FAMILIENUUS 334

2018 FAMILIENUUS HEADER

30 Januarie 2018                                                                                               Familienuus 334

VOETSOOLSINODES 2018

3 Februarie  Lydenburg-Suid                 10 Februarie   Pretoria-Garsfontein

"Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?"

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Ons Voetsoolsinodes is nou so naby ons kan al amper aan hulle vat!

Daar is groot opgewondenheid oor hierdie spesiale geleenthede. Meer as 200 persone gaan dit bywoon. Ons gaan saamkuier, toegerus word oor missionale kerkwees en elke gemeente gaan daar weggaan met 'n plan.

Goeie nuus! Elke predikant ontvang 3 VBO-punte vir die bywoon van die Voetsoolsinode.

Vir eerskomende Saterdag se geleentheid moet ons die finale getalle aan Lydenburg-Suid op Woensdag deurgee. As jou gemeente nog nie ingeskryf het nie, raak dit nou min dae! Stuur dadelik e-pos met die name van almal wat kom na ontvangs@sinoos.co.za Vir die 10 Februarie-geleentheid is daar nog kans tot 7 Februarie om te laat weet.

Ons gee weer die program – dink solank oor die verhaal wat julle graag met ander wil deel.

PROGRAM

09:00   AANKOMS, REGISTRASIE EN KOFFIE/TEE

 

10:00   WELKOM EN KENMEKAAR IN DIE TAFELGROEPE

 

10:15   OPENING: Dirkie van der Spuy

 

10:30   SESSIE 1: [15 /30 /15 minute]

 

Inleidend: Francois Retief

 • hoe het ons in Oostelike Sinode tot op hierdie punt gekom?
 • hoe lyk missionale kerkwees?

Tafelgesprekke:

 • watter Skrifgedeeltes speel in julle gesprekke oor missionale kerkwees 'n prominente rol?
 • wat in julle gemeenskap maak julle bewus van die roeping om dáár 'n verskil te maak?
 • wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?

Terugvoer:

 

11:30   TEETYD

 

12:00   SESSIE 2: ONS HOOR VERHALE OOR MISSIONALE KERKWEES [20 / 40 minute]

 

Video's  en persoonlike vertellings

 

Tafelgesprek:

 • vertel julle eie gemeenteverhale aan mekaar
 • wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?

13:00   MIDDAGETE

 

13:45   SESSIE 3: "'N BYBELSE VISIE VIR 'N GEMEENTE" [15 /30 /15 minute]

 

Gemeentelede sit saam aan 'n tafel vir die tafelgesprekke – op 'n blaaibordpapier deel julle julle roeping as gemeente met mekaar 

Inleidend: Dirkie van der Spuy

Tafelgesprekke:

 • wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?
 • noem 2 missionale doelwitte wat julle gemeente het vir die nuwe jaar.
 • in die lig van Jesus se missionaliteit, watter aanpassings behoort ons gemeente te doen in 2018?
 • wat is die eerste tree wat ons moet gee om meer missionaal te word as gemeente?  (wees prakties in die bepaling van ‘n strategie wat die volgende kan insluit: kerkraadsgesprek, beplanningsdag, kommissie, preekplan en kleingroep-temas)

Terugvoer

14:45   EVALUERING EN AFSLUITING

15:00   VERTREK

–ooOoo–

PREDIKANTE

Christiaan Oberholzer is op 28 Januarie as leraar van Elarduspark bevestig.

Nico Smit van Lynnwoodrif het afskeid geneem van die gemeente en word eersdaags in Dalpark aan die Oosrand bevestig.

Lourens Bosman groet Lux Mundi op 4 Februarie tydens sy afskeidspreek om dan diens te aanvaar in die kantoor van die Algemene Sinode as Algemene Bestuurder.

Anru en Danél Liebenberg van Nelspruit het baie groot hartseer beleef toe Danél se ouers albei in 'n botsing op 7 Januarie oorlede is. Ons bid vir julle…

Ons vorige Kerkregkundige, Johan van der Merwe, het 'n groot operasie ondergaan as deel van die behandeling na die terugslag met sy gesondheid 'n jaar gelede.

