FAMILIEBRIEF 2016/9

28 November 2016                                     Familiebrief 2016/9

 

5 Desember 2016

 

Hierdie dokument vervang Familiebrief 2016/8 waarin daar 'n fout van die ASP by kerf 4 was.

RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIëLE JAAR 1 MAART 2017 TOT 28 FEBRUARIE 2018

Die Algemene Steunspan Predikante Sake het die riglyne vir vergoeding aangepas.

Die Sinodale Diensraad van Oostelike Sinode het besluit dat hierdie riglyne jaarliks voorsien word met die oog op die nuwe jaar se onderhandelinge. Dit geskied telkens in die lig van plaaslike omstandighede.

'n Meer uitgebreide dokument wat elk van hierdie aspekte breedvoerig bespreek, is op aanvraag beskikbaar.

Die Pensioenfonds voorsien self hulle inligting aan die gemeentes. Sodra hulle omsendbriewe beskikbaar is, word dit ook op die Sinode se webwerf geplaas.  Hulle sal dit teen Februarie 2017 kan doen nadat besonderhede van Sanlam ontvang is oor die koste van die versekerde voordele. Die persentasie vir die bydraes word, soos nou reeds die gebruik is, volgens die Totale koste van Indiensneming bepaal. Kontak die bestuurder van die Pensioenkantoor, Theo Smith (012-342 0415), om hiermee behulpsaam te wees.

In die onderhandelinge oor die pakkette word die volgende in ag geneem:

1.           Totale koste van Indiensneming (TKVI)

Die TKVI riglyn bestaan tans uit die volgende komponente:

'n Traktement met as minimum standaard die riglyn traktementskaal soos in punt 2;

Motortoelae of 'n ampsmotor gebaseer op die riglyn soos in punt 3;

Gratis huisvesting of billike behuisingstoelae soos onderhandel in die lig van plaaslike omstandighede;

Bydrae tot die Predikante Pensioenfonds soos ooreengekom;

'n Bydrae van minstens 50% tot die groeplewensversekeringskema van die Sinode;

'n Bydrae tot die groep-mediese skema van die Sinode, naamlik Bestmed, van minstens 50% van die lid se premie;

Werkgewerbydraes tot die werkloosheidversekering: tans 'n maksimum van R148,72 per maand;

Ongevalleversekering;

Ander toelaes soos ooreengekom.

2.           Traktement

2.1         Die topskaal-traktement vir 2017/2018 is met 6.5% verhoog.  Die effektiewe aanpassing vir leraars wat na die volgende skaal gaan, is 10.3%.  Neem die huidige 2016/2017 kerf, ken ’n kerfverhoging toe en lees die nuwe waarde van die kerf op die 2017/2018 skaal.

2.2         Elke predikant se vergoeding word vasgestel en gefinaliseer deur sy/haar werkgewer (naamlik die Kerkraad).  Hierdie onderhandelinge moet 'n balans probeer vind tussen die finansiële vermoë van die Kerkraad, die verwagtinge en behoeftes van die leraar en die diensooreenkoms tussen die leraar en die Kerkraad.

 

 

2016/2017

2017/2018

Effektiewe

Kerf

Maand

Jaar

Maand

Jaar

% aanpassing

1

12 850

154 200

13 700

164 400

 

2

13 800

165 600

14 170

170 040

10.3

3

14 750

177 000

15 220

182 640

10.3

4

15 700

188 400

16 270

195 240

10.3

5

16 650

199 800

17 320

207 840

10.3

6

17 600

211 200

18 360

220 320

10.3

7

18 550

222 600

19 410

232 920

10.3

8

19 500

234 000

20 460

245 520

10.3

9

20 450

245 400

21 510

258 120

10.3

10

21 400

256 800

22 560

270 720

10.3

11

22 350

268 200

23 600

283 200

10.3

12

23 300

279 600

24 650

295 800

10.3

13

24 250

291 000

25 700

308 400

10.3

14

25 200

302 400

26 750

321 000

10.3

15

26 100

313 200

27 800

333 600

10.3

 

 

 

27 800

333 600

6.5

2.3            Afhangende van die diensooreenkoms tussen die predikant en die werkgewer word 'n diensbonus, naamlik 'n dertiende tjek aanbeveel.  Die bedrag behoort een maand se traktement, sonder enige ander toelaes en voordele te wees.

3.              Voertuig- en vervoertoelae

3.1            Die vastekoste-komponent vir gemeente-predikante is R68 684 per jaar.

3.2            Die lopende koste word op 142.5 sent per kilometer vasgestel.  Hierdie komponent word bepaal volgens die gemiddelde aantal amptelike kilometers wat die predikant jaarliks aflê.

3.3            Voorbeelde van berekeninge volgens aantal kilometers:

Aantal km

Bereken @ 142.5c/km

Vastekoste

Totaal

12 000

R17 100

R68 684

R85 784

18 000

R25 650

R68 684

R94 334

24 000

R34 200

R68 684

R102 884

4.              Ander voordele

4.1            Amptelike uitgawes soos vir kommunikasie-toerusting – dit is onder andere rekenaar, selfoon en internet – behoort per faktuur deur die werknemer van die werkgewer teruggeëis te word, óf direk deur die werkgewer vereffen te word.

4.2            Die gemeente maak ook voorsiening vir verdere opleiding.  Dit vorm nie deel van die pakket van die leraar nie.

5.            Ander personeel in diens van die kerkraad

Daar is nie 'n voorgestelde vergoedingsbeleid vir personeel van gemeentes nie. Elke kerkraad hanteer vergoeding en verhogings volgens eie beleid en in die lig van plaaslike omstandighede.

 

DS FRANCOIS RETIEF
UITVOERENDE AMPTENAAR

image_pdfimage_print