Familienuus 337

2018 FAMILIENUUS HEADER

20 Maart 2018

Familienuus 337

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Mag Lydenstyd 2018 vir jou spesiaal wees omdat jy weer diep bewus geword het van die oneindige groot liefde wat God vir sondaars het.

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Lieze Meiring van Skuilkrans het die beroep na Elarduspark aanvaar en het reeds op 18 Maart afskeid geneem by Skuilkrans. Sy word op 15 April by haar nuwe gemeente bevestig.

Manie Groenewald het die beroep na Lyttelton-Oos aanvaar en word op 8 April daar bevestig.

Predikantekonferensie 2018 Die besprekings kom vinnig in. Dis lekker om die entoesiasme van ons leraars hieroor te hoor. Gou spring as jy nog plek wil hê. E-pos Tersia by ontvangs@sinoos.co.za  Die skrywe wat vanaf die Sinodehuis uitgegaan het, kan hier gekry word. Prof Jan van der Watt gaan vir ons verskillende temas uit die Johannes Evangelie ontsluit.

Struwig Eko Reservaat het 'n geleentheid spesiaal vir leraars op 9 – 11 April. Kom kuier op hierdie wonderlike plek en kyk hoe jy dit kan benut vir jou gemeente. Jurgens de Jager van Witrivier kan jou alles hiervan vertel.

GEMEENTES

Ons het 'n vorige keer die NCLS-navorsing hier bekend gestel. Ons doen dit weer want hierdie is 'n uitstekende hulpmiddel vir gemeentes. Jy gaan jou gemeente leer ken op 'n vlak wat andersins nie sommer moontlik is nie – en dit met data wat geverifieer en wetenskaplik verantwoordbaar is. Niks van "die mense sê…" nie!

Oorweeg dit asseblief om hieraan deel te neem – ons heg Lourens Bosman se skrywe met al die inligting weer hierby aan.

DIE SINODEHUIS SE MISSIONALE TAMATIEPLANT

20180316_071452 (600 x 450)Op een of ander manier – waarskynlik deur die ingewande van 'n voëltjie – het 'n tamatieplant in ons voortuin opgekom. Ons het dit nie uitgehaal nie – dis immers kos! Nou begin die tamaties ryp raak. Hulle is heerlik – niks "winkel" in hulle nie…

Dis seker hoe missionale kerkwees werk: jy groei waar jy geplant is – en dan lewer jy die vrug wat 'n verskil maak net daar waar jy is.  

PROJEKTE

Ons Kleingemeente-span doen groot dinge! Op 15 Maart het Frederick Marais ons besoek. Hy het 'n nuwe stuk gereedskap aan ons kom bekendstel. Die Volhoubare Missionale Kerkwees Gespreksbord wat hulle ontwikkel het om gemeentes te help met die gesprek oor volhoubare missionale kerkwees is 'n praktiese hulpmiddel. Ons het die voorreg gehad om van die eerstes in die land te wees wat dit gebruik – en die entoesiasme hieroor loop hoog!

Skakel gerus met ons projekleier, Carl Louwrens (crl@telkomsa.net), hieroor. Gemeentes wat dit wil bekom, kan die pakket by Bybel Media bestel. 

201803 Klein Gemeentes

Skolliekampe het oor jare vir tieners baie beteken. Vanjaar vind die Mpumalanga en Gauteng-kamp op Kruisrivier naby Groblersdal plaas op 2 – 8 April.

Kontak Jaco Schoeman by 071 475 3471 of info@skolliekampe.org.za

Hierdie is een van die projekte wat deur Oostelike Sinode finansiële ondersteuning kry – dis 'n belegging in die lewens van jongmense.

#imagine 2018 van 6 – 8 April

Ons gee weer die besonderhede van hierdie feestelike geleentheid vir ons jongmense.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – kry op ons webwerf die elektroniese weergawe van Familiereëls 2016 asook die NG Kerk se Kerkorde 2015.

Die Excel-dokument wat vir die 2017/2018 finansiële state gebruik moet word, is vroeër reeds aan kerkkantore gestuur. Dis die enigste weergawe wat gemeentes moet gebruik. Maak seker dat die persoon wat die state opstel, hierdie dokument het. Dit is ook op ons webwerf beskikbaar.

'n Skrywe met die besonderhede van hierdie kwartaal (Maart – Mei) se Sinodale Bydraes is op 19 Maart uitgestuur. Let asseblief op dat hierdie 'n voorlopige bedrag is gegrond op die vorige jaar se syfers. Ons kan die finale bedrag vir 2018/2019 eers bereken as die finansiële state van 2017/2018 almal in is.

Die Tussenorde, soos goedgekeur deur die Algemene Sinode, is in Kerkorde 2015 opgeneem asook in Familiereëls 2016 op bladsy 285. Dit maak moontlikhede oop vir die gestruktureerde samewerking tussen gemeentes uit die familie van NG Kerke. Benut dit gerus. Daar is tans 'n span van die Algemene Sinode wat aan die implementering hiervan werk. Gesels gerus met Jorrie Potgieter – ons Kerkregkundige – hieroor.

Die Predikante Pensioenfonds het dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Hierdie skrywe is van die uiterste belang – hiersonder kan julle nie die pakket van die leraar vir die begroting bereken nie.

Die kontakbesonderhede van leraars is vir die Pensioenkantoor baie belangrik. Verkeerde of verouderde inligting veroorsaak dat die kantoor nie met leraars kan kommunikeer nie. Kerkkantore moet op die Retirement Fund Web-blad toesien dat die inligting korrek is.

Theo Smith, die bestuurder van die Pensioenkantoor, se nommer is 012-342 0415.

