FAMILIENUUS 343

2018 FAMILIENUUS HEADER

19 Junie 2018

Familienuus 343

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Ons lees Maandagoggend tydens ons Personeelbyeenkoms Psalm 148. Ek het nie getel nie, maar dis herhaling op herhaling: "Prys die Here!"

Ek wonder tog of ons verhouding met die Here genoeg hiervan bevat? Te veel keer vra ons "help ons" en "seën ons" – en dit word 'n verhouding ter wille van "ons."

Die Psalmdigter roep alles en almal op om die Here te prys. Ons het die Goeie Nuus ontvang; ons ken dié Jesus wat Kurios genoem word; ons sien sy handewerke in die natuur, ons sien dit ook in die lewens van mense om ons. Dit gaan oor Hom! Prys die Here!

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Gert van der Merwe van Boksburg-Oos het die beroep na Lynnwoodrif aangeneem en word op 22 Julie daar bevestig.

GEMEENTES

Witrivier se "6 weke in Jesus se geselskap" is net wat jy nodig het vir die derde kwartaal.

JAARBOEKINLIGTING vir die Jaarboek 2019 is reeds na die gemeentes uitgestuur.  Dit moet hersien word en teruggestuur word na die Sinodehuis voor 30 Junie 2018. 

PROJEKTE

Skolebediening: as jy nie elke geleentheid benut om kinders in ons skole te bedien met die Evangelie van Jesus Christus nie, mis jy 'n baie groot deel van jou jeugbediening. Die vraag is: Hoe doen ek skolebediening?

Hier is die antwoord

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Openbare Weldaad Organisasie Ons hoofblad het ook die baie belangrike dokument wat aan kerkkantore en finansiële beamptes versprei is onder "Finansies/SAID" vir die dringende aandag van elke kerkraad.

Die finansiële state van gemeentes moes op 15 Junie in gewees het. Baie dankie vir elke gemeente wat hiermee moeite gedoen het. Daar is 'n klompie uitstaande gemeentes – hou asseblief vir Cathy Odendaal – ons Bedryfsbestuurder – ingelig oor die datum waarop dit hier verwag kan word.

Finansiële state is vir die kerkraad 'n uiters belangrike werksdokument:

Dit bevestig aan die gemeente dat alles reg verloop het met die finansies.

Dit gee 'n in-diepte perspektief oor die stand van finansies – méér as net 'n banksaldo!

Dis die dokument wat die kerkraad benodig om in die Ontvanger van Inkomste se goeie boekies te bly.

VERGADERINGS

Ons Sinodesitting is op 21 – 23 Oktober 2018. Geloofsbriewe moet teen 30 Junie by die Sinodehuis wees asseblief. Kerkrade moet asseblief verseker dat afgevaardigdes die hele sitting sal bywoon. Dis die enigste manier waarop die kerkraad doeltreffend verteenwoordig kan word.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Goeie Afrikaans in die kerk: "aankondig" of "afkondig?"

ALGEMENE SINODE

Uit die kantoor van die Algemene Sinode se Algemene Sekretaris kom 'n skrywe met onder andere die volledige voorlegging wat namens die NG Kerk gemaak is oor Grondhervorming.

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg. Hierdie week gaan dit oor LiG en die Kerkbode.

CLF se Nuusbrief kan hier gelees word.

Excelsus gee meer inligting oor hul Oggendsimposium: Nancy Schongalla-Bowman.  Inskrywingsvorm hier beskikbaar.

ANDER INLIGTING

Taizé-gemeenskap In 2019 word 'n weeklange samekoms van die Taizé-gemeenskap in Kaapstad deur die Algemene Sinode beplan.  Daar word beoog om sowat 6 000 jongmense by die geleentheid te betrek. Die byeenkoms sal fokus op kerkeenheid en die ekumeniese verhoudings. Dit is 'n kosbare geleentheid vir ons jongmense tussen 18-35. Lees gerus meer.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika laat weet dat hulle verteenwoordiger hier in ons omgewing, Francois Sieberhagen, na die Kaap toe skuif. Charl de Kock, kapelaan gekoppel aan Elarduspark, neem nou hierdie verantwoordelikheid oor. Skakel gerus met Charl vir navrae oor die belangrike werk waarmee die Bybelgenootskap besig is.

Brugbediening word nou al 'n bekende konsep in die NG Kerk. Hierdie week is daar twee stukkies inligting hieroor: 'n kursus vir die opleiding van leraars vir hierdie bediening, asook 'n skrywe van Anton Doyer oor die afsterwe van Loren Mead en 'n nuwe Gidsboek.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 18 Junie 2018 verjaar.

Gemeentes:

28 Junie – Witrivier, kerkkantoor@ngwitrivier.co.za (77)
30 Junie – Silvertonkruin, silvertonkruin@absamail.co.za (43)
1 Julie – Elarduspark, kerkkantoor@ngelarduspark.org.za (43)

Emeriti:

19 Junie – Lalie Lombaard, CWR Direkteur 2002, laliebymelkbos@gmail.com
30 Junie – Gerrie Doyer, Witrivier 2016, gerrie@ngwitrivier.co.za
4 Julie – Manie Crouse, Malelane 2002, herman.crouse@vodamail.co.za
6 Julie – Bertie Driescher, Kemptonpark-Suurfontein 2000, bertisa@telkomsa.net   
8 Julie – Gawie Conradie, Estcourt 2014, ngestcourt@futurenet.co.za
11 Julie – JP Pienaar, Amsterdam 2014, jppienaar@telkomsa.net
13 Julie – Sampie Niemand, Meerensenn 2000, niemand.sampie@gmail.com
14 Julie – Adriaan van der Wart, Valleisig 2003, vanderwart@telkomsa.net
14 Julie – Phillip Venter, Skuilkrans-Pretoria 1995, 082 455 1491
16 Julie – Christo Longland, Goedgegun-Swaziland 2001, christo@qtnkerk.net

Predikante:

20 Junie – Charl Bredell, Premiermyn, charl.bredell@gmail.com
21 Junie – Arnau van Wyngaard, Shiselweni SRC, wyngaard@lando.co.za
22 Junie – Tertius Erasmus, Bronkhorstspruit, erasmus.tertius@gmail.com
25 Junie – Nico Swart, Skuilkrans, nico@skuilkrans.co.za
1 Julie – Annelize de Wet, kerksondermure, adewet@ksm.co.za
2 Julie – Erik Immelman, Midrand (Halfweghuis), erikjen@iafrica.com
7 Julie – Thinus Prinsloo, Carolina, mfprinsloo@gmail.com
9 Julie – Izak Liebenberg, Meyerspark, ilieb@absamail.co.za
9 Julie – Gawie Malan, Pretoria-Oosterlig, gglmalan@gmail.com
13 Julie – Henk Janse van Rensburg, Pierre van Ryneveld, henk@pvr.co.za
14 Julie – Zander van der Westhuizen, Tygerpoort, zander@ngtyger.com
15 Julie – Christiaan Ackermann, Silvertonkruin, christiaanack@gmail.com

Groete tot 24 Julie 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 
FAMILIENUUS 342

 

2018 FAMILIENUUS HEADER

 

5 Junie 2018

Familienuus 342

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Die Predikantekonferensie is verby – en wat 'n groot ervaring om te luister na iemand wat die Woord hoog ag. Die Johannesevangelie het vir ons nuwe betekenis gekry.

Ek het weer besef dat alles wat die kerk van die Here doen, moet groei vanuit die Woord van die Here. Daarsonder is ons met ons eie planne en drome besig. Dit is waar van missionale kerkwees, lofprysing, finansiële beplanning en al die ander dinge waarmee ons besig is.

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Johannesevangelie Die lesings wat deur professor Jan van der Watt in die Wildtuin aangebied is, is by die kantoor beskikbaar. Jy gaan nou nie die hiëna hoor roep nie, maar jy gaan vir Johannes hoor praat.

ONDERSTEUNING

Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting Dit gebeur soms dat Kerkrade , Ringe en Sinodes gevra word vir inligting uit die notules van vergaderings. Dikwels is dit maklik om te gee want dit is inligting wat in elk geval algemeen bekend is en versprei is deur byvoorbeeld nuusbriewe of afkondigings.

