FAMILIENUUS 341

22 Mei 2018

Familienuus 341

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Pinkster help ons om weer die belangrikheid van ons getuienis te sien. Die verhaal van die vroeë kerk is een van vertel en leef en doen – want dit is waarvoor Jesus ons gestuur het: om met die krag van die Gees te getuig!

Gemeentes is besig hiermee op baie verskillende wyses: evangelisasieprojekte, uitreike, noodverligting, opheffing, herstel van verhoudinge, begeleiding van jongmense en kinders en die ondersteuning van bejaardes. En hierdie is maar nog net die begin van die lysie…

Dit alles groei uit 'n nuwe manier van wees – ons het in ons harte verander, ons dink en praat en droom nuut. Die Gees van die Here rus ons toe, spoor ons aan en gee ons drome.

Wat 'n voorreg om gemeente van die Here te wees!

Francois Retief

–ooOOoo–

PREDIKANTE

Proponent Johan Koen, tans jeugwerker by Nelspruit-Suid, het 'n beroep as leraar ontvang na Hoopstad.

GEMEENTES

Lynnwoodrif het vir Gert van der Merwe van Boksburg-Oos beroep.

PROJEKTE

Die eerste groep leraars wat ingeskryf het vir die Geloofsreis saam met Gys van Schoor het nou reeds die tweede rondte se kontaksessies gehad. Daar is in totaal 6 sulke sessies oor 3 jaar versprei. Die terugvoer wat ons hieroor ontvang, is inspirerend. Leraars vanuit Goudland Sinode het by ons aangesluit – en dit maak die interaksie sommer net nog beter.

Die moontlikheid om hierdie Geloofsreis met 'n nuwe groep leraars te begin, word tans ondersoek. Daar is ook belangstelling vanaf die Hervormde Kerk asook Sinode Goudland om saam met ons hiervan deel te wees. Ons benodig name en getalle om die finale besluit hieroor te kan neem. Skakel gerus vir Tersia Petzer by die Sinodehuis 012-804 9543 of ontvangs@sinoos.co.za vir verdere inligting.

Volgende week hierdie tyd is ons jaarlikse Predikantekonferensie by Letaba in volle swang! Ons gasspreker is prof Jan van der Watt en hy gaan ons begelei deur die Johannes-evangelie.

Alle leraars wat ingeskryf het, het Maandag 'n e-pos ontvang met die besprekingsnommer, inligting oor die toegangsgelde wat per dag betaalbaar is (of met jou Wildcard) asook die reëlings vir ons saamkuier Maandagaand.

Vir die gemeentes: moenie bekommer nie – die dominees gaan werk ook. Prof Jan gee 'n paar notas in ons e-pos – moenie die een oor die Griekse Nuwe Testament mis nie! (Kan iemand help met 'n Totius-vertaling?)

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Openbare Weldaad Organisasie Ons hoofblad het ook die baie belangrike dokument wat verlede week hieroor aan kerkkantore en finansiële beamptes versprei is onder "Finansies/SAID" vir die dringende aandag van elke kerkraad.

Baie dankie aan elke gemeente wat reeds die kwartaal (Maart tot Mei) se sinodale bydraes oorbetaal het. Onthou asseblief om julle gemeente se totale bydrae vir hierdie kwartaal teen 31 Mei oor te betaal. Kontak ons Bedryfsbetuurder Cathy Odendaal by finans@sinoos.co.za met navrae. Ons help graag.

Die finansiële state van gemeentes begin nou vinniger inkom – dankie vir die moeite wat elkeen hiermee doen. Onthou dat hierdie 'n baie belangrike dokument is vir die bestuur van die gemeente. Maak seker dat die finansiële kommissie dit deeglik bestudeer met die oog op toekomstige finansiële beplanning.

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

Vir die aandag van ons Finansiële Beamptes in die kerkkantore: 31 Mei is die sperdatum vir die rekonsiliasie van alle werknemers van die gemeente se LBS en WVF-oorbetalings. Die uitkoms hiervan is die IRP5-dokumente wat aan elkeen voorsien moet word.