Die Vergoedingspakket van leraars sluit 'n bedrag in vir die Reistoelaag. Die aanvanklike skrywe vanaf die Algemene Taakspan Predikantsake het gemeld dat die finale reistoelaag-syfer eers bekend sal wees ná die staat se begroting. Dit gaan oor die belasting-implikasie daarvan. Hierdie syfer is nou bekend. Ons het die oorspronklike dokument aangepas sodat ons net met een dokument werk – kry die inligting op ons webwerf of by hierdie skakel.

'n Gesprek oor die opleiding van lidmate om as prediker opgelei te word in gemeentes waar daar nie 'n predikant is nie, word tans gevoer. Daar kom nuwe inisiatiewe om hierdie gemeentes te help. Laat weet ons gerus as julle gemeente hierdie behoefte het.

Machado-Boven se gemeenteversorger, Faan Nel, noem dat 'n paar gemeentes in hulle omgewing al gevang is met 'n nuwe slenter. Jy word geskakel met die belofte van 'n groot donasie maar moet net eers lugtyd oorplaas saam met PIN nommers. Jy verloor die lugtyd maar jou PIN nommers is nou ook weggegee – kerkkantore moet wakker wees vir skelmstreke soos hierdie.

VERGADERINGS

Maak seker dat 21 – 23 Oktober 2018 duidelik op julle kalender aangeteken is. Dis dan Oostelike Sinode se sitting. Ons Ontwerpspan is aan die werk – ons gee inligting vroeg in die tweede kwartaal.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Debruinpark-Ermelo het 'n wye verskeidenheid kategeseboeke beskikbaar wat hulle graag beskikbaar wil stel vir gemeentes wat dit kan gebruik. Dit sluit in die My Doenboek-reeks, GPS, Faceboek, G8, Real Life en Die Weg. Skakel hulle by kris@ngdebruinpark.co.za

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sinodale Moderamen het 'n verklaring uitgereik na die vergadering verlede week in Kemptonpark.

GESAMENTLIKE WERK

 

BMBybel-Media  gee inligting oor die April-uitgawe van LiG asook oor 'n nuwe reeks kategeseboeke vir jong kinders. Verder is daar inligting oor publikasies met die oog op Pinkster.

 

excelsusOns is gereed om die Sertifikaat in Bedieningsvernuwing in 2018 vir ‘n 4e groep predikante aan te bied.  Meer inligting.

 

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 9 April 2018 verjaar.

Gemeentes:

20 Maart – Nelspruit-Suid, ngnelspruitsuid@telkomsa.net (54)
1 April – Krugerwildtuin, almariedw@lantic.net (32)
1 April –  Lux Mundi, groei@luxmundi.org.za (30)

Emeriti:

20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld 2017 , johniegrobler@gmail.com
22 Maart – Petrus Loots, Silverton 1983,  27824696330
30 Maart – Daan Botha, Tzaneen-Wolkberg 2010, botha.ria13@gmail.com
1 April – Daan Dekker, Dundee-Suid 2002,  084 581 0368
6 April – Attie van Niekerk, ISWEN by UP 2007, attie.vanniekerk@up.ac.za
6 April – Lemmer Venter, Lydenburg 2011, emeritus@telkomsa.net
7 April – Kobus van Zyl, Doornkloof 2003, hankovz@gmail.com
9 April – Hennie Brandt, Middelburg-Suid 1994, gbrandt58@gmail.com
9 April – Ronald Murray, Lynnwoodrif 2014, ronald@lynnwoodrif.co.za

Predikante:

20 Maart – Jim de Villiers, Witbank, jimdvilliers@mweb.co.za
20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld, johniegrobler@gmail.com
21 Maart – André Bartlett, Dosent UP, andre.bartlett@up.ac.za
21 Maart – Johan Taute, Lux Mundi, jtaute@luxmundi.org.za
23 Maart – Pieter Malherbe, Barberton, pietermalherbe1@gmail.com
23 Maart – Herman Matthee, Debruinpark-Ermelo, herman.matthee3@gmail.com
23 Maart – Giepie Peens, Ohrigstad, gieppeens@gmail.com
23 Maart – Francois Retief, Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za
25 Maart – Koos Kriel, Alkmaar VGKSA, kooskriel40@gmail.com
25 Maart – Greta Serfontein, Moreletapark, greta@moreleta.co.za
27 Maart – Willem Badenhorst, Moreletapark, willem@moreleta.co.za
28 Maart – Nati Stander, Witrivier, nati@stander.co.za
3 April – Dewald Niemandt, Valleisig, dewald@valleisig.org.za
4 April – Lizari Dippenaar, Ermelo-Oos, lizaridt@gmail.com
4 April – Attie van Niekerk, ISWEN, asn@xsinet.co.za
6 April – Fredrick Wilson, Lydenburg-Suid, fjwilson@telkomsa.net
7 April – Elbert De Kock, Letsitele, elbertdkock@gmail.com
7 April – André Kok, Olifantsfontein, aekok@absamail.co.za
8 April – Teodor van der Spuy, kerksondermure, tvanderspuy@ksm.co.za
9 April – Chris Lötter, Rayton, chris@ngrayton.co.za

Personeel:

25 Maart – Elna de Bruyn, Oostelike Sinode, argief@sinoos.co.za

 

Groete tot 10 April  2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap
FAMILIEBRIEF 2018/02

2018 FAMILIENUUS HEADER

14 Maart 2018

Familiebrief 2018/02

GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE

 

Goeiedag vanuit die Sinodehuis!

 

FINANSIËLE STAAT 2017/2018

 

Die einde van die finansiële jaar was op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik:

1.       Die state word hierby aangeheg.  Gee dit asseblief aan julle ouditeur of rekenmeester. Gebruik slegs hierdie formaat vir die state.

2.       Die besluit van Oostelike Sinode (2016) oor die opstel van state word in die state gegee. Die kerkraad moet hieroor 'n besluit neem.     

