FAMILIENUUS 346

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Hoe meer deurmekaar ons leefwêreld raak, hoe belangriker word die vraag na gelowiges se rol.

Die gevaar van "bloot net saampraat", "soos al die ander te begin praat" en "al hoe minder met God te praat" is wesenlik…

Francois Retief

 

SINODESITTING

Die datum 21 – 23 Oktober 2018 behoort nou al bekend te klink. Dis ons Sinodesitting!

Ons Ontwerpspan werk baie hard om van hierdie 'n spesiale byeenkoms te maak. Ons sien dit as 'n geleentheid om ons Familie-wees te vier, toegerus te word en met nuwe perspektiewe terug te gaan na ons gemeentes toe.

Oor die papierwerk: dankie vir die geloofsbriewe wat ons ontvang het. Enige wysigings hieraan moet asseblief dadelik na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za deurgegee word. Ons wil die lys in die boek so korrek as moontlik hê.

Van "boek" gepraat: ons stuur in September die elektroniese weergawe van die Agenda na leraars en kerkkantore. Die gedrukte boeke behoort ons teen die eerste week van Oktober hier te hê. Ons gaan dit nie pos nie. Posgeld beloop duisende Rande en die posdiens is onbetroubaar. Gemeentes wat hulle boeke by die Sinodehuis wil kom afhaal, kan dit dan doen. Die ander deel ons by die sitting uit.

Ons Sinodale Diensraad vra mooi asseblief dat gemeentes dit vir hulle afgevaardigde leraars en kerkraadslede moontlik sal maak om die hele sitting van die begin af by te woon. Ons begin Sondagmiddag reeds met 'n baie belangrike gesprek. Dieselfde versoek geld vir Maandag en Dinsdag tot middagete. Baie dankie!

Ons sien uit na 'n Familie-fees soos min!

PREDIKANTE

Ons kry navrae oor leraars se VBO-punte. Die jongste lys is verlede week na Ringsskriba's gestuur.

Die Sinodehuis hanteer nie hierdie inligting nie. Skakel met Gerhard Botha by Good Shepherd in Bloemfontein met navrae. Die kantoor by Excelsus kan ook inligting gee.

Waarmee ons wel kan help, is inligting oor hoe om te registreer en jou VBO-punte te laai. 'n Dokument vanaf hulle webwerf is hier aangeheg.

RINGE

Tydens vanjaar se Ringsittings is 'n skrywe uit die Sinodehuis van vroeër in die jaar hanteer oor persone wat op die tugliggame aangewys moet word.

Skriba's van die Ringe moet asseblief dadelik die name van hierdie persone aan ontvangs@sinoos.co.za stuur. Ons is besig om 'n opleidingsgeleentheid vir Tugliggame en Ringsdiensrade te reël vir 15 November by Middelburg-Suid.

PROJEKTE

Die Projekspan vir Ekologie reël 'n naweekvoetslaan by Mount Komati River Lodge –  geleë op die Middelveld van Mpumulanga vanaf 30 November tot 2 Desember 2018.   Om saam te stap en jou plek te bespreek, moet jy so gou as moontlik die inskrywingsvorm stuur na Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543.  Daar is net plek vir 24 persone. Vir volledige inligting en die inskrywingsvorm, lees hier

Ekofaktorkamp

Die Projekspan vir Ekologie reël weer 'n Ekofaktorkamp vir alle Graad  5 en 6 leerders vanaf 30 September tot 3 Oktober 2018. Die kamp word soos verlede jaar, weer gehou by Bergenrivier (tussen Bronkhorstspruit, Groblersdal en Witbank).  By hierdie jaar se kamp gaan by die voëls en insekte geleer word waar  ons plek in die ekosisteem is sodat daar vir almal en alles genoeg is om te kan lewe op aarde.   

Die koste is R400-00. Skryf in by Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543.  Die sluitingsdatum is 19 September.  Lees hier meer.

Crux kamp vind vanaf 30 September tot 5 Oktober plaas te Kruisrivierkampterrein.  Lees hier meer.

