FAMILIENUUS 333

2018 FAMILIENUUS HEADER

16 Januarie 2018                                                                        Familienuus 333

VOETSOOLSINODES 2018

3 Februarie  Lydenburg-Suid                 10 Februarie   Pretoria-Garsfontein

"Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?"

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Welkom by 2018 se eerste Familienuus! En dis sommer 'n spesiale een – ons vertel alles van ons Voetsoolsinodesittings.

Gemeentes en leraars het reeds al die papierwerk hieroor ontvang – dankie vir elkeen wat al reageer het. Bevestig sommer nou dadelik by Tersia (ontvangs@sinoos.co.za) dat julle kom. Die gemeentes van Lydenburg-Suid en Pretoria-Garsfontein is hard aan die werk om ons te ontvang – dit gaan 'n inspirerende saamkuier oor missionale kerkwees word.

Onthou: hier werk ons nie met afgevaardigdes nie. Kerkrade wys lidmate aan wat meningsvormers in die gemeente is om te kom saamdink oor hierdie aktuele saak.

Ons gaan luister na die Woord, ons gaan mekaar hoor, ons gaan toegerus word – ons gaan entoesiasties daar weggaan!

Ons heg weer die Familiebrief van 20 Oktober hierby aan – voltooi asseblief die vorm en stuur dit aan die Sinodehuis.

Ons help graag as daar verdere navrae is.

Ons gee hier die konsep-program vir ons Voetsoolsinodes. Die Sinodale Diensraad timmer dit nog bietjie tydens ons Spanbou-geleentheid later hierdie week – maar hier is solank die lusmaker. Jy sal oplet dat ons baie tyd vir tafelgesprekke gaan gee asook vir terugvoer op allerlei maniere.

PROGRAM

09:00   AANKOMS, REGISTRASIE EN KOFFIE/TEE

10:00   WELKOM EN KENMEKAAR IN DIE TAFELGROEPE

10:15   OPENING: Dirkie van der Spuy

10:30   SESSIE 1: [15 /30 /15 minute]

Inleidend: Francois Retief

 • hoe het ons in Oostelike Sinode tot op hierdie punt gekom?
 • wat is die drywers van ons gesprek oor missionale kerkwees?

Tafelgesprekke:

 • watter Skrifgedeeltes speel in julle gesprekke oor missionale kerkwees 'n prominente rol?
 • wat in julle gemeenskap maak julle bewus van die roeping om dáár 'n verskil te maak?

Terugvoer:

11:30   TEETYD

12:00   SESSIE 2: ONS HOOR VERHALE OOR MISSIONALE KERKWEES [20 / 40 minute]

Video's  en persoonlike vertellings

Tafelgesprek:

 • wat inspireer julle as julle hierdie verhale hoor?
 • watter beginsels hoor julle?
 • watter strategie hoor julle?
 • ding oor julle eie gemeente: watter geleenthede bestaan daar om met die Lig na die gemeenskap te lewe? Watter strategie gaan nodig wees.

13:00   MIDDAGETE

13:45   SESSIE 3: "'N BYBELSE VISIE VIR 'N GEMEENTE" [15 /30 /15 minute]

            Inleidend: Dirkie van der Spuy

Tafelgesprekke

 • noem 2 missionale doelwitte wat julle gemeente het vir die nuwe jaar.
 • in die lig van Jesus se missionaliteit, watter aanpassings behoort ons gemeente te doen in 2018?
 • wat is die eerste tree wat ons moet gee om meer missionaal te word as gemeente?  (wees prakties in die bepaling van ‘n strategie wat die volgende kan insluit: kerkraadsgesprek, beplanningsdag, kommissie, preekplan en kleingroep-temas)

Terugvoer

14:45   EVALUERING EN AFSLUITING

15:00   VERTREKš›š›š›š›

–oOo–

PREDIKANTE

Christiaan Oberholzer is reeds vanaf Januarie 2018 in diens van Elarduspark. Die formele bevestiging vind plaas op 28 Januarie.

Alex Clark het sy afskeidspreek op 14 Januarie by Elarduspark gelewer. Hy vertrek na Op die Berg in die omgewing van Ceres in die Wes-Kaap.

Dewald en Doret Niemandt (Valleisig) het op 1 Januarie die trotse ouers van Thea-Mari geword.

Van Wyk en Anine Fisher (Silvertonkruin) se seun Gideon is op 7 Desember 2017 gebore.

GEMEENTES

Julle gemeente se 2018 kalender hang hopelik reeds teen die muur en agter die deur (van-jy-weet-waar) in lidmate se huise. Ons maak elke jaar 'n uitstalling van hierdie kalenders. Stuur asseblief vir ons 'n eksemplaar na die Sinodehuis. Baie dankie!

PROJEKTE

Teken solank die datum aan van Oostelike Sinode se leraarsondersteunings-geleentheid by die mpa te Moreletapark: 26 – 27 Maart.

Ons gee ook die skakel na die mpa se pamflet Hoop en Heiligmaking wat besonderhede van hierdie kursusse bevat.

Ons Sinode is betrokke by die teologiese opleiding te Hefsiba in die verre noorde van Mosambiek. Carl Louwrens het die gradeplegtigheid bygewoon. Hierdie foto's vertel iets van hierdie geleentheid.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – dis waar jy ons webwerf sal raakloop. Daar is 'n magdom van inligting beskikbaar. Ons gaan elke keer iets vertel wat daar vir elke gemeente van belang is. Ons begin vandag met 'n begrotingsitem: die Vergoedingskale van Predikante vir 2018/2019 is op die hoofblad van ons webwerf.

Die Predikante Pensioenfonds stuur eersdaags persoonlike skrywes aan leraars en gemeentes. Leraars en kerkkantore moet dadelik hierop reageer – dit raak die berekening van premies vir die versekerde voordele (lewe en mediese ongeskiktheid) asook die aftreevoorsiening.  Skakel gerus vir Theo Smith hieroor by 012-342 0415.

Onthou om die nuwe Jaarboek 2018 hier te bestel.

VERGADERINGS

Die Sinodale Diensraad is op 18 en 19 Januarie besig met Spanbou en beplanning by Lama-Lama noord van Pretoria.

Die Regsdiensgroep vergader op 25 Januarie in die Sinodehuis.

ANDER INLIGTING

Bybel Media            Bybel-Media Nuusbrief 1-2018 kan hier gelees word.

 

EMERITI

Floors Ellis (floorsellis@lantic.net) se vrou, Marlene is op 8 Januarie oorlede.

'n Vorige voorsitter van die Sinodale Diensraad, Johan van Schalkwyk, (jvs202@gmail.com) het 'n groot skrik gehad toe hy op die lughawe in Kanada 'n reuse hartaanval gekry het. Hy is dadelik geopereer en herstel nog daar by sy kinders.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 29 Januarie 2018 verjaar.

Gemeentes:

19 Januarie – Premiermyn, ngpremiermyn@gmail.co.za  (98)
20 Januarie – Letsitele, mwngklet@mweb.co.za (62)
29 Januarie – Rayton, kantoor@ngrayton.co.za (47)

Emeriti:

23 Januarie – Jan Wandrag, Phalaborwa 2008, wandrag@lantic.net
24 Januarie – Billy Kendall, Letsitele 1999, drisa.kendall@gmail.com
24 Januarie – Christo de Klerk, Monumentpark-Wes 2012, naeden@telkomsa.net  
28 Januarie – Wessel Bester, IRM Hefsiba 2001, wcbester@lantic.net

Predikante:

19 Januarie – Anton Kemp, Middelburg, ankemp@lantic.net
19 Januarie – Marius Nel, Witbank-Klipfontein, candypop@lantic.net
23 Januarie – Sterns Pretorius, Hazyview, steannl@gmail.co.za
24 Januarie – Hannes Grobler, Witbank-Vallei, jhgro@mweb.co.za
24 Januarie – Petro du Toit, Kloofsig, dspetrodutoit@gmail.com

Groete tot 30 Januarie 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

image_pdfimage_print