3.       Reël met die ouditeur/rekenmeester dat hierdie state by Oostelike Sinode moet wees teen 15 Junie 2018. Help hulle dan deur toe te sien dat alle dokumente gereed is sodat hulle die werk dadelik kan afhandel.

4.       Die Basiese Inligting-vorm asook die Inventarisvorm word ook hierby aangeheg.

5.       Al die vorms is ook op www.sinoos.co.za beskikbaar.

 

Sterkte vir hierdie besige tyd in 'n kerkkantoor!

 

Baie groete

 

Cathy Odendaal
Bedryfsbestuurder

finans@sinoos.co.za

 

 

 
FAMILIENUUS 336

2018 FAMILIENUUS HEADER

6 Maart 2018

Familienuus 336

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Lydenstyd bring ons ook uit by die wonderlike voorreg om God as ons Vader te mag ken. Hy is nie ver nie. Hy is nie afwesig nie. Hy is nie vir ons vreemd nie. Ons hoef Hom nie te probeer beïndruk nie. Hy maak ons erfgename. Deur sy Gees oortuig Hy ons dat ons nou kinders van God is.

Wat 'n voorreg…

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Nico Swart van Skuilkrans het sy Sabbatstyd op 'n unieke manier deurgebring. Die Kerkbode het 'n berig hieroor geplaas. Dis inspirerend en verrykend. Dankie, Nico!

Johan Koen van Burgersfort het verlede Donderdag 'n baie groot hartoperasie gehad. Die operasie was suksesvol en Johan is op die herstelpad. Ons bid vir hom en Betsie en die gesin.

Ons bid ook vir Casper Booy van Middelburg-Kanonkop se gesondheid.

'n Geloofsfamilie deel graag lief en leed met mekaar. Hou ons asseblief ingelig hier by die Sinodehuis.

Kobie Fourie het op 28 Februarie geëmeriteer by Elarduspark.

Lieze Meiring van Skuilkrans is beroep na Elarduspark.

Lyttelton-Oos het Manie Groenewald as leraar beroep.


Predikantekonferensie 2018 Die besprekings kom vinnig in. Dis lekker om die entoesiasme van ons leraars hieroor te hoor. Gou spring as jy nog plek wil hê. E-pos Tersia by ontvangs@sinoos.co.za  Die skrywe wat vanaf die Sinodehuis uitgegaan het, kan hier gekry word.

Struwig Eko Reservaat het 'n geleentheid spesiaal vir leraars op 9 – 11 April. Kom kuier op hierdie wonderlike plek en kyk hoe jy dit kan benut vir jou gemeente. Jurgens de Jager van Witrivier kan jou alles hiervan vertel.

GEMEENTES

Ons Voetsoolsinodesittings het Die Kerkbode gehaal. Neels Jackson was teenwoordig by die Garsfontein-geleentheid en het 'n hele bladsy aan ons geleentheid afgestaan. Dankie, Neels!

Vers 5 wou nie weggaan nie
Die doel is om die Evangelie uit te dra
Tekste vir missionale kerkwees

Die Sinodale Diensraad sal ook graag verhale wil hoor oor hoe die proses verder in gemeentes verloop het na aanleiding van die missionale beplanning tydens sessie 3. Laat weet ons…

PROJEKTE

Stuur sommer nou dadelik jou e-pos na ontvangs@sinoos.co.za om jou inskrywing vir die mpa se Leraarsondersteuningsgeleentheid op 26 – 27 Maart te bevestig.

Hierdie is een van Oostelike Sinode se projekte om leraars toe te rus en te ondersteun. Benut asseblief die geleentheid.  'n Pamflet met besonderhede word hier aangeheg.

Ons Kleingemeente-span doen groot dinge! Op 15 Maart besoek Frederick Marais ons met inligting oor die Volhoubare Missionale Kerkwees Gespreksbord wat hulle ontwikkel het om gemeentes te help met die gesprek oor volhoubare missionale kerkwees. Ons het al vroeër insae hierin gehad – en dis 'n praktiese, eenvoudige stuk gereedskap om met hierdie gesprek te help.

Die pakket kos R250 – en Frederick kan dit saambring vir gemeentes wat vooraf bestel.

Die geleentheid word by Middelburg-Suid gehou vanaf 10:00 tot 16:00.

Skakel gerus met Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) hieroor.

Ons projekspan Missionale Gemeentes hou 'n byeenkoms by Kruisrivier op 15 tot 16 Maart.  Willem Esterhuizen (dswillem@ngpanorama.co.za) reël dit – kontak hom en kom kuier saam oor 'n aktuele saak!

Skolliekampe het oor jare vir tieners baie beteken. Vanjaar vind die Mpumalanga en Gauteng-kamp op Kruisrivier naby Groblersdal plaas op 2 – 8 April.  Lees meer.

Kontak Jaco Schoeman by 071 475 3471 of info@skolliekampe.org.za

Hierdie is een van die projekte wat deur Oostelike Sinode finansiële ondersteuning kry – dis 'n belegging in die lewens van jongmense.

Vir ons Hoërskoolkinders:  ervaar 'n week van natuurbewaring in 'n groot 5 natuurreservaat. 

#imagine 2018:  Vir die tieners van die Oostelike Sinode trek #imagine 2018 'n splinternuwe baadjie aan. Met die nuwe venue naby Bela Bela word die logistieke reëlings rondom die fees vir ons as jeugleiers ook sommer 'n fees.   Lees meer.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – kry op ons webwerf die opgedateerde Riglyne vir die Vergoedingspakket van Leraars – met die nuwe Reistoelaag-syfers.

Die Predikante Pensioenfonds het dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Hierdie skrywe is van die uiterste belang – hiersonder kan julle nie die pakket van die leraar vir die begroting bereken nie.

