Print Friendly, PDF & Email

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Paulus skryf ons treur nie “soos mense sonder hoop” nie.

Kan ons ook sê ons preek nie “soos mense sonder hoop” nie? Of ons is nie geestelike leiers “soos mense sonder hoop” nie?

Ons is ook nie burgers van hierdie land “soos mense sonder hoop” nie. Ons dien en gee en vertroos nie “soos mense sonder hoop” nie. Ons is nie kerk van Jesus Christus “soos mense sonder hoop” nie.

Om sonder hoop te wees, sou beteken dat ons God mis kyk, dat ons Hom nie hoor nie. Dis tog nie waar nie.

Ons moet aanhou om verhale van hoop en genesing en vergifnis en ons afhanklikheid van God te vertel. Ons skuld dit vir hierdie wêreld en sy mense…

Francois Retief

GEMEENTES

Ons hou ‘n Buitengewone Sinodesitting op 2 April 2020 by Pierre van Ryneveld. Die Sinodale Diensraad het hierdie besluit geneem nadat twee Ringe formele versoeke gerig het om die 2019 besluite oor Selfdegeslagverbintenisse te bespreek. Anders as wat die media berig, is daar geen verwagte uitkoms ten opsigte van kerkverband  deur die Ringe gevra nie.

Die Ontwerpspan van die Sinodale Diensraad is tans besig om die dag se verloop te beplan. Ons Kerkregdiensgroep is ook hard aan die werk om te verseker dat alles hier reg verloop. Kan ons vra dat ons ernstig voorbidding doen vir hierdie vergadering van ons geloofsfamilie? Daar is baie druk op almal wat betrokke is by die voorbereidings.

Die geloofsbriewe vir hierdie geleentheid is reeds aan gemeentes se kerkkantore uitgestuur. Dit moet die Sinodehuis voor 9 Maart bereik, asseblief. Dankie vir almal wat ons al ontvang het.

Ons gee ook besonderhede oor verblyf-opsies in die omgewing van Pierre van Ryneveld vir diegene wat dit nodig het.

PROJEKTE

Die Missionale Projekspan van die Oostelike Sinode bied ‘n werkswinkel aan vanaf 12 – 13 Maart by Kruisrivier Kampterrein in ‘n informele en heerlike wegbreekstyl.  Dr Lourens Bosman van die Algemene Sinode is ‘n ou bekende en gaan sessies lei oor tendense in die NG Kerk en ‘n opwindende nuwe boek bekendstel.  Dr Jaco Barnard gaan sessies hou oor die erediens en die impak daarvan op lidmate se allerdaagse lewe.  Jaco het verlede jaar sy PhD daaroor gedoen.  Ons missionale roeping lê in die grondslag van die sessies en besprekings. Bespreek asseblief voor 6 Maart by Tersia ontvangs@sinoos.co.za  Lees meer…

Ons Predikantekonferensie van 1 – 5 Junie het nuwe nuus! Dr Brand Pretorius het laat weet dat hy ongelukkig nie meer as spreker kan optree nie. Ons het baie begrip vir sy omstandighede en waardering vir die mens-met-integriteit wat hy is.

Ons is baie opgewonde dat ons vir Johan Pienaar kon kry om oor leierskap met ons te gesels. Johan was leraar by Witrivier in 1978 – 1983. Hy vertel trots dat oom PK Mentz hom as jonger leraar gekry het om een van die span sprekers te wees by ‘n Predikantekonferensie in die vroeë tagtiger-jare in Skukuza.

Johan het reeds afgetree om betrokke te kan wees in die sakewêreld met opleiding en begeleiding asook bediening by gemeentes. Hy is baie entoesiasies oor die geleentheid om ons leraars te begelei. Hy wil leraars graag begelei na selfinsig en na entoesiastiese leierskap wat by jou as persoon pas. Johan se droom is dat elke leraar sy/haar unieke plek om leier te wees, sal ontdek en sal volstaan. Ons vertel later meer…

Leraars het reeds skrywes oor die akkommodasie ontvang. Dis lekker om te sien hoe die besprekings flink inkom. Gou spring…

LERAARS

Benja Ferreira van Valleisig het demissie ontvang op 29 Februarie en na Nieu Seeland saam met sy gesin vertrek. Mooi loop.

