FAMILIENUUS 352

familienuus kop

13 November 2018

Familienuus 351

27 November 2018

Familienuus 352

 

KERSWENSE VANUIT ONS SINODEHUIS

Johannes se Kersfees-evangelie:

In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. (1:1)

Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie… God is hulle Vader. (1:11 – 13)

Johannes het hulle geantwoord: … "Hy moet meer word en ek minder." (3:30)

"Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie." (6:35)

"Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, behoort julle ook te doen." (13:13 – 15)

Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: "Dit is volbring!" (19:30)

"Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook." (20:21)

Francois Retief  

 

index

GEMEENTES

Cornelis Oberholster is aan Pierre van Ryneveld gekoppel as kapelaan.

Proponent Roedolf Botha is as leraar beroep na Pretoria-Oosterlig.

Witrivier bied aan: 'n 40 dae landswye veldtog oor HOOP.

Dit behels

  • Riglyne vir Kleingroepleiers en Kleingroepe
  • 6 Preke oor hoop wat by die kleingroeptema’s pas (GRATIS).
  • 'n Spesiale nuwe lied wat geskryf is oor HOOP
  • Riglyne hoe om 'n veldtog te organiseer
  • Riglyne hoe om kleingroepleiers toe te rus

      www.ngwitrivier.co.za    /     www.selgroepe.co.za

 

Leraars en kerkkantore kan hier kliek om te bestel: http://eshop.bybelmedia.org.za/product/van-wanhoop-na-hoop-leiersgids/

Ons gesamentlike afskop in 2019 is op die 27ste Januarie.

WAG-'N-BIETJIE VOOR JULLE ALLES SLUIT EN GAAN VAKANSIE HOU…

Ons is almal haastig om die laaste dinge in kerkkantore klaar te kry maar hierdie is 'n tyd om ook mooi te dink.

Ons het in die afgelope weke verneem van 'n gemeente (Hervormde Kerk Rustenburg) wie se kerkgebou afgebrand het, 'n pastorie (Lynnwood) wat in vlamme opgegaan het en 'n kerkkantoor (Zeerust) se instap-kluis wat oopgebreek is en leeggemaak is van 'n hele basaar se kontant.

Belangrike vrae om te antwoord:

Is ons gemeente se versekering op datum?

Het ons volledige rugsteun op verskeie plekke van alle data (lidmate, finansies, notules) op die rekenaars van die kerkkantoor?

Is ons belangrike dokumente veilig teen brand en diefstal en waterskade?

Is ons argiefstukke (lidmaatregisters, geskiedkundige boeke en artikels en foto's) veilig?

Is die logistieke reëlings oor sleutels, ons sekuriteitsmaatskappy en kontaknommers in geval van nood in plek?

KERKBODE SE NUWE REDAKTEUR

Tydens verlede week se vergadering van die Sinodale Diensraad het ons die nuwe Redakteur van die Kerkbode as gas ontvang. Le Roux Schoeman beklee hierdie pos vanaf 1 Januarie 2019. Ons het 'n foto geneem om hierdie geleentheid vas te vang. Baie welkom, Le Roux!

20181122_113128

PREDIKANTE PENSIOENFONDS EN AMPTENARE PENSIOENFONDS

Kerkkantore sal eersdaags 'n e-pos vanaf die Retirement Fund Web se administrateurs ontvang om die datum te gee waarop Desember se bydraes tot die Pensioenfonds gelaai kan word. Handel dit asseblief af voor julle sluit om te verseker dat die sperdatum in Januarie nie gemis word nie.

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Taakspan Predikantesake se skrywe in verband met die vergoedingskale van leraars is reeds aan kerkkantore en leraars gestuur. Let asseblief op dat die finale syfers vir die reistoelae eers beskikbaar sal wees nadat die staat se begroting gedien het in Februarie. Ons gee dit dadelik deur sodra dit bekend is.

Die Algemene Sinode vergader in Oktober 2019. Lourens Bosman, Algemene Bestuurder in die kantoor, vra insette vanaf sinodes oor temas wat ons reken aan die orde behoort te kom gedurende daardie sitting.

Ons Sinodale Diensraad het besluit om vroeg in Januarie 2019 vir ons Ringe te vra om terugvoer hieroor vanaf gemeentes te vra. Ons  kompileer dit dan en gee dit einde Januarie deur aan Lourens. Kyk uit vir hierdie skrywe!

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

Daar was een wysiging – die datum van ons Februarie-vergadering van die Sinodale Diensraad

 

 

datums 2019

BYBEL-MEDIA

Bestellings vir Jaarboek 2019 kan nou geplaas word. Julle kerkkantoor kan nie sonder hierdie hulpmiddel nie!

Bybel-Media se Nuusbrief vertel oor die nuwe Kerkbode. Hulle gee ook inligting oor die nuwe uitgawe van die LiG.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