Die Predikante Pensioenfonds het 'n addisionele geleentheid gereël waartydens hierdie dokument – en die gebruik daarvan – bespreek gaan word: 16 Maart 10:00 – 12:00 by Nelspruit-Suid. Kontak Theo Smith (012-342 0415) hieroor.

Die Vergoedingspakket van leraars sluit 'n bedrag in vir die Reistoelaag. Die aanvanklike skrywe vanaf die Algemene Taakspan Predikantsake het gemeld dat die finale reistoelaag-syfer eers bekend sal wees ná die staat se begroting. Dit gaan oor die belasting-implikasie daarvan. Hierdie syfer is nou bekend. Ons het die oorspronklike dokument aangepas sodat ons net met een dokument werk – kry die inligting op ons webwerf of by hierdie skakel.

Die Tussenorde soos goedgekeur deur die Algemene Sinode is in Kerkorde 2015 opgeneem asook in Familiereëls 2016 op bladsy 285. Dit maak moontlikhede oop vir die gestruktureerde samewerking tussen gemeentes uit die familie van NG Kerke. Benut dit gerus. Daar is tans 'n span van die Algemene Sinode wat aan die implementering hiervan werk. Gesels gerus met Jorrie Potgieter – ons Kerkregkundige – hieroor.

'n Gesprek oor die opleiding van lidmate om as prediker opgelei te word in gemeentes waar daar nie 'n predikant is nie, word tans gevoer. Daar kom nuwe inisiatiewe om hierdie gemeentes te help. Laat weet ons gerus as julle gemeente hierdie behoefte het.

VERGADERINGS

8 Maart          Predikante Pensioenfonds se Bestuurskomitee

12–15 Maart  Algemene Sinode Moderatuur

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, gee op ons webwerf se hoofblad terugvoer oor die afgelope Sinodale Diensraad-vergadering.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Lux Mundi adverteer 'n pos vir 'n musiekleier en administratiewe personeellid.

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sinode het 'n skrywe aan President Cyril Ramaphosa gestuur na sy inhuldiging. Ons heg dit hier aan.

GESAMENTLIKE WERK

Die CMR stuur vir ons hierdie storie van hoop

BM    Bybel-Media  Die jongste nuusbrief vertel van Die Kerkbode, 'n nuwe publikasie "Vind jou hoed" en 'n DVD met die interessante titel "Brandstof" – aanbiddingsmusiek uit Flam en die Liedboek.

CLFCLF se jongste publikasie

Die Kuratorium van die Teologiese Fakulteit by Pretoria versoek gemeentes om op 10 Junie 2018 'n biddag en deurkollekte vir die opleiding van teologiese studente te hou. Hulle stuur later 'n kort video met verdere inligting. Teken die datum solank aan.

ANDER INLIGTING

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 19 Maart 2018 verjaar.

Gemeentes:

9 Maart – Middelburg, kantoor@witkerk.co.za (151)
9 Maart – Barberton, ngkbtn@mweb.co.za (129)
9 Maart – Ohrigstad, ngkerkohrigstad@gmail.com (65)
15 Maart – Hazyview, ngkhazy@mweb.co.za (43)

Emeriti:

7 Maart – Johann Ernst, Doornkloof 2016, jhernst@tiscali.co.za
10 Maart – Barend van der Westhuizen, NGKA Letaba 1998,  084 338 6189
12 Maart – Kobus Minnaar, NGKA Hlanganani 1988, jsaminnaar@mweb.co.za
16 Maart – Pieter Von Wielligh, Middelburg 1995, veravonwielligh@yahoo.com

Predikante:

7 Maart – Sias Meyer, Dosent UP, sias.meyer@up.ac.za
13 Maart – Johann Meylahn, Dosent UP, johann.meylahn@up.ac.za
15 Maart – Carl Schoeman, Phalaborwa, schoeman.cs@gmail.com
18 Maart – Ronnie Stanton, Pretoria-Garsfontein, rastanton1@gmail.com

 

Groete tot 20 Maart  2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za
FAMILIEBRIEF 2018/1

RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIËLE JAAR 1 MAART 2018 TOT 28 FEBRUARIE 2019.
FAMILIENUUS 335

2018 FAMILIENUUS HEADER

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

 

Ons Voetsoolsinodesittings is verby – en volgens die terugvoer wat ons ontvang het, was dit 'n goeie ervaring. Meer as 200 persone het die geleenthede bygewoon – en die gesprek oor missionale kerkwees word nou in gemeentes voortgesit. Dis in gemeentes en deur die lewens van lidmate wat die verskil gemaak gaan word.

Ons stel mettertyd 'n dokument saam oor hierdie geleenthede. Ons gee solank die skakels na die drie video-grepe wat ons vertoon het. Gebruik dit gerus in die gemeente.

Witbank-Panorama
CMR Ermelo
In ligter trant

Ons raak besig met Lydenstyd. Ons gaan weer diep bewus word van die hart van God vir sy mense. Dit gaan ons lewens diep raak – en ook ons optrede, denke en oortuigings verander. Dan leef ons met die hart van God in hierdie wêreld.

Mag lydenstyd vir jou 'n geloofsverdiepende ervaring wees.

Francois Retief

–ooOoo–š›š›š›

PREDIKANTE

Darius Botha, een van ons bekende leraars uit Oostelike Sinode, is Maandag oorlede na 'n baie lang stryd teen kanker.  Ons dink met groot dankbaarheid aan die spesiale man wat hy was.

'n Geloofsfamilie deel graag lief en leed met mekaar. Hou ons asseblief ingelig hier by die Sinodehuis.

Predikantekonferensie 2018 se reëlings is in volle swang. Die feitlik oombliklike reaksie van leraars op die skrywe wat hieroor uitgegaan het, wys dat ons predikante wel deeglik hulle e-posse lees!