VERGADERINGS

Dit raak nou al bekende nuus maar ons gee dit weer omdat dit so belangrik is: ons hou Sinodesitting op 21 – 23 Oktober 2018. Hier is belangrike inligting oor die geleentheid:  Ons het reeds op 12 April vir gemeentes hiervan kennis gegee en die geloofsbriewe aangeheg. Dis ook beskikbaar by hierdie skakel. Prof Marius Nel van die Universiteit van Stellenbosch gaan ons begelei om 'n baie belangrike konsep oor missionale kerkwees ons eie te maak: die koninkryk van God. Ons sien met groot opgewondenheid hierna uit. Die lys van beskikbare gastehuise is aan kerkkantore deurgegee. Ons heg dit weer hier aan. Afgevaardigdes wat spesiale eetbehoeftes het, moet dit saam met die geloofsbriewe aandui sodat ons spyseniers daarvoor voorsiening kan maak.

Die Ring van Pretoria-Faerie Glen vergader 5 Junie by Lux Mundi.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Gemeentes het soms baie uitdagings as dit gaan oor die musiek in die erediens. Bybel-Media het 'n rekenaarprogram ontwikkel wat ons hiermee kan help. Dit is gefokus op gemeentes wat nie 'n orrelis of begeleierspan het nie maar van "backtracks" afhanklik is vir die begeleiding.  Bybel-Media bied 'n kursus in die gebruik van die program aan – en ons hoor graag of daar in Oostelike Sinode hiervoor aanvraag is. Die program laat jou toe om die tempo, toonhoogte en dergelike by julle eie behoeftes te kan aanpas. Die koste is R750 per gemeente waarvoor julle dan 20 "backtracks" ontvang asook kreatiewe moontlikhede vir die gebruik hiervan. Ons reken dat 'n sentrale punt vir die kursus waarskynlik die Middelburg-omgewing is maar ons hoor graag wie belangstel. Laat weet vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za voor 30 Mei.

ALGEMENE SINODE

Grondhervorming is groot in die nuus – en die NG Kerk is deel van die gesprek. In Kerkbode gee Nelis Janse van Rensburg 'n perspektief op hierdie saak.

Die hofsaak oor selfdegeslagverhoudings kom nader – en Kerkbode gee ook hieroor inligting. Dit sluit die verklaring van die Moderamen in wat sekere wanvoorstellings in die pers aanspreek.

GESAMENTLIKE WERK

BMBybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg.

 

CLFCLF se Nuusbrief kan hier gelees word.

 

CCM embleemSentrum vir Kontekstuele Bediening bied 'n kursus aan oor Brugbediening deur prof Malan Nel.  Meer inligting hier.  Lees ook nuusbrief 2 wat ons van Anton Doyer ontvang het.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 4 Junie 2018 verjaar.

Gemeentes:

29 Mei – Meyerspark, ngmeyersparkfin@absamail.co.za (59)
3 Junie – Volksrust, ngkerk@volksrust.com (108)
4 Junie – Olifantsfontein, oliesng@gmail.com (70)

Emeriti:

23 Mei – Floors Ellis, Meyerspark 2008, floorsellis@lantic.net
23 Mei – Nita van der Merwe, CWR Direkteur 2008
29 Mei – Johan Smit, Lyttelton-Oos 2003, smittiesnr@hotmail.com  
30 Mei – Janus Roux, Elarduspark 2014, janusroux@globex.co.za
3 Junie – Gert Janse van Rensburg, Kimberley-Vooruitsig 1994, gertjvr@telkomsa.net

Predikante:

22 Mei – Willem Nortjé, Komatipoort, ngkomati@mweb.co.za
22 Mei – Marius Swart, Nelspruit-Westergloed, marius.swart1@gmail.com
26 Mei – Doret Niemandt, Valleisig, doretmuller@gmail.com
29 Mei – Karin Steyn, Tygerpoort, bosch.karin@gmail.com

Personeel:

27 Mei – Tersia Petzer, Oostelike Sinode, ontvangs@sinoos.co.za

 

 

Groete tot 5 Junie 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

image_pdfimage_print