Sinodale Inligting

Sinodale Diensraad
Sinodale werksaamhede
Ondersteuning
Sinodale Verteenwoordigers
Gesamentlike werksaamhede


1. Sinodale Diensraad

Voorsitter: Ds Dirkie (DE) van der Spuy, Posbus 39541, Moreletapark 0044, 012 997 8066 (k), dvdspuy@moreleta.co.za

Ondervoorsitter: Vakant

Uitvoerende Amptenaar: Ds Francois (FJ) Retief, Posbus 73657, Lynnwoodrif 0040, 012 804 9543, faks 086 231 0363, uitamp@sinoos.co.za

Sinodale leiers (gelegitimeerd)

Dr Jean (J) Strydom,  083 572 4886,  jean@ngnelspruitsuid.co.za

Ds Johan (JPT) Koen,   082 780 7421, koenj@intekom.co.za

Ds Maartje (M) van der Westhuizen, 072 375 3965, maartje@ngelarduspark.org.za

Ds Gerrit (GHG) Vosloo, 017 811 3817, 082 801 4134, gerritvosloo@yahoo.com

Ds Jurgens (JJ) de Jager, 013 751 1824, 079 292 9545, dsjurgens@telkomsa.net

 Sinodale leiers (nie-gelegitimeerd)

Oudl Elize (EJ) Bezuidenhout, 012 807 1941, 082 909 9370, ejb@bssa.co.za

Oudl Dawie (DJ) Klopper, 082 491 4825, dawiek@psgkonsult.co.za

Sekundi Sinodale Leiers

Drr Tertius Erasmus, Casper (CH) Booy, ds Louis (LJ) Pienaar, me Dobbie Booy en Isabella Carstens.

Sinodehuis vir die Oostelike Sinode: Toegang via die kerkterrein van Skuilkrans. Uit Jan Albertsstraat 1, Val de Grace, Pretoria. Volg die aanwysings Sinodehuis.

Rig alle korrespondensie aan: Die Uitvoerende Amptenaar, Posbus 73657, Lynnwoodrif 0040, 012 804 9543, faks 086 231 0363, uitamp@sinoos.co.za Webadres www.sinoos.co.za

Terug na bo


2. SINODALE WERKSAAMHEDE

Volgens die proses van die Sinode word prioriteitsake geïdentifiseer, wat volgens ’n projekbenadering uitgevoer word. Hierdie projekte word deur die Administratiewe beampte in die Sinodehuis bestuur. Navrae kan gerig word aan:

Me Tersia Petzer, 012 804 9543/4/6/7, faks 086 231 0363, ontvangs@sinoos.co.za

Die huidige projekte is:

2.1  Predikantekonferensie

Jaarliks word ’n predikantekonferensie in die Wildtuin gehou. Dit is ook ’n VBO-geleentheid wat bydra tot predikante se versorging, spiritualiteit, toerusting en onderlinge verhoudinge.

Projekleier – Vakant

2.2  Fasilitering

Opgeleide fasiliteerders is beskikbaar vir gemeentes wat in een of ander oorgangsfase is, konflik ervaar of behoefte het aan nuwe koers en rigting.

Projekleier – ds Francois Retief.

2.3  Missionale gemeentes

’n Aantal kleiner gemeentes word begelei om bewustelik by God se werk in hulle omgewing ’n verskil te maak.

Projekleier – ds Johan Koen.

2.4  Pastor pastorum

Deur die bekende sisteem van pastor pastorum word al die predikante van die sinode toegedeel aan die sorg van ander predikante.

Projekleier – ds Johannes van der Merwe.

2.5  Retreat vir predikante

’n Driedag-retreat vir predikante waarin hulle kan herfokus op hulle verhouding met die Here en om bemagtig te word om self met ’n retreat-bediening te kan begin.

Projekleier – ds Jaco van Niekerk.

2.6  Ekologiekonferensie kinders

’n Eko-kamp word gereël om kinders bewus te maak van hulle roeping ten opsigte van die omgewing, sodat hulle kan teruggaan huis toe en daar ’n verskil maak.