Professor Jan van der Watt gaan temas uit die Johannes-Evangelie behandel – en ons help om daaroor te preek. Benut gerus hierdie toerusting / rus / kuier-geleentheid. Gou spring om julle verblyf te bespreek. Die skrywe wat vanaf die Sinodehuis uitgegaan het, kan hier gekry word.

Dankie vir elke gemeentekalender wat ons reeds hier ontvang het.

GEMEENTES

Lourens Bosman gee inligting oor die navorsing wat NCLS in gemeentes en tot voordeel van gemeentes doen. Die volgende rondte hiervan gebeur in Augustus. Dit help met die raaksien van tendense in jou gemeente en watter aanpassings in julle bediening nodig mag wees sodat die gemeente gesond en groeiend kan wees. Inligting oor die kostes is hier beskikbaar..

PROJEKTE

Teken solank die datum aan van Oostelike Sinode se Leraarsondersteunings-geleentheid by die mpa te Moreletapark: 26 – 27 Maart. 'n Pamflet met besonderhede word hier aangeheg.

Ons Kleingemeente-span doen groot dinge! Op 15 Maart besoek Frederick Marais ons met inligting oor die model wat hulle ontwikkel het om gemeentes te help met die gesprek oor volhoubare missionale gemeentes. Ons het al vroeër insae gehad hierin – en dis 'n praktiese, eenvoudige stuk gereedskap om met hierdie gesprek te help.

Die pakket kos R250 – en Frederick kan dit saambring vir gemeentes wat vooraf bestel.

Die geleentheid word by Middelburg-Suid gehou vanaf 10:00 tot 16:00.

Skakel gerus met Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) hieroor.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons webwerf het die kontakinligting van gemeentes, ringe en leraars.

Die Predikante Pensioenfonds het dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Hierdie skrywe is van die uiterste belang – hiersonder kan julle nie die pakket van die leraar vir die begroting bereken nie.

Skakel asseblief vir Theo Smith hieroor by 012-342 0415.

VERGADERINGS

20 Februarie   Kuratorium
22 Februarie  Sinodale Diensraad

GESAMENTLIKE WERK

BM    Bybel-Media Nuusbrief 2018/03 kan hier gelees word.

excelsusExcelsus bied die Sertifikaat in Bedieningsvernuwing aan. Die pamflet vertel meer oor hierdie belangrike saak vir ervare leraars.

 

Die CMR stuur vir ons hierdie storie van hoop.

Oostelike Sinode ontvang saam met Noordelike Sinode en Sinode Goudland  vir Michael Moynagh op 22 Februarie by Lux Mundi. Leraars van Oostelike Sinode woon dit gratis by maar moet met Tersia by ontvangs@sinoos.co.za bevestig sodat jy iets te ete kan kry!

ANDER INLIGTING

Oud-Bad-se-lopers sal hierin belangstel.

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 5 Maart 2018 verjaar.

Gemeentes:

17 Februarie – Skuilkrans, info@skuilkrans.co.za  (47)
19 Februarie – Lynnwoodrif, admin@lynnwoodrif.co.za  (43)
2 Maart – Breyten, ngkerkbreyten@gmail.com  (76)

Emeriti:

14 Februarie – Albert Venter, Marble Hall 2017, alberven@mweb.co.za
17 Februarie – Hannes Enslin, Skuilkrans 2006 beroepbaar, jdenslin@mweb.co.za
22 Februarie – Gerrit Theron, Chrissiesmeer 2017, gtheron@mtnloaded.co.za
24 Februarie – Thys Le Roux, Camden 1988
28 Februarie – Louis Louw, Pretoria-Oosterlig 2017, louisklouw@absamail.co.za
1 Maart – Anton Doyer, Ohrigstad 2008, awdoyer@gmail.com
2 Maart – Johan Froneman, ABID Transvaal 2011, drjohanfroneman@gmail.com
3 Maart – Kobus Bezuidenhout, Dir Godsdienssorg Korrektiewe Dienste 1998, kobez@mweb.co.za
3 Maart – Steyn van Heerden, Nelspruit-Suid 2009, dsjs@vodamail.co.za
5 Maart – Petrus Etsebeth, Sekhukhuneland 2000, kantoor@lantic.net

Predikante:

14 Februarie – Lieze Meiring, Skuilkrans, lieze@skuilkrans.co.za
15 Februarie – Dirkie van der Spuy, Moreletapark, dvdspuy@moreleta.co.za
16 Februarie – Christian Oberholzer, Elarduspark, christian@ngelarduspark.org.za
17 Februarie – Marnus Geyser, Dennesig, marnusgeyser@webmail.co.za
19 Februarie – Dawie Nieuwoudt, Witbank-Panorama, sirrouch@vodamail.co.za
20 Februarie – Fanie Venter, kerksondermure, fventer@ksm.co.za
25 Februarie – Danie Vermaak, Elarduspark, danievermaak@ngelarduspark.org.za 
 27 Februarie – Janet Cruywagen, Valleisig, jeug@valleisig.org.za
27 Februarie – Johan van der Merwe, Lynnwoodrif, johan.vdmerwe@up.ac.za
5 Maart – Elza Meyer, Moreletapark, elza@turn2god.co.za
5 Maart – Gert Steyn, Dosent UP, gert.steyn@up.ac.co.za
5 Maart – Wouter van Wyk, Tygerpoort, wouter@ngtyger.com

Groete tot 6 Maart  2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 
Kortnuus 225 Gestuurde Kerkwees Michael Moynagh

Gesprek met Michael Moynagh oor Gestuurde Kerkwees kan hier gelees word.

 
2018 PREDIKANTEKONFERENSIE

Hierdie jaar vind ons konferensie 'n week ná Pinkster plaas, naamlik vanaf 28 Mei tot 1 Junie 2018. Dit is weer by Letaba in die Krugerwildtuin.  Die konferensie word só ingerig dat aan toerusting, versorging en spiritualiteitsverdieping aandag gegee word. 

