FAMILIENUUS 328

Die eerste somerreën is met ons – en wat 'n vreugde om te sien hoedat vaal blare groen word en skynbaar dooie gras lewe kry. Geniet dit!

Die laaste kwartaal is vir ons almal 'n besig een. Ons gaan hardloop tussen vergaderings en gemeentekalenders vir 2018 en Kerssangdienste – en dan nog die gewone dinge van die bediening (en iewers moet ons nog Desembervakansie-planne ook maak…).

Dis in sulke tye wat ons besef dat stil-word tog ook belangrik is. Dis moeilik om stil te word: só stil dat jy God kan hoor; só stil dat jy kan bid; stil genoeg om te reflekteer en innerlik te groei.

Mag die stil oomblikke van hierdie kwartaal jou netjies stuur tussen al die bedrywigheid deur…

Francois Retief

GEMEENTES

Barberton het vir Pieter Malherbe op 2 Oktober as leraar ontvang en bevestig.

PREDIKANTE

Ds (emeritus) Koos le Roux se ooreenkoms by Pretoria-Garsfontein het op 30 September verstryk.

Christiaan Ackermann van Meyerspark het op 7 September dr Ackermann geword toe hy die graad PhD ontvang het. Hy het sy proefskrif by professor Julian Müller gedoen oor die tema van 'n Narratiewe terapie-benadering tot afhanklikheid. Baie geluk!—–

PROJEKTE

Ons jaarlikse Ekofaktor-kamp is deur 36 jong kinders by Bergenrivier tussen Bronkhorstspruit, Witbank en Groblersdal bygewoon. Ons sê solank baie dankie aan Hendrik Groenewald en sy span wat hierdie unieke leer-ervaring vir ons kinders aangebied het. Ons plaas graag volgende keer foto's en 'n berig hieroor – maar hulle is nog besig om die modder af te was!—–

–oOo–

Volgende week gee ons die eerste tree op die Leraars: Geloofsreis-projek met Gys van Schoor. Leraars uit Sinode Goudland het gevra om by ons geleentheid in te skakel – en dit maak dat ons 'n groep van 31 persone gaan wees. Ons bid dat hierdie reis 'n geloofservaring soos min sal wees! Die groep vergader vanaf Maandag tot Donderdag by Good Shepherd Retreat Centre naby Hartebeespoortdam.

–oOo–—–

GrensLoos – Oostelike Sinode se Projekspan- vir-almal-wat-jonk-is het belangrike nuus gestuur:

  • Die datums van 2018 se kampe – almal van hulle! Teken dit nou dadelik aan!
  • 'n Uitnodiging vir alle jeugwerkers en jeugleraars na die jaarlikse konferensie by Badplaas. Dis 'n stimulerende geleentheid vir almal wat ons kinders en tieners se belange op die hart dra.

–oOo–

Missionale Leierskap Werkswinkel vir alle leraars en leiers in gemeentes

Hier is die geleentheid waarvoor leraars gevra het: "ons wil graag maar ons weet nie noodwendig hoe nie."

Hier is die gereedskap – netjies verpak in 'n stewige (teologiese) gereedskapskis.

Lourens Bosman gaan ons help om die gereedskapskis uit te pak. Aan die einde van hierdie samekoms gaan jy iets in die hand hê waarmee jy jou gemeente kan begelei op die pad om God se verskil in die gemeenskap te maak.

Lees meer oor hierdie proses.

Datum: 25 Oktober 2017

Plek: NG Kerk Lux Mundi

Tyd: 10:00 – 15:00

Koste: Gratis

Bevestig asseblief by Tersia by die Sinodehuis (ontvangs@sinoos.co.za) of 012-804 9543 dat jy dit gaan bywoon. Ons maak graag iets te ete gereed.

–oOo–—–

Die mpa reël weer ‘n 3 dae konferensie hier in Pretoria in Moreletapark se fasiliteite om leraars te ondersteun. Onderwerpe wat hanteer word is : Roeping. Die seën van ‘n woestynpad. Oorwinning oor onreg en seerkry. Tyd en selfbestuur. Nuwe bedieningskrag deur die Gees. Groei in die gemeente.

