Print Friendly, PDF & Email

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag! Ons in die Sinodehuis vertrou dat dit met jou veilig en voorspoedig gaan. Ten spyte van die “opsluiting” is ons gemeentes steeds baie besig – ons hoor mooi verhale van omgee en sorg en bedien en gee en nog baie meer. Dis lekker om deel ter wees van ‘n kerk wat “nie ter wille van onsself nie” bestaan…

Francois Retief

 

PROJEKTE

Goeie nuus oor die  Predikantekonferensie: ons kon daarin slaag om ons betalings van hierdie jaar oor te dra na 2021. Dit beteken dat jy nou reeds daarna kan begin uitsien!

 

CMR

Ons heg CMR-verhale, Carolina

en Mpumalanga aan.

 

LERAARS

Ons bid steeds vir Emile Rademeyer van Doornkloof en sy gesin. Klein Janlo is besig met intensiewe terapie nadat hy onlangs in die swembad geval het.

Chris Lötter van Rayton het op 30 April geëmeriteer – maar sommer dadelik weer ingeval met ‘n 3 jaar kontrak.

Thabo Pienaar het op 30 April by Graskop demissie ontvang. Hy het by Witrivier diens aanvaar as gemeentebestuurder.

 

40 dae saam met die bybelgenootskap en witrivier

‘n Splinternuwe kursus oor die Bybel “God se asem tussen bladsye.”

 

ALGEMENE BEVOEGDHEIDSRAAD (ABR)

Leraars ontvang in hierdie dae ‘n skrywe vanaf die ABR. Gee asseblief deeglike aandag hieraan. Kontrolleer of jou besonderhede korrek is: name, grade, kontakbesonderhede. Hierdie besonderhede word gebruik om die Jaarboek saam te stel. Die Sinodehuis is nie meer deel van die proses nie en kan dit dus nie namens jou nagaan nie.

 

ONDERSTEUNING

Ons Sinodehuis se personeel werk steeds van die huis af. Ons hanteer alle navrae soos gewoonlik.  Die beste manier om ons te kontak, is deur ‘n e-pos te stuur. Die besonderhede is as volg:

Uitvoerende Amptenaar Francois Retief uitamp@sinoos.co.za

Argief, Huweliksbevestigers en Lidmaatregisters Elna de Bruyn argief@sinoos.co.za

Algemene navrae Tersia Petzer ontvangs@sinoos.co.za

Bedryfsbestuurder Cathy Odendaal finans@sinoos.co.za (Cathy werk tans vanuit Nieu Seeland waar sy en haar man steeds “vasgevang” sit.)

Finansies Neels Nothnagel boekhou@sinoos.co.za

Onthou asseblief om die inligting op ons webwerf te benut www.sinoos.co.za .

 

FINANSIES

Die Fondsediensgroep het in opdrag van die Sinodale Diensraad gekyk na ‘n hulppakket om die gesamentlike verantwoordelikheid van ons gemeentes soos in ons sinodale bydraes weerspieël, vir hierdie jaar te verminder in die lig van die ekonomiese druk in ons gemeenskappe.

‘n Skrywe “Finansies en personeel” is verlede week aan alle leraars en kerkkantore gestuur met die besonderhede hiervan. Ons heg dit ook weer hier aan.

Die volgende is belangrik:

  • Gemeentes moet steeds probeer om die finansiële state teen 15 Junie by die Sinodehuis te hê. Ons besef dat dit moeiliker is in die huidige omstandighede, maar om die hulp-strategie vir ‘n gemeente in werking te kan stel, is hierdie state noodsaaklik. Laat weet asseblief vir Cathy (finans@sinoos.co.za) indien julle state nie betyds kan wees nie – en gee ook die datum waarop ons dit sal kan ontvang. Dankie vir al die state wat ons reeds ontvang het!

 

  • Die kwartaal Junie tot Augustus se Sinodale Bydraes-staat gaan die gewone bedrag toon. Ons maak die aanpassings sodra ons die state het.

 

  • Intussen kan gemeentes weet dat die Sinodale Diensraad met groot verantwoordelikheid met elke Rand werk – ons verantwoordelikheid as rentmeesters lê swaar op ons.

 

  • Dit bly ook belangrik om te onthou dat die Sinodale Diensraad steeds daartoe verbind is om ons rol as leiers van die Sinode na te kom. Die fondse wat gemeentes as sinodale bydraes voorsien, help ons om dit op baie terreine te kan doen. Ons glo in dit waarmee ons besig is!

 

KERKKANTORE EN HULPPROJEKTE

Ons kry gereeld navrae vanaf leraars en kerkkantore oor die regulasies wat nou geld.

Ons heg ‘n dokument wat vanaf die Algemene Sinode ontvang is, hier aan.

Danie Mouton van die Oos-Kaap het ook ‘n uitvoerige dokument saamgestel.

 

TOERUSTING

Moreletapark bied ‘n konferensie aan op 10 Junie oor Digitale bediening.

Excelsus se VBO het ‘n kursus aangebied oor “wat doen pandemies aan samelewings?” Al die skakels na die dokumente en videos oor die 1918 griep-epidemie word hier aangeheg.

Ekerk bied nog ’n gratis Digitale Learning Community aan op Donderdag 11 Junie 2020.

 

VERJAARSDAE

PREDIKANTE

11 Junie – Nico Lochner, Amsterdam, lochnerhn@gmail.com
11 Junie – Eliska Muller, Nelspruit-Westergloed, eliska@westergloed.co.za
14 Junie – Dion van Dyk, Morgenzon, dionvdyk@mweb.co.za
14 Junie – Antoinette Wilson, Lydenburg-Suid, a14wilson@gmail.com
16 Junie – Hennie De Vos, Rietkuil, hjddevos@gmail.com
16 Junie – Gerrit Vosloo, Nelspruit-Suid, gerritvosloo@yahoo.com
20 Junie – Charl Bredell, Premiermyn, charl.bredell@gmail.com
21 Junie – Arnau van Wyngaard, Shiselweni SRC, wyngaard@lando.co.za
22 Junie – Tertius Erasmus, Bronkhorstspruit, erasmus.tertius@gmail.com

EMERITI

Ds (emeritus) MJ le Roux is op 29 Mei oorlede. Hy is in 1976 by Ermelo-Oos bevestig en het in 1988 by Camden – nou deel van Ermelo-Oos – geëmeriteer.

14 Junie – Francois Botha, Ermelo-Oos 2013, afrancoisb@gmail.com
18 Junie – Jan van Zyl, Nelspruit-Westergloed 2006, marthavz@vodamail.co.za
19 Junie – Lalie Lombaard, CWR Direkteur 2002, laliebymelkbos@gmail.com

GEMEENTES

10 Junie – Goedgegun-Swaziland, nggoedgegun@swazi.net (98)
13 Junie – Kampersrus, deogloriakerk@gmail.com (61)
18 Junie – Witbank-Suid, ngkwsuid@lantic.net (66)

 

 Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email