Ons aanbieder is professor Jan van der Watt. Hy doseer Nuwe Testament en gaan vir ons die Johannes-Evangelie ontsluit tot op die punt waar ons daaroor 'n preekreeks kan maak.

Jan skryf as volg oor ons geleentheid:

Hoe preek ons vandag oor die groot temas van die Johannes-evangelie?

"In die geskiedenis van die kerk het die Johannes-evangelie 'n groot rol gespeel.  Sonder hierdie besondere "geestelike evangelie" sou die kerk anders gelyk het en ons miskien anders geglo het.

Watter verskil maak hierdie evangelie aan ons geloof en ons siening van onsself en die wêreld?

Aan die hand van die groot temas van Johannes se teologie gaan ons stap vir stap kyk watter impak hierdie evangelie op vandag kan hê.  Daar gaan nie alleen na die teologie gekyk word nie, maar ook na maniere waarop daar oor die temas op 'n hermeneuties verantwoorde manier gepreek kan word.

Maak jou reg om met 'n lekker reeks preke oor die Johannesevangelie terug te gaan gemeente toe."

VOLLEDIGE INLIGTING EN INSKRYWINGSVORM is hier beskikbaar
FAMILIENUUS 334

2018 FAMILIENUUS HEADER

30 Januarie 2018                                                                                               Familienuus 334

VOETSOOLSINODES 2018

3 Februarie  Lydenburg-Suid                 10 Februarie   Pretoria-Garsfontein

"Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?"

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Ons Voetsoolsinodes is nou so naby ons kan al amper aan hulle vat!

Daar is groot opgewondenheid oor hierdie spesiale geleenthede. Meer as 200 persone gaan dit bywoon. Ons gaan saamkuier, toegerus word oor missionale kerkwees en elke gemeente gaan daar weggaan met 'n plan.

Goeie nuus! Elke predikant ontvang 3 VBO-punte vir die bywoon van die Voetsoolsinode.

Vir eerskomende Saterdag se geleentheid moet ons die finale getalle aan Lydenburg-Suid op Woensdag deurgee. As jou gemeente nog nie ingeskryf het nie, raak dit nou min dae! Stuur dadelik e-pos met die name van almal wat kom na ontvangs@sinoos.co.za Vir die 10 Februarie-geleentheid is daar nog kans tot 7 Februarie om te laat weet.

Ons gee weer die program – dink solank oor die verhaal wat julle graag met ander wil deel.

PROGRAM

09:00   AANKOMS, REGISTRASIE EN KOFFIE/TEE

 

10:00   WELKOM EN KENMEKAAR IN DIE TAFELGROEPE

 

10:15   OPENING: Dirkie van der Spuy

 

10:30   SESSIE 1: [15 /30 /15 minute]

 

Inleidend: Francois Retief

 • hoe het ons in Oostelike Sinode tot op hierdie punt gekom?
 • hoe lyk missionale kerkwees?

Tafelgesprekke:

 • watter Skrifgedeeltes speel in julle gesprekke oor missionale kerkwees 'n prominente rol?
 • wat in julle gemeenskap maak julle bewus van die roeping om dáár 'n verskil te maak?
 • wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?

Terugvoer:

 

11:30   TEETYD

 

12:00   SESSIE 2: ONS HOOR VERHALE OOR MISSIONALE KERKWEES [20 / 40 minute]

 

Video's  en persoonlike vertellings

 

Tafelgesprek:

 • vertel julle eie gemeenteverhale aan mekaar
 • wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?

13:00   MIDDAGETE

 

13:45   SESSIE 3: "'N BYBELSE VISIE VIR 'N GEMEENTE" [15 /30 /15 minute]

 

Gemeentelede sit saam aan 'n tafel vir die tafelgesprekke – op 'n blaaibordpapier deel julle julle roeping as gemeente met mekaar 

Inleidend: Dirkie van der Spuy

Tafelgesprekke:

 • wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?
 • noem 2 missionale doelwitte wat julle gemeente het vir die nuwe jaar.
 • in die lig van Jesus se missionaliteit, watter aanpassings behoort ons gemeente te doen in 2018?
 • wat is die eerste tree wat ons moet gee om meer missionaal te word as gemeente?  (wees prakties in die bepaling van ‘n strategie wat die volgende kan insluit: kerkraadsgesprek, beplanningsdag, kommissie, preekplan en kleingroep-temas)

Terugvoer

14:45   EVALUERING EN AFSLUITING

15:00   VERTREK

–ooOoo–

PREDIKANTE

Christiaan Oberholzer is op 28 Januarie as leraar van Elarduspark bevestig.

Nico Smit van Lynnwoodrif het afskeid geneem van die gemeente en word eersdaags in Dalpark aan die Oosrand bevestig.

Lourens Bosman groet Lux Mundi op 4 Februarie tydens sy afskeidspreek om dan diens te aanvaar in die kantoor van die Algemene Sinode as Algemene Bestuurder.

Anru en Danél Liebenberg van Nelspruit het baie groot hartseer beleef toe Danél se ouers albei in 'n botsing op 7 Januarie oorlede is. Ons bid vir julle…

Ons vorige Kerkregkundige, Johan van der Merwe, het 'n groot operasie ondergaan as deel van die behandeling na die terugslag met sy gesondheid 'n jaar gelede.

'n Geloofsfamilie deel graag lief en leed met mekaar. Hou ons asseblief ingelig hier by die Sinodehuis.

GEMEENTES

Predikantekonferensie 2018 se reëlings is in volle swang. Die feitlik oombliklike reaksie van leraars op die skrywe wat hieroor uitgegaan het, wys dat ons predikante wel deeglik hulle e-posse lees!

