FAMILIENUUS 353

familienuus kop

 

15 Januarie 2019

Familienuus 353

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Paulus se briewe begin telkens met 'n seëngroet. Gewoonlik is dit een of ander variasie van "genade en vrede vir julle!"

Dis nie sommer-net-woorde nie. Dis God wat sy hande en sy hart oopmaak met die heel beste wat Hy het – en Hy gee dit vir ons.

Dis hierdie woorde wat van ons kerk maak. Dis hierdie woorde waarvoor ons in die bediening is. Dis hierdie woorde waarsonder die wêreld nie meer kan leef nie.

Mag hierdie woorde jou inspireer en energie gee. Mag dit julle gemeente 'n helder prent gee van julle roeping in 2019.

Francois Retief  

GEMEENTES EN LERAARS

Roedolf Botha is op 6 Januarie as leraar bevestig by Pretoria-Oosterlig.

Carl Schunke van Amsterdam het 'n beroep aanvaar na Elsburg-Suid.

Dewald Vermaak van Laeveld het 'n beroep aangeneem na Theunissen en Theunissen-Wes. Sy afskeid is op 20 Januarie.

Francois Schwalb (proponent) is na Laeveld beroep as tentmaker en word op 27 Januarie daar bevestig.

Nati Stander het op 28 November weer pa geword – baie geluk.

GEMEENTES SE KALENDERS

Dis deel van ons tradisie dat ons die kalenders van ons Sinode-familie in die Sinodehuis uitstal. Stuur dit asseblief vir ons – dit vertel altyd 'n mooi verhaal van die uniekheid, die drome, die roeping van elke gemeente. Dankie!

GEMEENTEGESKIEDENIS WEBBLAD

Die NG Kerk se Argief in Stellenbosch begin 'n webblad waar die geskiedenis van gemeentes aangeteken word. Die materiaal waarna gesoek word, is foto's van leraars en kerkgeboue en feesbundels van gemeentes.

Ons probeer hiermee help deur 'n lys te maak van die materiaal wat gemeentes beskikbaar het. Maak asseblief 'n lys van die leraars wat in die gemeente gedien het asook die tydperk waarin hulle daar was. Gee ook vir ons 'n aanduiding van foto's waaroor julle beskik. Ons sal later inligting kan gee oor hoe ons die foto's in digitale formaat kan kry vir gebruik op die webwerf.

Stuur julle inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Taakspan Predikantesake se skrywe in verband met die vergoedingskale van leraars is reeds aan kerkkantore en leraars gestuur. Let asseblief op dat die finale syfers vir die reistoelae eers beskikbaar sal wees nadat die staat se begroting gedien het in Februarie. Ons gee dit dadelik deur sodra dit bekend is.

Die Algemene Sinode vergader in Oktober 2019. Ons het verlede week 'n skrywe na die Ringe gestuur met 'n baie belangrike versoek vanaf Lourens Bosman, Algemene Bestuurder in die kantoor. Die Algemene Sinodale Moderamen vra insette vanaf sinodes oor temas wat ons reken aan die orde behoort te kom gedurende daardie sitting.

Ons Sinodale Diensraad het besluit om ons Ringe te vra om terugvoer hieroor vanaf gemeentes te kry. Die Sinodale Diensraad kompileer dit dan, kyk ook na die inligting wat verkry is vanaf ons Indekskaarte tydens die sinodesitting en gee dit dan vroeg in Februarie deur aan Lourens. Elke Ringsdiensraad hanteer hierdie proses in die Ring na eie goeddunke.

VROEË KIND-ONTWIKKELING

Dis vir ons almal duidelik: armoede is een van die groot sake wat in ons land aangespreek moet word. Dis ook reeds oor en oor bewys dat die ontwikkeling van kinders vanaf geboorte tot 7 jaar 'n bepalende rol speel in die ontwikkeling van hulle vermoëns en potensiaal.

