Kerklike Vorms

1 Doopseel

2 Attestaat

3 Reisattestaat

4 Geloofsbrief

5 Verklaring lidmaatskap

6 Akte v demissie

7 Akte v demissie emeritaat

8 Stigtingsvorm

9 Beskrywingspunt

Onopspoorbare bewys dooplidmate

Onopspoorbare bewys lidmate