Dit gebeur egter ook dat inligting gevra word wanneer dit gaan oor 'n kerkregtelike saak of dispuut. Hierdie is meer formeel en gewoonlik ook meer sensitief.

Die Sinodale Diensraad het vir sy eie funksionering 'n besluit hieroor geneem en gee dit graag deur aan Kerkrade en Ringe met die wenk om self ook hieroor 'n besluit te neem.

Die Algemene Sinode het vroeër reeds besluit dat die NG Kerk se Argief te Stellenbosch die adres is waarheen korrespondensie in sake hierdie aansoeke gerig moet word.

"Die Sinodale Diensraad van die NG Kerk Oostelike Sinode besluit dat die proses soos voorgeskryf deur Artikel 53(1) van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000) [Regulasie 4] gevolg moet word deur persone of instansies wat inligting uit die notules van die Sinodale Diensraad of enige van sy diensgroepe wil bekom."

"Die Sinodale Diensraad besluit om Ringe en kerkrade te adviseer om 'n gelykluidende besluit ten opsigte van hulle eie dokumente te neem."

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Openbare Weldaad Organisasie Ons hoofblad het ook die baie belangrike dokument wat aan kerkkantore en finansiële beamptes versprei is onder "Finansies/SAID" vir die dringende aandag van elke kerkraad.

Die finansiële state van gemeentes begin nou vinniger inkom – dankie vir die moeite wat elkeen hiermee doen. Onthou dat hierdie 'n baie belangrike dokument is vir die bestuur van die gemeente. Maak seker dat die finansiële kommissie dit deeglik bestudeer met die oog op toekomstige finansiële beplanning.  Die sperdatum is 15 Junie.

VERGADERINGS

Ons Sinodesitting is op 21 – 23 Oktober 2018. Geloofsbriewe moet teen 30 Junie by die Sinodehuis wees asseblief.

Die Ring van Lydenburg se Ringsitting is 9 Junie te Graskop

Die Ring van Laeveld se Ringsitting is 18 Junie te Kampersrus.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Tydens 'n vergadering word opgemerk dat op elke kerkraadsvergadering gevra moet word "hoe gaan dit in ons gemeenskap?" Vra die mense wat weet: die skoolhoofde, die CMR, dokters en die polisie. 'n Missionale kerk moet wéét hoe dit buite die kerkdeure gaan…

Witrivier se 40 dae projek "6 weke in Jesus se geselskap" skop einde Julie af.  Die volledige program kan hier afgelaai word.

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg.  Dit bevat inligting oor hulle produkte oor die doop.

 

CLF se Nuusbrief kan hier gelees word.

 

Die CMR het weer vir ons 'n verhaal gestuur – ons hoor graag van hierdie vennoot!

ANDER INLIGTING

Comrades 2018 Sterkte aan al Oostelike Sinode se Comrades-atlete! Met die af-Comrades is die belangrike om te onthou dat daar gelukkig na elke lang afdraande 'n bult is! Vasbyt! Ons hoor graag hoe dit gegaan het.

'n VONKK-opedag word op Saterdag 9 Junie in Pretoria gehou vir almal wat hierdie liedere gebruik in die bediening. Besonderhede van die geleentheid is hier beskikbaar.

Taizé-gemeenskap In 2019 word 'n weeklange samekoms van die Taizé-gemeenskap in Kaapstad deur die Algemene Sinode beplan.  Daar word beoog om sowat 6 000 jongmense by die geleentheid te betrek. Die byeenkoms sal fokus op kerkeenheid en die ekumeniese verhoudings. Dit is 'n kosbare geleentheid vir ons jongmense tussen 18-35. Lees gerus meer.

EMERITI

Theo Maré (cormare@gmail.com) se vrou, Coreen, is op 28 Mei oorlede. Ons dra hom en sy familie in ons gebede.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 18 Junie 2018 verjaar.

Gemeentes:

8 Junie -Groblersdal, kantoor@lantic.net (78)
8 Junie – Phalaborwa, ngkphala@gmail.com (57)
10 Junie -Goedgegun-Swaziland, nggoedgegun@swazi.net (96)
13 Junie – Kampersrus, deogloriakerk@gmail.com (59)
18 Junie – Witbank-Suid, ngkwsuid@lantic.net (64)

Emeriti:

14 Junie – Francois Botha, Ermelo-Oos 2013, afrancoisb@gmail.com; sa.tpsa@gmail.com
18 Junie – Jan van Zyl, Nelspruit-Westergloed 2006, marthavz@vodamail.co.za
18 Junie – Pieter de Kock,  Memel 2001, pieterd@villagemail.co.za

Predikante:

11 Junie – Eliska Muller, Nelspruit-Westergloed, eliska@westergloed.co.za
14 Junie – Dion van Dyk, Morgenzon, dionvdyk@mweb.co.za
14 Junie – Antoinette Wilson, Lydenburg-Suid, antoinette.wilson@telkomsa.net
16 Junie – Hennie De Vos, Rietkuil, hjddevos@gmail.com
16 Junie – Gerrit Vosloo, Ermelo, gerritvosloo@yahoo.com

Groete tot 19 Junie 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

 
FAMILIENUUS 341

22 Mei 2018

Familienuus 341

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Pinkster help ons om weer die belangrikheid van ons getuienis te sien. Die verhaal van die vroeë kerk is een van vertel en leef en doen – want dit is waarvoor Jesus ons gestuur het: om met die krag van die Gees te getuig!

Gemeentes is besig hiermee op baie verskillende wyses: evangelisasieprojekte, uitreike, noodverligting, opheffing, herstel van verhoudinge, begeleiding van jongmense en kinders en die ondersteuning van bejaardes. En hierdie is maar nog net die begin van die lysie…

Dit alles groei uit 'n nuwe manier van wees – ons het in ons harte verander, ons dink en praat en droom nuut. Die Gees van die Here rus ons toe, spoor ons aan en gee ons drome.

Wat 'n voorreg om gemeente van die Here te wees!

Francois Retief

–ooOOoo–

PREDIKANTE

Proponent Johan Koen, tans jeugwerker by Nelspruit-Suid, het 'n beroep as leraar ontvang na Hoopstad.

GEMEENTES

Lynnwoodrif het vir Gert van der Merwe van Boksburg-Oos beroep.

PROJEKTE

Die eerste groep leraars wat ingeskryf het vir die Geloofsreis saam met Gys van Schoor het nou reeds die tweede rondte se kontaksessies gehad. Daar is in totaal 6 sulke sessies oor 3 jaar versprei. Die terugvoer wat ons hieroor ontvang, is inspirerend. Leraars vanuit Goudland Sinode het by ons aangesluit – en dit maak die interaksie sommer net nog beter.

Die moontlikheid om hierdie Geloofsreis met 'n nuwe groep leraars te begin, word tans ondersoek. Daar is ook belangstelling vanaf die Hervormde Kerk asook Sinode Goudland om saam met ons hiervan deel te wees. Ons benodig name en getalle om die finale besluit hieroor te kan neem. Skakel gerus vir Tersia Petzer by die Sinodehuis 012-804 9543 of ontvangs@sinoos.co.za vir verdere inligting.

Volgende week hierdie tyd is ons jaarlikse Predikantekonferensie by Letaba in volle swang! Ons gasspreker is prof Jan van der Watt en hy gaan ons begelei deur die Johannes-evangelie.

Alle leraars wat ingeskryf het, het Maandag 'n e-pos ontvang met die besprekingsnommer, inligting oor die toegangsgelde wat per dag betaalbaar is (of met jou Wildcard) asook die reëlings vir ons saamkuier Maandagaand.

Vir die gemeentes: moenie bekommer nie – die dominees gaan werk ook. Prof Jan gee 'n paar notas in ons e-pos – moenie die een oor die Griekse Nuwe Testament mis nie! (Kan iemand help met 'n Totius-vertaling?)

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Openbare Weldaad Organisasie Ons hoofblad het ook die baie belangrike dokument wat verlede week hieroor aan kerkkantore en finansiële beamptes versprei is onder "Finansies/SAID" vir die dringende aandag van elke kerkraad.

Baie dankie aan elke gemeente wat reeds die kwartaal (Maart tot Mei) se sinodale bydraes oorbetaal het. Onthou asseblief om julle gemeente se totale bydrae vir hierdie kwartaal teen 31 Mei oor te betaal. Kontak ons Bedryfsbetuurder Cathy Odendaal by finans@sinoos.co.za met navrae. Ons help graag.

