Print Friendly, PDF & Email

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

“Die kerk van die Here Jesus is steeds voluit besig om diep spore in die koninkryk van God te trap.”

Dit is die getuienis wat ons in die afgelope week by talle van ons leraars gehoor het. Ja, die tegnologie skep sy eie uitdagings met swak netwerke, koste van data, onbekendheid met al die verskillende platforms en dergelike – maar steeds beur ons voort. Hoekom? Omdat ons ‘n diep oortuiging het dat dit is waartoe ons geroep is.

Ons plant en saai en gooi water… God gee die groei, die vrug, die seën.

Ons gee graag vandag erkenning aan elke Bedienaar van die Woord wat getrou en ywerig besig is om sy /haar roeping uit te leef.

Francois Retief

 

LERAARS

Ons vier in hierdie jaar die bediening van elke vroue-leraar in die NG Kerk. Die getuienisse uit gemeentes vertel van die unieke verskil wat ‘n vrou as leraar kom maak het. In Oostelike Sinode het ons lankal agtergekom dat ons nie eintlik sonder hulle goed kan funksioneer nie.

Aan elke vroue-leraar: dankie vir wie jy is. Vergewe ons as ons soms nog sleg praat van “broers” en “broederkring.” Ons waardeer jou.

 

 

Ons bid steeds vir Emile Rademeyer van Doornkloof en sy gesin. Klein Janlo is besig met intensiewe terapie nadat hy onlangs in die swembad geval het. Emile gee terugvoer dat dit eintlik wonderbaarlik goed gaan met Janlo se rehabilitasie. Ons is saam met julle dankbaar vir elke stukkie vordering!

Willem Esterhuizen van Witbank-Panorama se pa is onlangs oorlede. Sterkte, Willem.

Sommige van ons kollegas is al deur die Covid19-virus beetgekry. Ons dank die Here vir herstel.

Ons het ‘n werkie vir elkeen wat konsulent van ‘n gemeente is: sal jy asseblief gereeld met die leraars van jou konsulents-gemeente skakel om te hoor hoe dit gaan? Dis eintlik verstommend hoe maklik dit is om vir mekaar om te gee… Dalk kan jy sommer die kerkkantoor oor kontak om na hulle welstand te verneem.

 

GEMEENTES

Ons kollegas skryf nou baie as deel van die huidige bedieningsmodel in ons gemeentes. Deel dit met ons – ons plaas dit graag. So leer ons by mekaar en hoor ons verskillende perspektiewe.

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, deel met ons ‘n gebedsinisiatief waarby gemeentes kan inskakel.

Marble Hall se gemeenskap is onlangs deur ‘n plaasaanval geruk toe ‘n bestuurder van JJ Bekker-boerdery, Jeremia Macheque, koelbloedig vermoor is vir die kontant wat hy besig was om as lone uit te betaal. Hierdie is nie lidmate van die NG gemeente daar nie, maar in ‘n gesprek met die kerkkantoor (die gemeente het nie nou ‘n leraar nie) was dit duidelik dat ‘n gemeenskap hierdeur diep ontsteld is. Ek het namens die Sinode ‘n kort skrywe vir hulle gemeenteblaadjie gestuur:

 

“Ons het in die Sinodehuis verneem van die brutale moord op ‘n lid van julle gemeenskap by die Bekker-boerdery. Hierdie is ontstellend. Dit druis in teen alles waarin ons glo en teen ons diep oortuigings oor God se plan vir ons land en sy mense.

 

Mag julle as lidmate van die gemeente in hierdie dae steeds bewus wees van die leiding en die hulp van die Here. Mag julle lewens steeds vertel van die Vader wat ons almal liefhet. Mag die hele gemeenskap van Marble Hall die lig van die Evangelie beleef wat steeds straal vanuit julle optrede as lidmate van die gemeente.

 

Ons bid vir julle. Dra asseblief ons meelewing oor aan diegene wat baie direk hierdeur geraak word. Ons harte is by julle.”

 

 

CMR

Ons heg vandeesweek 4 verhale aan:
CMR Elarduspark
CMR Midrand
CMR Gauteng Oos
CMR Silverpark
CMR Limpopo

Hoog op ons elkeen se gebedslysie moet die werk van ons maatskaplike werkers en die nood van mense te wees.

 

Ringsittings 2020

Dit is die tyd van die jaar wat Ringe gewoonlik vergader. Die tegnologie maak dit moontlik om dit steeds te doen. Presies dieselfde reëls geld ten opsigte van afgevaardigdes, vergaderprosedure en verkiesing van leiers.

By meeste Ringe is dit ‘n redelik afgeskaalde sitting. Maak asseblief net seker dat daar ‘n wettig verkose Ringsdiensraad is wat dringende sake in die interim kan hanteer. Gee dan ook die inligting oor die RFR deur na Elna by argief@sinoos.co.za

 

ONDERSTEUNING

Verlede keer het ons verwys na die belangrikheid van rugsteun vir julle data in die kerkkantoor. Daar is eintlik ‘n stap vóór dit. Hoe maak julle seker dat die data van julle gemeente, lidmate en bedieninge op datum is? Die pandemie het baie skielik kom uitwys of ons die korrekte kontakbesonderhede het om met ons lidmate te kan kommunikeer. Beplan ‘n eenvoudige maar akkurate proses – en wees amper fanaties daaroor. As jy lidmate nie kan kontak nie, is julle in die moeilikheid…

Vertroulike inligting

Die nuwe POPI-wet word van 1 Julie af geïmplementeer. Almal is nog voel-voel hiermee besig.

