Print Friendly, PDF & Email

 

Familienuus kop

29 Januarie 2019

Familienuus 354

VANUIT DIE SINODEHUIS

'n Missionale "omgee-betrokke raak-nie vir onsself nie-kerk" verstaan iets van 1 Johannes 3:18 "ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid."

Die vroeë kerk het gegroei omdat die gemeenskap verstom gestaan het oor die Christene se lewens van omgee, betrokke raak waar ander nie wou nie, lewens wat getuig het van onselfsugtigheid. Hulle het die lewe van Jesus voor hulle oë sien gebeur. Die Evangelie het vir hulle naby gekom.

Johannes skryf dit verderaan só: "Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het." (vers 23)

Met die Lig na die gemeenskap!

Francois Retief  

GEMEENTES EN LERAARS

Francois Schwalb (proponent) word op 10 Februarie by Laeveld bevestig.

Burgersfort het oor die afgelope naweek groot skade gehad toe 'n reënstorm die kerk se dak beskadig het. Die plafonne lê op die vloer en die kerkgebou was Sondag onbruikbaar. Maar hierdie is 'n taai gemeente met 'n nog "taaierer" dominee in Johan Koen – hulle is alweer besig om alles te herstel. Sterkte!

20180126 Burgersfort

PREDIKANTE PENSIOENFONDS

Dis tyd om al die berekenings te doen vir leraarspakkette. Aangeheg 'n skrywe wat ook aan al die kerkkantore gestuur word met die besonderhede vanaf die Pensioenfonds. Die persentasies wat gebruik word om die versekerde voordele se waardes te bepaal, het onveranderd gebly.

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Inskrywingsvorms is hier beskikbaar. Kom kuier en leer saam!

GEMEENTES SE KALENDERS

Die kalenders begin inkom – dankie!

Dis deel van ons tradisie dat ons die kalenders van ons Sinode-familie in die Sinodehuis uitstal. Stuur dit asseblief vir ons – dit vertel altyd 'n mooi verhaal van die uniekheid, die drome, die roeping van elke gemeente. Dankie!

GEMEENTEGESKIEDENIS WEBBLAD

Baie dankie vir gemeentes wat reeds op hierdie versoek reageer het. Ons plaas dit weer.

Die NG Kerk se Argief in Stellenbosch begin 'n webblad waar die geskiedenis van gemeentes aangeteken word. Die materiaal waarna gesoek word, is foto's van leraars en kerkgeboue en feesbundels van gemeentes.

Ons probeer hiermee help deur 'n lys te maak van die materiaal wat gemeentes beskikbaar het. Maak asseblief 'n lys van die leraars wat in die gemeente gedien het asook die tydperk waarin hulle daar was. Gee ook vir ons 'n aanduiding van foto's waaroor julle beskik. Ons sal later inligting kan gee oor hoe ons die foto's in digitale formaat kan kry vir gebruik op die webwerf.

Stuur julle inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

ALGEMENE SINODE

Lede van die Ringsdiensrade word herinner aan die proses om temas te identifiseer waaraan julle reken die Algemene Sinode aandag behoort te gee.

VROEË KIND-ONTWIKKELING

Hierdie saak is uiters belangrik. Ons plaas dit weer met 'n versoek vir elkeen se dringende aandag.

Dis vir ons almal duidelik: armoede is een van die groot sake wat in ons land aangespreek moet word. Dis ook reeds oor en oor bewys dat die ontwikkeling van kinders vanaf geboorte tot 7 jaar 'n bepalende rol speel in die ontwikkeling van hulle vermoëns en potensiaal.

Die NG Kerk het hierdie saak reeds as 'n prioriteit geïdentifiseer. Elize Bezuidenhout, lid van ons Sinodale Diensraad en die Moderamen van die Algemene Sinode, is intensief besig met hierdie vraagstuk. Een van die belangrike fasette van hierdie navorsing is die inligting vanaf gemeentes wat reeds hiermee in hulle plaaslike gemeenskappe besig is.

Dit gaan hier oor byvoorbeeld kleuterskole, creche's, naskoolsentrums, leesgroepies om taalvaardigheid uit te brei, hulle fisiese versorging met kos en klere, hulle veiligheid waar gesinsomstandighede nie goed is nie en dergelike.

Elize en haar taakspan wil graag hoor waar sulke projekte en inisiatiewe reeds in gemeentes bestaan. Dit sluit ook projekte in waar daar hande gevat word met die plaaslike CMR of ander instansies.

Help ons asseblief met hierdie verhale. Op hierdie wyse inspireer ons mekaar, maak nuwe moontlikhede oop en groei terselfdertyd in ons bewuswording van 'n reuse nood wat bestaan in ons gemeenskappe.

Stuur die verhale na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za . Kom ons mik om dit teen die einde van Januarie te ontvang, asseblief.

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

Datums 2018

EXCELSUS

Ons gee inligting oor die verskeidenheid kursusse wat in 2019 aan die beurt kom.

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media gee besonderhede oor Die Kerbode asook oor 'n Bybelstudiegids wat oor hoop handel.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

3 Februarie – Jorrie Potgieter, Lynnwoodrif, jorrie@lynnwoodrif.co.za
5 Februarie – Christo Woite, kerksondermure, cwoite@ksm.co.za
6 Februarie – Roelf van Niekerk, Piet Retief, rapvn@telkomsa.net
9 Februarie – Pieter Badenhorst, Moreletapark, pieter.badenhorst@moreleta.co.za
11 Februarie – Benja Ferreira, Valleisig, benjaf1102@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

3 Februarie – Piet Marais, Valleisig 2017, piet@valleisig.org.za
4 Februarie – Jan Coertze, Doornkloof 2006, jan@primecs.co.za
4 Februarie – Malan Nel, UP Praktiese Teol 2005, malannelup@gmail.com
6 Februarie – Kobie Fourie, Elarduspark 2018, jnsfourie@ngelarduspark.org.za
8 Februarie – Jan Bisschoff, Skuilkrans 2009, janhbisschoff@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

29 Januarie – Rayton, kantoor@ngrayton.co.za (48)

 

 

 

Groete tot 12 Februarie 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email