FAMILIENUUS 345

2018 FAMILIENUUS HEADER

7 Augustus 2018

Familienuus 345

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

In hierdie week van Vrouedag pas dit ons om erkenning te gee aan die rol wat vroue in die kerk en in ons gemeentes gespeel het – en nog steeds speel.

Dit was Jesus wat die posisie van die vrou in die samelewing gekorrigeer het. Die eerste opstandingsgetuies was vroue. En sedert daardie dag het vroue getrou die Evangelie van die Opgestane Jesus vertel in woord en daad.

"Aan moedersknie" vertel van 'n ma wat getrou elke aand vir haar kinders van Jesus vertel het. Die Vroue-Sendingbond het gewerk met 'n diep oortuiging dat hierdie Evangelie vir alle mense bedoel is. Vrouebedienings het die voorbeeld gestel van Bybelstudie in kleingroepe. Hulle het gehelp, gebid en gegee.

Ons wat al bietjie langer in die bediening is, kan vertel van predikantsvroue wat nagte om voorberei het vir die volgende biduur of Kinderkransles of Bybelstudie-normaalklas.

Hierdie week eer ons ook spesiaal die persoon en bediening van elke vroue-leraar.   

Francois Retief

–ooOoo–

Skolebediening: hierdie is net die geleentheid waarop leraars wat by skole betrokke is, jeugwerkers in gemeentes en skole – en sommer elkeen wat droom oor die geleentheid wat daar is om ons kinders in skole te bedien – gewag het!

Hier is die antwoord!

PREDIKANTE

Anel Pienaar, leraar van die gemeente Pretoria-Dowes, is na Skuilkrans beroep en word op 2 September hier bevestig.

PROJEKTE

Gys van Schoor skryf dat hy die geloofsreis nou ook vir die Hervormde Kerk se leraars gaan aanbied. Hy nooi ons leraars wat hierby sou wou inskakel om só te doen. Aangeheg is besonderhede van die 6 Maart en 21 Junie  korrespondensie met die Hervormde leraars.  

Baie belangrik: navrae hieroor moet nie aan die Sinodehuis gerig word nie – ons hanteer nie hierdie administrasie nie. Tersia het reeds korrespondensie aan die leraars op "ons" reis uitgestuur.

ONDERSTEUNING

Die Sinodehuis se personeel het almal verlof ingesit om 'n langnaweek te kan maak van 9 – 12 Augustus. Die kantoor is dus Vrydag gesluit.

Argief:  Aangesien ons baie navrae kry uit die handregisterstelsel, wil ons weer 'n ernstige beroep op gemeentes doen om hul handregisters, doop- en belydende-lidmate asook Huweliksregisters (voor 1973) asseblief na die Sinodehuis te stuur vir veilige bewaring.

VERGADERINGS

Die Sinodale Diensraad vergader op 15 Augustus. Ons praat sinodesitting! Onthou dat prof Marius Nel van Stellenbosch ons gaan help om na te dink oor die koninkryk van God – missionaliteit altyd en oral!

Ons Predikante Pensioenfonds vergader op 16 Augustus. Dit gaan baie goed met ons fonds. Leraars behoort seker te maak dat hulle bydrae tot aftreevoorsiening jaarliks styg om tred te hou met inflasie. Sodoende maak jy verantwoordelike voorsiening vir jou aftrede. Onthou hierdie eenvoudige waarheid: "jou pensioen is nie 'n geskenk van jou werkgewer vir goeie diens gelewer nie – jou pensioen is die resultaat van jou beleggings oor tyd."

ALGEMENE SINODE

Dankdag vir Reën

 

Die Algemene Sinode oordeel dat 2 September as Dankdag vir die uitkoms wat die Here gegee het, geoormerk word. Uiteraard is hierdie meer van toepassing op ons suidelike sinodes maar as gelowiges deel ons in mekaar se lief en leed. Ons gemeentes kan dit ook inrig as 'n Gebedsdag waarin ons almal se afhanklikheid van die sorg van ons Vader verklaar en bely word.

GESAMENTLIKE WERK

 Bybel-Media gee inligting oor die Kerkbode van 3 Augustus. Verder is daar nuus oor 'n nuwe produk met gesprekskaarte wat gesprek in groepe help. Dit klink opwindend!

CLF vier Vrouemaand met spesiale produkte

CMR Gauteng-Oos se Winter-uitgawe van FamilieFokus word hier aangeheg.

Lentekonferensie 2018 vind plaas op 18 – 20 September. Die volledige programgids is hier beskikbaar.

EMERITI

Dr Rassie van Niekerk – wat in 2013 afgetree het as Pastorale hulp in Pretoria-Garsfontein – is op 5 Augustus oorlede. Die gedenkdiens is op Woensdag 8 Augustus om 11:00 by Pretoria-Garsfontein. Hy het destyds die bediening van baie dienspligkapelane beïnvloed met sy wysheid en deernis.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 20 Augustus 2018 verjaar.

Gemeentes:

7 Augustus – Lyttelton-Oos, ngk@lytteltonoos.org.za (60)

6 Augustus – Marble Hall, ngkmhall@lantic.net (67)

Emeriti:

17 Augustus – Jannie du Plessis, Elarduspark 2013, jjhduplessis@gmail.com

Predikante:

8 Augustus – JI De Wet, Pretoria-Oosterlig, ji@oosterlig.co.za
8 Augustus – Colin Smith, kerksondermure, csmith@ksm.co.za
14 Augustus – Carl Louwrens, Krugerwildtuin, crl@telkomsa.net
15 Augustus – Charl De Kock, Elarduspark, charl.dekock60@gmauil.com
15 Augustus – Hardus van Niekerk, Middelburg-Suid, hardus@midsuid.co.za

Groete tot 21 Augustus 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

 

 
FAMILIENUUS 343

2018 FAMILIENUUS HEADER

19 Junie 2018

Familienuus 343

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Ons lees Maandagoggend tydens ons Personeelbyeenkoms Psalm 148. Ek het nie getel nie, maar dis herhaling op herhaling: "Prys die Here!"

Ek wonder tog of ons verhouding met die Here genoeg hiervan bevat? Te veel keer vra ons "help ons" en "seën ons" – en dit word 'n verhouding ter wille van "ons."

Die Psalmdigter roep alles en almal op om die Here te prys. Ons het die Goeie Nuus ontvang; ons ken dié Jesus wat Kurios genoem word; ons sien sy handewerke in die natuur, ons sien dit ook in die lewens van mense om ons. Dit gaan oor Hom! Prys die Here!

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Gert van der Merwe van Boksburg-Oos het die beroep na Lynnwoodrif aangeneem en word op 22 Julie daar bevestig.

GEMEENTES

Witrivier se "6 weke in Jesus se geselskap" is net wat jy nodig het vir die derde kwartaal.

JAARBOEKINLIGTING vir die Jaarboek 2019 is reeds na die gemeentes uitgestuur.  Dit moet hersien word en teruggestuur word na die Sinodehuis voor 30 Junie 2018. 

PROJEKTE

Skolebediening: as jy nie elke geleentheid benut om kinders in ons skole te bedien met die Evangelie van Jesus Christus nie, mis jy 'n baie groot deel van jou jeugbediening. Die vraag is: Hoe doen ek skolebediening?

Hier is die antwoord

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Openbare Weldaad Organisasie Ons hoofblad het ook die baie belangrike dokument wat aan kerkkantore en finansiële beamptes versprei is onder "Finansies/SAID" vir die dringende aandag van elke kerkraad.

Die finansiële state van gemeentes moes op 15 Junie in gewees het. Baie dankie vir elke gemeente wat hiermee moeite gedoen het. Daar is 'n klompie uitstaande gemeentes – hou asseblief vir Cathy Odendaal – ons Bedryfsbestuurder – ingelig oor die datum waarop dit hier verwag kan word.

Finansiële state is vir die kerkraad 'n uiters belangrike werksdokument:

Dit bevestig aan die gemeente dat alles reg verloop het met die finansies.

Dit gee 'n in-diepte perspektief oor die stand van finansies – méér as net 'n banksaldo!

Dis die dokument wat die kerkraad benodig om in die Ontvanger van Inkomste se goeie boekies te bly.

VERGADERINGS

Ons Sinodesitting is op 21 – 23 Oktober 2018. Geloofsbriewe moet teen 30 Junie by die Sinodehuis wees asseblief. Kerkrade moet asseblief verseker dat afgevaardigdes die hele sitting sal bywoon. Dis die enigste manier waarop die kerkraad doeltreffend verteenwoordig kan word.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Goeie Afrikaans in die kerk: "aankondig" of "afkondig?"

ALGEMENE SINODE

Uit die kantoor van die Algemene Sinode se Algemene Sekretaris kom 'n skrywe met onder andere die volledige voorlegging wat namens die NG Kerk gemaak is oor Grondhervorming.

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg. Hierdie week gaan dit oor LiG en die Kerkbode.

CLF se Nuusbrief kan hier gelees word.

Excelsus gee meer inligting oor hul Oggendsimposium: Nancy Schongalla-Bowman.  Inskrywingsvorm hier beskikbaar.

ANDER INLIGTING

Taizé-gemeenskap In 2019 word 'n weeklange samekoms van die Taizé-gemeenskap in Kaapstad deur die Algemene Sinode beplan.  Daar word beoog om sowat 6 000 jongmense by die geleentheid te betrek. Die byeenkoms sal fokus op kerkeenheid en die ekumeniese verhoudings. Dit is 'n kosbare geleentheid vir ons jongmense tussen 18-35. Lees gerus meer.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika laat weet dat hulle verteenwoordiger hier in ons omgewing, Francois Sieberhagen, na die Kaap toe skuif. Charl de Kock, kapelaan gekoppel aan Elarduspark, neem nou hierdie verantwoordelikheid oor. Skakel gerus met Charl vir navrae oor die belangrike werk waarmee die Bybelgenootskap besig is.