Baie geluk aan almal wat in hierdie feestyd verjaar.candles

7 Desember –  Gideon du Toit, Lyttelton-Noord, dsgideondutoit@gmail.com
18 Desember –  Willem Esterhuizen, Witbank-Panorama, dswillem@ngpanorama.co.za
19 Desember –  Niekie Rothmann, Meyerspark, nicrothmann@gmail.com
21 Desember –  Frikkie Coetzee, Lux Mundi, fcoetzee@luxmundi.org.za
21 Desember –  Johannes van der Merwe, Alkmaar, ephesians321@me.com
22 Desember –  Hancke van Blerk, Piet Retief, hanckevb@gmail.com
23 Desember –  Raymond Kramm, Ligkruis, rtkramm@msn.com
23 Desember –  Adriaan van Tonder, Tzaneen-Wolkberg, ajpvtonder@mweb.co.za
25 Desember –  Ian Dubery, Moreletapark, ian@moreleta.co.za
25 Desember –  Hendrik Groenewald, Groblersdal, dsgroene@lantic.net
25 Desember –  Maartje van der Westhuizen, Elarduspark, maartje@ngelarduspark.org.za
31 Desember –  Charl van Schalkwyk, Volksrust, charlvanschalkwyk@gmail.com
1 Januarie –  Eddie le Roux, Witrivier, eddie@ngwitrivier.co.za
4 Januarie –  Charles Janse van Rensburg, Amersfoort, kleinplant@yahoo.com
5 Januarie –  Carine Botha, Blinkpan, botha.carine@gmail.com
5 Januarie –  Ernst Breet, Krielpark, ebreet8@gmail.com
5 Januarie –  Kobus Mey, Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com
7 Januarie – Andre Peasley, Moreletapark, andre@moreleta.co.za
8 Januarie – Nelus Niemandt, Dosent UP, nelus@pixie.co.za
9 Januarie – Rika van Vuren, Middelburg-Suid, fmvanvuren@gmail.com
13 Januarie – Dif Ehlers, Debruinpark-Ermelo, difehlers@gmail.com
14 Januarie – Thabo Pienaar, Graskop, thabo@pienaar.info
14 Januarie – Jan Venter, Pierre van Ryneveld, jan@pvr.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

28 November –  Marius Crouse, Goedgegun-Swaziland 2009, marius.crouse@gmail.com
29 November –  Jan Roos, Volksrust 2002 
8 Desember –  Pieter Poley, Paardekop 2004, pieterpoley@gmail.com
9 Desember –  Leon du Toit, VGKSA Embhuleni 2012, leondutoit2012@gmail.com
11 Desember –  Danie Haasbroek, Moreletapark 2015, daniehaasbroek@gmail.com
12 Desember –  Johann Fourie, Pretoria-Faerie Glen 2010, johannfourie60@gmail.com
12 Desember –  Andries van Heerden, PSD Barmhartigheid 1989, ajnvanheerden@gmail.co.za
15 Desember –  Riaan Pienaar, kerksondermure 2012, riaan@ksm.co.za
15 Desember –  Morkel Smuts, Lyttelton-Oos 1989, 072 621 0697
21 Desember –  Pierre Rossouw, Algemene Sinode Direkteur Inligting 1991, 083 952 4025
2 Januarie –  Wikus Jacobs, Hendrina 2003, inter2000@telkomsa.net
5 Januarie – Quintus Smit, Silvertonkruin 2003, qcml@mweb.co.za
5 Januarie –  Koos Burger, Lux Mundi 2010, kburger@luxmundi.org.za
8 Januarie – du Toit van der Merwe, Christ Audio Visuele Aksie (CAVA) 1994, toit155@telkomsa.net
14 Januarie – Louis Dressel, PSD Jeug, Algemene Sinode 2006, ldress1@hotmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

1 Desember –  Burgersfort, ngkerkburgersfort@telkomsa.net (62)
3 Desember –  Amersfoort, ngkamersfoort@gmail.com (151)
3 Desember –  Graskop, ngkerkgraskop@telkomsa.net (86)
7 Januarie – Lydenburg, nglydenburg@lantic.net
7 Januarie – Nelspruit, admin@ngknelspruit.co.za
7 Januarie – Sabie, ngkerksabie@fdcsnet.co.z
9 Januarie – Roossenekal, rianda@jcatt.co.za

Groete tot 15 Januarie 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

 

 

 

 

 
TERUGVOER AAN GEMEENTES – SDR 22 NOVEMBER 2018

1.  Die vergadering het sake en probleme van 'n paar gemeentes hanteer, maar het hoofsaaklik gefokus op die afgelope Sinodesitting se evaluering. Ons is so dankbaar dat die sinodesitting 'n positiewe en opbouende familie-belewenis was vir die oorgrote meerderheid afgevaardigdes en dat die uitkomste wat beplan is, bereik is.

 

Ons eer die Here vir die getuienis dat meeste getuig het dat die sinode waarde toegevoeg het vir hulle bediening. Daar was ook groot waardering vir meer geleenthede om lekker te gesels om die tafels. Al die kommentaar op die indekskaarte is getik en aanpassings vir die volgende sitting is bespreek. Een van die sake wat meer aandag gaan kry by ons volgende sitting is om ruimte te maak vir brandende kwessies en sake wat ernstige bespreking nodig het.

 

2.  Ons het ook besluit om vorentoenader aan gemeentes te beweeg en om van die sinode se kant ringe te besoek en te help om uitdagings op te los en toerusting en ondersteuning te gee. Ons sien die Ringsdiensrade as belangrike vennote op wie ons gesamentlik en afsonderlik wil fokus.

 

3.  Ons is dankbaar om te kon sien hoe die missionale gemeentewees besig is om al meer deel te word van ons kerk se DNS. Die nood en verlorenheid van die wêreld kry al meer prominensie in gemeentes se programme en betrokkenheid in die gemeenskap word belangriker. Die visie is dat Christus se liefde al meer uitgeleef en verkondig sal word en dat die Koningskap van Jesus op elke lewensterrein sal sigbaar word soos ons sinode se embleem uitbeeld.

 

4.  Volgende jaar op 2 November is ons sinode 40 jaar oud en daarom beplan ons om tydens hierdie feesjaar saam as gemeentes iets spesiaal te doen wat 'n groot impak in ons gemeenskappe gaan maak. Ons kyk om saam hande te vat en 'n reuse missionale voetspoor te los as nalatenskap van ons feesvieringe.

 

5.  Ons kon weer vir prof. Jan van der Watt kry om in 2019 die predikantekonferensie van 10-14 Junie te lei en wel oor die boek Openbaring.

 

6.  Ons wag vir gemeentes om sake na die kantoor te stuur waaroor hulle graag wil hê dat die Algemene Sinode in 2019 moet besin. Ringe ontvang vroeg in die nuwe jaar besonderhede hieroor. Die Diensraad het byvoorbeeld gedink aan onderwerpe soos die verval van die platteland en kleiner wordende gemeentes en hoe gemeentes weer kan groei. Die bekommernis oor die Staat wat die Kerk wil reguleer en die gebrek aan integriteit by leiers is ook moontlike onderwerpe.