'n Geloofsfamilie deel graag lief en leed met mekaar. Hou ons asseblief ingelig hier by die Sinodehuis.

GEMEENTES

Predikantekonferensie 2018 se reëlings is in volle swang. Die feitlik oombliklike reaksie van leraars op die skrywe wat hieroor uitgegaan het, wys dat ons predikante wel deeglik hulle e-posse lees!

Professor Jan van der Watt gaan temas uit die Johannes-Evangelie behandel – en ons help om daaroor te preek. Benut gerus hierdie toerusting / rus / kuier-geleentheid. Gou spring om julle verblyf te bespreek.

Dankie vir elke gemeentekalender wat ons reeds hier ontvang het. Gemeentes wat dit nog nie gestuur het nie, kan dit sommer saambring na die Voetsoolsinodes toe.

PROJEKTE

Teken solank die datum aan van Oostelike Sinode se leraarsondersteunings-geleentheid by die mpa te Moreletapark: 26 – 27 Maart.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons webwerf het inligting oor alles wat met die Kerkorde en Familiereëls te make het. Gaan loer op die hoofblad – daar is selfs 'n dokument vir wanneer die bank julle wil FICA.

Die Predikante Pensioenfonds het die dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Ons het ook Maandag 'n Kortnuus uitgestuur met enkele opmerkings hieroor. Lees dit weer hier.  Skakel gerus vir Theo Smith hieroor by 012-342 0415.

Ons Regsdiensgroep het hulle vinger op al die wette wat vir ons as gemeentes belangrik is. Hulle vestig  gemeentes se aandag weer op Familiereëls 2016 se bladsy 257 waar die lys verskyn. Ons heg dit ook hier aan.

VERGADERINGS

Die Fondsediensgroep vergader op 13 Februarie.

ANDER INLIGTING

 

  BM   Bybel-Media gee inligting oor die aanstelling van ds Bruwer Strydom asook oor Jaarboek 2018.

CLF
Christelike Lektuurfonds stel ook hulle nuwe personeel bekend.

 

Sentrum v Spiritualiteit
"Oop vir die oomblik"  word as 'n jaarkursus aangebied deur die Sentrum vir Spiritualiteit van Willem Nicol. Meer inligting is hier beskikbaar.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 12 Februarie 2018 verjaar.

Emeriti:

3 Februarie – Piet Marais, Valleisig 2017, piet@valleisig.org.za
4 Februarie – Jan Coertze, Doornkloof 2006, jan@primecs.co.za
4 Februarie – Malan Nel, UP Praktiese Teol 2005, malannelup@gmail.com
7 Februarie – Rassie van Niekerk, Dir Kapelaansdiens SA Geneesk 1992, 0828731866
8 Februarie – Jan Bisschoff, Skuilkrans 2009, janhbisschoff@gmail.com

Predikante:

31 Januarie – Jan van Jaarsveld, Lyttelton-Oos, jan@alharvest.co.za
3 Februarie – Jorrie Potgieter, Lynnwoodrif, jorrie@lynnwoodrif.co.za
5 Februarie – Christo Woite, kerksondermure, cwoite@ksm.co.za
6 Februarie – Kobie Fourie, Elarduspark, jnsfourie@ngelarduspark.org.za
6 Februarie – Roelf van Niekerk, Piet Retief, rapvn@telkomsa.net
9 Februarie – Pieter Badenhorst, Moreletapark, pieter.badenhorst@moreleta.co.za
9 Februarie – Stefan van der Merwe, Lynnwoodrif, stefanandhensie@yahoo.com
7 Februarie – Carl Schunke, Amsterdam, schunkecarl@gmail.com
11 Februarie – Benja Ferreira, Valleisig, benjaf1102@gmail.com

 

Groete tot 13 Februarie 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

image_pdfimage_print