Professor Jan van der Watt gaan temas uit die Johannes-Evangelie behandel – en ons help om daaroor te preek. Benut gerus hierdie toerusting / rus / kuier-geleentheid. Gou spring om julle verblyf te bespreek.

Dankie vir elke gemeentekalender wat ons reeds hier ontvang het. Gemeentes wat dit nog nie gestuur het nie, kan dit sommer saambring na die Voetsoolsinodes toe.

PROJEKTE

Teken solank die datum aan van Oostelike Sinode se leraarsondersteunings-geleentheid by die mpa te Moreletapark: 26 – 27 Maart.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons webwerf het inligting oor alles wat met die Kerkorde en Familiereëls te make het. Gaan loer op die hoofblad – daar is selfs 'n dokument vir wanneer die bank julle wil FICA.

Die Predikante Pensioenfonds het die dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Ons het ook Maandag 'n Kortnuus uitgestuur met enkele opmerkings hieroor. Lees dit weer hier.  Skakel gerus vir Theo Smith hieroor by 012-342 0415.

Ons Regsdiensgroep het hulle vinger op al die wette wat vir ons as gemeentes belangrik is. Hulle vestig  gemeentes se aandag weer op Familiereëls 2016 se bladsy 257 waar die lys verskyn. Ons heg dit ook hier aan.

VERGADERINGS

Die Fondsediensgroep vergader op 13 Februarie.

ANDER INLIGTING

 

  BM   Bybel-Media gee inligting oor die aanstelling van ds Bruwer Strydom asook oor Jaarboek 2018.

CLF
Christelike Lektuurfonds stel ook hulle nuwe personeel bekend.

 

Sentrum v Spiritualiteit
"Oop vir die oomblik"  word as 'n jaarkursus aangebied deur die Sentrum vir Spiritualiteit van Willem Nicol. Meer inligting is hier beskikbaar.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 12 Februarie 2018 verjaar.

Emeriti:

3 Februarie – Piet Marais, Valleisig 2017, piet@valleisig.org.za
4 Februarie – Jan Coertze, Doornkloof 2006, jan@primecs.co.za
4 Februarie – Malan Nel, UP Praktiese Teol 2005, malannelup@gmail.com
7 Februarie – Rassie van Niekerk, Dir Kapelaansdiens SA Geneesk 1992, 0828731866
8 Februarie – Jan Bisschoff, Skuilkrans 2009, janhbisschoff@gmail.com

Predikante:

31 Januarie – Jan van Jaarsveld, Lyttelton-Oos, jan@alharvest.co.za
3 Februarie – Jorrie Potgieter, Lynnwoodrif, jorrie@lynnwoodrif.co.za
5 Februarie – Christo Woite, kerksondermure, cwoite@ksm.co.za
6 Februarie – Kobie Fourie, Elarduspark, jnsfourie@ngelarduspark.org.za
6 Februarie – Roelf van Niekerk, Piet Retief, rapvn@telkomsa.net
9 Februarie – Pieter Badenhorst, Moreletapark, pieter.badenhorst@moreleta.co.za
9 Februarie – Stefan van der Merwe, Lynnwoodrif, stefanandhensie@yahoo.com
7 Februarie – Carl Schunke, Amsterdam, schunkecarl@gmail.com
11 Februarie – Benja Ferreira, Valleisig, benjaf1102@gmail.com

 

Groete tot 13 Februarie 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 
KORTNUUS 224 PENSOENFONDSBEREKENINGE

Goeiedag vanuit die Sinodehuis!

Sien skrywe insake PENSIOENFONDSBEREKENINGE hier.

Groete

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za
FAMILIENUUS 333

2018 FAMILIENUUS HEADER

16 Januarie 2018                                                                        Familienuus 333

VOETSOOLSINODES 2018

3 Februarie  Lydenburg-Suid                 10 Februarie   Pretoria-Garsfontein

"Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?"

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Welkom by 2018 se eerste Familienuus! En dis sommer 'n spesiale een – ons vertel alles van ons Voetsoolsinodesittings.

Gemeentes en leraars het reeds al die papierwerk hieroor ontvang – dankie vir elkeen wat al reageer het. Bevestig sommer nou dadelik by Tersia (ontvangs@sinoos.co.za) dat julle kom. Die gemeentes van Lydenburg-Suid en Pretoria-Garsfontein is hard aan die werk om ons te ontvang – dit gaan 'n inspirerende saamkuier oor missionale kerkwees word.

Onthou: hier werk ons nie met afgevaardigdes nie. Kerkrade wys lidmate aan wat meningsvormers in die gemeente is om te kom saamdink oor hierdie aktuele saak.

Ons gaan luister na die Woord, ons gaan mekaar hoor, ons gaan toegerus word – ons gaan entoesiasties daar weggaan!

Ons heg weer die Familiebrief van 20 Oktober hierby aan – voltooi asseblief die vorm en stuur dit aan die Sinodehuis.

Ons help graag as daar verdere navrae is.

Ons gee hier die konsep-program vir ons Voetsoolsinodes. Die Sinodale Diensraad timmer dit nog bietjie tydens ons Spanbou-geleentheid later hierdie week – maar hier is solank die lusmaker. Jy sal oplet dat ons baie tyd vir tafelgesprekke gaan gee asook vir terugvoer op allerlei maniere.

PROGRAM

09:00   AANKOMS, REGISTRASIE EN KOFFIE/TEE

10:00   WELKOM EN KENMEKAAR IN DIE TAFELGROEPE

10:15   OPENING: Dirkie van der Spuy

10:30   SESSIE 1: [15 /30 /15 minute]

Inleidend: Francois Retief

 • hoe het ons in Oostelike Sinode tot op hierdie punt gekom?
 • wat is die drywers van ons gesprek oor missionale kerkwees?