Brugbediening word nou al 'n bekende konsep in die NG Kerk. Hierdie week is daar twee stukkies inligting hieroor: 'n kursus vir die opleiding van leraars vir hierdie bediening, asook 'n skrywe van Anton Doyer oor die afsterwe van Loren Mead en 'n nuwe Gidsboek.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 18 Junie 2018 verjaar.

Gemeentes:

28 Junie – Witrivier, kerkkantoor@ngwitrivier.co.za (77)
30 Junie – Silvertonkruin, silvertonkruin@absamail.co.za (43)
1 Julie – Elarduspark, kerkkantoor@ngelarduspark.org.za (43)

Emeriti:

19 Junie – Lalie Lombaard, CWR Direkteur 2002, laliebymelkbos@gmail.com
30 Junie – Gerrie Doyer, Witrivier 2016, gerrie@ngwitrivier.co.za
4 Julie – Manie Crouse, Malelane 2002, herman.crouse@vodamail.co.za
6 Julie – Bertie Driescher, Kemptonpark-Suurfontein 2000, bertisa@telkomsa.net   
8 Julie – Gawie Conradie, Estcourt 2014, ngestcourt@futurenet.co.za
11 Julie – JP Pienaar, Amsterdam 2014, jppienaar@telkomsa.net
13 Julie – Sampie Niemand, Meerensenn 2000, niemand.sampie@gmail.com
14 Julie – Adriaan van der Wart, Valleisig 2003, vanderwart@telkomsa.net
14 Julie – Phillip Venter, Skuilkrans-Pretoria 1995, 082 455 1491
16 Julie – Christo Longland, Goedgegun-Swaziland 2001, christo@qtnkerk.net

Predikante:

20 Junie – Charl Bredell, Premiermyn, charl.bredell@gmail.com
21 Junie – Arnau van Wyngaard, Shiselweni SRC, wyngaard@lando.co.za
22 Junie – Tertius Erasmus, Bronkhorstspruit, erasmus.tertius@gmail.com
25 Junie – Nico Swart, Skuilkrans, nico@skuilkrans.co.za
1 Julie – Annelize de Wet, kerksondermure, adewet@ksm.co.za
2 Julie – Erik Immelman, Midrand (Halfweghuis), erikjen@iafrica.com
7 Julie – Thinus Prinsloo, Carolina, mfprinsloo@gmail.com
9 Julie – Izak Liebenberg, Meyerspark, ilieb@absamail.co.za
9 Julie – Gawie Malan, Pretoria-Oosterlig, gglmalan@gmail.com
13 Julie – Henk Janse van Rensburg, Pierre van Ryneveld, henk@pvr.co.za
14 Julie – Zander van der Westhuizen, Tygerpoort, zander@ngtyger.com
15 Julie – Christiaan Ackermann, Silvertonkruin, christiaanack@gmail.com

Groete tot 24 Julie 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 
FAMILIENUUS 342

 

2018 FAMILIENUUS HEADER

 

5 Junie 2018

Familienuus 342

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Die Predikantekonferensie is verby – en wat 'n groot ervaring om te luister na iemand wat die Woord hoog ag. Die Johannesevangelie het vir ons nuwe betekenis gekry.

Ek het weer besef dat alles wat die kerk van die Here doen, moet groei vanuit die Woord van die Here. Daarsonder is ons met ons eie planne en drome besig. Dit is waar van missionale kerkwees, lofprysing, finansiële beplanning en al die ander dinge waarmee ons besig is.

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Johannesevangelie Die lesings wat deur professor Jan van der Watt in die Wildtuin aangebied is, is by die kantoor beskikbaar. Jy gaan nou nie die hiëna hoor roep nie, maar jy gaan vir Johannes hoor praat.

ONDERSTEUNING

Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting Dit gebeur soms dat Kerkrade , Ringe en Sinodes gevra word vir inligting uit die notules van vergaderings. Dikwels is dit maklik om te gee want dit is inligting wat in elk geval algemeen bekend is en versprei is deur byvoorbeeld nuusbriewe of afkondigings.

Dit gebeur egter ook dat inligting gevra word wanneer dit gaan oor 'n kerkregtelike saak of dispuut. Hierdie is meer formeel en gewoonlik ook meer sensitief.

Die Sinodale Diensraad het vir sy eie funksionering 'n besluit hieroor geneem en gee dit graag deur aan Kerkrade en Ringe met die wenk om self ook hieroor 'n besluit te neem.

Die Algemene Sinode het vroeër reeds besluit dat die NG Kerk se Argief te Stellenbosch die adres is waarheen korrespondensie in sake hierdie aansoeke gerig moet word.

"Die Sinodale Diensraad van die NG Kerk Oostelike Sinode besluit dat die proses soos voorgeskryf deur Artikel 53(1) van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (Wet 2 van 2000) [Regulasie 4] gevolg moet word deur persone of instansies wat inligting uit die notules van die Sinodale Diensraad of enige van sy diensgroepe wil bekom."

"Die Sinodale Diensraad besluit om Ringe en kerkrade te adviseer om 'n gelykluidende besluit ten opsigte van hulle eie dokumente te neem."

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Openbare Weldaad Organisasie Ons hoofblad het ook die baie belangrike dokument wat aan kerkkantore en finansiële beamptes versprei is onder "Finansies/SAID" vir die dringende aandag van elke kerkraad.

Die finansiële state van gemeentes begin nou vinniger inkom – dankie vir die moeite wat elkeen hiermee doen. Onthou dat hierdie 'n baie belangrike dokument is vir die bestuur van die gemeente. Maak seker dat die finansiële kommissie dit deeglik bestudeer met die oog op toekomstige finansiële beplanning.  Die sperdatum is 15 Junie.

VERGADERINGS

Ons Sinodesitting is op 21 – 23 Oktober 2018. Geloofsbriewe moet teen 30 Junie by die Sinodehuis wees asseblief.

Die Ring van Lydenburg se Ringsitting is 9 Junie te Graskop

Die Ring van Laeveld se Ringsitting is 18 Junie te Kampersrus.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Tydens 'n vergadering word opgemerk dat op elke kerkraadsvergadering gevra moet word "hoe gaan dit in ons gemeenskap?" Vra die mense wat weet: die skoolhoofde, die CMR, dokters en die polisie. 'n Missionale kerk moet wéét hoe dit buite die kerkdeure gaan…

Witrivier se 40 dae projek "6 weke in Jesus se geselskap" skop einde Julie af.  Die volledige program kan hier afgelaai word.

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg.  Dit bevat inligting oor hulle produkte oor die doop.

 

CLF se Nuusbrief kan hier gelees word.

 

Die CMR het weer vir ons 'n verhaal gestuur – ons hoor graag van hierdie vennoot!

ANDER INLIGTING

Comrades 2018 Sterkte aan al Oostelike Sinode se Comrades-atlete! Met die af-Comrades is die belangrike om te onthou dat daar gelukkig na elke lang afdraande 'n bult is! Vasbyt! Ons hoor graag hoe dit gegaan het.

'n VONKK-opedag word op Saterdag 9 Junie in Pretoria gehou vir almal wat hierdie liedere gebruik in die bediening. Besonderhede van die geleentheid is hier beskikbaar.

Taizé-gemeenskap In 2019 word 'n weeklange samekoms van die Taizé-gemeenskap in Kaapstad deur die Algemene Sinode beplan.  Daar word beoog om sowat 6 000 jongmense by die geleentheid te betrek. Die byeenkoms sal fokus op kerkeenheid en die ekumeniese verhoudings. Dit is 'n kosbare geleentheid vir ons jongmense tussen 18-35. Lees gerus meer.

EMERITI

Theo Maré (cormare@gmail.com) se vrou, Coreen, is op 28 Mei oorlede. Ons dra hom en sy familie in ons gebede.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 18 Junie 2018 verjaar.

Gemeentes:

8 Junie -Groblersdal, kantoor@lantic.net (78)
8 Junie – Phalaborwa, ngkphala@gmail.com (57)
10 Junie -Goedgegun-Swaziland, nggoedgegun@swazi.net (96)
13 Junie – Kampersrus, deogloriakerk@gmail.com (59)
18 Junie – Witbank-Suid, ngkwsuid@lantic.net (64)

Emeriti:

14 Junie – Francois Botha, Ermelo-Oos 2013, afrancoisb@gmail.com; sa.tpsa@gmail.com
18 Junie – Jan van Zyl, Nelspruit-Westergloed 2006, marthavz@vodamail.co.za
18 Junie – Pieter de Kock,  Memel 2001, pieterd@villagemail.co.za

Predikante:

11 Junie – Eliska Muller, Nelspruit-Westergloed, eliska@westergloed.co.za
14 Junie – Dion van Dyk, Morgenzon, dionvdyk@mweb.co.za
14 Junie – Antoinette Wilson, Lydenburg-Suid, antoinette.wilson@telkomsa.net
16 Junie – Hennie De Vos, Rietkuil, hjddevos@gmail.com
16 Junie – Gerrit Vosloo, Ermelo, gerritvosloo@yahoo.com

Groete tot 19 Junie 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

 
FAMILIENUUS 341

22 Mei 2018

Familienuus 341

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Pinkster help ons om weer die belangrikheid van ons getuienis te sien. Die verhaal van die vroeë kerk is een van vertel en leef en doen – want dit is waarvoor Jesus ons gestuur het: om met die krag van die Gees te getuig!

