Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

26 Februarie 2019

Familienuus 356

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag! Ons vertrou dat dit voorspoedig gaan met ons gemeentes en leraars en lidmate. Dis lekker om deurlopend te verneem van mooi projekte, van wonderlike dienswerk deur lidmate en van 'n ywer by leraars om getrou te wees in die bediening.

Ons Familienuus vertel wat gebeur in leraars en gemeentes se lewens. Ons vertel van toerustingsgeleenthede en hulpmiddels.

Dis 'n voorreg om deel van hierdie familie te wees!

Francois Retief  

 

GEMEENTES EN LERAARS

So ongeveer 7 of 8 jaar gelede het die statistiek getoon dat die helfte van die NG Kerk se leraars in die volgende 15 jaar aftree-ouderdom bereik.

Ons Sinode begin nou hierdie fase ingaan. Vanjaar word 8 van ons leraars 65. In 2020 is die getal 7 en in 2021 is dit 10 leraars. In 2022 word net 3 leraars 65 maar in 2023 is dit weer 13. Uit 'n predikantespan van so ongeveer 150 is dit beduidend.

Ons weet dat daar dikwels onderhandel word tussen gemeentes en leraars oor 'n verlenging van die dienstydperk tot 70 jaar. Ons weet ook dat daar proponente is wat op beroepe wag.

Wat duidelik is, is dat die volgende klompie jare beduidende skuiwe vir die lewens van ons Sinodefamilie se gemeentes en leraars inhou. Finansiële realiteite gaan ook 'n rol speel.

Die uitdaging gaan wees om die moontlikhede raak te sien en te ontgin tot voordeel van die koninkryk van God.

 

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Ons  heg dit weer hierby aan, sowel as die inskrywingsvorm. Kom kuier en leer saam!

 

GEMEENTEGESKIEDENIS

Hier in die Sinodehuis leer ons elke dag iets oor die "ou dae" van gemeente-wees in ons gebied. Ons is besig om 'n lys te maak van al die leraars wat in al ons gemeentes gedien het. Ons blaai deur die gedenkalbums wat ons hier het en lees die aangrypende verhale van die jare toe die wêreld nog jonk was in ons gebied…

Daar was 'n tyd toe 10 pond koffie jou 'n os gekos het! (vir die jongeres onder ons: 10 pond is ongeveer 4.5 kg)

Lidmate het kerkies opgerig – en dit na die Boere-oorlog maar net weer opgerig…

Sendelinge het die onbekende ingetrek om mense van die Evangelie van Jesus Christus te vertel – en dikwels 'n hoë prys betaal as gesinslede sterf omdat daar nie mediese hulp beskikbaar was nie.

Ouetehuise en skole en nog kerkies is gebou met die offers van lidmate wat gegee en gegee het.

Die spore van die Evangelie is getrap deur doodgewone mense wat die Evangelie gehoor, geglo en geleef het.

Dis eintlik 'n wonderlike ervaring om hierdie verhale weer af te stof.

Twee sake: gaan lees en vertel gerus weer julle eie gemeente se verhaal; en help ons met die volledige lys van leraars wat in julle gemeente gedien het.

Stuur asseblief hierdie inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

 

SKOLLIE-KAMP

Dit is weer tyd vir Skolliekamp! Dit is ‘n kamp wat graad 11- en 12-jongmense vir die lewe na skool voorberei. Dit kan ook as belydeniskamp dien indien u gemeente nie self kan gaan kamp nie. Oorweeg die moontlikheid om die jongmense van julle gemeenskap te help wat sonder die nodige borge nie die kamp sal kan bywoon nie. 'n Skollie  Inskrywingsvorm moet gestuur word na info@skolliekampe.org.za

 

#imagine

Ons gee hier 'n skakel na die bekendstelling van die byeenkomste van #imagine in 2019. Ons het in die verlede mooi getuienisse gehoor vanaf jongmense wat dit bygewoon het.

 

GOD SE A-PLAN MET ONS

Witrivier stel 'n splinternuwe kleingroep-reeks oor Efesiërs bekend. Wat is die kerk? Wat is God se plan met die kerk? Al die hulpmiddels is beskikbaar om van hierdie 'n heerlike geloofsavontuur te maak.

 

FINANSIES

Ons is aan die einde van die finansiële jaar en 'n klomp goed moet nou in plek gekry word.

Van die Sinodehuis se kant af probeer ons om gemeentes te help met al die inligting wat nodig kan wees.

Ons stuur eerskomende Vrydag 'n "Finansiële Pakket" na al ons leraars en kerkkantore. Die inhoud hiervan is die volgende: Finansiële state vir 2018/19; 'n voorbeeld van 'n gemeente se Konstitusie en Openbare Weldaad Organisasie-aanspreeklikheid vir die bank of ander finansiële instellings asook 'n omsendskrywe met die finale Vervoertoelaag-syfers vir die leraar se pakket. Hierdie belangrike dokumente moet deur die kommissie/bediening wat met die finansies en personeel werk, hanteer word.

Kontak gerus vir Cathy Odendaal – ons Bedryfsbestuurder – by finans@sinoos.co.za indien nodig.

 

AKTUEEL

Die saak van Grondhervorming lê op ons tafel. Dis deel van ons gesprekke – en dit gaan nie net weggaan nie.

Jannie de Villiers, Uitvoerende Hoofbestuurder van Graan SA en lidmaat van Moreletapark, het perspektiewe hieroor gegee in die Kerkbode se rubriek "Op die kerkstoep." Jannie verteenwoordig ook Oostelike Sinode by die gesprekke in breër kerkverband.

 

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media vertel ons van 'n nuwe publikasie van Dirkie Smit oor die Drie-eenheid van God.

 

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

CLF gee besonderhede oor hulle nuutste produk wat spesifiek gemik is op kinders van ongeveer 12 jaar oud.

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

27 Februarie – Janet Cruywagen, Valleisig, jeug@valleisig.org.za
27 Februarie – Johan van der Merwe, Lynnwoodrif, johan.vdmerwe@up.ac.za
5 Maart – Elza Meyer, Moreletapark, elza@turn2god.co.za
5 Maart – Wouter van Wyk, Tygerpoort, wouter@ngtyger.com
7 Maart – Sias Meyer, Dosent UP, sias.meyer@up.ac.za

 

VERJAARSDAE – EMERITI

28 Februarie – Louis Louw, Pretoria-Oosterlig 2017, louisklouw@absamail.co.za
1 Maart – Anton Doyer, Ohrigstad 2008, awdoyer@gmail.com
2 Maart – Johan Froneman, ABID Transvaal 2011, drjohanfroneman@gmail.com
3 Maart – Kobus Bezuidenhout, Dir Godsdienssorg Korrektiewe Dienste 1998, kobez@mweb.co.za
3 Maart – Steyn van Heerden, Nelspruit-Suid 2009, dsjs@vodamail.co.za
5 Maart – Petrus Etsebeth, Sekhukhuneland 2000, kantoor@lantic.net
7 Maart – Johann Ernst, Doornkloof 2016, jhernst@tiscali.co.za
10 Maart – Barend van der Westhuizen, NGKA Letaba 1998,  084 338 6189

 

VERJAARSDAE – GEMEENTES

2 Maart – Breyten, ngkerkbreyten@gmail.com
9 Maart – Barberton, ngkbtn@mweb.co.za
9 Maart – Middelburg, kantoor@witkerk.co.za
9 Maart – Ohrigstad, ngkerkohrigstad@gmail.com

 

Groete tot 12 Maart 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email