FAMILIENUUS 347

2018 FAMILIENUUS HEADER

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

UIT ONS SINODEHUIS

Dis amptelik lente – nuwe lewe, groei, mooi en al sulke lekker woorde…

Mag jy en jou gemeente ook iets hiervan ervaar. Mag daar die energie en vrug en vreugde wat van die Here af kom, in julle gemeente wees.

Francois Retief  

SINODESITTING

21 – 23 Oktober 2018. Pierre van Ryneveld. Sinodesitting!

Prof Marius Nel  van Stellenbosch kom ons help om 'n verdere tree oor missionaliteit te gee as ons nadink oor die koninkryk van God. Hy gaan ons help om ons lidmate toe te rus vir hulle getuienis in die wêreld waar predikante nie sommer kom nie.

Ons Sinodale Diensraad vra mooi asseblief dat gemeentes dit vir hulle afgevaardigde leraars en kerkraadslede moontlik sal maak om die hele sitting van die begin af by te woon. Ons begin Sondagmiddag reeds met 'n baie belangrike gesprek. Dieselfde versoek geld vir Maandag en Dinsdag tot middagete. Indien dit vir die primarius-afgevaardigde onmoontlik is om te kom, vra ons dat julle die sekundus sal stuur. Baie dankie!

Ons Ontwerpspan werk baie hard om van hierdie 'n spesiale byeenkoms te maak. Ons sien dit as 'n geleentheid om ons Familie-wees te vier, toegerus te word en met nuwe perspektiewe terug te gaan na ons gemeentes toe.

Oor die geloofsbriewe: enige wysigings hieraan moet asseblief dadelik na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za deurgegee word. Ons wil die lys in die boek so korrek as moontlik hê.

In hierdie week word die fakture ook aan gemeentes gestuur vir die onkostes wat deur die gemeentes gedra word. Dit is hoofsaaklik die etes en enkele logistieke uitgawes. Die res word deur die Sinode self gedra.

Let asseblief op: gemeentes is verantwoordelik vir die kostes van afgevaardigdes soos op 1 Oktober. Ons moet dan die finale syfers aan die spyseniers deurgee. Ons sal nie die faktuur kan verander vir wysigings na 1 Oktober nie.

Ons stuur in September die elektroniese weergawe van die Agenda na leraars en kerkkantore om aan alle afgevaardigdes te stuur. Die gedrukte boeke behoort ons teen die eerste week van Oktober hier te hê. Ons gaan dit nie pos nie. Posgeld is te duur. Gemeentes wat hulle boeke by die Sinodehuis wil kom afhaal, kan dit dan doen. Die ander deel ons by die sitting uit.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2019

Ons plek is bespreek! Volgende jaar gebeur hierdie baie spesiale deel van ons Sinode-wees op 10 – 14 Junie in Letaba. Teken dit sommer nou aan op die kalender. Dit is – soos tradisioneel – die week direk na Pinkster.

PROJEKTE

Ekofaktorkamp:  Die Projekspan vir Ekologie reël weer 'n Ekofaktorkamp vir alle Graad  5 en 6 leerders vanaf 30 September tot 3 Oktober 2018. Die kamp word soos verlede jaar, weer gehou by Bergenrivier (tussen Bronkhorstspruit, Groblersdal en Witbank).  By hierdie jaar se kamp gaan by die voëls en insekte geleer word waar my plek in die ekosisteem is sodat daar vir almal en alles genoeg is om te kan lewe op aarde.  Die koste is R400-00. Skryf in by Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543.  Die sluitingsdatum is 19 September.  Lees hier meer.

Crux kamp vind vanaf 30 September tot 5 Oktober plaas te Kruisrivierkampterrein.  Lees hier meer.

#imagine

Volgende jaar se byeenkomste van #imagine is op 29 – 31 Maart.

'N PLAASLIKE SKOONMAAK-AKSIE

Dis op 15 September die 32ste jaarlikse Internasionale Kusskoonmaakdag. Nou, ons gaan sukkel om hier 'n kusstrand te kry! Maar wat van die spruit of rivier wat deur julle gemeente loop? Of dalk sommer julle woonbuurt? Gaan kyk gerus na www.arocha.org.za vir riglyne oor só 'n dag. Jy kan ook met Fay van Eeden gesels by faycve@gmail.com

RINGE

Tydens vanjaar se Ringsittings is 'n skrywe uit die Sinodehuis van vroeër in die jaar hanteer oor persone wat op die tugliggame aangewys moet word.

Skriba's van die Ringe moet asseblief dadelik die name van hierdie persone aan ontvangs@sinoos.co.za stuur. Hierdie name moet in ons Agenda vir die Sinodesitting verskyn.

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media gee inligting oor die jongste uitgawes van Kerkbode en LiG asook nuwe publikasies.

CLF stel graag twee splinternuwe pamflette vir kinders bekend.

Excelsus se Lentekonferensie 2018 vind plaas op 18 – 20 September. Die volledige programgids is hier beskikbaar.

PREDIKANTE-NUUS

Anel Pienaar is op 2 September by Skuilkrans as leraar bevestig. Welkom is Oostelike Sinode se familie!

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 17 September 2018 verjaar.

Gemeentes:

10 September -Blinkpan, blinkkerk@lantic.net (55)
10 September -Morgenzon, ngkmorg@telkomsa.net (106)
10 September -Witbank, klipkerk@mweb.co.za  (99)

Emeriti:

4 September – Johan Fourie, Witbank-Park 1994, elmarie.dewet@webmail.co.za
7 September – Piet Meiring, Skuilkrans, pgjmeiring@gmail.com
16 September – Pieter Niemann, Skuilkrans 2013, pieterniemann@telkomsa.net

Predikante:

7 September – Stephan van Greunen, Nelspruit, svangreunen@gmail.com
8 September – Marius Smit, Breyten, medeavita@gmail.com
8 September – Gert van der Merwe, Lynnwoodrif, gvdm@lynnwoodrif.co.za
9 September – Anru Liebenberg, Nelspruit, anruliebenberg@gmail.com
10 September – Louis Cloete, Witbank-Klipfontein, lcloete63@gmail.com
13 September – Pieter Dorey, Kampersrus, pjdorey@vodamail.co.za
14 September – Karel Verhoef, Pierre van Ryneveld, karel@pvr.co.za
17 September – Willem Boshoff, Skuilkrans, boshows@mweb.co.za

Groete tot 18 September 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

image_pdfimage_print
Print Friendly