Projekleier – ds Hendrik Groenewald.

2.7  Ekologiekonferensie volwassenes

’n Konferensie word gereël om volwassenes te mobiliseer om hulle Christelike roeping ten opsigte van die omgewing te verstaan, hulle te bemagtig en hulle getuienis daadwerklik uit te leef. As opvolg word ekologiese probleme van plaaslike gemeenskappe aangespreek.

Projekleier – ds Thinus Prinsloo.

2.8  Vroue-herfskonferensie

’n Herfsfees word vir vrouelidmate gereël om hulle met nuwe ywer te begeester om die Here se koninkryk in hulle gemeentes te gaan bedien.

Projekleier – me Dobbie Booy. 

2.9  Mosambiek-vennootskap

’n Projek om vennootskappe te stig tussen gemeentes wat in Mosambiek werk, sowel as om die IRM te ondersteun in onder andere die opleiding van pastores en pensioenvoorsiening.

Projekleier – ds Carl Louwrens.

2.10  Toerusting van ringe

’n Projek om ringsdiensrade die geleentheid te bied om beplanning vir jaarlikse ringsittings te doen, sodat sinvolle ringsittings kan plaasvind, wat gegrond is op goeie onderlinge verhoudinge.

Projekleier – Vakant.

2.11  Seisoen van Menswaardigheid

Die program van die Algemene Sinode se taakspan vorm die basis vir aksies vir die Sinode.

2.12  Klein gemeentes

’n Projek om die wese, funksionering en doel van klein gemeentes te verstaan en hieruit pastorale ondersteuning aan kerkrade en leraars te verleen.

Projekleier – ds Carl Louwrens.

2.13  Predikante-versorging

’n Geïntegreerde plan om die predikante te help om optimaal te funksioneer deur hulle toe te rus, te versorg en hulle spiritualiteit te verdiep.

Projekleier – ds Dirkie van der Spuy.

2.14  Geloofsvorming vir Gestuurdes

Gemeentes verbind hulle tot 'n 3 jaar-program waar hulle onder leiding van Gys van Schoor begelei word op die pad van missionale transformasie.

2.15  Geloofsreis vir Leraars

Leraars verbind hulleself tot 'n 3 jaar-geloofsreis onder leiding van Gys van Schoor.

2.16  GrensLoos

Die jeugfokus van die Sinode val uiteen in 3 sake:

#Imagine

By die #Imagine byeenkomste word 'n klomp energie losgemaak en die projekspan wil graag sien dat hierdie energie gebruik word sodat tieners teruggaan na hulle eie gemeenteskappe en 'n verskil maak.

Projekleier – ds Herman Matthee.

Jeugkampe

Veral plattelandse gemeentes se jongmense woon graag die jaarlikse skoolverlaterskamp, Crux Avontuurkamp en skoolverwisselingskamp by.

Projekleier – ds Hardus van Niekerk.

Jeugprojekleiers-byeenkoms

Jaarlikse konferensie van almal in die sinodale gebied wat spesifiek by jeugwerk betrokke is ten einde idees uit te ruil en saam te besin oor hoe jeugwerk aangepak moet word.

Projekleier – ds Dif Ehlers.

Terug na bo


3.  ONDERSTEUNING

Die personeel van die Sinodehuis lewer ondersteunende diens aan werksaamhede van die Sinode, sowel as die gemeentes. Die volgende Diensgroepe word gebruik:

Fondsediensgroep, Personeeldiensgroep, Regsdiensgroep en Argiefdiensgroep.