Gemeentes beskik ook oor vertroulike inligting van lidmate soos byvoorbeeld selnommers en e-posadresse. Ons is gewoond daaraan om dit maklik uit te deel of te publiseer. Die kerkraad moet hieroor duidelikheid kry en lidmate geleentheid gee om te vra dat hulle besonderhede nie openbaar gemaak word nie.

Hoe maak ons in die Sinodehuis hiermee?

Op ons webwerf onder “gemeentes” gee ons nie die persoonlike besonderhede van leraars nie. Ons gee die kerkkantoor se besonderhede – hulle kan verder handel soos julle gemeente ooreengekom het.

In die Jaarboek van die NG Kerk gee ons die besonderhede soos deur elke gemeente se kerkkantoor voorsien.

Ons gee nie die besonderhede van leraars aan persone en instansies wat dit vir bemarking wil gebruik nie. Ons verwys hulle na die Jaarboek.

Hulp met videos en You Tube

“Gerrit Vosloo van Nelspruit-Suid verstaan videos en YouTube en al daardie dinge. En hy ken mense wat nog méér verstaan. Hy het hierdie dokument vir ons saamgestel.”

Bestmed – ons mediese fonds – gee besonderhede oor mediese eise rakende Covid19.

 

 

Die Bybelgenootskap gee vir ons ‘n boodskap van hoop vir hierdie tyd. Verder gee hulle besonderhede oor ‘n virtuele padwedloop waarby lidmate en gemeentes kan inskakel om die werk van die Bybelgenootskap te ondersteun.

 

Ons Sinodehuis se personeel werk steeds van die huis af

Ons hanteer alle navrae soos gewoonlik.  Die beste manier om ons te kontak, is deur ‘n e-pos te stuur. Die besonderhede is as volg:

Uitvoerende Amptenaar Francois Retief uitamp@sinoos.co.za

Argief, Huweliksbevestigers en Lidmaatregisters Elna de Bruyn argief@sinoos.co.za

Algemene navrae Tersia Petzer ontvangs@sinoos.co.za

Bedryfsbestuurder Cathy Odendaal finans@sinoos.co.za

Finansies Neels Nothnagel boekhou@sinoos.co.za

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

 

ALGEMENE SINODE

Die kantoor van die Algemene Sekretaris het ‘n skrywe na leraars toe gestuur oor die bevoegdheid om Selfdegeslagverbintenisse te bevestig.

 

FINANSIES

Ons herhaal die skrywe in verband met die hulppakket van die Sinode aan gemeentes ten opsigte van Sinodale Bydraes.

Die Fondsediensgroep het in opdrag van die Sinodale Diensraad gekyk na ‘n hulppakket om die gesamentlike verantwoordelikheid van ons gemeentes soos in ons sinodale bydraes weerspieël, vir hierdie jaar te verminder in die lig van die ekonomiese druk in ons gemeenskappe.

‘n Skrywe “Finansies en personeel” is reeds aan alle leraars en kerkkantore gestuur met die besonderhede hiervan. Ons heg dit ook weer hier aan.

Die volgende is belangrik:

  • Gemeentes moet steeds hulle finansiële state so gou moontlik by die Sinodehuis indien. Moet dit nie probeer pos nie – stuur dit elektronies na finans@sinoos.co.za Om die hulp-strategie vir ‘n gemeente in werking te kan stel, is hierdie state noodsaaklik. Laat weet asseblief vir Cathy (finans@sinoos.co.za) indien julle state nie betyds kan wees nie – en gee ook die datum waarop ons dit sal kan ontvang. Dankie vir al die state wat ons reeds ontvang het!

 

  • Die kwartaal Junie tot Augustus se Sinodale Bydraes-staat gaan steeds die gewone bedrag toon. Ons maak die aanpassings sodra ons die state het.

 

TOERUSTING

Excelsus gee besonderhede oor ‘n gesprek oor korrupsie asook oor hierdie jaar se Lentekonferensie.

Bybel-Media se nuusbrief hou ons op datum met die nuutste publikasies.

Bybel-Media gee besonderhede oor kategese-materiaal vir 2021.

 

VERJAARSDAE   

PREDIKANTE

4 Augustus – Chris Swart, Doornkloof, chris@gmail.co.za
5 Augustus – Uli Trümpelmann, Sabie, ulitrump@icloud.com
6 Augustus – Alphonso Groenewald, Dosent UP, alphonso.groenewald@up.ac.za
6 Augustus – Dirk Human, Dosent UP, dirk.human@up.ac.za
8 Augustus – JI De Wet, Pretoria-Oosterlig, ji@oosterlig.co.za
8 Augustus – Colin Smith, kerksondermure, csmith@ksm.co.za
14 Augustus – Carl Louwrens, Krugerwildtuin, crl@telkomsa.net
15 Augustus – Charl De Kock, Elarduspark, charl.dekock60@gmail.com
15 Augustus – Hardus van Niekerk, Middelburg-Suid, hardus@midsuid.co.za

EMERITI

4 Augustus – Christie Smit, Lydenburg, christiepos@gmail.com

16 Augustus – Clifford Weinmann, Cachet 1999, clifford@weinmann.za.net
17 Augustus – Jannie du Plessis, Elarduspark 2013, jjhduplessis@gmail.com

GEMEENTES

4 Augustus – Ermelo-Oos, skriba@ermoos.co.za  (64)
7 Augustus – Lyttelton-Oos, ngk@lytteltonoos.org.za (62)
16 Augustus – Marble Hall, ngkmhall@lantic.net (69)

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
uitamp@sinoos.co.za

 

 

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email