FAMILIENUUS 440

2018 FAMILIENUUS HEADER

8 Mei 2018

Familienuus 340

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Lukas vertel hoedat Jesus met sy dissipels praat oor die dinge van die koninkryk van God. Hy leer hulle wat vir God belangrik is. Hy inspireer hulle om – met die krag van die Heilige Gees – die koninkryk van God te laat aanbreek in die hele wye wêreld.

En hulle besorgdheid? Ons koninkryk. Wat van óns verwagting? Wat van óns idee oor die Messias? Wanneer kom óns aan die beurt? Dit gaan tog eintlik oor óns?

Ek vermoed Jesus het moedeloos gesug toe Hy hierdie hoor. "Wat moet Ek nog doen om hulle te oortuig dat dit oor God gaan?" het Hy dalk gewonder. "Drie jaar se onderrig deur my lewe en my woorde en die wonders, sterf aan 'n kruis, staan op die derde dag weer op – wat nog?"

Ons is nie veel anders as die dissipels nie. "Ek, my gemeente, ons belange, ons voorkeure en afkeure, ons perspektief…"

Pinkster 2018 wil ons anders vorm. "Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees van julle lewens beheer neem – Hy sal julle anders maak, Hy sal julle losmaak van julleself en Hy sal julle stuur die wêreld in. Hy sal julle leer wat om te sê en te doen…"

Geseënde Pinkster!

Francois Retief

 

PREDIKANTE

Wielie van Wyk emeriteer op 31 Mei by Middelburg-Suid. Hy ontvang sy Akte van Emeritaat op 20 Mei.

PC Pretorius van Fochville-Noord word op 20 Mei tydens die aanddiens by Moreletapark as leraar bevestig.

Op Malelane het Natasha Nel en haar man, Johan, die trotse ouers van De Wet en Christiaan geword. Baie geluk!

Baie geluk aan emeritus-kollega Petrus Moolman met die toekenning van 'n doktorsgraad. Dit wil gedoen wees!

GEMEENTES

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

PROJEKTE

Die jaarlikse Herfskonferensie vir die vroue van Oostelike Sinode vind op 19 Mei by Skuilkrans plaas. Michiel van der Merwe is vanjaar se spreker. Lees meer oor hom asook die program van die dag.

Die eerste groep leraars wat ingeskryf het vir die Geloofsreis saam met Gys van Schoor het nou reeds die tweede rondte se kontaksessies gehad. Daar is in totaal 6 sulke sessies oor 3 jaar versprei. Die terugvoer wat ons hieroor ontvang, is inspirerend. Leraars vanuit Goudland Sinode het by ons aangesluit – en dit maak die interaksie sommer net nog beter.

Die moontlikheid om hierdie Geloofsreis met 'n nuwe groep leraars te begin, word tans ondersoek. Daar is ook belangstelling vanaf die Hervormde Kerk asook Sinode Goudland om saam met ons hiervan deel te wees. Ons benodig name en getalle om die finale besluit hieroor te kan neem. Skakel gerus vir Tersia Petzer by die Sinodehuis 012-804 9543 of ontvangs@sinoos.co.za vir verdere inligting.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Baie dankie aan elke gemeente wat reeds die kwartaal (Maart tot Mei) se sinodale bydraes oorbetaal het. Kontak ons Bedryfsbetuurder Cathy Odendaal by finans@sinoos.co.za met navrae. Ons help graag.

Die finansiële state van gemeentes begin nou vinniger inkom – dankie vir die moeite wat elkeen hiermee doen. Onthou dat hierdie 'n baie belangrike dokument is vir die bestuur van die gemeente. Maak seker dat die finansiële kommissie dit deeglik bestudeer met die oog op toekomstige finansiële beplanning.

Leraars wat lede is van Bestmed het reeds skrywes per e-pos ontvang oor die verkiesing van trustees. Jy stem ook elektronies. Aangeheg is die besonderhede hieroor.

Vir die aandag van ons Finansiële Beamptes in die kerkkantore: 31 Mei is die sperdatum vir die rekonsiliasie van alle werknemers van die gemeente se LBS en WVF-oorbetalings. Die uitkoms hiervan is die IRP5-dokumente wat aan elkeen voorsien moet word.