Gemeentes is besig hiermee op baie verskillende wyses: evangelisasieprojekte, uitreike, noodverligting, opheffing, herstel van verhoudinge, begeleiding van jongmense en kinders en die ondersteuning van bejaardes. En hierdie is maar nog net die begin van die lysie…

Dit alles groei uit 'n nuwe manier van wees – ons het in ons harte verander, ons dink en praat en droom nuut. Die Gees van die Here rus ons toe, spoor ons aan en gee ons drome.

Wat 'n voorreg om gemeente van die Here te wees!

Francois Retief

–ooOOoo–

PREDIKANTE

Proponent Johan Koen, tans jeugwerker by Nelspruit-Suid, het 'n beroep as leraar ontvang na Hoopstad.

GEMEENTES

Lynnwoodrif het vir Gert van der Merwe van Boksburg-Oos beroep.

PROJEKTE

Die eerste groep leraars wat ingeskryf het vir die Geloofsreis saam met Gys van Schoor het nou reeds die tweede rondte se kontaksessies gehad. Daar is in totaal 6 sulke sessies oor 3 jaar versprei. Die terugvoer wat ons hieroor ontvang, is inspirerend. Leraars vanuit Goudland Sinode het by ons aangesluit – en dit maak die interaksie sommer net nog beter.

Die moontlikheid om hierdie Geloofsreis met 'n nuwe groep leraars te begin, word tans ondersoek. Daar is ook belangstelling vanaf die Hervormde Kerk asook Sinode Goudland om saam met ons hiervan deel te wees. Ons benodig name en getalle om die finale besluit hieroor te kan neem. Skakel gerus vir Tersia Petzer by die Sinodehuis 012-804 9543 of ontvangs@sinoos.co.za vir verdere inligting.

Volgende week hierdie tyd is ons jaarlikse Predikantekonferensie by Letaba in volle swang! Ons gasspreker is prof Jan van der Watt en hy gaan ons begelei deur die Johannes-evangelie.

Alle leraars wat ingeskryf het, het Maandag 'n e-pos ontvang met die besprekingsnommer, inligting oor die toegangsgelde wat per dag betaalbaar is (of met jou Wildcard) asook die reëlings vir ons saamkuier Maandagaand.

Vir die gemeentes: moenie bekommer nie – die dominees gaan werk ook. Prof Jan gee 'n paar notas in ons e-pos – moenie die een oor die Griekse Nuwe Testament mis nie! (Kan iemand help met 'n Totius-vertaling?)

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Openbare Weldaad Organisasie Ons hoofblad het ook die baie belangrike dokument wat verlede week hieroor aan kerkkantore en finansiële beamptes versprei is onder "Finansies/SAID" vir die dringende aandag van elke kerkraad.

Baie dankie aan elke gemeente wat reeds die kwartaal (Maart tot Mei) se sinodale bydraes oorbetaal het. Onthou asseblief om julle gemeente se totale bydrae vir hierdie kwartaal teen 31 Mei oor te betaal. Kontak ons Bedryfsbetuurder Cathy Odendaal by finans@sinoos.co.za met navrae. Ons help graag.

Die finansiële state van gemeentes begin nou vinniger inkom – dankie vir die moeite wat elkeen hiermee doen. Onthou dat hierdie 'n baie belangrike dokument is vir die bestuur van die gemeente. Maak seker dat die finansiële kommissie dit deeglik bestudeer met die oog op toekomstige finansiële beplanning.

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

Vir die aandag van ons Finansiële Beamptes in die kerkkantore: 31 Mei is die sperdatum vir die rekonsiliasie van alle werknemers van die gemeente se LBS en WVF-oorbetalings. Die uitkoms hiervan is die IRP5-dokumente wat aan elkeen voorsien moet word.

VERGADERINGS

Dit raak nou al bekende nuus maar ons gee dit weer omdat dit so belangrik is: ons hou Sinodesitting op 21 – 23 Oktober 2018. Hier is belangrike inligting oor die geleentheid:  Ons het reeds op 12 April vir gemeentes hiervan kennis gegee en die geloofsbriewe aangeheg. Dis ook beskikbaar by hierdie skakel. Prof Marius Nel van die Universiteit van Stellenbosch gaan ons begelei om 'n baie belangrike konsep oor missionale kerkwees ons eie te maak: die koninkryk van God. Ons sien met groot opgewondenheid hierna uit. Die lys van beskikbare gastehuise is aan kerkkantore deurgegee. Ons heg dit weer hier aan. Afgevaardigdes wat spesiale eetbehoeftes het, moet dit saam met die geloofsbriewe aandui sodat ons spyseniers daarvoor voorsiening kan maak.

Die Ring van Pretoria-Faerie Glen vergader 5 Junie by Lux Mundi.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Gemeentes het soms baie uitdagings as dit gaan oor die musiek in die erediens. Bybel-Media het 'n rekenaarprogram ontwikkel wat ons hiermee kan help. Dit is gefokus op gemeentes wat nie 'n orrelis of begeleierspan het nie maar van "backtracks" afhanklik is vir die begeleiding.  Bybel-Media bied 'n kursus in die gebruik van die program aan – en ons hoor graag of daar in Oostelike Sinode hiervoor aanvraag is. Die program laat jou toe om die tempo, toonhoogte en dergelike by julle eie behoeftes te kan aanpas. Die koste is R750 per gemeente waarvoor julle dan 20 "backtracks" ontvang asook kreatiewe moontlikhede vir die gebruik hiervan. Ons reken dat 'n sentrale punt vir die kursus waarskynlik die Middelburg-omgewing is maar ons hoor graag wie belangstel. Laat weet vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za voor 30 Mei.

ALGEMENE SINODE

Grondhervorming is groot in die nuus – en die NG Kerk is deel van die gesprek. In Kerkbode gee Nelis Janse van Rensburg 'n perspektief op hierdie saak.

Die hofsaak oor selfdegeslagverhoudings kom nader – en Kerkbode gee ook hieroor inligting. Dit sluit die verklaring van die Moderamen in wat sekere wanvoorstellings in die pers aanspreek.

GESAMENTLIKE WERK

BMBybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg.

 

CLFCLF se Nuusbrief kan hier gelees word.

 

CCM embleemSentrum vir Kontekstuele Bediening bied 'n kursus aan oor Brugbediening deur prof Malan Nel.  Meer inligting hier.  Lees ook nuusbrief 2 wat ons van Anton Doyer ontvang het.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 4 Junie 2018 verjaar.

Gemeentes:

29 Mei – Meyerspark, ngmeyersparkfin@absamail.co.za (59)
3 Junie – Volksrust, ngkerk@volksrust.com (108)
4 Junie – Olifantsfontein, oliesng@gmail.com (70)

Emeriti:

23 Mei – Floors Ellis, Meyerspark 2008, floorsellis@lantic.net
23 Mei – Nita van der Merwe, CWR Direkteur 2008
29 Mei – Johan Smit, Lyttelton-Oos 2003, smittiesnr@hotmail.com  
30 Mei – Janus Roux, Elarduspark 2014, janusroux@globex.co.za
3 Junie – Gert Janse van Rensburg, Kimberley-Vooruitsig 1994, gertjvr@telkomsa.net

Predikante:

22 Mei – Willem Nortjé, Komatipoort, ngkomati@mweb.co.za
22 Mei – Marius Swart, Nelspruit-Westergloed, marius.swart1@gmail.com
26 Mei – Doret Niemandt, Valleisig, doretmuller@gmail.com
29 Mei – Karin Steyn, Tygerpoort, bosch.karin@gmail.com

Personeel:

27 Mei – Tersia Petzer, Oostelike Sinode, ontvangs@sinoos.co.za

 

 

Groete tot 5 Junie 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za
FAMILIENUUS 440

2018 FAMILIENUUS HEADER

8 Mei 2018

Familienuus 340

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Lukas vertel hoedat Jesus met sy dissipels praat oor die dinge van die koninkryk van God. Hy leer hulle wat vir God belangrik is. Hy inspireer hulle om – met die krag van die Heilige Gees – die koninkryk van God te laat aanbreek in die hele wye wêreld.

En hulle besorgdheid? Ons koninkryk. Wat van óns verwagting? Wat van óns idee oor die Messias? Wanneer kom óns aan die beurt? Dit gaan tog eintlik oor óns?

Ek vermoed Jesus het moedeloos gesug toe Hy hierdie hoor. "Wat moet Ek nog doen om hulle te oortuig dat dit oor God gaan?" het Hy dalk gewonder. "Drie jaar se onderrig deur my lewe en my woorde en die wonders, sterf aan 'n kruis, staan op die derde dag weer op – wat nog?"

Ons is nie veel anders as die dissipels nie. "Ek, my gemeente, ons belange, ons voorkeure en afkeure, ons perspektief…"

Pinkster 2018 wil ons anders vorm. "Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees van julle lewens beheer neem – Hy sal julle anders maak, Hy sal julle losmaak van julleself en Hy sal julle stuur die wêreld in. Hy sal julle leer wat om te sê en te doen…"

Geseënde Pinkster!

Francois Retief

 

PREDIKANTE

Wielie van Wyk emeriteer op 31 Mei by Middelburg-Suid. Hy ontvang sy Akte van Emeritaat op 20 Mei.

PC Pretorius van Fochville-Noord word op 20 Mei tydens die aanddiens by Moreletapark as leraar bevestig.