Die argiefdiens word vanuit die Sinodehuis gelewer. Kontakpersoon: Me Elna de Bruyn, 012 804 9543/4/6/7, faks 086 635 3584, argief@sinoos.co.za

Mediese skema: Die Sinode is by Bestmed ingeskakel. Posbus 2297, Pretoria 0001, 012 472 6304, service@bestmed.co.za

Webadres: www.bestmed.co.za

Pensioenfonds: Die Sinode is by die Predikante Pensioenfonds, sowel as by die Amptenare Pensioenfonds ingeskakel. Beide Pensioenfondse is deel van die Sanlam Sambreelfonds. Die Pensioenfondsbestuurder is mnr Theo (TP) Smith, Pretoriusstraat 1200, Hatfield 0083, Posbus 13528, Hatfield 0028, 012 342 0415, faks 086 696 3548, theo@pensioene.co.za

Webadres: www.pensioene.co.za

Bybelgenootskap van Suid-Afrika: Ds CF Sieberhagen, Posbus 2002, Kemptonpark 1620, 011 970 4010,  faks 011 970 2560, sieberhagen@biblesociety.co.za

Terug na bo


4. SINODALE VERTEENWOORDIGERS VAN DIE OOSTELIKE SINODE

Christelike Maatskaplike Raad-Mpumalanga:

Prim: Ds Eddie le Roux, sek: ds Thinus Prinsloo.

Christelike Maatskaplike Raad-Gauteng-Oos:

Prim: Vakant.

Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening in Frankryk (GKEF):

Ds Willem Badenhorst.

Gesamentlike gesprek tussen die Noordelike en Oostelike Sinodes (NG Kerk) en Northern Synod (URCSA):

Di Dirkie van der Spuy en Johan Koen.  

Gesamentlike Sinodale Kommissie (Sinode Goudland, Noordelike Sinode, Hoëveld Sinode en Oostelike Sinode): 

Di Dirkie van der Spuy en Francois Retief.

Gesamentlike Sendingkommissie vir Mosambiek:

Ds Carl Louwrens.

Gesamentlike Sendingkommissie vir Swaziland:

Ds Johan Koen.

Trans-Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys: Ds Frikkie Coetzee.

Teologiese Fakulteite:

Kuratorium, Kieskollege en Eksamenkommissie Bloemfontein: Prim: Dr Hancke van Blerk.

Kuratorium, Eksamenkommissie, Stellenbosch: Prim: Dr Tertius Erasmus, sek: ds Jurgens de Jager.

Kuratorium, Pretoria: Di Jurgens de Jager, Willem Esterhuizen, Francois Retief en dr Tertius Erasmus.

VBO Forum: Dr Jean Strydom.

Kerkeie opleiding: Dr Tertius Erasmus..

Eksamenkommissie Pretoria:

Ou Testament: Prof Willem Boshoff

Etiek: Dr Auke Compaan.

Kerkreg: Vakant.

Nuwe Testament: Dr Jorrie Potgieter.

Praktiese Teologie: Dr Zander van der Westhuizen.

Terug na bo


5  GESAMENTLIKE WERKSAAMHEDE

5.1 Gesamentlike Kommissie vir Evangeliebediening in Frankryk (GKEF)

In 1982 het die Algemene Sinode besluit om Frankryk as bedieningsterrein te identifiseer. As uitvloeisel van hierdie besluit, is die GKEF gestig.

Skriba: Ds Stephan Weyers, Posbus 619, Nigel 1490, 011 814 3618, 082 723 3550, stephanw@telkomsa.net

Voorsitter: Ds Johan van Loggerenberg, 012 333 3482, johan.werda@gmail.com

5.2 Gesamentlike Sendingkommissie vir Suid-Mosambiek (GSSM)

Die vier Sinodes van Transvaal is spesifiek by die werk in Suid-Mosambiek betrokke. Die kommissie staan bekend as die Gesamentlike Sendingkommissie vir Suid-Mosambiek (GSSM). Die administrasie word deur die personeel van die Oostelike Sinode behartig.

