FAMILIENUUS 337

2018 FAMILIENUUS HEADER

20 Maart 2018

Familienuus 337

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Mag Lydenstyd 2018 vir jou spesiaal wees omdat jy weer diep bewus geword het van die oneindige groot liefde wat God vir sondaars het.

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Lieze Meiring van Skuilkrans het die beroep na Elarduspark aanvaar en het reeds op 18 Maart afskeid geneem by Skuilkrans. Sy word op 15 April by haar nuwe gemeente bevestig.

Manie Groenewald het die beroep na Lyttelton-Oos aanvaar en word op 8 April daar bevestig.

Predikantekonferensie 2018 Die besprekings kom vinnig in. Dis lekker om die entoesiasme van ons leraars hieroor te hoor. Gou spring as jy nog plek wil hê. E-pos Tersia by ontvangs@sinoos.co.za  Die skrywe wat vanaf die Sinodehuis uitgegaan het, kan hier gekry word. Prof Jan van der Watt gaan vir ons verskillende temas uit die Johannes Evangelie ontsluit.

Struwig Eko Reservaat het 'n geleentheid spesiaal vir leraars op 9 – 11 April. Kom kuier op hierdie wonderlike plek en kyk hoe jy dit kan benut vir jou gemeente. Jurgens de Jager van Witrivier kan jou alles hiervan vertel.

GEMEENTES

Ons het 'n vorige keer die NCLS-navorsing hier bekend gestel. Ons doen dit weer want hierdie is 'n uitstekende hulpmiddel vir gemeentes. Jy gaan jou gemeente leer ken op 'n vlak wat andersins nie sommer moontlik is nie – en dit met data wat geverifieer en wetenskaplik verantwoordbaar is. Niks van "die mense sê…" nie!

Oorweeg dit asseblief om hieraan deel te neem – ons heg Lourens Bosman se skrywe met al die inligting weer hierby aan.

DIE SINODEHUIS SE MISSIONALE TAMATIEPLANT

20180316_071452 (600 x 450)Op een of ander manier – waarskynlik deur die ingewande van 'n voëltjie – het 'n tamatieplant in ons voortuin opgekom. Ons het dit nie uitgehaal nie – dis immers kos! Nou begin die tamaties ryp raak. Hulle is heerlik – niks "winkel" in hulle nie…

Dis seker hoe missionale kerkwees werk: jy groei waar jy geplant is – en dan lewer jy die vrug wat 'n verskil maak net daar waar jy is.  

PROJEKTE

Ons Kleingemeente-span doen groot dinge! Op 15 Maart het Frederick Marais ons besoek. Hy het 'n nuwe stuk gereedskap aan ons kom bekendstel. Die Volhoubare Missionale Kerkwees Gespreksbord wat hulle ontwikkel het om gemeentes te help met die gesprek oor volhoubare missionale kerkwees is 'n praktiese hulpmiddel. Ons het die voorreg gehad om van die eerstes in die land te wees wat dit gebruik – en die entoesiasme hieroor loop hoog!

Skakel gerus met ons projekleier, Carl Louwrens (crl@telkomsa.net), hieroor. Gemeentes wat dit wil bekom, kan die pakket by Bybel Media bestel. 

201803 Klein Gemeentes

Skolliekampe het oor jare vir tieners baie beteken. Vanjaar vind die Mpumalanga en Gauteng-kamp op Kruisrivier naby Groblersdal plaas op 2 – 8 April.

Kontak Jaco Schoeman by 071 475 3471 of info@skolliekampe.org.za

Hierdie is een van die projekte wat deur Oostelike Sinode finansiële ondersteuning kry – dis 'n belegging in die lewens van jongmense.

#imagine 2018 van 6 – 8 April

Ons gee weer die besonderhede van hierdie feestelike geleentheid vir ons jongmense.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – kry op ons webwerf die elektroniese weergawe van Familiereëls 2016 asook die NG Kerk se Kerkorde 2015.

Die Excel-dokument wat vir die 2017/2018 finansiële state gebruik moet word, is vroeër reeds aan kerkkantore gestuur. Dis die enigste weergawe wat gemeentes moet gebruik. Maak seker dat die persoon wat die state opstel, hierdie dokument het. Dit is ook op ons webwerf beskikbaar.

'n Skrywe met die besonderhede van hierdie kwartaal (Maart – Mei) se Sinodale Bydraes is op 19 Maart uitgestuur. Let asseblief op dat hierdie 'n voorlopige bedrag is gegrond op die vorige jaar se syfers. Ons kan die finale bedrag vir 2018/2019 eers bereken as die finansiële state van 2017/2018 almal in is.

Die Tussenorde, soos goedgekeur deur die Algemene Sinode, is in Kerkorde 2015 opgeneem asook in Familiereëls 2016 op bladsy 285. Dit maak moontlikhede oop vir die gestruktureerde samewerking tussen gemeentes uit die familie van NG Kerke. Benut dit gerus. Daar is tans 'n span van die Algemene Sinode wat aan die implementering hiervan werk. Gesels gerus met Jorrie Potgieter – ons Kerkregkundige – hieroor.

Die Predikante Pensioenfonds het dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Hierdie skrywe is van die uiterste belang – hiersonder kan julle nie die pakket van die leraar vir die begroting bereken nie.

Die kontakbesonderhede van leraars is vir die Pensioenkantoor baie belangrik. Verkeerde of verouderde inligting veroorsaak dat die kantoor nie met leraars kan kommunikeer nie. Kerkkantore moet op die Retirement Fund Web-blad toesien dat die inligting korrek is.