 

7.  Vanuit die sinodale kantoor en Diensraad wil ons vir elke lidmaat en leraar 'n baie lekker rustyd in die vakansie toewens en bid dat die Kerstyd waarlik 'n tyd sal wees van seën en 'n ontmoeting met die Christus van Kersfees. Mag die Vredevors ons verlos van geweld, woede, haat, rassisme en alle sonde. Mag die Nuwejaar 'n tydperk van 'n noue wandel met die Here wees waar ons wonders en die realisering van God se planne sal beleef.

Dirkie van der Spuy:  Voorsitter Sinodale Diensraad

 
FAMILIEBRIEF 2018/7

Sien asseblief skrywe insake Vergoedingspakket vir 2019/2020

 
FAMILIENUUS 351

familienuus kop

13 November 2018

Familienuus 351

UIT ONS SINODEHUIS

Hierdie is ons voorlaaste Familienuus vir 2018. Die jaar druk ons nou in 'n hoek vas, die werk is nog baie en die tyd word al minder!

Sterkte vir alles wat nog oor jou tafel kom…

Francois Retief  

LERAARS

Gerrit Vosloo is op 11 November as leraar van Nelspruit-Suid bevestig.

PENSIOENFONDS

Familiebrief 2018/6 is per epos na al die predikante en kerkkantore gestuur met skrywe insake Predikante Pensioenfonds. Baie belangrik.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2019

Ons "kampleier", Jurgens de Jager, vertel dat hy weer vir prof Jan van der Watt gereël het as spreker. Volgende jaar praat hy met ons oor Openbaring.

ALGEMENE SINODE

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, neem tans waar as voorsitter van die Algemene Sinode se Moderatuur.  Sterkte, Dirkie.  Nelis Janse van Rensburg het ernstige rugprobleme en word later hierdie week weer daarvoor geopereer. Daarna sal hy etlike maande buite aksie wees. Kom ons onthou vir Nelis in ons gebede.

Die Algemene Taakspan Fondse en Bates vergader Woensdag. Ons gee die inligting oor die Vergoedingsriglyne sodra ons die goedgekeurde weergawe daarvan ontvang het.

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

Daar was een wysiging – die datum van ons Februarie-vergadering van die Sinodale Diensraad

datums 2019

SKAKELS NA AANBIEDINGS TYDENS ONS SINODESITTING

Ons plaas weer die skakels na hierdie aanbiedings van ons Sinodesitting op die hoofblad van ons webwerf www.sinoos.co.za

Marius Nel se Powerpoint

Dirkie van der Spuy se Nagmaalsdiens

Bybel-Media se kort video

Dewyk Ungerer se Powerpoint oor Grondwet, landswet en kerkwet.

TOERUSTING

Bekendstelling van Willem Nicol se nuwe boek "GENOOI OM TE VOLG. Ervaar die lewe van die aardse Jesus." Neels Jackson, redakteur van Die Kerkbode, gesels met die skrywer tydens hierdie geleentheid op Woensdagaand 14 November om 19:00 by Stellastraatgemeente, Stellastraat 158, Waterkloof, Pretoria. Dis 'n bottel- en bord-aand, maar wyn word voorsien. (Bring jou eie eetgoed en enige ander drinkgoed.)

 

GEMEENTE

Lynnwoodrif vertel van hulle Kuier- en Kersmark op 23 November.

Witrivier bied aan: 'n 40 dae landswye veldtog oor HOOP.

 

Dit behels

  • Riglyne vir Kleingroepleiers en Kleingroepe
  • 6 Preke oor hoop wat by die kleingroeptema’s pas (GRATIS).
  • 'n Spesiale nuwe lied wat geskryf is oor HOOP
  • Riglyne hoe om 'n veldtog te organiseer
  • Riglyne hoe om kleingroepleiers toe te rus

Ons gesamentlike afskop in 2019 is op die 27ste Januarie.

Leraars en kerkkantore kan net hier kliek om te bestel: http://eshop.bybelmedia.org.za/product/van-wanhoop-na-hoop-leiersgids/

www.ngwitrivier.co.za    /     www.selgroepe.co.za 

BYBEL-MEDIA

Bestellings vir Jaarboek 2019 kan nou geplaas word. Julle kerkkantoor kan nie sonder hierdie hulpmiddel nie!  Bestel asseblief by Bybel-Media.

CLF

Hier kry jy vandag inligting oor Bybels en nog Bybels en nog…

JAPAN

Ons plaas graag weer die nuusbrief van ons kollegas wat hier met 'n baie besonderse bediening besig is.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

13 November – Leon Westhof, Elarduspark, leonwesthof@ngelarduspark.org.za
14 November – Louis Pienaar, Nelspruit-Suid, louis@ngnelspruitsuid.co.za
17 November – Peet Boshoff, Witbank, boshoffphb@telkomsa.net
22 November – Johan Koen, Burgersfort, koenj@intekom.co.za
25 November – Chris Bester, Ligkruis, christkids@vodamail.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

Ons het verlede week eers verneem dat ds Johan van Vuren in Mei oorlede is. Hy was as kapelaan by Korrektiewe Dienste betrokke en het in 1993 by Zonderwater geëmeriteer.