Adresse:

Kontakpersone in Mosambiek: Di Willem Nel, Volta à Biblia, willemcarolvab@yaoo.com, Llewellyn Oliver, Lewende Gemeente Maputo, oliver@ymk.co.za

Ander kontakte in Mosambiek: Victor Maluleque, Administrateur – Sinodo Novo, (+258) 82 516 6657, vmaluleque@yahoo.co.uk

Trichardt School for Christian Education, tel/faks (+258) 21 41 7688, office@tsce.ac.mz

Hefsiba Teologiese Skool: Ds Carl Louwrens, 082 923 7452, crl@telkomsa.net

Kontakpersoon in Suid-Afrika: Ds Carl Louwrens, verteenwoordiger Oostelike Sinode, 082 923 7452, crl@telkomsa.net

5.3 Swaziland

Die sendingwerk in Swaziland word finansieel ondersteun en bestuur deur die Swazilandse Sendingkommissie (SwSK). Verteenwoordigers van Sinode Goudland, Hoëveld Sinode en die Oostelike Sinode dien in hierdie Kommissie. Die sekretaris van die Kommissie is dr Arnau van Wyngaard, Posbus 886, Piet Retief 2380, 017 826 1174, faks 086 528 5739, wyngaard@lando.co.za

Voorsitter: Ds Anton Mieny, Posbus 865, Paardekraal 1752, 011 953 5978, alck.mieny@gmail.com

Die administrasie word deur dr Arnau van Wyngaard behartig.

5.4 Christelik Maatskaplike Raad (CMR)

Hierdie organisasie sonder winsoogmerk bedryf die professionele maatskaplike werk en inrigtingsorg in vennootskap met die Kerk. Die hoofkantoor is geleë in Quebecstraat 430, Faerie Glen, Pretoria.

Posbus 73314, Lynnwoodrif 0040, 012 361 4613, faks 012 361 4625, info@cmroos.co.za

Voorsitter: Ds Eddie le Roux.

Ondervoorsitter: Mnr Gerrit Muller.

Notulerende sekretaris: Me Sandra Krüger.

Addisionele lede: Di Frans Steenkamp,  Gideon du Toit en Thinus Prinsloo.

Die CMR is verdeel in CMR-Gauteng-Oos en CMR-Mpumalanga

Gauteng-Oos

Bestuur Gauteng-Oos: Mnr Gerrit Muller (Voorsitter), me Sandra Krüger, di JI de Wet, Ian Dubery, Gideon du Toit, Andries Louw en me Emsie van Eyk.

Direkteur CMR-Gauteng-Oos: Me Henda van der Merwe, 012 361 4613, faks 086 635 9057, info@cmroos.co.za / henda@cmroos.co.za 

Aanneming- en ongetroudeouersorg: Me Annemarie de Bruyn, 012 361 4613, faks 086 635 9057, info@cmroos.co.za

Terapie-eenheid: Me Annali Pretorius, 012 998 9083, faks 086 510 3926, terapie2@cmroos.co.za

CMR Bestuurder Moreletapark: Me Helena van Emmenis, 012 997 8037, faks 086 677 8888, helena@moreleta.co.za

CMR Bestuurder Pretoria Oostelike Voorstede en Lyttelton: Me Annamarie van Niekerk, 012 361 4613, faks 012 361 4625, supervisoroos@cmroos.co.za

CMR Bestuurder Silverpark: (Platteland: Bronkhorstspruit en omgewing): Me Dina Bosch, 012 361 4613, faks 012 361 4625, supervisorbhs@cmroos.co.za

CSC Bestuurder Midrand: Ms Prisca Mathabatha, 076 699 2630, faks 086 635 7975, prisca@cmroos.co.za

CMR-kantore

Bronkhorstspruit: Posbus 71, Bronkhorstspruit 1020, 013 932 0459, faks 086 743 2650, cmrbhs@telkomsa.net

Coram Deo: Posbus 32002, Glenstantia 0010, 012 998 9083, faks 086 510 3926, info@coramdeo.co.za

Cullinan/Rayton: Posbus 587, Cullinan 1000, 012 734 8000, faks 012 734 8001, cmrcullinan@telkomsa.net

Elarduspark: Posbus 951, Wingatepark 0153, 012 345 1144, faks 086 591 0591, cmr@ngelarduspark.org.za