Die finansiële state van gemeentes begin nou vinniger inkom – dankie vir die moeite wat elkeen hiermee doen. Onthou dat hierdie 'n baie belangrike dokument is vir die bestuur van die gemeente. Maak seker dat die finansiële kommissie dit deeglik bestudeer met die oog op toekomstige finansiële beplanning.

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

Vir die aandag van ons Finansiële Beamptes in die kerkkantore: 31 Mei is die sperdatum vir die rekonsiliasie van alle werknemers van die gemeente se LBS en WVF-oorbetalings. Die uitkoms hiervan is die IRP5-dokumente wat aan elkeen voorsien moet word.

VERGADERINGS

Dit raak nou al bekende nuus maar ons gee dit weer omdat dit so belangrik is: ons hou Sinodesitting op 21 – 23 Oktober 2018. Hier is belangrike inligting oor die geleentheid:  Ons het reeds op 12 April vir gemeentes hiervan kennis gegee en die geloofsbriewe aangeheg. Dis ook beskikbaar by hierdie skakel. Prof Marius Nel van die Universiteit van Stellenbosch gaan ons begelei om 'n baie belangrike konsep oor missionale kerkwees ons eie te maak: die koninkryk van God. Ons sien met groot opgewondenheid hierna uit. Die lys van beskikbare gastehuise is aan kerkkantore deurgegee. Ons heg dit weer hier aan. Afgevaardigdes wat spesiale eetbehoeftes het, moet dit saam met die geloofsbriewe aandui sodat ons spyseniers daarvoor voorsiening kan maak.

Die Ring van Pretoria-Faerie Glen vergader 5 Junie by Lux Mundi.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Gemeentes het soms baie uitdagings as dit gaan oor die musiek in die erediens. Bybel-Media het 'n rekenaarprogram ontwikkel wat ons hiermee kan help. Dit is gefokus op gemeentes wat nie 'n orrelis of begeleierspan het nie maar van "backtracks" afhanklik is vir die begeleiding.  Bybel-Media bied 'n kursus in die gebruik van die program aan – en ons hoor graag of daar in Oostelike Sinode hiervoor aanvraag is. Die program laat jou toe om die tempo, toonhoogte en dergelike by julle eie behoeftes te kan aanpas. Die koste is R750 per gemeente waarvoor julle dan 20 "backtracks" ontvang asook kreatiewe moontlikhede vir die gebruik hiervan. Ons reken dat 'n sentrale punt vir die kursus waarskynlik die Middelburg-omgewing is maar ons hoor graag wie belangstel. Laat weet vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za voor 30 Mei.

ALGEMENE SINODE

Grondhervorming is groot in die nuus – en die NG Kerk is deel van die gesprek. In Kerkbode gee Nelis Janse van Rensburg 'n perspektief op hierdie saak.

Die hofsaak oor selfdegeslagverhoudings kom nader – en Kerkbode gee ook hieroor inligting. Dit sluit die verklaring van die Moderamen in wat sekere wanvoorstellings in die pers aanspreek.

GESAMENTLIKE WERK

BMBybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg.

 

CLFCLF se Nuusbrief kan hier gelees word.

 

CCM embleemSentrum vir Kontekstuele Bediening bied 'n kursus aan oor Brugbediening deur prof Malan Nel.  Meer inligting hier.  Lees ook nuusbrief 2 wat ons van Anton Doyer ontvang het.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 4 Junie 2018 verjaar.

Gemeentes:

29 Mei – Meyerspark, ngmeyersparkfin@absamail.co.za (59)
3 Junie – Volksrust, ngkerk@volksrust.com (108)
4 Junie – Olifantsfontein, oliesng@gmail.com (70)

Emeriti:

23 Mei – Floors Ellis, Meyerspark 2008, floorsellis@lantic.net
23 Mei – Nita van der Merwe, CWR Direkteur 2008
29 Mei – Johan Smit, Lyttelton-Oos 2003, smittiesnr@hotmail.com  
30 Mei – Janus Roux, Elarduspark 2014, janusroux@globex.co.za
3 Junie – Gert Janse van Rensburg, Kimberley-Vooruitsig 1994, gertjvr@telkomsa.net

Predikante:

22 Mei – Willem Nortjé, Komatipoort, ngkomati@mweb.co.za
22 Mei – Marius Swart, Nelspruit-Westergloed, marius.swart1@gmail.com
26 Mei – Doret Niemandt, Valleisig, doretmuller@gmail.com
29 Mei – Karin Steyn, Tygerpoort, bosch.karin@gmail.com

Personeel:

27 Mei – Tersia Petzer, Oostelike Sinode, ontvangs@sinoos.co.za

 

 

Groete tot 5 Junie 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za
Familiebrief 2018/5

Familiebrief 2018/5

16 Mei 2018

Die volgende is met geringe aanpassings oorgeneem uit 'n nuusbrief van die NG Kerk Sinode Goudland.

 

DIE SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS (SAID)

EN DIE

KERK AS OPENBARE WELDAADSORGANISASIE

 

Afkortings wat in hierdie nuusbrief gebruik word

 

Afrikaans

BVE

Belastingvrystellingseenheid

NWO

Nie-winsgewende organisasie

NWO

Openbare Weldaadsorganisasies

OWO

Openbare Weldaadsorganisasies

SAID

Suid-Afrikaanse Inkomstediens

 

Engels

NPO

Non-profit Organisation

PBO

Public Benefit Organisation

SARS

South African Revenue Services

TEU

Tax Exemption Unit

AGTERGROND

Hierdie skrywe oor Registrasie as Openbare Weldaadsorganisasies (OWO’s) word gesirkuleer na aanleiding van 'n besoek namens die NG Kerk aan die Belastingvrystellingseenheid (TEU = Tax Exemption Unit) van die SAID.

Daaruit het dit geblyk dat daar waarskynlik verwarring en selfs onduidelikheid in die kerk bestaan oor 'n aantal sake, soos:

 1. moet gemeentes/kerklike strukture register as OWO?;
 2. die kwessie van fidusiêre aanspreeklikheid;
 3. asook die verwarring rondom die onderskeid tussen die registrasie as NWO (nie-winsgewende organisasie, NPO in Engels) en OWO (openbare weldaadsorganisasie, PBO in Engels).

INKOMSTEBELASTING EN EIENDOMSBELASTING

Nog 'n uitdaging aan kerke is die feit dat daar dikwels in ons gesprekke en denke nie duidelik onderskeid gemaak word tussen die betaal van inkomstebelasting en die betaal van eiendomsbelasting nie.

Inkomstebelasting word hanteer deur die SAID, terwyl eiendomsbelasting 'n saak is wat resorteer onder die plaaslike regering (munisipaliteit).

Kerke geniet gewoonlik vrystelling van eiendomsbelasting op alle geboue wat vir kerklike doeleindes gebruik word. Waar kerke eiendom besit wat nie vir kerklike doeleindes gebruik word nie (verhuring van huise, kantore, of wat ookal wat dus as direkte handelsbedryf beskou word), kan die plaaslike owerheid op daardie eiendomme belasting hef.

Die staat het nie 'n eenvormige beleid hieroor nie. 'n Plaaslike owerheid neem eie besluite oor eiendomsbelasting. Onderhandelinge op plaaslike vlak moet hierdie saak aanspreek. Ervaring het geleer dat die NG Kerk nie alleen hieroor met die plaaslike owerheid moet onderhandel nie.  Kry vennote vanuit die hele spektrum van kerke om die gesprekke te voer.

Sover dit inkomstebelasting aan betref, is daar wel 'n koppeling met eiendomsbelasting, in die sin dat as kerkeiendom verhuur word vir nie-kerklike gebruik (waarop dan dalk eiendomsbelasting gehef word deur die munisipaliteit), die huurinkomste addisioneel ook dan belasbaar is deur die SAID – en as sodanig as inkomste aangedui moet word op die inkomstebelastingvorm.

Daar bestaan 'n gids oor die hantering van inkomstebelasting, naamlik die Tax Exemption Guide for Public Benefit Organisations in South Africa Issue 2 (19 September 2016) – verkrygbaar op SAID se webtuiste by http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Businesses/TEO/Pages/default.aspx.

