied riglyne vir die indiening van eise:

https://sinoos.co.za/site/wp-content/uploads/2020/08/TERS-HULP.pdf

Kontak Cathy (finans@sinoos.co.za) vir verdere inligting.

 

PENSIOENSAKE     

Sanlam en Simeka hanteer ons pensioen-belange. Hulle gee van tyd tot tyd belangrike inligting deur. Ons heg 4 dokumente hier aan. Bestudeer dit mooi, asseblief.

https://sinoos.co.za/site/wp-content/uploads/2020/08/Pensioen-PPF-en-APF-Deel-1.pdf
https://sinoos.co.za/site/wp-content/uploads/2020/08/Pensioen-PPF-en-APF-Deel-2.pdf
https://sinoos.co.za/site/wp-content/uploads/2020/08/Pensioen-WVF-en-Aftrede-2-of-2020.pdf
https://sinoos.co.za/site/wp-content/uploads/2020/08/Sanlam-Retire-WA.pdf

 

TOERUSTING

Excelsus gee besonderhede oor hierdie jaar se Lentekonferensie.

Bybel-Media se nuusbrief hou ons op datum met die nuutste publikasies.

Lux Verbi Uitgewers word 70 jaar – en gee besonderhede oor spesiale aanbiedinge.

 

VERJAARSDAE   

PREDIKANTE

24 Augustus – Chris Zietzman, Tzaneen, czietsman@telkomsa.net
25 Augustus – Ryno Meyer, Pierre van Ryneveld, ryno@pvr.co.za
27 Augustus – Jaco Barnard, Pretoria-Garsfontein, jaco@nggars.org.za

EMERITI

Ons het verneem dat ds (emeritus) André Deacon op 10 Augustus oorlede is.

23 Augustus – Louis Swart, Montana Kapelaan Korrektiewe dienste1993, louisenida@yahoo.co.za
25 Augustus – Pieter van Niekerk, Pretoria-Oosterlig 2016, pietervn@iafrica.com

GEMEENTES

22 Augustus – Pretoria-Garsfontein, info@nggars.org.za (38)
23 Augustus – Tygerpoort (Pretoria), ngtyger@ngtyger.com  (39)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email