Theo Smith, die bestuurder van die Pensioenkantoor, se nommer is 012-342 0415.

Die Vergoedingspakket van leraars sluit 'n bedrag in vir die Reistoelaag. Die aanvanklike skrywe vanaf die Algemene Taakspan Predikantsake het gemeld dat die finale reistoelaag-syfer eers bekend sal wees ná die staat se begroting. Dit gaan oor die belasting-implikasie daarvan. Hierdie syfer is nou bekend. Ons het die oorspronklike dokument aangepas sodat ons net met een dokument werk – kry die inligting op ons webwerf of by hierdie skakel.

'n Gesprek oor die opleiding van lidmate om as prediker opgelei te word in gemeentes waar daar nie 'n predikant is nie, word tans gevoer. Daar kom nuwe inisiatiewe om hierdie gemeentes te help. Laat weet ons gerus as julle gemeente hierdie behoefte het.

Machado-Boven se gemeenteversorger, Faan Nel, noem dat 'n paar gemeentes in hulle omgewing al gevang is met 'n nuwe slenter. Jy word geskakel met die belofte van 'n groot donasie maar moet net eers lugtyd oorplaas saam met PIN nommers. Jy verloor die lugtyd maar jou PIN nommers is nou ook weggegee – kerkkantore moet wakker wees vir skelmstreke soos hierdie.

VERGADERINGS

Maak seker dat 21 – 23 Oktober 2018 duidelik op julle kalender aangeteken is. Dis dan Oostelike Sinode se sitting. Ons Ontwerpspan is aan die werk – ons gee inligting vroeg in die tweede kwartaal.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Debruinpark-Ermelo het 'n wye verskeidenheid kategeseboeke beskikbaar wat hulle graag beskikbaar wil stel vir gemeentes wat dit kan gebruik. Dit sluit in die My Doenboek-reeks, GPS, Faceboek, G8, Real Life en Die Weg. Skakel hulle by kris@ngdebruinpark.co.za

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sinodale Moderamen het 'n verklaring uitgereik na die vergadering verlede week in Kemptonpark.

GESAMENTLIKE WERK

 

BMBybel-Media  gee inligting oor die April-uitgawe van LiG asook oor 'n nuwe reeks kategeseboeke vir jong kinders. Verder is daar inligting oor publikasies met die oog op Pinkster.

 

excelsusOns is gereed om die Sertifikaat in Bedieningsvernuwing in 2018 vir ‘n 4e groep predikante aan te bied.  Meer inligting.

 

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 9 April 2018 verjaar.

Gemeentes:

20 Maart – Nelspruit-Suid, ngnelspruitsuid@telkomsa.net (54)
1 April – Krugerwildtuin, almariedw@lantic.net (32)
1 April –  Lux Mundi, groei@luxmundi.org.za (30)

Emeriti:

20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld 2017 , johniegrobler@gmail.com
22 Maart – Petrus Loots, Silverton 1983,  27824696330
30 Maart – Daan Botha, Tzaneen-Wolkberg 2010, botha.ria13@gmail.com
1 April – Daan Dekker, Dundee-Suid 2002,  084 581 0368
6 April – Attie van Niekerk, ISWEN by UP 2007, attie.vanniekerk@up.ac.za
6 April – Lemmer Venter, Lydenburg 2011, emeritus@telkomsa.net
7 April – Kobus van Zyl, Doornkloof 2003, hankovz@gmail.com
9 April – Hennie Brandt, Middelburg-Suid 1994, gbrandt58@gmail.com
9 April – Ronald Murray, Lynnwoodrif 2014, ronald@lynnwoodrif.co.za

Predikante:

20 Maart – Jim de Villiers, Witbank, jimdvilliers@mweb.co.za
20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld, johniegrobler@gmail.com
21 Maart – André Bartlett, Dosent UP, andre.bartlett@up.ac.za
21 Maart – Johan Taute, Lux Mundi, jtaute@luxmundi.org.za
23 Maart – Pieter Malherbe, Barberton, pietermalherbe1@gmail.com
23 Maart – Herman Matthee, Debruinpark-Ermelo, herman.matthee3@gmail.com
23 Maart – Giepie Peens, Ohrigstad, gieppeens@gmail.com
23 Maart – Francois Retief, Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za
25 Maart – Koos Kriel, Alkmaar VGKSA, kooskriel40@gmail.com
25 Maart – Greta Serfontein, Moreletapark, greta@moreleta.co.za
27 Maart – Willem Badenhorst, Moreletapark, willem@moreleta.co.za
28 Maart – Nati Stander, Witrivier, nati@stander.co.za
3 April – Dewald Niemandt, Valleisig, dewald@valleisig.org.za
4 April – Lizari Dippenaar, Ermelo-Oos, lizaridt@gmail.com
4 April – Attie van Niekerk, ISWEN, asn@xsinet.co.za
6 April – Fredrick Wilson, Lydenburg-Suid, fjwilson@telkomsa.net
7 April – Elbert De Kock, Letsitele, elbertdkock@gmail.com
7 April – André Kok, Olifantsfontein, aekok@absamail.co.za
8 April – Teodor van der Spuy, kerksondermure, tvanderspuy@ksm.co.za
9 April – Chris Lötter, Rayton, chris@ngrayton.co.za

Personeel:

25 Maart – Elna de Bruyn, Oostelike Sinode, argief@sinoos.co.za

 

Groete tot 10 April  2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap

image_pdfimage_print