Op Malelane het Natasha Nel en haar man, Johan, die trotse ouers van De Wet en Christiaan geword. Baie geluk!

Baie geluk aan emeritus-kollega Petrus Moolman met die toekenning van 'n doktorsgraad. Dit wil gedoen wees!

GEMEENTES

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

PROJEKTE

Die jaarlikse Herfskonferensie vir die vroue van Oostelike Sinode vind op 19 Mei by Skuilkrans plaas. Michiel van der Merwe is vanjaar se spreker. Lees meer oor hom asook die program van die dag.

Die eerste groep leraars wat ingeskryf het vir die Geloofsreis saam met Gys van Schoor het nou reeds die tweede rondte se kontaksessies gehad. Daar is in totaal 6 sulke sessies oor 3 jaar versprei. Die terugvoer wat ons hieroor ontvang, is inspirerend. Leraars vanuit Goudland Sinode het by ons aangesluit – en dit maak die interaksie sommer net nog beter.

Die moontlikheid om hierdie Geloofsreis met 'n nuwe groep leraars te begin, word tans ondersoek. Daar is ook belangstelling vanaf die Hervormde Kerk asook Sinode Goudland om saam met ons hiervan deel te wees. Ons benodig name en getalle om die finale besluit hieroor te kan neem. Skakel gerus vir Tersia Petzer by die Sinodehuis 012-804 9543 of ontvangs@sinoos.co.za vir verdere inligting.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat belangrike inligting vir elke gemeente wat wil beroep. Onder "Diensverhoudinge/diensooreenkomste" is daar ook hulpdokumente wat help met die proses. Cathy Odendaal het 'n hulpdokument ontwikkel wat sal help met die berekening van vergoedingspakkette. Hierdie dokument gaan baie van jou kopsere wegneem wanneer nuwe aanstellings gemaak word asook met begrotingstyd. Dis op die hoofblad onder "Diensverhoudinge/Diensvoordele."

Baie dankie aan elke gemeente wat reeds die kwartaal (Maart tot Mei) se sinodale bydraes oorbetaal het. Kontak ons Bedryfsbetuurder Cathy Odendaal by finans@sinoos.co.za met navrae. Ons help graag.

Die finansiële state van gemeentes begin nou vinniger inkom – dankie vir die moeite wat elkeen hiermee doen. Onthou dat hierdie 'n baie belangrike dokument is vir die bestuur van die gemeente. Maak seker dat die finansiële kommissie dit deeglik bestudeer met die oog op toekomstige finansiële beplanning.

Leraars wat lede is van Bestmed het reeds skrywes per e-pos ontvang oor die verkiesing van trustees. Jy stem ook elektronies. Aangeheg is die besonderhede hieroor.

Vir die aandag van ons Finansiële Beamptes in die kerkkantore: 31 Mei is die sperdatum vir die rekonsiliasie van alle werknemers van die gemeente se LBS en WVF-oorbetalings. Die uitkoms hiervan is die IRP5-dokumente wat aan elkeen voorsien moet word.

Rekenaars breek – of iemand steel dit. Dis maklik om die rekenaar te vervang – julle versekering sal hiervoor sorg. Die groter vraag is: wat van die data op die rekenaar? Maak asseblief baie seker dat julle hierdie data ook elders baie veilig gebêre het. Daar is baie moontlikhede om dit deesdae te doen – maar iemand moet dit nog steeds beplan en bestuur. Hier is dit regtig 'n geval van "spyt kom te laat…"

VERGADERINGS

Ons herinner weer aan ons Sinodesitting op 21 – 23 Oktober 2018. Hier is belangrike inligting oor die geleentheid:

Ons het reeds op 12 April vir gemeentes hiervan kennis gegee en die geloofsbriewe aangeheg. Dis ook beskikbaar by hierdie skakel.

Prof Marius Nel van die Universiteit van Stellenbosch gaan ons begelei om 'n baie belangrike konsep oor missionale kerkwees ons eie te maak: die koninkryk van God. Ons sien met groot opgewondenheid hierna uit.

Die lys van beskikbare gastehuise is aan kerkkantore deurgegee. Ons heg dit weer hier aan.

Afgevaardigdes wat spesiale eetbehoeftes het, moet dit saam met die geloofsbriewe aandui sodat ons spyseniers daarvoor voorsiening kan maak.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Gemeentes het soms baie uitdagings as dit gaan oor die musiek in die erediens.

Bybel-Media het 'n rekenaarprogram ontwikkel wat ons hiermee kan help. Dit is gefokus op gemeentes wat nie 'n orrelis of begeleierspan het nie maar van "backtracks" afhanklik is vir die begeleiding.

Bybel-Media bied 'n kursus in die gebruik van die program aan – en ons hoor graag of daar in Oostelike Sinode hiervoor aanvraag is. Die program laat jou toe om die tempo, toonhoogte en dergelike by julle eie behoeftes te kan aanpas.

Die koste is R750 per gemeente waarvoor julle dan 20 "backtracks" ontvang asook kreatiewe moontlikhede vir die gebruik hiervan. Ons reken dat 'n sentrale punt vir die kursus waarskynlik die Middelburg-omgewing is maar ons hoor graag wie belangstel. Laat weet vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg. Daar is inligting oor die Kerkbode, LiG asook Moedersdag-geskenke.

CLF se webwerf gee inligting oor Moedersdag-publikasies.

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg. Kom ons onthou hierdie bediening in ons voorbidding.

Professor Malan Nel neem weer 'n aantal predikante na die VSA. Hy skryf volledig hieroor – asook oor die waarde hiervan – in die dokument wat ons aanheg.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 21 Mei 2018 verjaar.

Gemeentes:

11 Mei – Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com (42)
12 Mei – Kerksondermure, fschoombee@ksm.co.za (32)
14 Mei – Midrand (Halfweghuis), saakgelastigde@ngkerkmidrand.co.za  (49)
19 Mei – Tzaneen-Wolkberg, ngwolk@mweb.co.za  (42)
20 Mei – Dennesig, dennesig@xsinet.co.za (27)

Emeriti:

8 Mei – Danie Dreyer, Tygerpoort 2016, daniedr@ngtyger.com
12 Mei – Barend Piek, Worcester 2006, beertjie@polka.co.za
13 Mei – Petrus Moolman, Ligkruis 2015, lafras@mweb.co.za
18 Mei – Frans Conradie, Florida 2003, franscon@lantic.net
19 Mei – Jannie van Eeden, Groblersdal 2013, dsveeden@lantic.net

Predikante:

11 Mei – Van Wyk Fischer, Silvertonkruin, vanwykfischer@gmail.com
12 Mei – Wielie van Wyk, Middelburg-Suid, wielie@midsuid.co.za
13 Mei – Eduan Naude, Lyttelton, eduannaude@absamail.co.za
15 Mei – Louis Fourie, Marble Hall, louisfourie2008@hotmail.com
17 Mei – Jean Strydom, Nelspruit-Suid, jean@ngnelspruitsuid.co.za
18 Mei – Sebastiaan van Dyk, Lux Mundi, svandyk@luxmundi.org.za
21 Mei – Sas Conradie, Pretoria-Oosterlig, ggncoord@gmail.com

Groete tot 22 Mei 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 
FAMILIENUUS 339

2018 FAMILIENUUS HEADER

24 April 2018

Familienuus 339

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Die nuwe taal van missionale kerkwees kom eintlik al van baie ver terug in ons geskiedenis. Ons gelowige voorouers het al verstaan van "met die Lig na die gemeenskap." Gaan lees maar die verhale van sendinghospitale, kinderhuise, skole en ouetehuise wat deur die NG Kerk tot stand gekom het. Dis deel van ons geloofswortels om "nie ter wille van onsself nie" kerk te wees.

Dis vir só 'n kerk dat die opgestane Jesus Christus in Paastyd sê: "aan My behoort alle mag in die hemel en op die aarde" en "Ek is met julle, al die dae, tot aan die voleinding van die wêreld."

Waarvoor wag ons?

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

PC Pretorius van Fochville-Noord het die beroep na Moreletapark aanvaar.

GEMEENTES

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

Maak 'n aantekening in jul Jaarboeke dat Badplaas se telefoonnommer moet wees 071 277 8124.

PROJEKTE

Die jaarlikse Herfskonferensie vir die vroue van Oostelike Sinode vind op 19 Mei by Skuilkrans plaas. Michiel van der Merwe is vanjaar se spreker. Lees meer oor hom asook die program van die dag.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat nou ook skakels na eKerkbode, CMR Gauteng-Oos asook CMR Mpumalanga.

'n Skrywe met die besonderhede van hierdie kwartaal (Maart – Mei) se Sinodale Bydraes is op 19 Maart uitgestuur. Let asseblief op dat hierdie 'n voorlopige bedrag is gegrond op die vorige jaar se syfers. Ons kan die finale bedrag vir 2018/2019 eers bereken as die finansiële state van 2017/2018 almal in is. Kontak Cathy Odendaal by finans@sinoos.co.za met navrae. Ons help graag.

Die kantore van die Sinodehuis sal op Maandag 30 April gesluit wees.

VERGADERINGS

Maak seker dat 21 – 23 Oktober 2018 duidelik op julle kalender aangeteken is. Dis dan Oostelike Sinode se sitting. Hier is belangrike inligting oor die geleentheid:

Ons het reeds op 12 April vir gemeentes hiervan kennis gegee en die geloofsbriewe aangeheg. Dis ook beskikbaar by hierdie skakel.