OPENBARE WELDAADSORGANISASIE

Van die probleme wat die Belastingvrystellingseenheid tydens hul ondersoek ontdek het, is die volgende:

 1. die nie-indiening van jaarlikse belastingopgawes [IT12EI] deur OWO’s. Ten spyte van die feit dat baie gemeentes en kerklike strukture wel geregistreer is by SARS vir belastingvrystelling, dien hulle nie jaarliks 'n opgawe in nie – of hulle dui slegs 'n nul-balans in die state aan sonder om aan te toon hoe hulle daarby uitgekom het.
 2. daar is gemeentes wat probeer om 18A kwitansies uit te reik vir donasies wat aan die gemeente gemaak is. Dis onwettig. Hierdie kwitansies kan slegs uitgereik word as 'n instansie daarvoor geregistreer is – en dan ten opsigte van 'n goedgekeurde aktiwiteit.
 3. dit is egter onwaarskynlik dat gemeentes sal kwalifiseer vir Artikel 18A registrasie, aangesien die aangeduide aktiwiteite wat daarvoor goedgekeur is, nie Godsdiens, Geloof en Filosofie insluit nie.Slegs goedgekeurde OWO’s, met ook status in terme van Artikel 18A van die Wet, kan 'n 18A kwitansie aan skenkers uitreik.
 4. gemeentes/ kerklike instansies laat na om besigheidsinkomste te verklaar – veral t.o.v. verhuring van geboue en konferensiegeriewe;
 5. veranderinge in die konstitusies/bepaalde Kerkorde-artikels van geregistreerde gemeentes/sinodale strukture, wat nie onder die aandag van die Kommissaris gebring word nie;
 6. verandering in fidusiêre verantwoordelike persone wat nie onder die aandag van die Kommissaris gebring word nie – en waarskynlik die negering van die rol wat hierdie persone in die finansiële verantwoording van gemeentes behoort te speel;
 7. in gebreke bly van kennis gee van adresverandering van gemeentes.

Hoekom registreer as 'n Openbare Weldaadsorganisasie?

Enige persoon of entiteit in die land (wat ook as 'n regspersoon geld) wat inkomste bokant 'n bepaalde bedrag per jaar genereer, is onderhewig aan die betaal van belasting op die ontvangs daarvan. Voorheen was kerke deur die wet outomaties vrygestel van inkomstebelasting. Dit is egter verander.

Registrasie as 'n OWO onder die Inkomstebelastingwet 58 van 1962 (soos gewysig) [hierna die “Wet”] by die SAID is dus 'n vrywillige opsie met die oog op die vrystelling van inkomstebelasting.

Om belastingvrystelling te geniet moet 'n gemeente, 'n ring, 'n sinode en die Algemene Sinode dus registreer as 'n OWO. Sien Artikel 10 (1)(cN) [Vrystellings] van die Wet.

Die aktiwiteite van die betrokke organisasie sal dan bepaal of dit kwalifiseer vir vrystelling van inkomstebelasting onder Artikel 30 [Openbare Weldaadsorganisasies] van die Wet, of ook vir uitreiking van kwitansies onder Artikel 18A [Aftrekking van skenkings aan sekere organisasies] van die Wet, ten opsigte van donasies.

Een van die kwalifiserende aktiwiteite vir OWO-registrasie en derhalwe vir die vrystelling van Inkomstebelasting, is “godsdiens” (sien punt 6 van Basic Guide to Income Tax for Public Benefit Organisations). Daar word Godsiens, Geloof en Filosofie as 'n goedgekeurde aktiwiteit gelys.

Gemeentes en die meeste kerklike strukture behoort dus suksesvol te wees in hulle aansoek tot OWO-registrasie.

Is ons gemeente geregistreer as 'n Openbare Weldaadsorganisasie?

Gemeentes kan uitvind of hulle as 'n OWO geregistreer is deur na e-filing te gaan en vir 'n aanslagvorm te vra. Die nommer op die vorm wat met 'n “9” begin, is die registrasienommer. Navraag kan ook direk by die SAID se Belasting Vrystellingseenheid gedoen word.

Hoe kan ons registreer as 'n Openbare Weldaadsorganisasie?

Om te registreer as 'n OWO moet die volgende dokumente by die Belasting Vrystellingseenheid van die SAID ingedien word:

 1. vorm EI1: Voltooide en ondertekende aansoek om as 'n OWO te registreer;  
 2. vorm EI2: Geskrewe onderneming en onderteken deur die drie fidusiêre persone, wat nie verbonde persone met betrekking tot mekaar is nie, van die organisasie wat die fidusiere verantwoordelikheid vir die OWO onderneem. 
 3. gesertifiseerde afskrif van die stigtingsdokument (konstitusie) wat moet voldoen aan die vereistes van Vorm EI2.
 4. 'n goedgekeurde OWO kwalifiseer ook, onder sekere bepaalde voorwaardes in elke geval, vir vrystelling van: Oordragkoste, Boedelbelasting, Kapitaalwinsbelasting, Donasiebelasting, BTW, Vaardigheidsontwikkelingsheffing en Dividende belasting. 

Al die inligting is op ons webwerf beskikibaar by  http://sinoos.co.za/said/

 

Cathy Odendaal
Bedryfsbestuurder
NG Kerk Oostelike Sinode

Tel    (012) 804-9543/4
Faks  (086) 720-8742

 

 

 
FAMILIENUUS 440

2018 FAMILIENUUS HEADER

8 Mei 2018

Familienuus 340

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Lukas vertel hoedat Jesus met sy dissipels praat oor die dinge van die koninkryk van God. Hy leer hulle wat vir God belangrik is. Hy inspireer hulle om – met die krag van die Heilige Gees – die koninkryk van God te laat aanbreek in die hele wye wêreld.

En hulle besorgdheid? Ons koninkryk. Wat van óns verwagting? Wat van óns idee oor die Messias? Wanneer kom óns aan die beurt? Dit gaan tog eintlik oor óns?

Ek vermoed Jesus het moedeloos gesug toe Hy hierdie hoor. "Wat moet Ek nog doen om hulle te oortuig dat dit oor God gaan?" het Hy dalk gewonder. "Drie jaar se onderrig deur my lewe en my woorde en die wonders, sterf aan 'n kruis, staan op die derde dag weer op – wat nog?"

Ons is nie veel anders as die dissipels nie. "Ek, my gemeente, ons belange, ons voorkeure en afkeure, ons perspektief…"

Pinkster 2018 wil ons anders vorm. "Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees van julle lewens beheer neem – Hy sal julle anders maak, Hy sal julle losmaak van julleself en Hy sal julle stuur die wêreld in. Hy sal julle leer wat om te sê en te doen…"

Geseënde Pinkster!

Francois Retief

 

PREDIKANTE

Wielie van Wyk emeriteer op 31 Mei by Middelburg-Suid. Hy ontvang sy Akte van Emeritaat op 20 Mei.

PC Pretorius van Fochville-Noord word op 20 Mei tydens die aanddiens by Moreletapark as leraar bevestig.

Op Malelane het Natasha Nel en haar man, Johan, die trotse ouers van De Wet en Christiaan geword. Baie geluk!

Baie geluk aan emeritus-kollega Petrus Moolman met die toekenning van 'n doktorsgraad. Dit wil gedoen wees!

GEMEENTES

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

PROJEKTE

Die jaarlikse Herfskonferensie vir die vroue van Oostelike Sinode vind op 19 Mei by Skuilkrans plaas. Michiel van der Merwe is vanjaar se spreker. Lees meer oor hom asook die program van die dag.

Die eerste groep leraars wat ingeskryf het vir die Geloofsreis saam met Gys van Schoor het nou reeds die tweede rondte se kontaksessies gehad. Daar is in totaal 6 sulke sessies oor 3 jaar versprei. Die terugvoer wat ons hieroor ontvang, is inspirerend. Leraars vanuit Goudland Sinode het by ons aangesluit – en dit maak die interaksie sommer net nog beter.