Die NG Kerk het hierdie saak reeds as 'n prioriteit geïdentifiseer. Elize Bezuidenhout, lid van ons Sinodale Diensraad en die Moderamen van die Algemene Sinode, is intensief besig met hierdie vraagstuk. Een van die belangrike fasette van hierdie navorsing is die inligting vanaf gemeentes wat reeds hiermee in hulle plaaslike gemeenskappe besig is.

Dit gaan hier oor byvoorbeeld kleuterskole, creche's, naskoolsentrums, leesgroepies om taalvaardigheid uit te brei, hulle fisiese versorging met kos en klere, hulle veiligheid waar gesinsomstandighede nie goed is nie en dergelike.

Elize en haar taakspan wil graag hoor waar sulke projekte en inisiatiewe reeds in gemeentes bestaan. Dit sluit ook projekte in waar daar hande gevat word met die plaaslike CMR of ander instansies.

Help ons asseblief met hierdie verhale. Op hierdie wyse inspireer ons mekaar, maak nuwe moontlikhede oop en groei terselfdertyd in ons bewuswording van 'n reuse nood wat bestaan in ons gemeenskappe.

Stuur die verhale na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za . Kom ons mik om dit teen die einde van Januarie te ontvang, asseblief.

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

datums 2019

CMR 

Ons vennote in die uitleef van ons missionale roeping doen reuse werk.

Ons het hierdie week nuusbriewe van albei "bene" van die CMR waarby Oostelike Sinode betrokke is: CMR Mpumalanga en CMR Gauteng-Oos.

EXCELSUS

Ons gee inligting oor die verskeidenheid kursusse wat in 2019 aan die beurt kom asook oor 'n Liturgie-werkswinkel wat eersdaags plaasvind.

MOSAMBIEK

Oostelike Sinode het 'n jarelange verbintenis met Hefsiba in Mosambiek. Dis hier waar leraars opgelei word. Ons het verlede jaar 'n bydrae gemaak tot die aankoop van 'n fotostaatmasjien. Carl Louwrens hou ons op die hoogte met gebeure daar en het hierdie foto's van die gradeplegtigheid gestuur.  

mosambiek

hefsiba

 

JULLE GEMEENTE SE JEUGBEDIENING

Ons weet dit: jeugbediening is een van ons hoogste prioriteite. Terselfdertyd is dit ook die bediening waarmee ons nie altyd mooi weet hoe verder nie. Hierdie opleidingsgeleentheid vir julle jeugleiers kan help…

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media het vir ons hulle Nuusbrief gestuur.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

18 Januarie – Anandie Greyling, Doornkloof, anandie@dkfk.co.za
19 Januarie – Anton Kemp, Middelburg, ankemp@lantic.net
19 Januarie – Marius Nel, Witbank-Klipfontein, candypop@lantic.net
23 Januarie – Sterns Pretorius, Hazyview, steannl@gmail.co.za

24 Januarie – Petro du Toit, Kloofsig, dspetrodutoit@gmail.com
24 Januarie – Hannes Grobler, Witbank-Vallei, jhgro@mweb.co.za
24 Januarie – PC Pretorius, Moreletapark, pc.pretorius@moreleta.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

Lemmer Venter – vroeër van Lydenburg – se eggenote, Altha, is op 7 Desember skielik oorlede.

23 Januarie – Jan Wandrag, Phalaborwa 2008, wandrag@lantic.net
24 Januarie – Christo de Klerk, Monumentpark-Wes 2012, naeden@telkomsa.net
24 Januarie – Billy Kendall, Letsitele 1999, drisa.kendall@gmail.com
28 Januarie – Wessel Bester, IRM Hefsiba 2001, wcbester@lantic.net

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

19 Januarie – Premiermyn, ngpremiermyn@gmail.co.za (99)
20 Januarie – Letsitele, mwngklet@mweb.co.za (63)

Groete tot 29 Januarie 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print
Print Friendly