19 November – Eugen Kruger, Skuilkrans 1997, ellakruger@mailsurf.co.za
19 November – Koos Louw, Hho-Hho Swaziland 1993, kalouw@gmail.com
21 November – Gawie Jordaan, VGKSA Lepelle 1995, dibukeng@absamail.co.za
21 November – Rikus Geyer, Adjunk Uitv Hoof Bybelgenootskap 2011, rikusgeyer7@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

13 November – Machado-Boven, kantoor@ngboma.com (106)
15 November – Lydenburg-Suid, suidlyd@intekom.co.za (49)
16 November – Merlindale, ngmerlindale083@gmail.com (69)
16 November – Tzaneen, ngtzan@mweb.co.za (72)
17 November – Gravelotte, nggravelotte@outlook.com (67)
18 November – Doornkloof, kantoor@dkfk.co.za (45)
22 November – Kragveld, ngkragveld@gmail.com (39)
23 November – Alkmaar, ngkerk@alkmaar.co.za (61)
24 November – Middelburg-Suid, admin@midsuid.co.za (67)

Groete tot 27 November 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

 

 

 

 

 
FAMILIENUUS 350

familienuus kop

30 Oktober 2018

Familienuus 350

 

UIT ONS SINODEHUIS

"Laat u ryk, Heer, in ons, deur ons, oral kom!"

Dis die lied waarmee ons Dinsdagmiddag ons sinodesitting afgesluit het. Liedboek 488 se 5 verse is terselfdertyd 'n goeie beginpunt vir enige gelowige en gemeente om hierdie gebed waar te maak: "mag u lig, Heer, deur ons skyn" en "mag u lof, Heer, deur ons klink" en "mag u troos, Heer, deur ons gee" en "mag u hoop, Heer, deur ons gee" en ook nog "laat u ryk, Heer, in ons, deur ons, oral kom!"

Dis op ons agendas, dis ons roeping, dis in ons hande …

Francois Retief  

 

LERAARS

Jaco van Rooyen van Middelburg emeriteer op 31 Oktober na 'n bediening van 34 jaar in en om Middelburg.  

Gerrit Vosloo sit sy bediening vanaf 1 November voort in Nelspruit-Suid.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2019

Ons "kampleier", Jurgens de Jager, vertel dat hy weer vir prof Jan van der Watt gereël het as spreker. Volgende jaar praat hy met ons oor Openbaring.

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

BELANGRIKE DATUMS

SKAKELS NA AANBIEDINGS TYDENS ONS SINODESITTING

Ons het versoeke ontvang vir verskillende uittreksels uit ons Sinodesitting. Ons plaas graag die skakels op die hoofblad van ons webwerf www.sinoos.co.za.  Indien u nog versoeke het, stuur epos na argief@sinoos.co.za

TOERUSTING

'n Bekende uit ons Sinode, dr Petrus Moolman, bied 'n oggendseminaar by Overkruin aan oor die impak van die Bosoorlog op ouerwordende persone. Ander sprekers is Henk Gous en Fanus Hansen.

Die eerstejaarskamp van die Pukke is die plek om te wees as jy volgende jaar daar begin studeer. Hier is die besonderhede.

Gys van Schoor het vir ons sy Nuusbrief gestuur.

Leon Westhof van Elarduspark gee inligting oor prof Louis Jonker se baie relevante seminaar oor die boek Kronieke. Ons heg die program hier aan. Kontak Leon by leonwesthof@ngelarduspark.org.za of 012 345 1144.

Bekendstelling van Willem Nicol se nuwe boek "GENOOI OM TE VOLG. Ervaar die lewe van die aardse Jesus." Neels Jackson, redakteur van Die Kerkbode, gesels met die skrywer tydens hierdie geleentheid op Woensdagaand 14 November om 19:00 by Stellastraatgemeente, Stellastraat 158, Waterkloof, Pretoria. Dis 'n bottel- en bord-aand, maar wyn word voorsien. (Bring jou eie eetgoed en enige ander drinkgoed.)

TEOLOGIESE OPLEIDING

Die legitimasieplegtigheid van die Kuratorium vind op 8 November om 19:00 by Universiteitsoord plaas. Kontak Lizette by 012 420 2892 / ngkerk@up.ac.za om te bevestig dat jy kom.

GEMEENTE

Lynnwoodrif vertel van hulle Kuier- en Kersmark op 23 November.

CMR MPUMALANGA

Het jou sinodesitting-inkopiesak al gewerk? Myne trek baie aandag. En dis lekker om dan te vertel van die projek wat deur die CMR Carolina se vrouens aangepak is. Kontak hulle gerus op Carolina by 017 843 1805.

BYBEL-MEDIA

Ons plaas Bybel-Media se Nuusbrief asook inligting oor die Woord en Fees-bundel wat 'n hulpmiddel is vir die voorbereiding van eredienste en preke gebaseer op die Leesrooster.

Bestellings vir Jaarboek 2019 kan ook nou reeds geplaas word.

VERJAARSDAE 

Geluk aan almal wat tot 12 November 2018 verjaar.

Gemeentes:

31 Oktober – Middelburg-Kanonkop, ngmidkanon@telkomsa.net (45)
1 November – Komatipoort, ngkomati@mweb.co.za (56)
2 November – Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za (39)
3 November – Malelane, ngmalela@mweb.co.za (62)
5 November – Ermelo, admin@ngkermelo.co.za (148)
6 November – Pretoria-Oosterlig, info@oosterlig.co.za (43)

Emeriti:

5 November – Hendrik Saayman, Moreletapark 2017, hendrik@dieplan.org

Predikante:

30 Oktober – Peter Malan, kerksondermure, peter@3d-acts.com
30 Oktober – Johann Voges, Chrissiesmeer, jvoges@mweb.co.za
5 November – Danie Langner, Lyttelton, danielangner@fak.org.za
7 November – Auke Compaan, Skuilkrans, auke.compaan.ac@gmail.com

 

Groete tot 13 November 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinodesitting 2018 Media

Die volgende kan afgelaai word:

Klankopname van ds Dirkie Nagmaaldiens (57MB) – om af te laai, kliek regs op klankopname en kies die opsie "save links as".

Video Bybel Media (89MB)

Powerpoint ds Dirkie Nagmaaldiens

Powerpoint ds Nati Stander

Powerpoint prof Marius Nel

Powerpoint Grondwet, landswet en kerkwet (3MB)

 

 
BELANGRIKE DATUMS 2019

Datums 2018
Familienuus 349

Familienuus kop

UIT ONS SINODEHUIS

Familienuus kom vandag met 'n versoek.  'n Gebedsversoek.