Dit is die vyfde jaar dat hierdie konferensie aangebied word en wel van Maandag 16 tot Woensdagmiddag 18 Oktober 2017. Dit is werklik ‘n geleentheid waar ons beleef ‘n dominee se batterye gelaai word en hulle met nuwe inspirasie en motivering terugkeer na hulle gemeentes.  As hulle hier kan kom, sal ons alle onkostes dek omdat ons weet dat baie gemeentes nie die fondse het vir so ‘n geleentheid nie.  Lees meer.

–oOo–—–

Die Skoolverwisselingskamp vir 2017 se Graad 7 leerders vind vanaf 10 Januarie 2018 tot 13 Januarie 2018 by Kruisrivier Kampterrein naby Groblersdal plaas.   Die koste vir die kamp is R700-00.  Die sluitingsdatum is 5 Januarie 2018.   Bespreek by Maralize, e-pos kantoor@lantic.net   Sel 074 552 9627 / faks 013 262 4207.  Meer inligting oor Spannies en Raties.—–

VERGADERINGE

'n Oop uitnodiging na ons 26 Oktober Pastor Pastorum-byeenkoms met Willem Nicol.

ONDERSTEUNING

Belangrike datums op julle 2018 kalender.

Dis kalender-tyd in ons kerkkantore! Teken asseblief hierdie datums ook op julle kalenders aan. Oostelike Sinode bied geleenthede vir leraars en gemeentes om versorg te word, om te groei en om te vergader. Maak sommer nou reeds die knoop in die oor…

 

4 Januarie                   Sinodehuis open

3 Februarie                 Voetsoolsinode – Lydenburg-Suid

10 Februarie               Voetsoolsinode – Pretoria-Garsfontein

13 – 14 Maart            Sinodale mpa-geleentheid vir ons leraars

28 Mei – 1 Junie         Predikantekonferensie by Letaba

18 – 20 September     Lentekonferensie Excelsus

21 – 23 Oktober         Sinodesitting Oostelike Sinode by Pierre van Ryneveld

Voetsoolsinodes 2018

Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat dit tyd is dat ons hierdie unieke saamwees-geleenthede weer afstof. Ons reël 2 geleenthede:

3 Februarie     Lydenburg-Suid
10 Februarie   Pretoria-Garsfontein

Die tema waaroor ons gaan gesels, is "Waartoe roep God ons gemeentes in 'n tyd soos hierdie?"

Hou solank hierdie datums oop – ons gee vroeg in die vierde kwartaal meer besonderhede.

GESAMENTLIKE WERK

Reformasie 500

Ons gee inligting oor 3 opvoerings wat deur die Tussenkerklikeraad aangebied word:

Houtkruis – 'n Musiekblyspel uit die Reformasie word die naweek van 3 – 5 November opgevoer.

Maarten Luther – Genade Alleen met Carel Trichardt en Petru Wessels word deur verskillende gemeentes aangebied.

Uit diep van donker nagte van Ina Opperman word by die Gereformeerde Kerk Centurion aangebied van 25 tot 28 Oktober.

—-

'n FEESEREDIENS word op Sondag 29 Oktober by Universiteitsoord aangebied:

Die hoogtepunt van die sentrale Reformasie 500 Feesvieringe deur die Tussen Kerklike Raad (NG, NH en GKSA), vind op Sondag, 29 Oktober 2017 in die kerkgebou van die NG Kerk Universiteitsoord plaas. Dit is in die vorm van twee eenderse fees-eredienste: die middag om 15:30 en die aand om 18:30.

As predikers tree Prof. Gert Breed en Dr. Stephan Joubert op, terwyl Ds. Hannes van der Merwe as liturg optree.

Dit word voorafgegaan deur 'n historiese visuele program,  'n 30-instrument simfonieorkes onder leiding van Braam van Tonder en  'n massakoor onder leiding van Renette Bouwer.

Vir hierdie spesiale geleenthede moet persone wat dit wil bywoon 'n sitplek bespreek deur 'n kaartjie van R30 te koop. Kontak Tersia in die Sinodehuis by ontvangs@sinoos.co.za om besprekings te doen. Daarna word die betaling in die bankrekening van Oostelike Sinode gedoen. Die besonderhede is as volg:

NG KERK OOSTELIKE SINODE

ABSA Tak 632 005

Tjekrekening 1420 146 562

Verwysing:  Gemeente se naam en "Hervorming"

–oOo–—–

Die Kerkbode berig oor die KMDR se jaarverslag – wat 'n wonderlike storie!