Ivory Park: Posbus 22053, Lyttelton 0157, 082 852 7743, faks 012 664 5837/086 635 7975, ivorypark@cmroos.co.za

Ebony Park en Kaalfontein: Posbus 22053, Lyttelton 0157, 082 051 9436, faks 012 664 5837, ebonypark@cmroos.co.za

Lyttelton: Posbus 22053, Lyttelton 0140, 012 664 5837, faks 012 664 5837/086 635 7975, cmrlyttelton@cmroos.co.za

Moreletapark: Posbus 39541, Moreletapark 0044, 012 997 8037, faks 086 677 8888, cmr@moreleta.co.za

Nellmapius: Posbus 582, Silverton 0127, 012 804/2484, faks 086 743 3280, 076 471 3122, cmrnellmapius@telkomsa.net 

Pretoria-Faerie Glen: Posbus 72852, Lynnwoodrif 0040, 012 361 5770, faks 0866 333 529, cmrfglen@cmroos.co.za

Silverpark: Posbus 582, Silverton 0127, 012 804 1928, faks 086 743 3280, cmrsilverton@telkomsa.net

Zithobeni: Posbus 71, Bronkhorstspruit, 013 937 0341, faks 013 932 0459, theacmr@telkomsa.net

Inrigtingsorg

● Huise vir bejaardes:

Rusoord Centurion, Posbus 14296, Centurion 0140, 012 664 5835, faks 012 664 0930, rusoordcenturion@lantic.net

● Aftree-oorde:

Die Parke Aftree-oord, Parksig 12, Shepstoneweg, Lyttelton 0157, 012 664 0993.

Mpumalanga

Bestuur Mpumalanga: Ds Eddie le Roux (Voorsitter), di Roelf van Niekerk, Thinus Prinsloo, Sipho Mokoena, mnr Frank Mashego, di Tielman Roux, Frans Steenkamp en me Shantelle Naidoo.

Direkteur CMR-Mpumalanga: Dr Susan Louw, 084 555 0562, dirmpum@cmroos.co.za

Aannemings Mpumalanga: Me Sinah Ngwenyama, 013 243 4776 adopt@cmroos.co.za

Bejaarde- en Kindersorg Mpumalanga: Me Vuyelwa Sineke, 013 243 4776, supcare@cmroos.co.za

CMR Supervisor Ermelo: Me Sonja van Niekerk, 017 811 2424, cwrermelo@cmroos.co.za

CMR Supervisor Hendrina: Me Vuyelwa Sineke, 013 243 4776, supercar@cmroos.co.za

CMR Supervisor Limpopo/Aannemings: Me Renché du Toit, 013 243 4776, cwrs@lantic.net

CMR Supervisor Middelburg/Rietkuil/Vroeë Kind Ontwikkeling: Me Yvonne Chiremba, 013 243 4776, supmid@cmroos.co.za 

CMR Supervisor Nelspruit: Me Trienie Drotschie, 013 744 0232, cwrnelspruit@cmroos.co.za

CMR Supervisor Witbank: Me Annelize Aucamp, 013 243 4776, faks 013 282 0005, cmrwitbanksup@xsinet.co.za

CMR Spesialiteitswerker (Gemeenskapsontwikkelaar): Me Angel Ndlovu, 013 799 1836, e-pos cwrbuschbuckridge@cmroos.co.za

CMR-kantore

Belfast: Posbus 236, Belfast 1100, 013 253 0573, cmrb@lantic.net

Bosbokrand: Posbus 722, Nelspruit 1200, 013 799   1836, cmrbushbuckridge@cmroos.co.za

Burgersfort: Posbus 2, Burgersfort 1150, 013 231 7627.

Carolina: Posbus 316, Carolina 1185, 017 843 1805, cmrcla@lando.co.za

Ermelo: Posbus 32, Ermelo 2350, 017 819 1163/4, faks 017 819 3976, cmrermelo@cmrermelo.co.za

Groblersdal: Posbus 75, Groblersdal 0470, 013 262 3185, faks 013 262 3185, cmrg@lantic.net

Hendrina: Posbus 293, Hendrina 1095, tel/faks 013 293 0111, cmrhen@lando.co.za

Ka-Phaahla: Posbus 75, Groblersdal 0470, 078 645 5283, cmrlimpopojf@gmail.com  

Komatipoort: Posbus 414, Komatipoort 1340, 013 793 8391, cmrkomatipoort@cmroos.co.za

Lydenburg: Posbus 36, Lydenburg 1120, 013 235 2407/2137, cmrlydenburg@telkomsa.net

Marble Hall: Posbus 75, Groblersdal 0470, 078 114 0656, cmrmarblehall@gmail.com  

Middelburg: Posbus 53, Middelburg 1050, 013 282 7261, faks 013 282 7261, cmrm@lantic.net

Nelspruit: Posbus 722, Nelspruit 1200, tel/faks 013 752 4842, cmrnelspruit@cmroos.co.za

Phalaborwa: Posbus 337, Phalaborwa 1390, 015 781 3521, pmr1@telkomsa.net

Piet Retief: Posbus 72, Piet Retief 2380, 017 826 3422/4046, faks 017 826 4078, cmrpr@lantic.net

Ragae (voorheen Tsantsabela): Posbus 803, Marble Hall 0450, 071 885 5661.

Rietkuil: Posbus 280, Rietkuil 1097, tel/faks 013 297 1105, e-pos cmrr@lantic.net

Roossenekal: Posbus 75, Groblersdal 0470, 073 016 2131, mwarowasimbarashe@gmail.com  

Volksrust: Posbus 31, Volksrust 2470, 017 735 5808, faks 017 735 5809, cmr@volksrust.com

Witbank: Posbus 12778, Leraatsfontein 1038, 013 692 4862/4872, faks 013 692 4194, cmrwitbank@xsinet.co.za

Witrivier: Posbus 1489, Witrivier 1240, tel/faks 013 751 3446, cmrwitrivier@cmroos.co.za

Inrigtingsorg

● Huise vir bejaardes:

Huis Immergroen Piet Retief, Posbus 394, Piet Retief 2380, 017 826 1326/4918, himmergroen@lantic.net

Rusoord Belfast: Posbus 509, Belfast 1100, tel/faks 013 253 1212, belfastrusoord@lantic.net

Rusoord Lydenburg: Kantoorstraat 12, Posbus 88, Lydenburg 1120, 013 235 2146, faks 086 532 8174, lydrusoord@lantic.net

Rusoord Loskopvallei: Posbus 684, Marble Hall 0450, 013 261 2181, lvrusoord@lantic.net

Rusoord Volksrust: Posbus 1029, Volksrust 2470, 017 735 1113, faks 017 735 1682, rusoordvolksrust@telkomsa.net  

● Aftree-oorde:

Belfast Rusoord Woonstelle, Posbus 509, Belfast 1100, 013 253 1211/1212.

Lydenburg Rusoord Woonstelle, Posbus 88, Lydenburg 1120, 013 235 2146.

Rusoord Loskopvallei Woonstelle, Posbus 684, Marble Hall 0450, 013 261 2181.

Villa Sandra, Posbus 394, Piet Retief 2380, 017 826 4918.

● Kinderhawe:

Kosmos Kinderhawe, Posbus 441, Kriel 2271, 017 648 3064, faks 017 648 4168, kosmos@inafrica.co.za

CMR Ermelo Child and Youth Care Centre: Posbus 32, Ermelo 2350, 017 819 3064.  Middelburg: UKUTULA Me Helenè Hoogenboezem, 013 282 7261

Witbank: RISPA Me Magriet Pretorius, 013 692 4862

● Dienssentrum:

Dienssentrum Lydenburg, Posbus 1094, Lydenburg 1120, 013 235 2170, faks 013 235 3876, lyddiens@lantic.net

Terug na bo

 

image_pdfimage_print
Print Friendly