Ek wil vra dat ons vir ons kerk sal bid. Daar is geen twyfel oor die feit dat die NG Kerk tans seerkry nie. Die koerante skryf hieroor. Sosiale media-platforms basuin dit uit.

Die redes hiervoor is kompleks en uiteenlopend. Vinger-wys en argumente gaan ons nie help nie. Ek dink ons kan ook nie onsself help nie.

Waarvoor moet ons bid?

Ons moet ons eie harte voor die Here gaan neersit. Hy moet dit suiwer, nuutmaak en vul met die volheid van God.

Ons moet die nood van ons kerk voor die Here neersit. Ons moet Hom vertel dat ons- saam met Hom – seerkry as die kerk belaglik gemaak word. Ons moet ons verbintenis tot die kerk bevestig.

Ons moet ons gemeentes en leraars voor die Here neersit. Dis hier waar geworstel word.  Dis ook hier waar die potensiaal van die kerk lê. Die verhale van God se kinders se dienende liefde kan inspireer en die koninkryk van God laat kom.

Ons moet ons volledig daartoe verbind dat kerkwees van begin tot einde oor die Here gaan. Dis sy eer wat op die spel is.

Sal jy saam met my bid?

Francois Retief   

 

OOSTELIKE SINODE HOU SINODESITTING

"Laat u ryk, Heer, in ons, deur ons, oral kom!"

Dis die lied waarmee ons mekaar gaan oproep tot gemeente-wees wat 'n verskil maak. Ons Sinode-familie gaan mekaar help om met nuwe visie, met ywer en energie, asook met 'n fokus op die eer van die Here sy kerk in hierdie Sinode te wees.

Ons sien mekaar op 21 – 23 Oktober 2018 vanaf 15:00 by Pierre van Ryneveld. Om 15:00 begin ons met registrasie, foto's, koffie en kuier. Die sitting begin om 17:00. Nagmaal is om 19:15.

Die gedrukte weergawe van die Agenda is Maandag ontvang. Ons bring dit saam na die sitting toe. Gemeentes wat hulle boeke vooraf by die Sinodehuis wil kom afhaal, kan reël dat ons dit gereed hou.

Die elektroniese weergawe van ons Agenda is steeds op ons webwerf beskikbaar.

Persone met spesiale eet-behoeftes moet dit asseblief dadelik met ons kommunikeer. Ons help graag maar ons moet betyds hiervan weet om dit aan die spyseniers deur te gee.

Oor ons geloofsbriewe: enige wysigings hieraan moet asseblief dadelik na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za deurgegee word.

Maandagaand braai en kuier ons saam in Predikantekonferensie-styl!

Ons Sinodale Diensraad vra mooi asseblief dat gemeentes dit vir hulle afgevaardigde leraars en kerkraadslede moontlik sal maak om die hele sitting van die begin af by te woon. Ons begin Sondagmiddag reeds met 'n baie belangrike gesprek. Dieselfde versoek geld vir Maandag en Dinsdag tot middagete. Indien dit vir die primarius-afgevaardigde onmoontlik is om te kom, vra ons dat julle die sekundus sal stuur. Baie dankie!

Die fakture is reeds aan gemeentes gestuur vir die onkostes wat deur die gemeentes gedra word. Dit is hoofsaaklik die etes en enkele logistieke uitgawes. Die res word deur die Sinode self gedra. Dankie vir gemeentes wat hierdie betaling al afgehandel het.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2019

Ons plek is bespreek! Volgende jaar gebeur hierdie baie spesiale deel van ons Sinode-wees op 10 – 14 Junie 2019 in Letaba. Teken dit sommer nou aan op die kalender. Dit is – soos tradisioneel – die week direk na Pinkster.

ALGEMENE SINODE 2019

Die datum van die volgende sitting van die Algemene Sinode is bepaal as 6 – 11 Oktober 2019 in Benoni.

GEMEENTES

Kerksondermure stel 'n Predikantspos by hulle gemeente bekend. Die besonderhede word hier aangeheg.

Elarduspark bied op 31 Oktober en 1 November 'n geleentheid aan waar professor Louis Jonker van Stellenbosch die boek Kronieke gaan behandel. Louis skryf "As 'n mens iets wil weet van hoe die Here se volk in veranderde en veranderende sosio-politieke en sosio-godsdienstige omstandighede 'n nuwe identiteit as volk van God gesoek het, moet jy Kronieke lees!"

Kontakinligting – asook die aantal VBO-punte ter sprake! – word hier aangeheg.

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  Hierdie week plaas ons inligting oor die bekende dagboek, Uit die Beek, asook 'n skrywe aan gemeentes en leraars deur Strydom Bruwer.

Christelike Lektuurfonds gee inligting oor vroeë-Kersfees aanbiedinge.

CMR MPUMALANGA

Ons vennoot in Mpumalanga het hulle Jaarverslag vir ons gestuur.

Kom ons sê sommer weer "dankie!" aan elke CMR-kantoor vir wonderlike dienswerk en toewyding. Ons is trots op elke maatskaplike werker wat die liefde, die hart, die omgee van Jesus Christus na ons gemeenskappe uitdra.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 29 Oktober 2018 verjaar.