Die lys van beskikbare gastehuise is aan kerkkantore deurgegee. Ons heg dit weer hier aan.

Afgevaardigdes wat spesiale eetbehoeftes het, moet ons asseblief so gou moontlik laat weet sodat ons spyseniers daarvoor voorsiening kan maak. (dis nou nie as jy broccoli wil ruil vir KFC nie!)

GESAMENTLIKE WERK

BMBybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg.  Daar is inligting oor die  Mei-uitgawe van LiG en die Liedboek van die Kerk. Hulle Pinkster-produkte word oor bekendgestel.

 

CLF CLF heg 'n kort skrywe aan (23 – 27 April).

 

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg. Kom ons onthou hierdie bediening in ons voorbidding.

HEFSIBA INSTITUTO SUPERIOR CRISTÃO (HEFSIBA INSTITUTE FOR CHRISTIAN HIGHER EDUCATION) is die opleidinginstansie van die IGREJA REFORMADA EM MOÇAMBIQUE (IRM) in Mosambiek.

Oostelike Sinode loop reeds vir baie jare 'n pad met Hefsiba. Vanjaar kon ons finansiële bydrae Hefsiba help om 'n fotokopieërmasjien aan te skaf. Vir ons klink dit soos min, maar vir hulle is dit 'n reuse geskenk. Ons doen dit graag, want daar is mense wat deur die Here geroep is om onder baie uitdagende omstandighede predikante op te lei om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig.

 

Hulle het 'n skrywe en 'n paar foto's gestuur om dankie te sê – dit was vir ons lekker om dit te kon gee.

Carl Louwrens van Krugerwildtuin is ons kontakpersoon met die IRM. Ons oorweeg 'n besoek later in die jaar. Laat weet vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za as jy wil saamgaan.   

NOVO VENNOOTSKAP

Onthou die vergadering van die Novo Vennootskap op 8 Mei, Skuilkrans NG Gemeente om 8:30 vir 09:00.  Gemeentes wat in Mosambiek betrokke is word uitgenooi om verteenwoordigers te stuur na die jaarlikse vergadering van die Novo Vennootskap.  Kerkleiers van die IRM bring ons op hoogte van die situasie in Mosambiek en fokus in besonder op die werk van die Igrecia de Reformada em Moçambique, Novo Sinode. 

Hierdie is 'n besondere geleentheid om bande te smee met  leraars van die IRM en kontak te maak met ander gemeentes wat ook in Mosambiek werk.  Nooi gerus almal waarvan julle bewus is wat in Mosambiek betrokke is uit na die byeenkoms.  Bevestig  asseblief so spoedig moontlik by crl@telkomsa.net wie die vergadering sal bywoon, aangesien ons kollegas uit Mosambiek heelwat reëlings moet tref vir hulle koms na SA.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 7 Mei 2018 verjaar.

Gemeentes:

24 April – Nelspruit-Westergloed, admin@westergloed.co.za (44)
30 April – Amsterdam, ngamsterdam@vodamail.co.za (108)
2 Mei – Ligkruis, ngligkruis@telkomsa.net (36)
4 Mei – Laeveld, dewaldrika@telkomsa.net (89)
6 Mei – Belfast, ngkbelfast@lantic.net (119)

Emeriti:

2 Mei – Andre Venter, Doornkloof 2010, denventer@absamail.co.za
3 Mei – Francois Fourie, Pretoria-Oosterlig 2011, fouriefrancois@telkomsa.net
5 Mei – Adrio König, Prof Unisa Sistematiese Teologie 1996, adk@3gi.co.za

Predikante:

24 April – Ivan Skinner, kerksondermure, ivan@veritascollege.org
26 April – Ben Blom, Belfast, benblom@me.com
26 April – Janlu Kuyler, Moreletapark, janlu@moreleta.co.za
27 April – Casper Booy, Middelburg-Kanonkop, chbooy@telkomsa.net
29 April – Manie Groenewald, Lyttelton-Oos, maniegmax@gmail.com
1 Mei – Kobus de Leeuw, Middelburg-Suid, kobus@midsuid.co.za
3 Mei – Nelis Lindeque, Doornkloof, cjl@mweb.co.za
4 Mei – Jaco van Niekerk, Ermelo, jacovanniekerk.ermelo@gmail.com
5 Mei – Jan Potgieter, Belfast, janhendrik@lantic.net
5 Mei – Dewald Vermaak, Laeveld, dewaldrika7@gmail.com

Personeel:

24 April – Cathy Odendaal, Bedryfsbestuurder, finans@sinoos.co.za

Groete tot 8 Mei 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap

 
FAMILIENUUS 338

 

2018 FAMILIENUUS HEADER

10 April 2018

Familienuus 338

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Dis Paastyd! Ons kan leef vanuit die opstanding van Jesus Christus. Ons kan dien en werk en preek en omgee omdat ons 'n Lewende Here het. Mag hierdie voorreg jou telkens oorweldig…

Francois Retief

 

–ooOoo–

PREDIKANTE

Lieze Meiring word op 15 April by Elarduspark  bevestig.

Christiaan Ackermann het op 1 April by Silvertonkruin diens aanvaar as vastetermynleraar.

Manie Groenewald het die beroep na Lyttelton-Oos aanvaar en is op 8 April daar bevestig.

Moreletapark het vir PC Pretorius van Fochville-Noord beroep.

Yolande Steenkamp het op 28 Februarie demissie ontvang by Lyttelton met die verstryking van haar diensooreenkoms.

Karin en Johan Steyn van Tygerpoort het op 19 Maart 'n babadogter ryker geword. Baie geluk met Nina!

 

GEMEENTES

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

Ons het 'n vorige keer die NCLS-navorsing hier bekend gestel. Ons doen dit weer want hierdie is 'n uitstekende hulpmiddel vir gemeentes. Jy gaan jou gemeente leer ken op 'n vlak wat andersins nie sommer moontlik is nie – en dit met data wat geverifieer en wetenskaplik verantwoordbaar is. Niks van "die mense sê…" nie!

Oorweeg dit asseblief om hieraan deel te neem – ons heg Lourens Bosman se skrywe met al die inligting weer hierby aan.

 

PROJEKTE

Die jaarlikse Herfskonferensie vir die vroue van Oostelike Sinode vind op 19 Mei by Skuilkrans plaas. Dis altyd 'n mooi geleentheid. Lees hier meer oor die dag.

 

#imagine 2018

Herman Matthee gee vir ons terugvoer oor die afgelope naweek se byeenkomste wat landswyd plaasgevind het.

 

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – kry op ons webwerf die elektroniese weergawe van Familiereëls 2016 asook die NG Kerk se Kerorde 2015.

Die Excel-dokument wat vir die 2017/2018 finansiële state gebruik moet word, is vroeër reeds aan kerkkantore gestuur. Dis die enigste weergawe wat gemeentes moet gebruik. Maak seker dat die persoon wat die state opstel, hierdie dokument het. Dit is ook op ons webwerf beskikbaar.

'n Skrywe met die besonderhede van hierdie kwartaal (Maart – Mei) se Sinodale Bydraes is op 19 Maart uitgestuur. Let asseblief op dat hierdie 'n voorlopige bedrag is gegrond op die vorige jaar se syfers. Ons kan die finale bedrag vir 2018/2019 eers bereken as die finansiële state van 2017/2018 almal in is.

 

Die Tussenorde, soos goedgekeur deur die Algemene Sinode, is in Kerkorde 2015 opgeneem asook in Familiereëls 2016 op bladsy 285. Dit maak moontlikhede oop vir die gestruktureerde samewerking tussen gemeentes uit die familie van NG Kerke. Benut dit gerus. Daar is tans 'n span van die Algemene Sinode wat aan die implementering hiervan werk. Gesels gerus met Jorrie Potgieter – ons Kerkregkundige – hieroor.

 

Die kontakbesonderhede van leraars is vir die Pensioenkantoor baie belangrik. Die verkeerde of verouderde inligting veroorsaak dat die kantoor nie met leraars kan kommunikeer nie. Kerkkantore moet op die Retirement Fund Web-blad toesien dat die inligting korrek is.

Theo Smith, die bestuurder van die Pensioenkantoor, se nommer is 012-342 0415.

 

'n Gesprek oor die opleiding van lidmate om as prediker opgelei te word in gemeentes waar daar nie 'n predikant is nie, word tans gevoer. Daar kom nuwe inisiatiewe om hierdie gemeentes te help. Laat weet ons gerus as julle gemeente hierdie behoefte het.

 

VERGADERINGS

Maak seker dat 21 – 23 Oktober 2018 duidelik op julle kalender aangeteken is. Dis dan Oostelike Sinode se sitting.  Die geloofsbriewe word nog in hierdie week aan kerkkantore uitgestuur. Hanteer dit asseblief op die volgende kerkraadsvergadering sodat ons die inligting teen 30 Junie 2018 by die Sinodehuis kan hê.

 

GEMEENTES AAN DIE WERK

Ons het 'n skrywe ontvang oor die Pionierskursus vir die Ontwikkeling van Nuwe Geloofsgemeenskappe. Die doel van die kursus is om leiers van klein spanne op te lei en te ontwikkel om verhoudinge met nie-Christene te bou, die Evangelie aan hulle te verkondig en hulle in die konteks van 'n nuwe geloofsgemeenskap te dissipel. Hierdie kursus word ook in die Pretoria/Johannesburg-omgewing aangebied.

'n Bekendstellingsgeleentheid hieroor vind op 19 April plaas by die NG Kerk Kempton-Kruin in Kemptonpark. Lees meer besonderhede hier .