Tafelgesprekke:

 • watter Skrifgedeeltes speel in julle gesprekke oor missionale kerkwees 'n prominente rol?
 • wat in julle gemeenskap maak julle bewus van die roeping om dáár 'n verskil te maak?

Terugvoer:

11:30   TEETYD

12:00   SESSIE 2: ONS HOOR VERHALE OOR MISSIONALE KERKWEES [20 / 40 minute]

Video's  en persoonlike vertellings

Tafelgesprek:

 • wat inspireer julle as julle hierdie verhale hoor?
 • watter beginsels hoor julle?
 • watter strategie hoor julle?
 • ding oor julle eie gemeente: watter geleenthede bestaan daar om met die Lig na die gemeenskap te lewe? Watter strategie gaan nodig wees.

13:00   MIDDAGETE

13:45   SESSIE 3: "'N BYBELSE VISIE VIR 'N GEMEENTE" [15 /30 /15 minute]

            Inleidend: Dirkie van der Spuy

Tafelgesprekke

 • noem 2 missionale doelwitte wat julle gemeente het vir die nuwe jaar.
 • in die lig van Jesus se missionaliteit, watter aanpassings behoort ons gemeente te doen in 2018?
 • wat is die eerste tree wat ons moet gee om meer missionaal te word as gemeente?  (wees prakties in die bepaling van ‘n strategie wat die volgende kan insluit: kerkraadsgesprek, beplanningsdag, kommissie, preekplan en kleingroep-temas)

Terugvoer

14:45   EVALUERING EN AFSLUITING

15:00   VERTREKš›š›š›š›

–oOo–

PREDIKANTE

Christiaan Oberholzer is reeds vanaf Januarie 2018 in diens van Elarduspark. Die formele bevestiging vind plaas op 28 Januarie.

Alex Clark het sy afskeidspreek op 14 Januarie by Elarduspark gelewer. Hy vertrek na Op die Berg in die omgewing van Ceres in die Wes-Kaap.

Dewald en Doret Niemandt (Valleisig) het op 1 Januarie die trotse ouers van Thea-Mari geword.

Van Wyk en Anine Fisher (Silvertonkruin) se seun Gideon is op 7 Desember 2017 gebore.

GEMEENTES

Julle gemeente se 2018 kalender hang hopelik reeds teen die muur en agter die deur (van-jy-weet-waar) in lidmate se huise. Ons maak elke jaar 'n uitstalling van hierdie kalenders. Stuur asseblief vir ons 'n eksemplaar na die Sinodehuis. Baie dankie!

PROJEKTE

Teken solank die datum aan van Oostelike Sinode se leraarsondersteunings-geleentheid by die mpa te Moreletapark: 26 – 27 Maart.

Ons gee ook die skakel na die mpa se pamflet Hoop en Heiligmaking wat besonderhede van hierdie kursusse bevat.

Ons Sinode is betrokke by die teologiese opleiding te Hefsiba in die verre noorde van Mosambiek. Carl Louwrens het die gradeplegtigheid bygewoon. Hierdie foto's vertel iets van hierdie geleentheid.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – dis waar jy ons webwerf sal raakloop. Daar is 'n magdom van inligting beskikbaar. Ons gaan elke keer iets vertel wat daar vir elke gemeente van belang is. Ons begin vandag met 'n begrotingsitem: die Vergoedingskale van Predikante vir 2018/2019 is op die hoofblad van ons webwerf.

Die Predikante Pensioenfonds stuur eersdaags persoonlike skrywes aan leraars en gemeentes. Leraars en kerkkantore moet dadelik hierop reageer – dit raak die berekening van premies vir die versekerde voordele (lewe en mediese ongeskiktheid) asook die aftreevoorsiening.  Skakel gerus vir Theo Smith hieroor by 012-342 0415.

Onthou om die nuwe Jaarboek 2018 hier te bestel.

VERGADERINGS

Die Sinodale Diensraad is op 18 en 19 Januarie besig met Spanbou en beplanning by Lama-Lama noord van Pretoria.

Die Regsdiensgroep vergader op 25 Januarie in die Sinodehuis.

ANDER INLIGTING

Bybel Media            Bybel-Media Nuusbrief 1-2018 kan hier gelees word.

 

EMERITI

Floors Ellis (floorsellis@lantic.net) se vrou, Marlene is op 8 Januarie oorlede.

'n Vorige voorsitter van die Sinodale Diensraad, Johan van Schalkwyk, (jvs202@gmail.com) het 'n groot skrik gehad toe hy op die lughawe in Kanada 'n reuse hartaanval gekry het. Hy is dadelik geopereer en herstel nog daar by sy kinders.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 29 Januarie 2018 verjaar.

Gemeentes:

19 Januarie – Premiermyn, ngpremiermyn@gmail.co.za  (98)
20 Januarie – Letsitele, mwngklet@mweb.co.za (62)
29 Januarie – Rayton, kantoor@ngrayton.co.za (47)

Emeriti:

23 Januarie – Jan Wandrag, Phalaborwa 2008, wandrag@lantic.net
24 Januarie – Billy Kendall, Letsitele 1999, drisa.kendall@gmail.com
24 Januarie – Christo de Klerk, Monumentpark-Wes 2012, naeden@telkomsa.net  
28 Januarie – Wessel Bester, IRM Hefsiba 2001, wcbester@lantic.net

Predikante:

19 Januarie – Anton Kemp, Middelburg, ankemp@lantic.net
19 Januarie – Marius Nel, Witbank-Klipfontein, candypop@lantic.net
23 Januarie – Sterns Pretorius, Hazyview, steannl@gmail.co.za
24 Januarie – Hannes Grobler, Witbank-Vallei, jhgro@mweb.co.za
24 Januarie – Petro du Toit, Kloofsig, dspetrodutoit@gmail.com

Groete tot 30 Januarie 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za