Print Friendly, PDF & Email

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag. Hoe gaan dit? Ek hoop dit gaan voorspoedig by jou kant. Indien dit dalk nie goed gaan nie, kan jy dit ook maar sê. Ons is dikwels onseker of ‘n gelowige mág sê dat alles nie so lekker loop nie? Natuurlik mag ons. Die Psalms is vol van gelowige digters se worsteling, twyfel en onsekerheid oor die dinge in hulle lewens, oor God en ook oor hulle eie geloof. Die belangrike is dalk om hieroor in gesprek met God te bly.

As jy die statistiek van die pandemie volg en opteken soos ek, sal dit vir jou duidelik wees dat ons in hierdie deel van die land nou in ‘n Covid19-brandpunt verkeer. Wees dus baie verantwoordelik met gemeente-aktiwiteite soos besoeke, eredienste en vergaderings. Dit is nie ‘n goeie getuienis om met roekelose bravade voort te storm nie. Ons het waarskynlik nou al almal te doen gehad met iemand nader of verder van ons af wat die siekte onder lede het.  Dit is nie maklik nie.

Die verhale van gemeentes en maatskaplike werkers wat steeds getrou dien, is merkwaardig. Dit maak ‘n mens trots en dankbaar vir die kerk waarvan ons kan deel wees. Ek besef al hoe meer dat dit die gevolg is van jarelange preke en Bybelstudies en gesprekke en visionering wat ons op hierdie punt gebring het: Skrifwaarhede soos “dit gaan nie oor ons nie” en “wat sou Jesus doen?” en “laat u koninkryk ín ons, déúr ons, óral kom” het ons gevorm om te wees wie ons vandag is – vir ‘n tyd soos hierdie.

Francois Retief

 

CMR

Ons het weer mooi getuienisse gehoor van ons CMR-vennote in Limpopo en Gauteng-Oos. Baie dankie vir die reuse werk wat julle doen. Baie dankie aan leraars en gemeentes wat handevat met ‘n plaaslike CMR om hulp te verleen aan die talle mense wat dit nóú nodig het.

 

LERAARS

Ons bid steeds vir Emile Rademeyer van Doornkloof en sy gesin. Klein Janlo is besig met intensiewe terapie nadat hy onlangs in die swembad geval het.

 

GEMEENTES

Witbank-Suid het ‘n inry-erediens gehou. Hulle vertel hulle mooi verhaal en het foto’s saamgestuur.

 Charl van Schalkwyk van Volksrust vertel van die verwoestende brand wat op 15 Junie talle bejaardes haweloos gelaat het en ook een lewe geëis het.

 

ONDERSTEUNING

Die Predikante Pensioenfonds se diensverskaffer by Sanlam is Simeka. Ons heg Simeka 1  en Simeka 2 aan wat handel oor ons pensioensake in hierdie uiters moeilike beleggingstyd.

Ons Sinodehuis se personeel werk steeds van die huis af. Ons hanteer alle navrae soos gewoonlik.  Die beste manier om ons te kontak, is deur ‘n e-pos te stuur. Die besonderhede is as volg:

Uitvoerende Amptenaar Francois Retief uitamp@sinoos.co.za

Argief, Huweliksbevestigers en Lidmaatregisters Elna de Bruyn argief@sinoos.co.za

Algemene navrae Tersia Petzer ontvangs@sinoos.co.za

Bedryfsbestuurder Cathy Odendaal finans@sinoos.co.za (Cathy werk tans vanuit Nieu Seeland waar sy en haar man steeds “vasgevang” sit.)

Finansies Neels Nothnagel boekhou@sinoos.co.za

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

 

FINANSIES

Die Fondsediensgroep het in opdrag van die Sinodale Diensraad gekyk na ‘n hulppakket om die gesamentlike verantwoordelikheid van ons gemeentes soos in ons sinodale bydraes weerspieël, vir hierdie jaar te verminder in die lig van die ekonomiese druk in ons gemeenskappe.

‘n Skrywe “Finansies en personeel” is reeds aan alle leraars en kerkkantore gestuur met die besonderhede hiervan. Ons heg dit ook weer hier aan.

Die volgende is belangrik:

  • Gemeentes moet steeds hulle finansiële state so gou moontlik by die Sinodehuis indien. Moet dit nie probeer pos nie – stuur dit elektronies na finans@sinoos.co.za Om die hulp-strategie vir ‘n gemeente in werking te kan stel, is hierdie state noodsaaklik. Laat weet asseblief vir Cathy (finans@sinoos.co.za) indien julle state nie betyds kan wees nie – en gee ook die datum waarop ons dit sal kan ontvang. Dankie vir al die state wat ons reeds ontvang het!

 

  • Die kwartaal Junie tot Augustus se Sinodale Bydraes-staat gaan steeds die gewone bedrag toon. Ons maak die aanpassings sodra ons die state het.

 

TOERUSTING

Excelsus vertel van ‘n Nuwe Testament aanlyn-kursus oor die Brief aan die Kolossense op 14 en 15 Julie. Dit word deur Leon Westhof van Elarduspark aangebied.

Excelsus se 2020 program word hier volledig uiteengesit.

Bybel-Media se nuusbrief hou ons op datum met die nuutste publikasies.

‘n Nuwe publikasie van Nuwe Testamentikus, dr Scot McKnight, verskyn eersdaags met die titel “A church called Tov”. “Tov” is die Hebreeuse woord vir “goed”. Die term is ‘n versamelnaam vir alles wat, wel, goed en Christelik aan ‘n gemeente se saam-wees is. Leierskap het ‘n beslissende invloed hierop.

In die publikasie skryf McKnight oor gemeentes met ‘n toksiese, afbrekende kultuur, narsistiese leiers en afbrekende gewoontes. Hy kontrasteer dit met ‘n beskrywing van gemeentes met ‘n kultuur van goedheid en opbouende saam-wees.

Hoofstuk 1 van die boek kan tans gratis afgelaai word – klik hier. Die volledige boek verskyn later vanjaar.

Hierdie bekende kursus word in 2021 vir die twaalfde keer aangebied. Volledige inligting word hier aangeheg.

Aansoeke sluit 30 September 2020 en die kursus begin op 22 Februarie 2021.

Navrae by Willem Nicol, wnicol@mweb.co.za of 083 966 7831.

 VERJAARSDAE

PREDIKANTE

7 Julie – Thinus Prinsloo, Carolina, mfprinsloo@gmail.com
9 Julie – Izak Liebenberg, Meyerspark, ilieb@absamail.co.za
9 Julie – Gawie Malan, Pretoria-Oosterlig, gglmalan@gmail.com
13 Julie – Henk Janse van Rensburg, Pierre van Ryneveld, henk@pvr.co.za
14 Julie – Zander van der Westhuizen, Tygerpoort, zander@ngtyger.com
20 Julie – Cornelis Oberholster, Pierre van Ryneveld, cornelisoberholster@gmail.com
20 Julie – Francois Schwalb, Laeveld, francois@zz2.co.za

EMERITI

11 Julie – JP Pienaar, Amsterdam 2014, jppienaar@telkomsa.net
13 Julie – Sampie Niemand, Pierre van Ryneveld 2012, niemand.sampie@gmail.com
14 Julie – Adriaan van der Wart, Valleisig 2003, vanderwart@telkomsa.net
14 Julie – Phillip Venter, Skuilkrans-Pretoria 1995, 082 455 1491
16 Julie – Christo Longland, Goedgegun-Swaziland 2001, christo@qtnkerk.net

  Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email