Die moontlikheid om hierdie Geloofsreis met 'n nuwe groep leraars te begin, word tans ondersoek. Daar is ook belangstelling vanaf die Hervormde Kerk asook Sinode Goudland om saam met ons hiervan deel te wees. Ons benodig name en getalle om die finale besluit hieroor te kan neem. Skakel gerus vir Tersia Petzer by die Sinodehuis 012-804 9543 of ontvangs@sinoos.co.za vir verdere inligting.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Baie dankie aan elke gemeente wat reeds die kwartaal (Maart tot Mei) se sinodale bydraes oorbetaal het. Kontak ons Bedryfsbetuurder Cathy Odendaal by finans@sinoos.co.za met navrae. Ons help graag.

Die finansiële state van gemeentes begin nou vinniger inkom – dankie vir die moeite wat elkeen hiermee doen. Onthou dat hierdie 'n baie belangrike dokument is vir die bestuur van die gemeente. Maak seker dat die finansiële kommissie dit deeglik bestudeer met die oog op toekomstige finansiële beplanning.

Leraars wat lede is van Bestmed het reeds skrywes per e-pos ontvang oor die verkiesing van trustees. Jy stem ook elektronies. Aangeheg is die besonderhede hieroor.

Vir die aandag van ons Finansiële Beamptes in die kerkkantore: 31 Mei is die sperdatum vir die rekonsiliasie van alle werknemers van die gemeente se LBS en WVF-oorbetalings. Die uitkoms hiervan is die IRP5-dokumente wat aan elkeen voorsien moet word.

Rekenaars breek – of iemand steel dit. Dis maklik om die rekenaar te vervang – julle versekering sal hiervoor sorg. Die groter vraag is: wat van die data op die rekenaar? Maak asseblief baie seker dat julle hierdie data ook elders baie veilig gebêre het. Daar is baie moontlikhede om dit deesdae te doen – maar iemand moet dit nog steeds beplan en bestuur. Hier is dit regtig 'n geval van "spyt kom te laat…"

VERGADERINGS

Ons herinner weer aan ons Sinodesitting op 21 – 23 Oktober 2018. Hier is belangrike inligting oor die geleentheid:

Ons het reeds op 12 April vir gemeentes hiervan kennis gegee en die geloofsbriewe aangeheg. Dis ook beskikbaar by hierdie skakel.

Prof Marius Nel van die Universiteit van Stellenbosch gaan ons begelei om 'n baie belangrike konsep oor missionale kerkwees ons eie te maak: die koninkryk van God. Ons sien met groot opgewondenheid hierna uit.

Die lys van beskikbare gastehuise is aan kerkkantore deurgegee. Ons heg dit weer hier aan.

Afgevaardigdes wat spesiale eetbehoeftes het, moet dit saam met die geloofsbriewe aandui sodat ons spyseniers daarvoor voorsiening kan maak.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Gemeentes het soms baie uitdagings as dit gaan oor die musiek in die erediens.

Bybel-Media het 'n rekenaarprogram ontwikkel wat ons hiermee kan help. Dit is gefokus op gemeentes wat nie 'n orrelis of begeleierspan het nie maar van "backtracks" afhanklik is vir die begeleiding.

Bybel-Media bied 'n kursus in die gebruik van die program aan – en ons hoor graag of daar in Oostelike Sinode hiervoor aanvraag is. Die program laat jou toe om die tempo, toonhoogte en dergelike by julle eie behoeftes te kan aanpas.

Die koste is R750 per gemeente waarvoor julle dan 20 "backtracks" ontvang asook kreatiewe moontlikhede vir die gebruik hiervan. Ons reken dat 'n sentrale punt vir die kursus waarskynlik die Middelburg-omgewing is maar ons hoor graag wie belangstel. Laat weet vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg. Daar is inligting oor die Kerkbode, LiG asook Moedersdag-geskenke.

CLF se webwerf gee inligting oor Moedersdag-publikasies.

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg. Kom ons onthou hierdie bediening in ons voorbidding.

Professor Malan Nel neem weer 'n aantal predikante na die VSA. Hy skryf volledig hieroor – asook oor die waarde hiervan – in die dokument wat ons aanheg.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 21 Mei 2018 verjaar.

Gemeentes:

11 Mei – Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com (42)
12 Mei – Kerksondermure, fschoombee@ksm.co.za (32)
14 Mei – Midrand (Halfweghuis), saakgelastigde@ngkerkmidrand.co.za  (49)
19 Mei – Tzaneen-Wolkberg, ngwolk@mweb.co.za  (42)
20 Mei – Dennesig, dennesig@xsinet.co.za (27)

Emeriti:

8 Mei – Danie Dreyer, Tygerpoort 2016, daniedr@ngtyger.com
12 Mei – Barend Piek, Worcester 2006, beertjie@polka.co.za
13 Mei – Petrus Moolman, Ligkruis 2015, lafras@mweb.co.za
18 Mei – Frans Conradie, Florida 2003, franscon@lantic.net
19 Mei – Jannie van Eeden, Groblersdal 2013, dsveeden@lantic.net

Predikante:

11 Mei – Van Wyk Fischer, Silvertonkruin, vanwykfischer@gmail.com
12 Mei – Wielie van Wyk, Middelburg-Suid, wielie@midsuid.co.za
13 Mei – Eduan Naude, Lyttelton, eduannaude@absamail.co.za
15 Mei – Louis Fourie, Marble Hall, louisfourie2008@hotmail.com
17 Mei – Jean Strydom, Nelspruit-Suid, jean@ngnelspruitsuid.co.za
18 Mei – Sebastiaan van Dyk, Lux Mundi, svandyk@luxmundi.org.za
21 Mei – Sas Conradie, Pretoria-Oosterlig, ggncoord@gmail.com

Groete tot 22 Mei 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 
FAMILIENUUS 339

2018 FAMILIENUUS HEADER

24 April 2018

Familienuus 339

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Die nuwe taal van missionale kerkwees kom eintlik al van baie ver terug in ons geskiedenis. Ons gelowige voorouers het al verstaan van "met die Lig na die gemeenskap." Gaan lees maar die verhale van sendinghospitale, kinderhuise, skole en ouetehuise wat deur die NG Kerk tot stand gekom het. Dis deel van ons geloofswortels om "nie ter wille van onsself nie" kerk te wees.

Dis vir só 'n kerk dat die opgestane Jesus Christus in Paastyd sê: "aan My behoort alle mag in die hemel en op die aarde" en "Ek is met julle, al die dae, tot aan die voleinding van die wêreld."

Waarvoor wag ons?

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

PC Pretorius van Fochville-Noord het die beroep na Moreletapark aanvaar.

GEMEENTES

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

Maak 'n aantekening in jul Jaarboeke dat Badplaas se telefoonnommer moet wees 071 277 8124.

PROJEKTE

Die jaarlikse Herfskonferensie vir die vroue van Oostelike Sinode vind op 19 Mei by Skuilkrans plaas. Michiel van der Merwe is vanjaar se spreker. Lees meer oor hom asook die program van die dag.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat nou ook skakels na eKerkbode, CMR Gauteng-Oos asook CMR Mpumalanga.

'n Skrywe met die besonderhede van hierdie kwartaal (Maart – Mei) se Sinodale Bydraes is op 19 Maart uitgestuur. Let asseblief op dat hierdie 'n voorlopige bedrag is gegrond op die vorige jaar se syfers. Ons kan die finale bedrag vir 2018/2019 eers bereken as die finansiële state van 2017/2018 almal in is. Kontak Cathy Odendaal by finans@sinoos.co.za met navrae. Ons help graag.

Die kantore van die Sinodehuis sal op Maandag 30 April gesluit wees.

VERGADERINGS

Maak seker dat 21 – 23 Oktober 2018 duidelik op julle kalender aangeteken is. Dis dan Oostelike Sinode se sitting. Hier is belangrike inligting oor die geleentheid:

Ons het reeds op 12 April vir gemeentes hiervan kennis gegee en die geloofsbriewe aangeheg. Dis ook beskikbaar by hierdie skakel.

Die lys van beskikbare gastehuise is aan kerkkantore deurgegee. Ons heg dit weer hier aan.

Afgevaardigdes wat spesiale eetbehoeftes het, moet ons asseblief so gou moontlik laat weet sodat ons spyseniers daarvoor voorsiening kan maak. (dis nou nie as jy broccoli wil ruil vir KFC nie!)

GESAMENTLIKE WERK

BMBybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg.  Daar is inligting oor die  Mei-uitgawe van LiG en die Liedboek van die Kerk. Hulle Pinkster-produkte word oor bekendgestel.