"Miljoene mense het voordeel getrek uit meer as ’n miljard rand se werk. Dit blyk uit die jaarverslag van die Kerklike Maatskaplike ­Diensteraad (KMDR) vir 2016/17.

Die KMDR is die netwerkorganisasie vir al die professionele maatskaplike dienste wat gelewer word uit die diensorganisasies wat uit die NG Kerkfamilie ontwikkel het. Dit sluit in die Hugenote Kollege, Tutela (Sinode Hoëveld), NG Welsyn (Goudland), die SKBDM (Noordelike Sinode), CMD (KwaZulu-­Natal), Badisa (Wes-Kaap), Engo (Vrystaat), Caritas (Noord-Kaap), Ecsos (Namibië), en die Christelik-Maatskaplike Rade in die Oostelike, Noordelike en Oos-Kaapse sinodes.

Die gesamentlike omset van al dié lidorganisasies van die KMDR was meer as R1,176 miljard. Sowat 40% hiervan kom uit staatsubsidies, ’n verdere 10-20% is inkomste uit dienste waarvoor betaal word en die ander 40-50% kom uit donasies van individue, kerke en besighede en van instansies soos trustfondse en loterye.

Meer as 1,3 miljoen mense is bereik deur die direkte dienste van die KMDR se lidorganisasies. Dit wissel van eenmalige kontak met iemand in nood of deur ’n bewusmakingsprogram, tot die volledige, permanente versorging van iemand, 24 uur per dag en sewe dae per week.

Wanneer die impak van sulke dienste bereken word, word daar in ag geneem dat dit dikwels die lewe van minstens drie ander mense positief raak as een persoon direk gehelp word. So gesien het hierdie netwerk van organisasies in die vorige boekjaar op baie meer as 5 miljoen mense se lewe ’n impak gemaak.

Die Christelike gebaseerde dienste wat gelewer word, sluit in voorkoming, intervensie en nasorg. Dit is gerig op alle mense in materiële, maatskaplike en geestelike nood en dit gaan oor die grense van ras, geslag en geloof."

Die Kerkbode 22 September 2017

ANDER INLIGTING

Bybel-Media  gee opwindende inligting oor kategesemateriaal vir Graad 1-6.

Christelike Lektuurfonds

Die Christelike Lektuurfonds vertel die mooi verhaal van hoedat daar Bybels voorsien is aan kinders na die Knysna-brande.  

–oOo–—–

Die missionale gemeente-vlam brand al hoe sterker in ons gemeentes landswyd. Dis vir Oostelike Sinode 'n baie hoë prioriteit. Dis hoe ons onsself wil definiëer.

Twee van ons buursinodes bied ook konferensies hieroor aan:

  • Noordelike Sinode op 9 November by Stellastraat-gemeente met Gert Cordier en Jana de Lange as sprekers;
  • Hoëveld Sinode op 21 Oktober by hulle Sinodesentrum in Kemptonpark waar Dirkie van der Spuy en Frederick Marais optree.

Hierdie sinodes se webwerwe en kantore het volledige inligting.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 23 Oktober 2017 verjaar.

Gemeentes:

13 Oktober – Bronkhorstspruit, ngbhs@penta-net.co.za ( 112)
18 Oktober – Witbank-Panorama, kantoor@ngpanorama.co.za ( 35)

Emeriti:

12 Oktober – Gerard Booy, Daspoort 1996, gbooy@labrinet.com
15 Oktober – Johan Dill, Monumentpark-Wes 2009, johan.dill@gmail.com
17 Oktober – Dolf Kruger, Moreletapark 2015, dolfprkruger@gmail.com
18 Oktober – Andries Louw, Sinodale Getuienisforum 2011, andries@anelouw.co.za
20 Oktober – Stegman De Wet, NGKA Hendrina 1994, 044 752 1342
22 Oktober – Pieter Conradie, Witbank Korrektiewe Dienste 2002, cantica@lantic.net
22 Oktober – Gert Reinecke, Pierre van Ryneveld 1998,  072 840 0712

Predikante:

13 Oktober – Marius van Rooyen, kerksondermure, mariusvanrooyen@vodamail.co.za
15 Oktober – Jurgens de Jager, Witrivier, dsjurgens@telkomsa.net
17 Oktober – Jaco van Rooyen, Middelburg, jcvanrooyen@vodamail.co.za
21 Oktober – Arrie Preller, Komatipoort, arriep@swissmail.org

Groete tot 24 Oktober 2017.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

image_pdfimage_print