 

GESAMENTLIKE WERK

BM      Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg. Daar is inligting oor die  Mei-uitgawe van LiG en die Liedboek van die Kerk. Hulle kontakbesonderhede vir bestellings en ander  inligting word ook gegee.

 

excelsusgee inligting oor 'n missionale kerkwees-gesprek met Frank Wevers.

 

Die CMR deel weer met ons 'n storie van hoop. Onthou: hulle is ons naaste missionale vennoot – leef en werk dan naby aan mekaar.

 

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 23 April 2018 verjaar.

Gemeentes:

14 April – Piet Retief, reikop@telkomsa.net (30)
15 April – Wakkerstroom, admin@wakkerstroomngk.org.za (157)
17 April – Pretoria-Faerie Glen, kerkkantoor@ngfaerieglen.org.za (41)
20 April – Lyttelton-Noord, kerkkantoor@omgeekerk.co.za (57)
21 April – Paardekop, ounooi1@telkomsa.net (97)
22 April – Lyttelton, kantoor@nglyttelton.org.za (74)

Emeriti:

13 April – Nic Grobler, Pretoria-Oosterlig 2007, nicjgrobler@gmail.com
17 April – Faure Louw, Elarduspark 2009, faurelouw@ngelarduspark.org.za
17 April – Barry van der Merwe, Letsitele 2013, barryffc@mweb.co.za
18 April – Jan Grey, Pretoria-Oosterlig 2008, drjangrey@gmail.com

Predikante:

13 April – Maans van Zijl, Witbank-Suid, berit@live.co.za
21 April – Herman Nienaber, Pretoria-Oosterlig, hnienabersa@gmail.com
23 April – Gavin Meistre, Pretoria-Garsfontein, gavin@nggars.org.za

 

 

Groete tot 24 April  2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap

 
FAMILIENUUS 337

2018 FAMILIENUUS HEADER

20 Maart 2018

Familienuus 337

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Mag Lydenstyd 2018 vir jou spesiaal wees omdat jy weer diep bewus geword het van die oneindige groot liefde wat God vir sondaars het.

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Lieze Meiring van Skuilkrans het die beroep na Elarduspark aanvaar en het reeds op 18 Maart afskeid geneem by Skuilkrans. Sy word op 15 April by haar nuwe gemeente bevestig.

Manie Groenewald het die beroep na Lyttelton-Oos aanvaar en word op 8 April daar bevestig.

Predikantekonferensie 2018 Die besprekings kom vinnig in. Dis lekker om die entoesiasme van ons leraars hieroor te hoor. Gou spring as jy nog plek wil hê. E-pos Tersia by ontvangs@sinoos.co.za  Die skrywe wat vanaf die Sinodehuis uitgegaan het, kan hier gekry word. Prof Jan van der Watt gaan vir ons verskillende temas uit die Johannes Evangelie ontsluit.

Struwig Eko Reservaat het 'n geleentheid spesiaal vir leraars op 9 – 11 April. Kom kuier op hierdie wonderlike plek en kyk hoe jy dit kan benut vir jou gemeente. Jurgens de Jager van Witrivier kan jou alles hiervan vertel.

GEMEENTES

Ons het 'n vorige keer die NCLS-navorsing hier bekend gestel. Ons doen dit weer want hierdie is 'n uitstekende hulpmiddel vir gemeentes. Jy gaan jou gemeente leer ken op 'n vlak wat andersins nie sommer moontlik is nie – en dit met data wat geverifieer en wetenskaplik verantwoordbaar is. Niks van "die mense sê…" nie!

Oorweeg dit asseblief om hieraan deel te neem – ons heg Lourens Bosman se skrywe met al die inligting weer hierby aan.

DIE SINODEHUIS SE MISSIONALE TAMATIEPLANT

20180316_071452 (600 x 450)Op een of ander manier – waarskynlik deur die ingewande van 'n voëltjie – het 'n tamatieplant in ons voortuin opgekom. Ons het dit nie uitgehaal nie – dis immers kos! Nou begin die tamaties ryp raak. Hulle is heerlik – niks "winkel" in hulle nie…

Dis seker hoe missionale kerkwees werk: jy groei waar jy geplant is – en dan lewer jy die vrug wat 'n verskil maak net daar waar jy is.  

PROJEKTE

Ons Kleingemeente-span doen groot dinge! Op 15 Maart het Frederick Marais ons besoek. Hy het 'n nuwe stuk gereedskap aan ons kom bekendstel. Die Volhoubare Missionale Kerkwees Gespreksbord wat hulle ontwikkel het om gemeentes te help met die gesprek oor volhoubare missionale kerkwees is 'n praktiese hulpmiddel. Ons het die voorreg gehad om van die eerstes in die land te wees wat dit gebruik – en die entoesiasme hieroor loop hoog!

Skakel gerus met ons projekleier, Carl Louwrens (crl@telkomsa.net), hieroor. Gemeentes wat dit wil bekom, kan die pakket by Bybel Media bestel. 

201803 Klein Gemeentes

Skolliekampe het oor jare vir tieners baie beteken. Vanjaar vind die Mpumalanga en Gauteng-kamp op Kruisrivier naby Groblersdal plaas op 2 – 8 April.

Kontak Jaco Schoeman by 071 475 3471 of info@skolliekampe.org.za

Hierdie is een van die projekte wat deur Oostelike Sinode finansiële ondersteuning kry – dis 'n belegging in die lewens van jongmense.

#imagine 2018 van 6 – 8 April

Ons gee weer die besonderhede van hierdie feestelike geleentheid vir ons jongmense.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – kry op ons webwerf die elektroniese weergawe van Familiereëls 2016 asook die NG Kerk se Kerkorde 2015.

Die Excel-dokument wat vir die 2017/2018 finansiële state gebruik moet word, is vroeër reeds aan kerkkantore gestuur. Dis die enigste weergawe wat gemeentes moet gebruik. Maak seker dat die persoon wat die state opstel, hierdie dokument het. Dit is ook op ons webwerf beskikbaar.

'n Skrywe met die besonderhede van hierdie kwartaal (Maart – Mei) se Sinodale Bydraes is op 19 Maart uitgestuur. Let asseblief op dat hierdie 'n voorlopige bedrag is gegrond op die vorige jaar se syfers. Ons kan die finale bedrag vir 2018/2019 eers bereken as die finansiële state van 2017/2018 almal in is.

Die Tussenorde, soos goedgekeur deur die Algemene Sinode, is in Kerkorde 2015 opgeneem asook in Familiereëls 2016 op bladsy 285. Dit maak moontlikhede oop vir die gestruktureerde samewerking tussen gemeentes uit die familie van NG Kerke. Benut dit gerus. Daar is tans 'n span van die Algemene Sinode wat aan die implementering hiervan werk. Gesels gerus met Jorrie Potgieter – ons Kerkregkundige – hieroor.

Die Predikante Pensioenfonds het dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Hierdie skrywe is van die uiterste belang – hiersonder kan julle nie die pakket van die leraar vir die begroting bereken nie.

Die kontakbesonderhede van leraars is vir die Pensioenkantoor baie belangrik. Verkeerde of verouderde inligting veroorsaak dat die kantoor nie met leraars kan kommunikeer nie. Kerkkantore moet op die Retirement Fund Web-blad toesien dat die inligting korrek is.

Theo Smith, die bestuurder van die Pensioenkantoor, se nommer is 012-342 0415.

Die Vergoedingspakket van leraars sluit 'n bedrag in vir die Reistoelaag. Die aanvanklike skrywe vanaf die Algemene Taakspan Predikantsake het gemeld dat die finale reistoelaag-syfer eers bekend sal wees ná die staat se begroting. Dit gaan oor die belasting-implikasie daarvan. Hierdie syfer is nou bekend. Ons het die oorspronklike dokument aangepas sodat ons net met een dokument werk – kry die inligting op ons webwerf of by hierdie skakel.

'n Gesprek oor die opleiding van lidmate om as prediker opgelei te word in gemeentes waar daar nie 'n predikant is nie, word tans gevoer. Daar kom nuwe inisiatiewe om hierdie gemeentes te help. Laat weet ons gerus as julle gemeente hierdie behoefte het.

Machado-Boven se gemeenteversorger, Faan Nel, noem dat 'n paar gemeentes in hulle omgewing al gevang is met 'n nuwe slenter. Jy word geskakel met die belofte van 'n groot donasie maar moet net eers lugtyd oorplaas saam met PIN nommers. Jy verloor die lugtyd maar jou PIN nommers is nou ook weggegee – kerkkantore moet wakker wees vir skelmstreke soos hierdie.

VERGADERINGS

Maak seker dat 21 – 23 Oktober 2018 duidelik op julle kalender aangeteken is. Dis dan Oostelike Sinode se sitting. Ons Ontwerpspan is aan die werk – ons gee inligting vroeg in die tweede kwartaal.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Debruinpark-Ermelo het 'n wye verskeidenheid kategeseboeke beskikbaar wat hulle graag beskikbaar wil stel vir gemeentes wat dit kan gebruik. Dit sluit in die My Doenboek-reeks, GPS, Faceboek, G8, Real Life en Die Weg. Skakel hulle by kris@ngdebruinpark.co.za

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sinodale Moderamen het 'n verklaring uitgereik na die vergadering verlede week in Kemptonpark.

GESAMENTLIKE WERK

 

BMBybel-Media  gee inligting oor die April-uitgawe van LiG asook oor 'n nuwe reeks kategeseboeke vir jong kinders. Verder is daar inligting oor publikasies met die oog op Pinkster.