ONDERSTEUNING

Argief:  Waar lê julle ou handregisters? In 'n kas? Onder die saal se verhoog in die stof?

Van ons ouer gemeentes het registers wat ouer as enigeen van ons is. Om die waarheid te sê: sommiges is ouer as ons ma's en pa's! Hierdie is dokumente wat jy met groot respek hanteer. Jy bêre hulle mooi en reg.

Ons heg 'n aanbieding aan wat uitwys watter skade dokumente wat nie deeglik gebêre word nie, kan opdoen. Wees gewaarsku! Dis erg.

Ons doen weer 'n ernstige beroep op gemeentes doen om hul handregisters, doop- en belydende-lidmate asook huweliksregisters (voor 1973) asseblief na die Sinodehuis te stuur vir veilige bewaring.

VERGADERINGS

Die Sinodale Diensraad het op 15 Augustus vergader. Ons voorsitter se terugvoer oor die vergadering is op ons webwerf (www.sinoos.co.za) se tuisblad.

ALGEMENE SINODE

Kerkspieël: Lourens Bosman vra weer mooi dat ons hulle help deur gemeentes aan te moedig om deel te neem aan Kerkspieël 2018. Dankie vir almal wat dit al gedoen het.

Kontak vir Ester Steyn by 012-342 0092 of 082 325 4088 of kerkspieel@ngkerk.org.za vir al die nodige inligting. Baie dankie!

Dankdag vir Reën: Die Algemene Sinode vra dat 2 September as Dankdag vir die uitkoms wat die Here gegee het, geoormerk word. Uiteraard is hierdie meer van toepassing op ons suidelike sinodes maar as gelowiges deel ons in mekaar se lief en leed. Ons gemeentes kan dit ook inrig as 'n Gebedsdag waarin ons almal se afhanklikheid van die sorg van ons Vader verklaar en bely word.

GESAMENTLIKE WERK

 Bybel-Media gee inligting oor die jongste uitgawes van Kerkbode en LiG asook nuwe publikasies oor die doop.

Excelsus se Lentekonferensie 2018 vind plaas op 18 – 20 September. Die volledige programgids is hier beskikbaar.  Excelsus bied ook 'n seminaar aan vir almal met 'n besondere belangstelling in die Psalms. Dit gebeur op 30 – 31 Augustus.

ANDER INLIGTING

Michiel van der Merwe, Direkteur van Stabilis, vertel dat bejaardes met 'n afhanklikheidsprobleem 'n al groeiende verskynsel in ons samelewing word. En die rede? Verveeldheid. Mense wat nie meer iets het om voor te lewe nie. Hy reël 'n werkswinkel wat hierdie saak aanspreek. Dit vind plaas op Vrydag 14 September by Stabilis in Môregloed, Pretoria.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 3 September 2018 verjaar.

Gemeentes:

22 Augustus – Pretoria-Garsfontein, info@nggars.org.za (36)
23 Augustus – Tygerpoort, woord@ngtyger.com  (37)
1 September – Krielpark, ngkrielpark@telkomsa.net (43)

Emeriti:

21 Augustus – Johan van Vuren, Zonderwater Korrektiewe dienste 1993, 012 653 8410
23 Augustus – Louis Swart, Montana Kapelaan Korrektiewe dienste1993, louisenida@yahoo.co.za  
25 Augustus – Pieter van Niekerk, Pretoria-Oosterlig 2017, pietervn@iafrica.com
4 September – Johan Fourie, Witbank-Park 1994, elmarie.dewet@webmail.co.za (77)

Predikante:

24 Augustus – Chris Zietzman, Tzaneen, czietsman@telkomsa.net
25 Augustus – Ryno Meyer, Pierre van Ryneveld, ryno@pvr.co.za
27 Augustus – Jaco Barnard, Pretoria-Garsfontein, jaco@nggars.org.za
1 September – Gerrie Bodenstein, Skuilkrans, gerrie.bodenstein@gmail.com
2 September – Hennie Yzelle, kerksondermure, hennie.yzelle@gmail.com

Groete tot 4 September 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print