Welkom aan al ons nuwe kollegas:

Dieter de Bruin is op 2 Februarie by Pretoria-Faerie Glen as medeleraar bevestig.

Julian Olivier (prop) word op 23 Februarie by Groblersdal as leraar bevestig.

Willem Boshoff (prof) word op 1 Maart as leraar van Skuilkrans bevestig.

Ons Piet Retief-gemeente het vir Meyer van Wyk van Diamantveld as leraar beroep.

ONDERSTEUNING

By www.sinoos.co.za kan jy ‘n magdom inligting kry. Dankie vir almal wat ‘n waarderende boodskap gestuur het oor ons nuwe webwerf.

Personeel wat in hierdie dae besig is met vergoeding-sake kan hier hulp kry oor skale, die Ontvanger van Inkomste se somme asook pensioenberekenings.

Personeel wat die belastingsake hanteer moet daarop let dat 29 Februarie 2020 die einde van die belastingjaar is. Maak dus seker dat die aftrekkings wat deur die loop van die jaar gedoen is en die oorbetalings wat jy aan die Ontvanger gedoen het, met mekaar klop. Dit kan jou later baie moeite spaar.

Ons webwerf is jou eerste bron van inligting. Laat weet ons gerus as daar nog iets is wat daar kan help.

Begrotingsake: Ons heg die 2020/21 traktementskale vir leraars hierby aan.

Gemeentes en leraars het reeds die skrywes vanaf die Predikante Pensioenfonds en die Amptenare Pensioenfonds ontvang. Julle benodig dit vir die opstel van die begroting vir 2020/21.

Finansiële beamptes moet nou fyn lees: die formaat van die finansiële state van gemeentes vir 2019/20 het verander. Die dokument word later in Februarie na elke gemeente gestuur. Dit is die enigste dokument wat gebruik mag word. Kommunikeer asseblief baie duidelik met ouditeure en rekenmeesters hieroor.

BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA

Vanjaar is die Bybelgenootskap in Suid-Afrika 200 jaar oud. Onder die opskrif “Die Bybel: Hoop vir almal” vertel Dirk Gevers interessante inligting oor die vertaling van die Bybel asook die verspreiding daarvan.

CMR NUUS

CMR Gauteng-Oos se verhaal van hoop inspireer ons.

TOERUSTING

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas ‘n bestelling. Dit sluit ook die NG Kerk se Jaarboek 2020 in. Hier is hulle Januarie 2020 nuusbrief.

Excelsus vertel van VBO: nuut en geïntegreerd.

Excelsus gee besonderhede oor daardie baie belangrike VBO-punte. Die proses om dit te laai, het verander. Daar is ook ‘n handleiding oor die verwerwing van hierdie punte.

Excelsus gee ook vars inligting oor Lentekonferensie 2020.

Bybel-Media vertel van die nuwe uitgawe van LiG. Daar is onder andere ‘n artikel oor die verskillende pelgrimsroetes wat deesdae gewild geraak het.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

19 Februarie – Dawie Nieuwoudt, Witbank-Panorama, sirrouch@vodamail.co.za
20 Februarie – Fanie Venter, kerksondermure, fventer@ksm.co.za
25 Februarie – Danie Vermaak, Elarduspark, danievermaak@ngelarduspark.org.za
27 Februarie – Janet Cruywagen, Valleisig, jeug@valleisig.org.za
27 Februarie – Johan van der Merwe, Lynnwoodrif, johan.vdmerwe@up.ac.za

VERJAARSDAE – EMERITI

22 Februarie – Gerrit Theron, Chrissiesmeer 2017, gtheron@mtnloaded.co.za
24 Februarie – Thys Le Roux, Camden 1988,  011 814 4817
28 Februarie – Louis Louw, Pretoria-Oosterlig 2017, louisklouw@absamail.co.za
1 Maart – Anton Doyer, Ohrigstad 2008, awdoyer@gmail.com
2 Maart – Johan Froneman, ABID Transvaal 2011, drjohanfroneman@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

19 Februarie -Lynnwoodrif, admin@lynnwoodrif.co.za (45)
2 Maart – Breyten, ngkerkbreyten@gmail.com  (78)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

Print Friendly, PDF & Email