Gemeentes:

13 Oktober – Bronkhorstspruit, ngbhs@penta-net.co.za (113)
18 Oktober – Witbank-Panorama, kantoor@ngpanorama.co.za (36)
26 Oktober – Rietkuil, ngkriet@lantic.net (50)

26 Oktober – Carolina, ngkerkcarolina@gmail.com (129)
29 Oktober – Kloofsig, ngkerkkloofsig@gmail.com (46)
29 Oktober – Valleisig, kantoor@valleisig.org.za (29)

Emeriti:

9 Oktober – Theo Maré, Volksrust-Suid 2004, cormare@gmail.com
12 Oktober – Gerard Booy, Daspoort 1996, gbooy@labrinet.com
15 Oktober – Johan Dill, Monumentpark-Wes 2009, johan.dill@gmail.com
17 Oktober – Dolf Kruger, Moreletapark 2015, dolfprkruger@gmail.com
18 Oktober – Andries Louw, Sinodale Getuienisforum 2011, andries@anelouw.co.za
22 Oktober – Pieter Conradie, Witbank Korrektiewe Dienste 2002, cantica@lantic.net
22 Oktober – Gert Reinecke, Pierre van Ryneveld 1998, 072 840 0712
23 Oktober – Hennie Grobler, Burgersfort 2003, hennierina.waterval@gmail.com
25 Oktober – Jacob van der Merwe, Ohrigstad 2012, jsdvdm@gmail.com
26 Oktober – Bennie Wolvaardt, Pretoria Oosterlig 2010, bennie@veritascollge.com
27 Oktober – Frikkie Olivier, Gravelotte 2013, hfolivier@vodamail.co.za
28 Oktober – Louis Brittz, Silvertonkruin 2007, ljbrittz@absamail.co.za
29 Oktober – Peet Grobbelaar, Moreletapark 2011, peetgrob@bigpond.com

Predikante:

9 Oktober – Frans Steenkamp, Witbank-Suid, fsteen@absamail.co.za
13 Oktober – Marius van Rooyen, kerksondermure, mariusvanrooyen@vodamail.co.za
15 Oktober – Jurgens de Jager, Witrivier, dsjurgens@ngwitrivier.co.za
17 Oktober – Jaco van Rooyen, Middelburg, jcvanrooyen@vodamail.co.za
21 Oktober – Arrie Preller, Komatipoort, arriep@swissmail.org
26 Oktober – Emile Rademeyer, Doornkloof, emile@dkfk.co.za
27 Oktober – Jaco Strauss, Nelspruit, veerkrag@gmail.com
28 Oktober – Otto van Heerden, Phalaborwa, ottovanheerden@absamail.co.za

Groete tot 30 Oktober 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 
FAMILIENUUS 348

2018 FAMILIENUUS HEADER

18 September 2018

Familienuus 348

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

UIT ONS SINODEHUIS

Familienuus kom maak weer 'n draai in jou posbus. Dis vir ons hierdie kant lekker om met jou te gesels – ons vertrou die ervaring is wedersyds positief! Dankie vir die terugvoer wat ons ontvang…

Vandag wil ek dankie sê vir elke kollega, kerkraad en gemeente wat getrou besig is om hulle roeping uit te leef. Daar is geen beter rede om te leef as om besig te wees met dít wat die Here vir jou in gedagte het nie. Dís die beste motivering vir harde werk. Dís die rede vir ons opstaan elke dag. Dís hoekom ons hier is…

En by dit alles kan dit nog vir ons lekker ook wees!

Francois Retief  

OOSTELIKE SINODE HOU SINODESITTING

Familiefees!

21 – 23 Oktober 2018.

Pierre van Ryneveld. VOORBLAD

Ons gee hieronder weer die inligting soos verlede week.

Belangrik: indien daar iemand in julle afvaardiging is met spesiale eet-behoeftes moet julle dit asseblief dadelik met ons kommunikeer. Ons help graag maar ons moet betyds hiervan weet om dit aan die spyseniers deur te gee.

Van eet gepraat: Maandagaand braai en kuier ons saam in Predikantekonferensie-styl!

Prof Marius Nel  van Stellenbosch kom ons help om 'n verdere tree oor missionaliteit te gee as ons nadink oor die koninkryk van God. Hy gaan ons help om ons lidmate toe te rus vir hulle getuienis in die wêreld waar predikante nie sommer kom nie.

Ons Sinodale Diensraad vra mooi asseblief dat gemeentes dit vir hulle afgevaardigde leraars en kerkraadslede moontlik sal maak om die hele sitting van die begin af by te woon. Ons begin Sondagmiddag reeds met 'n baie belangrike gesprek. Dieselfde versoek geld vir Maandag en Dinsdag tot middagete. Indien dit vir die primarius-afgevaardigde onmoontlik is om te kom, vra ons dat julle die sekundus sal stuur. Baie dankie!

Ons Ontwerpspan werk baie hard om van hierdie 'n spesiale byeenkoms te maak. Ons sien dit as 'n geleentheid om ons Familie-wees te vier, toegerus te word en met nuwe perspektiewe terug te gaan na ons gemeentes toe.

Oor die geloofsbriewe: enige wysigings hieraan moet asseblief dadelik na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za deurgegee word.

Die fakture is reeds aan gemeentes gestuur vir die onkostes wat deur die gemeentes gedra word. Dit is hoofsaaklik die etes en enkele logistieke uitgawes. Die res word deur die Sinode self gedra.

Let asseblief op: gemeentes is verantwoordelik vir die kostes van afgevaardigdes soos op 1 Oktober. Ons moet dan die finale syfers aan die spyseniers deurgee. Ons sal nie die faktuur kan verander vir wysigings na 1 Oktober nie.

Die elektroniese weergawe van die Agenda is nou op ons webwerf (3,4 MB) beskikbaar. Julle is welkom om die skakel na die afgevaardigdes deur te gee. Die gedrukte boeke behoort ons na die skoolvakansie vroeg in Oktober hier te hê. Ons gaan dit nie pos nie. Posgeld is te duur. Gemeentes wat hulle boeke by die Sinodehuis wil kom afhaal, kan dit dan doen. Die ander deel ons by die sitting uit.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2019

Ons plek is bespreek! Volgende jaar gebeur hierdie baie spesiale deel van ons Sinode-wees op 10 – 14 Junie in Letaba. Teken dit sommer nou aan op die kalender. Dit is – soos tradisioneel – die week direk na Pinkster.

#imagine

Malibongwe: Pragtige nuwe lied vir #imagine 2019

Volgende jaar se byeenkomste van #imagine is op 29 – 31 Maart.

'n Pragtige lied waarmee #imagine gevier word, is pas op die #imagine-beweging se Youtube-kanaal gepubliseer: Malibongwe, How great is our God. Klik hier om die lied te sien.

FUTURE NOW-kursus

Gerrit Vosloo het vir ons terugvoer gegee oor hierdie geleentheid. Gesels gerus met hom oor die moontlikhede wat hierdie program inhou vir elkeen wat met jongmense werk.

"My persoonlike opinie, is dat dit 'n baie goeie kursus is wat baie goed nagevors is en baie goed aangebied word. Dit gee 'n stuk goeie toerusting aan elkeen wat met jongmense werk. Dit kan baie goed werk in skole en kerke. Ons moet verseker 'n volgende geleentheid reël waar die opleiding weer aangebied kan word. Die produk is goud werd en op die oomblik die beste alternatief wat vir ons aangebied word om geestelike bediening in skole te doen." 

Die persone wat die kursus bygewoon het, se evaluering kan hier gelees word.

PROJEKTE

Ekofaktorkamp

Die Projekspan vir Ekologie reël weer 'n Ekofaktorkamp vir alle Graad  5 en 6 leerders vanaf 30 September tot 3 Oktober 2018. Die kamp word soos verlede jaar, weer gehou by Bergenrivier (tussen Bronkhorstspruit, Groblersdal en Witbank).  By hierdie jaar se kamp gaan by die voëls en insekte geleer word waar my plek in die ekosisteem is sodat daar vir almal en alles genoeg is om te kan lewe op aarde.  Die koste is R400-00. Skryf in by Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543.  Die sluitingsdatum is 19 September.  Lees hier meer.

Crux kamp vind vanaf 30 September tot 5 Oktober plaas te Kruisrivierkampterrein.  Lees hier meer.

ALGEMENE SINODE 2019

Die datum van die volgende sitting van die Algemene Sinode is bepaal as 6 – 11 Oktober 2019 in Benoni.

Tydens die vergadering van die Algemene Sinode Moderamen is baie tyd spandeer aan die baie sensitiewe gesprek oor Grondhervorming. Die NG Kerk is ook op hoë vlak by hierdie gesprekke betrokke. Ons dra alle gemeentes en leraars wat in hierdie onstuimige tyd hieroor besorg is, aan die Here op. Ons vertrou Hom vir 'n uitkoms wat almal in ons land vorentoe sal kan help.

GEMEENTES

Pretoria-Garsfontein stel 'n Jeugwerkerpos by hulle gemeente bekend. Die besonderhede word ook hier aangeheg.

Finansiële Beamptes word herinner aan die op-datum-hou van die gemeente se OWOregistrasie by die Ontvanger van Inkomste. Hierdie is nie iets wat sommer net ignoreer kan word nie – die Ontvanger kan die gemeente oneindige probleme gee as dit nie in plek is nie. Ons Bedryfsbestuurder, Cathy Odendaal (finans@sinoos.co.za), help graag met inligting hieroor.

PREDIKANTE-NUUS

Gerrit Vosloo van Ermelo het 'n beroep na Nelspruit-Suid aangeneem. (dis nou van uiters koud na uiters warm…!)

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  het aan leraars per landpos inligting oor die produkte van BM gestuur. Ongelukkig lyk dit asof baie dit nie ontvang het nie as gevolg van Poskantoor-probleme. Ons heg Strydom Bruwer se skrywe hierby aan met die skakel na die hulpmiddels.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 8 Oktober 2018 verjaar.

Gemeentes:

30 September – Witbank-Klipfontein, admin@ngklipfontein.co.za
3 Oktober – Pierre van Ryneveld, info@pvr.co.za
4 Oktober – Hendrina, nghendrina@telkomsa.net
8 Oktober – Chrissiesmeer, ngbhs@penta-net.co.za

Emeriti:

20 September – Johann van Schalkwyk, Lynnwoodrif 2012, jvs202@gmail.com
23 September – Neels Du Plessis, Garsfonteinpark 1997, neels@greatbrakriver.com
26 September – Johan de Witt, Kapelaan-Generaal SAW 1998, jdewitt@globex.co.za
27 September – Koos le Roux, Pretoria-Garsfontein 2017, jacobacleroux@gmail.com
28 September – Andre Botha, Pretoria-Oosterlig 2016, andrebothasa@gmail.com
5 Oktober – Mike Müller, Arbeidsbediening Noord en Oos 2006, dokmike@telkomsa.net
5 Oktober – Freek Swanepoel, Skuilkrans 2004, fmks@vodamail.co.za
6 Oktober – André Deacon, 1993 Witbank-Suid.
7 Oktober – Wentzel Coetzer, Pretoria-Garsfontein 2002, wentzel7@mweb.co.za

Predikante:

20 September – Bennie Mostert, Moreletapark, bennie@benniemostert.com
22 September – Paul Lübbe, Lux Mundi, jpahml@gmail.com
25 September – Gouws van Zyl, Tzaneen, gouws177@gmail.com
1 Oktober – Tielman Roux, Hendrina, tmroux@mweb.co.za
2 Oktober – Erik Brits, Sabie, erikbrits@fdcsnet.co.za
5 Oktober – Johan Malan, Goedgegun, jfmalan1@gmail.com
7 Oktober – André Fitzgerald, Pretoria-Faerie Glen, afitzgerald@telkomsa.net

 

Groete tot 9 Oktober 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap

 
FAMILIENUUS 347

2018 FAMILIENUUS HEADER

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

UIT ONS SINODEHUIS

Dis amptelik lente – nuwe lewe, groei, mooi en al sulke lekker woorde…

Mag jy en jou gemeente ook iets hiervan ervaar. Mag daar die energie en vrug en vreugde wat van die Here af kom, in julle gemeente wees.

Francois Retief  

SINODESITTING

21 – 23 Oktober 2018. Pierre van Ryneveld. Sinodesitting!

Prof Marius Nel  van Stellenbosch kom ons help om 'n verdere tree oor missionaliteit te gee as ons nadink oor die koninkryk van God. Hy gaan ons help om ons lidmate toe te rus vir hulle getuienis in die wêreld waar predikante nie sommer kom nie.

Ons Sinodale Diensraad vra mooi asseblief dat gemeentes dit vir hulle afgevaardigde leraars en kerkraadslede moontlik sal maak om die hele sitting van die begin af by te woon. Ons begin Sondagmiddag reeds met 'n baie belangrike gesprek. Dieselfde versoek geld vir Maandag en Dinsdag tot middagete. Indien dit vir die primarius-afgevaardigde onmoontlik is om te kom, vra ons dat julle die sekundus sal stuur. Baie dankie!

Ons Ontwerpspan werk baie hard om van hierdie 'n spesiale byeenkoms te maak. Ons sien dit as 'n geleentheid om ons Familie-wees te vier, toegerus te word en met nuwe perspektiewe terug te gaan na ons gemeentes toe.

Oor die geloofsbriewe: enige wysigings hieraan moet asseblief dadelik na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za deurgegee word. Ons wil die lys in die boek so korrek as moontlik hê.

In hierdie week word die fakture ook aan gemeentes gestuur vir die onkostes wat deur die gemeentes gedra word. Dit is hoofsaaklik die etes en enkele logistieke uitgawes. Die res word deur die Sinode self gedra.

Let asseblief op: gemeentes is verantwoordelik vir die kostes van afgevaardigdes soos op 1 Oktober. Ons moet dan die finale syfers aan die spyseniers deurgee. Ons sal nie die faktuur kan verander vir wysigings na 1 Oktober nie.

Ons stuur in September die elektroniese weergawe van die Agenda na leraars en kerkkantore om aan alle afgevaardigdes te stuur. Die gedrukte boeke behoort ons teen die eerste week van Oktober hier te hê. Ons gaan dit nie pos nie. Posgeld is te duur. Gemeentes wat hulle boeke by die Sinodehuis wil kom afhaal, kan dit dan doen. Die ander deel ons by die sitting uit.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2019

Ons plek is bespreek! Volgende jaar gebeur hierdie baie spesiale deel van ons Sinode-wees op 10 – 14 Junie in Letaba. Teken dit sommer nou aan op die kalender. Dit is – soos tradisioneel – die week direk na Pinkster.

PROJEKTE

Ekofaktorkamp:  Die Projekspan vir Ekologie reël weer 'n Ekofaktorkamp vir alle Graad  5 en 6 leerders vanaf 30 September tot 3 Oktober 2018. Die kamp word soos verlede jaar, weer gehou by Bergenrivier (tussen Bronkhorstspruit, Groblersdal en Witbank).  By hierdie jaar se kamp gaan by die voëls en insekte geleer word waar my plek in die ekosisteem is sodat daar vir almal en alles genoeg is om te kan lewe op aarde.  Die koste is R400-00. Skryf in by Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543.  Die sluitingsdatum is 19 September.  Lees hier meer.

Crux kamp vind vanaf 30 September tot 5 Oktober plaas te Kruisrivierkampterrein.  Lees hier meer.

#imagine

Volgende jaar se byeenkomste van #imagine is op 29 – 31 Maart.

'N PLAASLIKE SKOONMAAK-AKSIE

Dis op 15 September die 32ste jaarlikse Internasionale Kusskoonmaakdag. Nou, ons gaan sukkel om hier 'n kusstrand te kry! Maar wat van die spruit of rivier wat deur julle gemeente loop? Of dalk sommer julle woonbuurt? Gaan kyk gerus na www.arocha.org.za vir riglyne oor só 'n dag. Jy kan ook met Fay van Eeden gesels by faycve@gmail.com

RINGE

Tydens vanjaar se Ringsittings is 'n skrywe uit die Sinodehuis van vroeër in die jaar hanteer oor persone wat op die tugliggame aangewys moet word.

Skriba's van die Ringe moet asseblief dadelik die name van hierdie persone aan ontvangs@sinoos.co.za stuur. Hierdie name moet in ons Agenda vir die Sinodesitting verskyn.

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media gee inligting oor die jongste uitgawes van Kerkbode en LiG asook nuwe publikasies.

CLF stel graag twee splinternuwe pamflette vir kinders bekend.

Excelsus se Lentekonferensie 2018 vind plaas op 18 – 20 September. Die volledige programgids is hier beskikbaar.

PREDIKANTE-NUUS

Anel Pienaar is op 2 September by Skuilkrans as leraar bevestig. Welkom is Oostelike Sinode se familie!

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 17 September 2018 verjaar.

Gemeentes:

10 September -Blinkpan, blinkkerk@lantic.net (55)
10 September -Morgenzon, ngkmorg@telkomsa.net (106)
10 September -Witbank, klipkerk@mweb.co.za  (99)

Emeriti:

4 September – Johan Fourie, Witbank-Park 1994, elmarie.dewet@webmail.co.za
7 September – Piet Meiring, Skuilkrans, pgjmeiring@gmail.com
16 September – Pieter Niemann, Skuilkrans 2013, pieterniemann@telkomsa.net

Predikante:

7 September – Stephan van Greunen, Nelspruit, svangreunen@gmail.com
8 September – Marius Smit, Breyten, medeavita@gmail.com
8 September – Gert van der Merwe, Lynnwoodrif, gvdm@lynnwoodrif.co.za
9 September – Anru Liebenberg, Nelspruit, anruliebenberg@gmail.com
10 September – Louis Cloete, Witbank-Klipfontein, lcloete63@gmail.com
13 September – Pieter Dorey, Kampersrus, pjdorey@vodamail.co.za
14 September – Karel Verhoef, Pierre van Ryneveld, karel@pvr.co.za
17 September – Willem Boshoff, Skuilkrans, boshows@mweb.co.za

Groete tot 18 September 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za