Rekenaars breek – of iemand steel dit. Dis maklik om die rekenaar te vervang – julle versekering sal hiervoor sorg. Die groter vraag is: wat van die data op die rekenaar? Maak asseblief baie seker dat julle hierdie data ook elders baie veilig gebêre het. Daar is baie moontlikhede om dit deesdae te doen – maar iemand moet dit nog steeds beplan en bestuur. Hier is dit regtig 'n geval van "spyt kom te laat…"

VERGADERINGS

Ons herinner weer aan ons Sinodesitting op 21 – 23 Oktober 2018. Hier is belangrike inligting oor die geleentheid:

Ons het reeds op 12 April vir gemeentes hiervan kennis gegee en die geloofsbriewe aangeheg. Dis ook beskikbaar by hierdie skakel.

Prof Marius Nel van die Universiteit van Stellenbosch gaan ons begelei om 'n baie belangrike konsep oor missionale kerkwees ons eie te maak: die koninkryk van God. Ons sien met groot opgewondenheid hierna uit.

Die lys van beskikbare gastehuise is aan kerkkantore deurgegee. Ons heg dit weer hier aan.

Afgevaardigdes wat spesiale eetbehoeftes het, moet dit saam met die geloofsbriewe aandui sodat ons spyseniers daarvoor voorsiening kan maak.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Gemeentes het soms baie uitdagings as dit gaan oor die musiek in die erediens.

Bybel-Media het 'n rekenaarprogram ontwikkel wat ons hiermee kan help. Dit is gefokus op gemeentes wat nie 'n orrelis of begeleierspan het nie maar van "backtracks" afhanklik is vir die begeleiding.

Bybel-Media bied 'n kursus in die gebruik van die program aan – en ons hoor graag of daar in Oostelike Sinode hiervoor aanvraag is. Die program laat jou toe om die tempo, toonhoogte en dergelike by julle eie behoeftes te kan aanpas.

Die koste is R750 per gemeente waarvoor julle dan 20 "backtracks" ontvang asook kreatiewe moontlikhede vir die gebruik hiervan. Ons reken dat 'n sentrale punt vir die kursus waarskynlik die Middelburg-omgewing is maar ons hoor graag wie belangstel. Laat weet vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg. Daar is inligting oor die Kerkbode, LiG asook Moedersdag-geskenke.

CLF se webwerf gee inligting oor Moedersdag-publikasies.

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg. Kom ons onthou hierdie bediening in ons voorbidding.

Professor Malan Nel neem weer 'n aantal predikante na die VSA. Hy skryf volledig hieroor – asook oor die waarde hiervan – in die dokument wat ons aanheg.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 21 Mei 2018 verjaar.

Gemeentes:

11 Mei – Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com (42)
12 Mei – Kerksondermure, fschoombee@ksm.co.za (32)
14 Mei – Midrand (Halfweghuis), saakgelastigde@ngkerkmidrand.co.za  (49)
19 Mei – Tzaneen-Wolkberg, ngwolk@mweb.co.za  (42)
20 Mei – Dennesig, dennesig@xsinet.co.za (27)

Emeriti:

8 Mei – Danie Dreyer, Tygerpoort 2016, daniedr@ngtyger.com
12 Mei – Barend Piek, Worcester 2006, beertjie@polka.co.za
13 Mei – Petrus Moolman, Ligkruis 2015, lafras@mweb.co.za
18 Mei – Frans Conradie, Florida 2003, franscon@lantic.net
19 Mei – Jannie van Eeden, Groblersdal 2013, dsveeden@lantic.net

Predikante:

11 Mei – Van Wyk Fischer, Silvertonkruin, vanwykfischer@gmail.com
12 Mei – Wielie van Wyk, Middelburg-Suid, wielie@midsuid.co.za
13 Mei – Eduan Naude, Lyttelton, eduannaude@absamail.co.za
15 Mei – Louis Fourie, Marble Hall, louisfourie2008@hotmail.com
17 Mei – Jean Strydom, Nelspruit-Suid, jean@ngnelspruitsuid.co.za
18 Mei – Sebastiaan van Dyk, Lux Mundi, svandyk@luxmundi.org.za
21 Mei – Sas Conradie, Pretoria-Oosterlig, ggncoord@gmail.com

Groete tot 22 Mei 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

image_pdfimage_print
Print Friendly