FAMILIENUUS 342

 

2018 FAMILIENUUS HEADER

 

5 Junie 2018

Familienuus 342

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Die Predikantekonferensie is verby – en wat 'n groot ervaring om te luister na iemand wat die Woord hoog ag. Die Johannesevangelie het vir ons nuwe betekenis gekry.

Ek het weer besef dat alles wat die kerk van die Here doen, moet groei vanuit die Woord van die Here. Daarsonder is ons met ons eie planne en drome besig. Dit is waar van missionale kerkwees, lofprysing, finansiële beplanning en al die ander dinge waarmee ons besig is.

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Johannesevangelie Die lesings wat deur professor Jan van der Watt in die Wildtuin aangebied is, is by die kantoor beskikbaar. Jy gaan nou nie die hiëna hoor roep nie, maar jy gaan vir Johannes hoor praat.

ONDERSTEUNING

Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting Dit gebeur soms dat Kerkrade , Ringe en Sinodes gevra word vir inligting uit die notules van vergaderings. Dikwels is dit maklik om te gee want dit is inligting wat in elk geval algemeen bekend is en versprei is deur byvoorbeeld nuusbriewe of afkondigings.

Dit gebeur egter ook dat inligting gevra word wanneer dit gaan oor 'n kerkregtelike saak of dispuut. Hierdie is meer formeel en gewoonlik ook meer sensitief.

Die Sinodale Diensraad het vir sy eie funksionering 'n besluit hieroor geneem en gee dit graag deur aan Kerkrade en Ringe met die wenk om self ook hieroor 'n besluit te neem.

Die Algemene Sinode het vroeër reeds besluit dat die NG Kerk se Argief te Stellenbosch die adres is waarheen korrespondensie in sake hierdie aansoeke gerig moet word.

"Die Sinodale Diensraad van die NG Kerk Oostelike Sinode besluit dat die proses soos voorgeskryf deur Artikel 53(1) van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000) [Regulasie 4] gevolg moet word deur persone of instansies wat inligting uit die notules van die Sinodale Diensraad of enige van sy diensgroepe wil bekom."

"Die Sinodale Diensraad besluit om Ringe en kerkrade te adviseer om 'n gelykluidende besluit ten opsigte van hulle eie dokumente te neem."

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Openbare Weldaad Organisasie Ons hoofblad het ook die baie belangrike dokument wat aan kerkkantore en finansiële beamptes versprei is onder "Finansies/SAID" vir die dringende aandag van elke kerkraad.

Die finansiële state van gemeentes begin nou vinniger inkom – dankie vir die moeite wat elkeen hiermee doen. Onthou dat hierdie 'n baie belangrike dokument is vir die bestuur van die gemeente. Maak seker dat die finansiële kommissie dit deeglik bestudeer met die oog op toekomstige finansiële beplanning.  Die sperdatum is 15 Junie.

VERGADERINGS

Ons Sinodesitting is op 21 – 23 Oktober 2018. Geloofsbriewe moet teen 30 Junie by die Sinodehuis wees asseblief.

Die Ring van Lydenburg se Ringsitting is 9 Junie te Graskop

Die Ring van Laeveld se Ringsitting is 18 Junie te Kampersrus.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Tydens 'n vergadering word opgemerk dat op elke kerkraadsvergadering gevra moet word "hoe gaan dit in ons gemeenskap?" Vra die mense wat weet: die skoolhoofde, die CMR, dokters en die polisie. 'n Missionale kerk moet wéét hoe dit buite die kerkdeure gaan…

Witrivier se 40 dae projek "6 weke in Jesus se geselskap" skop einde Julie af.  Die volledige program kan hier afgelaai word.

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg.  Dit bevat inligting oor hulle produkte oor die doop.

 

CLF se Nuusbrief kan hier gelees word.

 

Die CMR het weer vir ons 'n verhaal gestuur – ons hoor graag van hierdie vennoot!

ANDER INLIGTING

Comrades 2018 Sterkte aan al Oostelike Sinode se Comrades-atlete! Met die af-Comrades is die belangrike om te onthou dat daar gelukkig na elke lang afdraande 'n bult is! Vasbyt! Ons hoor graag hoe dit gegaan het.

'n VONKK-opedag word op Saterdag 9 Junie in Pretoria gehou vir almal wat hierdie liedere gebruik in die bediening. Besonderhede van die geleentheid is hier beskikbaar.

Taizé-gemeenskap In 2019 word 'n weeklange samekoms van die Taizé-gemeenskap in Kaapstad deur die Algemene Sinode beplan.  Daar word beoog om sowat 6 000 jongmense by die geleentheid te betrek. Die byeenkoms sal fokus op kerkeenheid en die ekumeniese verhoudings. Dit is 'n kosbare geleentheid vir ons jongmense tussen 18-35. Lees gerus meer.

EMERITI

Theo Maré (cormare@gmail.com) se vrou, Coreen, is op 28 Mei oorlede. Ons dra hom en sy familie in ons gebede.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 18 Junie 2018 verjaar.

Gemeentes:

8 Junie -Groblersdal, kantoor@lantic.net (78)
8 Junie – Phalaborwa, ngkphala@gmail.com (57)
10 Junie -Goedgegun-Swaziland, nggoedgegun@swazi.net (96)
13 Junie – Kampersrus, deogloriakerk@gmail.com (59)
18 Junie – Witbank-Suid, ngkwsuid@lantic.net (64)

Emeriti:

14 Junie – Francois Botha, Ermelo-Oos 2013, afrancoisb@gmail.com; sa.tpsa@gmail.com
18 Junie – Jan van Zyl, Nelspruit-Westergloed 2006, marthavz@vodamail.co.za
18 Junie – Pieter de Kock,  Memel 2001, pieterd@villagemail.co.za

Predikante:

11 Junie – Eliska Muller, Nelspruit-Westergloed, eliska@westergloed.co.za
14 Junie – Dion van Dyk, Morgenzon, dionvdyk@mweb.co.za
14 Junie – Antoinette Wilson, Lydenburg-Suid, antoinette.wilson@telkomsa.net
16 Junie – Hennie De Vos, Rietkuil, hjddevos@gmail.com
16 Junie – Gerrit Vosloo, Ermelo, gerritvosloo@yahoo.com

Groete tot 19 Junie 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

 

image_pdfimage_print