 

CLF CLF heg 'n kort skrywe aan (23 – 27 April).

 

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg. Kom ons onthou hierdie bediening in ons voorbidding.

HEFSIBA INSTITUTO SUPERIOR CRISTÃO (HEFSIBA INSTITUTE FOR CHRISTIAN HIGHER EDUCATION) is die opleidinginstansie van die IGREJA REFORMADA EM MOÇAMBIQUE (IRM) in Mosambiek.

Oostelike Sinode loop reeds vir baie jare 'n pad met Hefsiba. Vanjaar kon ons finansiële bydrae Hefsiba help om 'n fotokopieërmasjien aan te skaf. Vir ons klink dit soos min, maar vir hulle is dit 'n reuse geskenk. Ons doen dit graag, want daar is mense wat deur die Here geroep is om onder baie uitdagende omstandighede predikante op te lei om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig.

 

Hulle het 'n skrywe en 'n paar foto's gestuur om dankie te sê – dit was vir ons lekker om dit te kon gee.

Carl Louwrens van Krugerwildtuin is ons kontakpersoon met die IRM. Ons oorweeg 'n besoek later in die jaar. Laat weet vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za as jy wil saamgaan.   

NOVO VENNOOTSKAP

Onthou die vergadering van die Novo Vennootskap op 8 Mei, Skuilkrans NG Gemeente om 8:30 vir 09:00.  Gemeentes wat in Mosambiek betrokke is word uitgenooi om verteenwoordigers te stuur na die jaarlikse vergadering van die Novo Vennootskap.  Kerkleiers van die IRM bring ons op hoogte van die situasie in Mosambiek en fokus in besonder op die werk van die Igrecia de Reformada em Moçambique, Novo Sinode. 

Hierdie is 'n besondere geleentheid om bande te smee met  leraars van die IRM en kontak te maak met ander gemeentes wat ook in Mosambiek werk.  Nooi gerus almal waarvan julle bewus is wat in Mosambiek betrokke is uit na die byeenkoms.  Bevestig  asseblief so spoedig moontlik by crl@telkomsa.net wie die vergadering sal bywoon, aangesien ons kollegas uit Mosambiek heelwat reëlings moet tref vir hulle koms na SA.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 7 Mei 2018 verjaar.

Gemeentes:

24 April – Nelspruit-Westergloed, admin@westergloed.co.za (44)
30 April – Amsterdam, ngamsterdam@vodamail.co.za (108)
2 Mei – Ligkruis, ngligkruis@telkomsa.net (36)
4 Mei – Laeveld, dewaldrika@telkomsa.net (89)
6 Mei – Belfast, ngkbelfast@lantic.net (119)

Emeriti:

2 Mei – Andre Venter, Doornkloof 2010, denventer@absamail.co.za
3 Mei – Francois Fourie, Pretoria-Oosterlig 2011, fouriefrancois@telkomsa.net
5 Mei – Adrio König, Prof Unisa Sistematiese Teologie 1996, adk@3gi.co.za

Predikante:

24 April – Ivan Skinner, kerksondermure, ivan@veritascollege.org
26 April – Ben Blom, Belfast, benblom@me.com
26 April – Janlu Kuyler, Moreletapark, janlu@moreleta.co.za
27 April – Casper Booy, Middelburg-Kanonkop, chbooy@telkomsa.net
29 April – Manie Groenewald, Lyttelton-Oos, maniegmax@gmail.com
1 Mei – Kobus de Leeuw, Middelburg-Suid, kobus@midsuid.co.za
3 Mei – Nelis Lindeque, Doornkloof, cjl@mweb.co.za
4 Mei – Jaco van Niekerk, Ermelo, jacovanniekerk.ermelo@gmail.com
5 Mei – Jan Potgieter, Belfast, janhendrik@lantic.net
5 Mei – Dewald Vermaak, Laeveld, dewaldrika7@gmail.com

Personeel:

24 April – Cathy Odendaal, Bedryfsbestuurder, finans@sinoos.co.za

Groete tot 8 Mei 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap

 
om te dien en te gee en te wees …….

Bruce Tulloh is 'n Britse atleet wat in die sestigerjare dwarsoor Amerika gehardloop het. In sy dagboek maak hy een aand hierdie mooi opmerking: "And here I am: between the fulfilment of one day and the promise of the next…"

Dis mooi gesê. Dit vertel van iemand wat gemaklik is met wat hy vandag gedoen het – en terselfdertyd uitsien na wat môre kan inhou.

Dit praat nogal met my missionale hart. Missionaliteit kom nie vanuit 'n posisie van "nie goed genoeg" of iets dergeliks nie. Missionaliteit groei vanuit die diep oortuiging dat ons elke dag doen wat ons kan – en dan uitsien na môre waar ons méér of beter of nog kan doen.

Gemeentes moet nie die missionale skuif maak met skuldgevoelens of vanuit 'n posisie van minderwaardigheid teenoor ander gemeentes nie.

Nee. Vandag leef ons vanuit die Evangelie van Jesus Christus. Dis hierdie Boodskap wat ons motiveer om te dien en te gee en te wees "met dieselfde gesindheid as wat daar in Christus Jesus was." En ons doen dit vandag en môre, hier en oraloor – want Jesus Christus is die Here!

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar:  Oostelike Sinode
20 April 2018

 
FAMILIEBRIEF 2018/4

Geloofsbrief kan hier afgehaal word.

 

Familiebrief 2018/4

12 April 2018

SINODESITTING 2018 en GELOOFSBRIEF

Goeiedag vanuit die Sinodehuis. Ek vertrou dat dit daar by julle voorspoedig gaan en dat die Paastyd inderdaad 'n tyd van nuwe lewe en groei sal wees.

Hierdie skrywe dien as die formele kennisgewing van die Sinodesitting van Oostelike Sinode wat op 21 – 23 Oktober 2018 by die NG Kerk Pierre van Ryneveld plaasvind.

Ons heg hierby aan die Geloofsbrief wat julle moet voltooi met die oog op die sinodesitting. Voltooi dit volledig soos op die vorm aangedui.

Artikel 33 van die Kerkorde beskryf die afvaardiging na die sinodesitting:

"Die Sinode word saamgestel uit een predikant en een ouderling/diaken as afgevaardigdes deur die kerkraad van elke gemeente binne die sinodale gebied. Waar die pos van predikant vakant is, kan 'n ouderling/diaken in die plek van die predikant afgevaardig word."

"As 'n gemeente méér as een pos vir predikant het, het die kerkraad die reg om meer predikante en nog een ouderling/diaken vir elke bykomende predikant af te vaardig. Waar in sodanige gemeente 'n pos vir predikant vakant is, mag die kerkraad 'n ouderling/diaken vir die vakante pos afvaardig."

Gee asseblief dadelik hieraan aandag sodat die voltooide geloofsbrief teen 30 Junie 2018 by die Sinodehuis sal wees.

Die datum van 30 Junie 2018 is ook die spertyd vir enige saak wat aan die Sinode voorgelê wil word. Sodanige sake word dan hanteer in oorleg met die gevestigde werkswyse en besluite van die Sinode.

Kontak gerus die Sinodehuis met enige navrae.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

 

 

 

 
FAMILIENUUS 338

 

2018 FAMILIENUUS HEADER

10 April 2018

Familienuus 338

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Dis Paastyd! Ons kan leef vanuit die opstanding van Jesus Christus. Ons kan dien en werk en preek en omgee omdat ons 'n Lewende Here het. Mag hierdie voorreg jou telkens oorweldig…

Francois Retief

 

–ooOoo–

PREDIKANTE

Lieze Meiring word op 15 April by Elarduspark  bevestig.

Christiaan Ackermann het op 1 April by Silvertonkruin diens aanvaar as vastetermynleraar.

Manie Groenewald het die beroep na Lyttelton-Oos aanvaar en is op 8 April daar bevestig.

Moreletapark het vir PC Pretorius van Fochville-Noord beroep.

Yolande Steenkamp het op 28 Februarie demissie ontvang by Lyttelton met die verstryking van haar diensooreenkoms.

Karin en Johan Steyn van Tygerpoort het op 19 Maart 'n babadogter ryker geword. Baie geluk met Nina!