 

excelsusOns is gereed om die Sertifikaat in Bedieningsvernuwing in 2018 vir ‘n 4e groep predikante aan te bied.  Meer inligting.

 

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 9 April 2018 verjaar.

Gemeentes:

20 Maart – Nelspruit-Suid, ngnelspruitsuid@telkomsa.net (54)
1 April – Krugerwildtuin, almariedw@lantic.net (32)
1 April –  Lux Mundi, groei@luxmundi.org.za (30)

Emeriti:

20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld 2017 , johniegrobler@gmail.com
22 Maart – Petrus Loots, Silverton 1983,  27824696330
30 Maart – Daan Botha, Tzaneen-Wolkberg 2010, botha.ria13@gmail.com
1 April – Daan Dekker, Dundee-Suid 2002,  084 581 0368
6 April – Attie van Niekerk, ISWEN by UP 2007, attie.vanniekerk@up.ac.za
6 April – Lemmer Venter, Lydenburg 2011, emeritus@telkomsa.net
7 April – Kobus van Zyl, Doornkloof 2003, hankovz@gmail.com
9 April – Hennie Brandt, Middelburg-Suid 1994, gbrandt58@gmail.com
9 April – Ronald Murray, Lynnwoodrif 2014, ronald@lynnwoodrif.co.za

Predikante:

20 Maart – Jim de Villiers, Witbank, jimdvilliers@mweb.co.za
20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld, johniegrobler@gmail.com
21 Maart – André Bartlett, Dosent UP, andre.bartlett@up.ac.za
21 Maart – Johan Taute, Lux Mundi, jtaute@luxmundi.org.za
23 Maart – Pieter Malherbe, Barberton, pietermalherbe1@gmail.com
23 Maart – Herman Matthee, Debruinpark-Ermelo, herman.matthee3@gmail.com
23 Maart – Giepie Peens, Ohrigstad, gieppeens@gmail.com
23 Maart – Francois Retief, Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za
25 Maart – Koos Kriel, Alkmaar VGKSA, kooskriel40@gmail.com
25 Maart – Greta Serfontein, Moreletapark, greta@moreleta.co.za
27 Maart – Willem Badenhorst, Moreletapark, willem@moreleta.co.za
28 Maart – Nati Stander, Witrivier, nati@stander.co.za
3 April – Dewald Niemandt, Valleisig, dewald@valleisig.org.za
4 April – Lizari Dippenaar, Ermelo-Oos, lizaridt@gmail.com
4 April – Attie van Niekerk, ISWEN, asn@xsinet.co.za
6 April – Fredrick Wilson, Lydenburg-Suid, fjwilson@telkomsa.net
7 April – Elbert De Kock, Letsitele, elbertdkock@gmail.com
7 April – André Kok, Olifantsfontein, aekok@absamail.co.za
8 April – Teodor van der Spuy, kerksondermure, tvanderspuy@ksm.co.za
9 April – Chris Lötter, Rayton, chris@ngrayton.co.za

Personeel:

25 Maart – Elna de Bruyn, Oostelike Sinode, argief@sinoos.co.za

 

Groete tot 10 April  2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap
FAMILIENUUS 336

2018 FAMILIENUUS HEADER

6 Maart 2018

Familienuus 336

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Lydenstyd bring ons ook uit by die wonderlike voorreg om God as ons Vader te mag ken. Hy is nie ver nie. Hy is nie afwesig nie. Hy is nie vir ons vreemd nie. Ons hoef Hom nie te probeer beïndruk nie. Hy maak ons erfgename. Deur sy Gees oortuig Hy ons dat ons nou kinders van God is.

Wat 'n voorreg…

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Nico Swart van Skuilkrans het sy Sabbatstyd op 'n unieke manier deurgebring. Die Kerkbode het 'n berig hieroor geplaas. Dis inspirerend en verrykend. Dankie, Nico!

Johan Koen van Burgersfort het verlede Donderdag 'n baie groot hartoperasie gehad. Die operasie was suksesvol en Johan is op die herstelpad. Ons bid vir hom en Betsie en die gesin.

Ons bid ook vir Casper Booy van Middelburg-Kanonkop se gesondheid.

'n Geloofsfamilie deel graag lief en leed met mekaar. Hou ons asseblief ingelig hier by die Sinodehuis.

Kobie Fourie het op 28 Februarie geëmeriteer by Elarduspark.

Lieze Meiring van Skuilkrans is beroep na Elarduspark.

Lyttelton-Oos het Manie Groenewald as leraar beroep.


Predikantekonferensie 2018 Die besprekings kom vinnig in. Dis lekker om die entoesiasme van ons leraars hieroor te hoor. Gou spring as jy nog plek wil hê. E-pos Tersia by ontvangs@sinoos.co.za  Die skrywe wat vanaf die Sinodehuis uitgegaan het, kan hier gekry word.

Struwig Eko Reservaat het 'n geleentheid spesiaal vir leraars op 9 – 11 April. Kom kuier op hierdie wonderlike plek en kyk hoe jy dit kan benut vir jou gemeente. Jurgens de Jager van Witrivier kan jou alles hiervan vertel.

GEMEENTES

Ons Voetsoolsinodesittings het Die Kerkbode gehaal. Neels Jackson was teenwoordig by die Garsfontein-geleentheid en het 'n hele bladsy aan ons geleentheid afgestaan. Dankie, Neels!

Vers 5 wou nie weggaan nie
Die doel is om die Evangelie uit te dra
Tekste vir missionale kerkwees

Die Sinodale Diensraad sal ook graag verhale wil hoor oor hoe die proses verder in gemeentes verloop het na aanleiding van die missionale beplanning tydens sessie 3. Laat weet ons…

PROJEKTE

Stuur sommer nou dadelik jou e-pos na ontvangs@sinoos.co.za om jou inskrywing vir die mpa se Leraarsondersteuningsgeleentheid op 26 – 27 Maart te bevestig.

Hierdie is een van Oostelike Sinode se projekte om leraars toe te rus en te ondersteun. Benut asseblief die geleentheid.  'n Pamflet met besonderhede word hier aangeheg.

Ons Kleingemeente-span doen groot dinge! Op 15 Maart besoek Frederick Marais ons met inligting oor die Volhoubare Missionale Kerkwees Gespreksbord wat hulle ontwikkel het om gemeentes te help met die gesprek oor volhoubare missionale kerkwees. Ons het al vroeër insae hierin gehad – en dis 'n praktiese, eenvoudige stuk gereedskap om met hierdie gesprek te help.

Die pakket kos R250 – en Frederick kan dit saambring vir gemeentes wat vooraf bestel.

Die geleentheid word by Middelburg-Suid gehou vanaf 10:00 tot 16:00.

Skakel gerus met Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) hieroor.

Ons projekspan Missionale Gemeentes hou 'n byeenkoms by Kruisrivier op 15 tot 16 Maart.  Willem Esterhuizen (dswillem@ngpanorama.co.za) reël dit – kontak hom en kom kuier saam oor 'n aktuele saak!

Skolliekampe het oor jare vir tieners baie beteken. Vanjaar vind die Mpumalanga en Gauteng-kamp op Kruisrivier naby Groblersdal plaas op 2 – 8 April.  Lees meer.

Kontak Jaco Schoeman by 071 475 3471 of info@skolliekampe.org.za

Hierdie is een van die projekte wat deur Oostelike Sinode finansiële ondersteuning kry – dis 'n belegging in die lewens van jongmense.

Vir ons Hoërskoolkinders:  ervaar 'n week van natuurbewaring in 'n groot 5 natuurreservaat. 

#imagine 2018:  Vir die tieners van die Oostelike Sinode trek #imagine 2018 'n splinternuwe baadjie aan. Met die nuwe venue naby Bela Bela word die logistieke reëlings rondom die fees vir ons as jeugleiers ook sommer 'n fees.   Lees meer.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – kry op ons webwerf die opgedateerde Riglyne vir die Vergoedingspakket van Leraars – met die nuwe Reistoelaag-syfers.

Die Predikante Pensioenfonds het dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Hierdie skrywe is van die uiterste belang – hiersonder kan julle nie die pakket van die leraar vir die begroting bereken nie.

Die Predikante Pensioenfonds het 'n addisionele geleentheid gereël waartydens hierdie dokument – en die gebruik daarvan – bespreek gaan word: 16 Maart 10:00 – 12:00 by Nelspruit-Suid. Kontak Theo Smith (012-342 0415) hieroor.

Die Vergoedingspakket van leraars sluit 'n bedrag in vir die Reistoelaag. Die aanvanklike skrywe vanaf die Algemene Taakspan Predikantsake het gemeld dat die finale reistoelaag-syfer eers bekend sal wees ná die staat se begroting. Dit gaan oor die belasting-implikasie daarvan. Hierdie syfer is nou bekend. Ons het die oorspronklike dokument aangepas sodat ons net met een dokument werk – kry die inligting op ons webwerf of by hierdie skakel.

Die Tussenorde soos goedgekeur deur die Algemene Sinode is in Kerkorde 2015 opgeneem asook in Familiereëls 2016 op bladsy 285. Dit maak moontlikhede oop vir die gestruktureerde samewerking tussen gemeentes uit die familie van NG Kerke. Benut dit gerus. Daar is tans 'n span van die Algemene Sinode wat aan die implementering hiervan werk. Gesels gerus met Jorrie Potgieter – ons Kerkregkundige – hieroor.

'n Gesprek oor die opleiding van lidmate om as prediker opgelei te word in gemeentes waar daar nie 'n predikant is nie, word tans gevoer. Daar kom nuwe inisiatiewe om hierdie gemeentes te help. Laat weet ons gerus as julle gemeente hierdie behoefte het.

VERGADERINGS

8 Maart          Predikante Pensioenfonds se Bestuurskomitee

12–15 Maart  Algemene Sinode Moderatuur

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, gee op ons webwerf se hoofblad terugvoer oor die afgelope Sinodale Diensraad-vergadering.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Lux Mundi adverteer 'n pos vir 'n musiekleier en administratiewe personeellid.

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sinode het 'n skrywe aan President Cyril Ramaphosa gestuur na sy inhuldiging. Ons heg dit hier aan.

GESAMENTLIKE WERK

Die CMR stuur vir ons hierdie storie van hoop

BM    Bybel-Media  Die jongste nuusbrief vertel van Die Kerkbode, 'n nuwe publikasie "Vind jou hoed" en 'n DVD met die interessante titel "Brandstof" – aanbiddingsmusiek uit Flam en die Liedboek.

CLFCLF se jongste publikasie

Die Kuratorium van die Teologiese Fakulteit by Pretoria versoek gemeentes om op 10 Junie 2018 'n biddag en deurkollekte vir die opleiding van teologiese studente te hou. Hulle stuur later 'n kort video met verdere inligting. Teken die datum solank aan.

ANDER INLIGTING

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 19 Maart 2018 verjaar.

Gemeentes:

9 Maart – Middelburg, kantoor@witkerk.co.za (151)
9 Maart – Barberton, ngkbtn@mweb.co.za (129)
9 Maart – Ohrigstad, ngkerkohrigstad@gmail.com (65)
15 Maart – Hazyview, ngkhazy@mweb.co.za (43)

Emeriti:

7 Maart – Johann Ernst, Doornkloof 2016, jhernst@tiscali.co.za
10 Maart – Barend van der Westhuizen, NGKA Letaba 1998,  084 338 6189
12 Maart – Kobus Minnaar, NGKA Hlanganani 1988, jsaminnaar@mweb.co.za
16 Maart – Pieter Von Wielligh, Middelburg 1995, veravonwielligh@yahoo.com

Predikante:

7 Maart – Sias Meyer, Dosent UP, sias.meyer@up.ac.za
13 Maart – Johann Meylahn, Dosent UP, johann.meylahn@up.ac.za
15 Maart – Carl Schoeman, Phalaborwa, schoeman.cs@gmail.com
18 Maart – Ronnie Stanton, Pretoria-Garsfontein, rastanton1@gmail.com

 

Groete tot 20 Maart  2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za
FAMILIENUUS 335

2018 FAMILIENUUS HEADER

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

 

Ons Voetsoolsinodesittings is verby – en volgens die terugvoer wat ons ontvang het, was dit 'n goeie ervaring. Meer as 200 persone het die geleenthede bygewoon – en die gesprek oor missionale kerkwees word nou in gemeentes voortgesit. Dis in gemeentes en deur die lewens van lidmate wat die verskil gemaak gaan word.

Ons stel mettertyd 'n dokument saam oor hierdie geleenthede. Ons gee solank die skakels na die drie video-grepe wat ons vertoon het. Gebruik dit gerus in die gemeente.

Witbank-Panorama
CMR Ermelo
In ligter trant

Ons raak besig met Lydenstyd. Ons gaan weer diep bewus word van die hart van God vir sy mense. Dit gaan ons lewens diep raak – en ook ons optrede, denke en oortuigings verander. Dan leef ons met die hart van God in hierdie wêreld.

Mag lydenstyd vir jou 'n geloofsverdiepende ervaring wees.

Francois Retief

–ooOoo–š›š›š›

PREDIKANTE

Darius Botha, een van ons bekende leraars uit Oostelike Sinode, is Maandag oorlede na 'n baie lang stryd teen kanker.  Ons dink met groot dankbaarheid aan die spesiale man wat hy was.

'n Geloofsfamilie deel graag lief en leed met mekaar. Hou ons asseblief ingelig hier by die Sinodehuis.

Predikantekonferensie 2018 se reëlings is in volle swang. Die feitlik oombliklike reaksie van leraars op die skrywe wat hieroor uitgegaan het, wys dat ons predikante wel deeglik hulle e-posse lees!

Professor Jan van der Watt gaan temas uit die Johannes-Evangelie behandel – en ons help om daaroor te preek. Benut gerus hierdie toerusting / rus / kuier-geleentheid. Gou spring om julle verblyf te bespreek. Die skrywe wat vanaf die Sinodehuis uitgegaan het, kan hier gekry word.

Dankie vir elke gemeentekalender wat ons reeds hier ontvang het.

GEMEENTES

Lourens Bosman gee inligting oor die navorsing wat NCLS in gemeentes en tot voordeel van gemeentes doen. Die volgende rondte hiervan gebeur in Augustus. Dit help met die raaksien van tendense in jou gemeente en watter aanpassings in julle bediening nodig mag wees sodat die gemeente gesond en groeiend kan wees. Inligting oor die kostes is hier beskikbaar..

PROJEKTE

Teken solank die datum aan van Oostelike Sinode se Leraarsondersteunings-geleentheid by die mpa te Moreletapark: 26 – 27 Maart. 'n Pamflet met besonderhede word hier aangeheg.

Ons Kleingemeente-span doen groot dinge! Op 15 Maart besoek Frederick Marais ons met inligting oor die model wat hulle ontwikkel het om gemeentes te help met die gesprek oor volhoubare missionale gemeentes. Ons het al vroeër insae gehad hierin – en dis 'n praktiese, eenvoudige stuk gereedskap om met hierdie gesprek te help.

Die pakket kos R250 – en Frederick kan dit saambring vir gemeentes wat vooraf bestel.

Die geleentheid word by Middelburg-Suid gehou vanaf 10:00 tot 16:00.

Skakel gerus met Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) hieroor.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons webwerf het die kontakinligting van gemeentes, ringe en leraars.

Die Predikante Pensioenfonds het dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Hierdie skrywe is van die uiterste belang – hiersonder kan julle nie die pakket van die leraar vir die begroting bereken nie.

Skakel asseblief vir Theo Smith hieroor by 012-342 0415.

VERGADERINGS

20 Februarie   Kuratorium
22 Februarie  Sinodale Diensraad

GESAMENTLIKE WERK

BM    Bybel-Media Nuusbrief 2018/03 kan hier gelees word.

excelsusExcelsus bied die Sertifikaat in Bedieningsvernuwing aan. Die pamflet vertel meer oor hierdie belangrike saak vir ervare leraars.

 

Die CMR stuur vir ons hierdie storie van hoop.

Oostelike Sinode ontvang saam met Noordelike Sinode en Sinode Goudland  vir Michael Moynagh op 22 Februarie by Lux Mundi. Leraars van Oostelike Sinode woon dit gratis by maar moet met Tersia by ontvangs@sinoos.co.za bevestig sodat jy iets te ete kan kry!

ANDER INLIGTING

Oud-Bad-se-lopers sal hierin belangstel.

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 5 Maart 2018 verjaar.

Gemeentes:

17 Februarie – Skuilkrans, info@skuilkrans.co.za  (47)
19 Februarie – Lynnwoodrif, admin@lynnwoodrif.co.za  (43)
2 Maart – Breyten, ngkerkbreyten@gmail.com  (76)

Emeriti:

14 Februarie – Albert Venter, Marble Hall 2017, alberven@mweb.co.za
17 Februarie – Hannes Enslin, Skuilkrans 2006 beroepbaar, jdenslin@mweb.co.za
22 Februarie – Gerrit Theron, Chrissiesmeer 2017, gtheron@mtnloaded.co.za
24 Februarie – Thys Le Roux, Camden 1988
28 Februarie – Louis Louw, Pretoria-Oosterlig 2017, louisklouw@absamail.co.za
1 Maart – Anton Doyer, Ohrigstad 2008, awdoyer@gmail.com
2 Maart – Johan Froneman, ABID Transvaal 2011, drjohanfroneman@gmail.com
3 Maart – Kobus Bezuidenhout, Dir Godsdienssorg Korrektiewe Dienste 1998, kobez@mweb.co.za
3 Maart – Steyn van Heerden, Nelspruit-Suid 2009, dsjs@vodamail.co.za
5 Maart – Petrus Etsebeth, Sekhukhuneland 2000, kantoor@lantic.net

Predikante:

14 Februarie – Lieze Meiring, Skuilkrans, lieze@skuilkrans.co.za
15 Februarie – Dirkie van der Spuy, Moreletapark, dvdspuy@moreleta.co.za
16 Februarie – Christian Oberholzer, Elarduspark, christian@ngelarduspark.org.za
17 Februarie – Marnus Geyser, Dennesig, marnusgeyser@webmail.co.za
19 Februarie – Dawie Nieuwoudt, Witbank-Panorama, sirrouch@vodamail.co.za
20 Februarie – Fanie Venter, kerksondermure, fventer@ksm.co.za
25 Februarie – Danie Vermaak, Elarduspark, danievermaak@ngelarduspark.org.za 
 27 Februarie – Janet Cruywagen, Valleisig, jeug@valleisig.org.za
27 Februarie – Johan van der Merwe, Lynnwoodrif, johan.vdmerwe@up.ac.za
5 Maart – Elza Meyer, Moreletapark, elza@turn2god.co.za
5 Maart – Gert Steyn, Dosent UP, gert.steyn@up.ac.co.za
5 Maart – Wouter van Wyk, Tygerpoort, wouter@ngtyger.com

Groete tot 6 Maart  2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za