 

GEMEENTES

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

Ons het 'n vorige keer die NCLS-navorsing hier bekend gestel. Ons doen dit weer want hierdie is 'n uitstekende hulpmiddel vir gemeentes. Jy gaan jou gemeente leer ken op 'n vlak wat andersins nie sommer moontlik is nie – en dit met data wat geverifieer en wetenskaplik verantwoordbaar is. Niks van "die mense sê…" nie!

Oorweeg dit asseblief om hieraan deel te neem – ons heg Lourens Bosman se skrywe met al die inligting weer hierby aan.

 

PROJEKTE

Die jaarlikse Herfskonferensie vir die vroue van Oostelike Sinode vind op 19 Mei by Skuilkrans plaas. Dis altyd 'n mooi geleentheid. Lees hier meer oor die dag.

 

#imagine 2018

Herman Matthee gee vir ons terugvoer oor die afgelope naweek se byeenkomste wat landswyd plaasgevind het.

 

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – kry op ons webwerf die elektroniese weergawe van Familiereëls 2016 asook die NG Kerk se Kerorde 2015.

Die Excel-dokument wat vir die 2017/2018 finansiële state gebruik moet word, is vroeër reeds aan kerkkantore gestuur. Dis die enigste weergawe wat gemeentes moet gebruik. Maak seker dat die persoon wat die state opstel, hierdie dokument het. Dit is ook op ons webwerf beskikbaar.

'n Skrywe met die besonderhede van hierdie kwartaal (Maart – Mei) se Sinodale Bydraes is op 19 Maart uitgestuur. Let asseblief op dat hierdie 'n voorlopige bedrag is gegrond op die vorige jaar se syfers. Ons kan die finale bedrag vir 2018/2019 eers bereken as die finansiële state van 2017/2018 almal in is.

 

Die Tussenorde, soos goedgekeur deur die Algemene Sinode, is in Kerkorde 2015 opgeneem asook in Familiereëls 2016 op bladsy 285. Dit maak moontlikhede oop vir die gestruktureerde samewerking tussen gemeentes uit die familie van NG Kerke. Benut dit gerus. Daar is tans 'n span van die Algemene Sinode wat aan die implementering hiervan werk. Gesels gerus met Jorrie Potgieter – ons Kerkregkundige – hieroor.

 

Die kontakbesonderhede van leraars is vir die Pensioenkantoor baie belangrik. Die verkeerde of verouderde inligting veroorsaak dat die kantoor nie met leraars kan kommunikeer nie. Kerkkantore moet op die Retirement Fund Web-blad toesien dat die inligting korrek is.

Theo Smith, die bestuurder van die Pensioenkantoor, se nommer is 012-342 0415.

 

'n Gesprek oor die opleiding van lidmate om as prediker opgelei te word in gemeentes waar daar nie 'n predikant is nie, word tans gevoer. Daar kom nuwe inisiatiewe om hierdie gemeentes te help. Laat weet ons gerus as julle gemeente hierdie behoefte het.

 

VERGADERINGS

Maak seker dat 21 – 23 Oktober 2018 duidelik op julle kalender aangeteken is. Dis dan Oostelike Sinode se sitting.  Die geloofsbriewe word nog in hierdie week aan kerkkantore uitgestuur. Hanteer dit asseblief op die volgende kerkraadsvergadering sodat ons die inligting teen 30 Junie 2018 by die Sinodehuis kan hê.

 

GEMEENTES AAN DIE WERK

Ons het 'n skrywe ontvang oor die Pionierskursus vir die Ontwikkeling van Nuwe Geloofsgemeenskappe. Die doel van die kursus is om leiers van klein spanne op te lei en te ontwikkel om verhoudinge met nie-Christene te bou, die Evangelie aan hulle te verkondig en hulle in die konteks van 'n nuwe geloofsgemeenskap te dissipel. Hierdie kursus word ook in die Pretoria/Johannesburg-omgewing aangebied.

'n Bekendstellingsgeleentheid hieroor vind op 19 April plaas by die NG Kerk Kempton-Kruin in Kemptonpark. Lees meer besonderhede hier .

 

GESAMENTLIKE WERK

BM      Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg. Daar is inligting oor die  Mei-uitgawe van LiG en die Liedboek van die Kerk. Hulle kontakbesonderhede vir bestellings en ander  inligting word ook gegee.

 

excelsusgee inligting oor 'n missionale kerkwees-gesprek met Frank Wevers.

 

Die CMR deel weer met ons 'n storie van hoop. Onthou: hulle is ons naaste missionale vennoot – leef en werk dan naby aan mekaar.

 

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 23 April 2018 verjaar.

Gemeentes:

14 April – Piet Retief, reikop@telkomsa.net (30)
15 April – Wakkerstroom, admin@wakkerstroomngk.org.za (157)
17 April – Pretoria-Faerie Glen, kerkkantoor@ngfaerieglen.org.za (41)
20 April – Lyttelton-Noord, kerkkantoor@omgeekerk.co.za (57)
21 April – Paardekop, ounooi1@telkomsa.net (97)
22 April – Lyttelton, kantoor@nglyttelton.org.za (74)

Emeriti:

13 April – Nic Grobler, Pretoria-Oosterlig 2007, nicjgrobler@gmail.com
17 April – Faure Louw, Elarduspark 2009, faurelouw@ngelarduspark.org.za
17 April – Barry van der Merwe, Letsitele 2013, barryffc@mweb.co.za
18 April – Jan Grey, Pretoria-Oosterlig 2008, drjangrey@gmail.com

Predikante:

13 April – Maans van Zijl, Witbank-Suid, berit@live.co.za
21 April – Herman Nienaber, Pretoria-Oosterlig, hnienabersa@gmail.com
23 April – Gavin Meistre, Pretoria-Garsfontein, gavin@nggars.org.za

 

 

Groete tot 24 April  2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap

 
FAMILIENUUS 337

2018 FAMILIENUUS HEADER

20 Maart 2018

Familienuus 337

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Mag Lydenstyd 2018 vir jou spesiaal wees omdat jy weer diep bewus geword het van die oneindige groot liefde wat God vir sondaars het.

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Lieze Meiring van Skuilkrans het die beroep na Elarduspark aanvaar en het reeds op 18 Maart afskeid geneem by Skuilkrans. Sy word op 15 April by haar nuwe gemeente bevestig.

Manie Groenewald het die beroep na Lyttelton-Oos aanvaar en word op 8 April daar bevestig.

Predikantekonferensie 2018 Die besprekings kom vinnig in. Dis lekker om die entoesiasme van ons leraars hieroor te hoor. Gou spring as jy nog plek wil hê. E-pos Tersia by ontvangs@sinoos.co.za  Die skrywe wat vanaf die Sinodehuis uitgegaan het, kan hier gekry word. Prof Jan van der Watt gaan vir ons verskillende temas uit die Johannes Evangelie ontsluit.

Struwig Eko Reservaat het 'n geleentheid spesiaal vir leraars op 9 – 11 April. Kom kuier op hierdie wonderlike plek en kyk hoe jy dit kan benut vir jou gemeente. Jurgens de Jager van Witrivier kan jou alles hiervan vertel.

GEMEENTES

Ons het 'n vorige keer die NCLS-navorsing hier bekend gestel. Ons doen dit weer want hierdie is 'n uitstekende hulpmiddel vir gemeentes. Jy gaan jou gemeente leer ken op 'n vlak wat andersins nie sommer moontlik is nie – en dit met data wat geverifieer en wetenskaplik verantwoordbaar is. Niks van "die mense sê…" nie!

Oorweeg dit asseblief om hieraan deel te neem – ons heg Lourens Bosman se skrywe met al die inligting weer hierby aan.

DIE SINODEHUIS SE MISSIONALE TAMATIEPLANT

20180316_071452 (600 x 450)Op een of ander manier – waarskynlik deur die ingewande van 'n voëltjie – het 'n tamatieplant in ons voortuin opgekom. Ons het dit nie uitgehaal nie – dis immers kos! Nou begin die tamaties ryp raak. Hulle is heerlik – niks "winkel" in hulle nie…

Dis seker hoe missionale kerkwees werk: jy groei waar jy geplant is – en dan lewer jy die vrug wat 'n verskil maak net daar waar jy is.  

PROJEKTE

Ons Kleingemeente-span doen groot dinge! Op 15 Maart het Frederick Marais ons besoek. Hy het 'n nuwe stuk gereedskap aan ons kom bekendstel. Die Volhoubare Missionale Kerkwees Gespreksbord wat hulle ontwikkel het om gemeentes te help met die gesprek oor volhoubare missionale kerkwees is 'n praktiese hulpmiddel. Ons het die voorreg gehad om van die eerstes in die land te wees wat dit gebruik – en die entoesiasme hieroor loop hoog!

Skakel gerus met ons projekleier, Carl Louwrens (crl@telkomsa.net), hieroor. Gemeentes wat dit wil bekom, kan die pakket by Bybel Media bestel. 

201803 Klein Gemeentes

Skolliekampe het oor jare vir tieners baie beteken. Vanjaar vind die Mpumalanga en Gauteng-kamp op Kruisrivier naby Groblersdal plaas op 2 – 8 April.

Kontak Jaco Schoeman by 071 475 3471 of info@skolliekampe.org.za

Hierdie is een van die projekte wat deur Oostelike Sinode finansiële ondersteuning kry – dis 'n belegging in die lewens van jongmense.

#imagine 2018 van 6 – 8 April

Ons gee weer die besonderhede van hierdie feestelike geleentheid vir ons jongmense.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – kry op ons webwerf die elektroniese weergawe van Familiereëls 2016 asook die NG Kerk se Kerkorde 2015.

Die Excel-dokument wat vir die 2017/2018 finansiële state gebruik moet word, is vroeër reeds aan kerkkantore gestuur. Dis die enigste weergawe wat gemeentes moet gebruik. Maak seker dat die persoon wat die state opstel, hierdie dokument het. Dit is ook op ons webwerf beskikbaar.

'n Skrywe met die besonderhede van hierdie kwartaal (Maart – Mei) se Sinodale Bydraes is op 19 Maart uitgestuur. Let asseblief op dat hierdie 'n voorlopige bedrag is gegrond op die vorige jaar se syfers. Ons kan die finale bedrag vir 2018/2019 eers bereken as die finansiële state van 2017/2018 almal in is.

Die Tussenorde, soos goedgekeur deur die Algemene Sinode, is in Kerkorde 2015 opgeneem asook in Familiereëls 2016 op bladsy 285. Dit maak moontlikhede oop vir die gestruktureerde samewerking tussen gemeentes uit die familie van NG Kerke. Benut dit gerus. Daar is tans 'n span van die Algemene Sinode wat aan die implementering hiervan werk. Gesels gerus met Jorrie Potgieter – ons Kerkregkundige – hieroor.

Die Predikante Pensioenfonds het dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Hierdie skrywe is van die uiterste belang – hiersonder kan julle nie die pakket van die leraar vir die begroting bereken nie.

Die kontakbesonderhede van leraars is vir die Pensioenkantoor baie belangrik. Verkeerde of verouderde inligting veroorsaak dat die kantoor nie met leraars kan kommunikeer nie. Kerkkantore moet op die Retirement Fund Web-blad toesien dat die inligting korrek is.

Theo Smith, die bestuurder van die Pensioenkantoor, se nommer is 012-342 0415.

Die Vergoedingspakket van leraars sluit 'n bedrag in vir die Reistoelaag. Die aanvanklike skrywe vanaf die Algemene Taakspan Predikantsake het gemeld dat die finale reistoelaag-syfer eers bekend sal wees ná die staat se begroting. Dit gaan oor die belasting-implikasie daarvan. Hierdie syfer is nou bekend. Ons het die oorspronklike dokument aangepas sodat ons net met een dokument werk – kry die inligting op ons webwerf of by hierdie skakel.

'n Gesprek oor die opleiding van lidmate om as prediker opgelei te word in gemeentes waar daar nie 'n predikant is nie, word tans gevoer. Daar kom nuwe inisiatiewe om hierdie gemeentes te help. Laat weet ons gerus as julle gemeente hierdie behoefte het.

Machado-Boven se gemeenteversorger, Faan Nel, noem dat 'n paar gemeentes in hulle omgewing al gevang is met 'n nuwe slenter. Jy word geskakel met die belofte van 'n groot donasie maar moet net eers lugtyd oorplaas saam met PIN nommers. Jy verloor die lugtyd maar jou PIN nommers is nou ook weggegee – kerkkantore moet wakker wees vir skelmstreke soos hierdie.

VERGADERINGS

Maak seker dat 21 – 23 Oktober 2018 duidelik op julle kalender aangeteken is. Dis dan Oostelike Sinode se sitting. Ons Ontwerpspan is aan die werk – ons gee inligting vroeg in die tweede kwartaal.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Debruinpark-Ermelo het 'n wye verskeidenheid kategeseboeke beskikbaar wat hulle graag beskikbaar wil stel vir gemeentes wat dit kan gebruik. Dit sluit in die My Doenboek-reeks, GPS, Faceboek, G8, Real Life en Die Weg. Skakel hulle by kris@ngdebruinpark.co.za

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sinodale Moderamen het 'n verklaring uitgereik na die vergadering verlede week in Kemptonpark.

GESAMENTLIKE WERK

 

BMBybel-Media  gee inligting oor die April-uitgawe van LiG asook oor 'n nuwe reeks kategeseboeke vir jong kinders. Verder is daar inligting oor publikasies met die oog op Pinkster.

 

excelsusOns is gereed om die Sertifikaat in Bedieningsvernuwing in 2018 vir ‘n 4e groep predikante aan te bied.  Meer inligting.

 

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 9 April 2018 verjaar.

Gemeentes:

20 Maart – Nelspruit-Suid, ngnelspruitsuid@telkomsa.net (54)
1 April – Krugerwildtuin, almariedw@lantic.net (32)
1 April –  Lux Mundi, groei@luxmundi.org.za (30)

Emeriti:

20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld 2017 , johniegrobler@gmail.com
22 Maart – Petrus Loots, Silverton 1983,  27824696330
30 Maart – Daan Botha, Tzaneen-Wolkberg 2010, botha.ria13@gmail.com
1 April – Daan Dekker, Dundee-Suid 2002,  084 581 0368
6 April – Attie van Niekerk, ISWEN by UP 2007, attie.vanniekerk@up.ac.za
6 April – Lemmer Venter, Lydenburg 2011, emeritus@telkomsa.net
7 April – Kobus van Zyl, Doornkloof 2003, hankovz@gmail.com
9 April – Hennie Brandt, Middelburg-Suid 1994, gbrandt58@gmail.com
9 April – Ronald Murray, Lynnwoodrif 2014, ronald@lynnwoodrif.co.za

Predikante:

20 Maart – Jim de Villiers, Witbank, jimdvilliers@mweb.co.za
20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld, johniegrobler@gmail.com
21 Maart – André Bartlett, Dosent UP, andre.bartlett@up.ac.za
21 Maart – Johan Taute, Lux Mundi, jtaute@luxmundi.org.za
23 Maart – Pieter Malherbe, Barberton, pietermalherbe1@gmail.com
23 Maart – Herman Matthee, Debruinpark-Ermelo, herman.matthee3@gmail.com
23 Maart – Giepie Peens, Ohrigstad, gieppeens@gmail.com
23 Maart – Francois Retief, Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za
25 Maart – Koos Kriel, Alkmaar VGKSA, kooskriel40@gmail.com
25 Maart – Greta Serfontein, Moreletapark, greta@moreleta.co.za
27 Maart – Willem Badenhorst, Moreletapark, willem@moreleta.co.za
28 Maart – Nati Stander, Witrivier, nati@stander.co.za
3 April – Dewald Niemandt, Valleisig, dewald@valleisig.org.za
4 April – Lizari Dippenaar, Ermelo-Oos, lizaridt@gmail.com
4 April – Attie van Niekerk, ISWEN, asn@xsinet.co.za
6 April – Fredrick Wilson, Lydenburg-Suid, fjwilson@telkomsa.net
7 April – Elbert De Kock, Letsitele, elbertdkock@gmail.com
7 April – André Kok, Olifantsfontein, aekok@absamail.co.za
8 April – Teodor van der Spuy, kerksondermure, tvanderspuy@ksm.co.za
9 April – Chris Lötter, Rayton, chris@ngrayton.co.za

Personeel:

25 Maart – Elna de Bruyn, Oostelike Sinode, argief@sinoos.co.za

 

Groete tot 10 April  2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap