FAMILIEBRIEF 2017/6

Familiebrief 2017/6 word vervang met:

RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIËLE JAAR 1 MAART 2018 TOT 28 FEBRUARIE 2019.

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2017/5

VOETSOOL SINODESITTINGS

 

Hierdie spesiale Familiebrief nooi julle as gemeente uit na die Voetsool Sinodesittings wat vir 2018 beplan word.  Lees meer.

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2017/3

GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE

 

Goeiedag vanuit die Sinodehuis in Pretoria!

 

SINODALE BYDRAES 2017/2018

 

Familiebrief 2017/3 insake Sinodale Bydraes 2017/2018 aangeheg.

 

Baie dankie

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2017/1

24 Februarie 2017

 

GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE

 

Goeiedag vanuit die Sinode huis!

 

FINANSIËLE STAAT 2016/2017

Die einde van die finansiële jaar is op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik:

1.       Die state word hierby aangeheg. Gee dit asseblief aan julle ouditeur of rekenmeester. Gebruik slegs hierdie formaat vir die state.

2.       Die besluit van Oostelike Sinode (2016) oor die opstel van state word hier ingevoeg. Die kerkraad moet hieroor 'n besluit neem.

              Die Familiereëls Bepaling 41.5 word gewysig om te lees:

Alle gemeentefondse word in 'n enkele finansiële stelsel geadministreer. Kerkrade besluit self of hulle die gemeente se finansiële state jaarliks wil laat ouditeer of slegs ʼn "Onafhanklike Oorsig" deur 'n geregistreerde Rekeningkundige Beampte wil laat doen.

Voetnota: Die volgende beginsels geld deurentyd:

  • Die kerkraad is verantwoordelik om toe te sien dat alle finansiële prosesse – ook die opstel van finansiële state – by die gemeente vertroue skep en aan die hoogste standaarde voldoen.
  • Die kerkraad stel jaarliks 'n persoon aan om die finansiële state op te stel. Die kerkraad sien toe dat hierdie persoon onafhanklik kan funksioneer sonder enige botsing van belange.
  • Die kerkraad behandel die finansiële state en doen verslag aan die gemeente nadat dit goedgekeur is.

3.       Reël met die ouditeur/rekenmeester dat hierdie state by Oostelike Sinode moet wees teen 15 Junie 2017. Help hulle dan deur toe te sien dat alle dokumente gereed is sodat hulle die werk dadelik kan afhandel.

4.       Die state is ook op www.sinoos.co.za beskikbaar.

Sterkte vir hierdie besige tyd in 'n kerkkantoor!

 

DS FRANCOIS RETIEF
BEDRYFSBESTUURDER

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2016/10

8 Desember 2016

GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE

SINODALE BYDRAES 2016/2017

Goeiedag vanuit die Sinode huis in Pretoria! Ons vertrou dat julle die laaste deel van die jaar onder beheer het.

Ons is nou in die laaste kwartaal van 2016/2017 (Desember – Februarie) vir die betaling van die sinodale bydraes.  Ons Sinode se tradisie is dat elke gemeente al hulle sinodale bydraes jaarliks betyds betaal.  Kom ons doen dit weer so!

Gemeentes ontvang vandag 'n staat wat per e-pos versend is. Maak asseblief seker dat die finansiële beampte dit ontvang. Op die staat verskyn die vierde kwartaal-betaling. Die bedrag betaalbaar verskyn op die staat.  Waar die bedrag as 'n "Krediet (CR)" aangedui word, word die bedrag in Februarie 2017 aan die gemeente terugbetaal. Alle betalings tot en met 30 November 2016 is hierop aangedui.

Betaling moet asseblief teen 15 JANUARIE 2017 geskied soos wat ons reëling is. 

Gemeentes wat maandeliks betaal, moet asseblief hulle betalings so aanpas dat hulle die bedrag aangedui as "Bedrag verskuldig" voor 7 Februarie 2017 oorbetaal.  Dit gee aan ons die geleentheid om verskille uit te klaar voor die einde van die finansiële jaar.

Die besonderhede vir direkte betalings in die Sinode se bankrekening is steeds soos volg:

NG Kerk Oostelike Sinode, ABSA Bank, takkode 632005, rekeningnommer 1420-146-562

E-pos asseblief die bevestiging van betaling na finans@sinoos.co.za  

Skakel gerus met enige navrae. Ons help graag hier vanuit die Sinode huis!

Vriendelike Oostelike Sinode-groete. Mag die Kerstyd vir julle vol vreugde en liefde wees.

 

DS FRANCOIS RETIEF
UITVOERENDE AMPTENAAR

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2016/9

28 November 2016                                     Familiebrief 2016/9

 

5 Desember 2016

 

Hierdie dokument vervang Familiebrief 2016/8 waarin daar 'n fout van die ASP by kerf 4 was.

RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIëLE JAAR 1 MAART 2017 TOT 28 FEBRUARIE 2018

Die Algemene Steunspan Predikante Sake het die riglyne vir vergoeding aangepas.

Die Sinodale Diensraad van Oostelike Sinode het besluit dat hierdie riglyne jaarliks voorsien word met die oog op die nuwe jaar se onderhandelinge. Dit geskied telkens in die lig van plaaslike omstandighede.

'n Meer uitgebreide dokument wat elk van hierdie aspekte breedvoerig bespreek, is op aanvraag beskikbaar.

Die Pensioenfonds voorsien self hulle inligting aan die gemeentes. Sodra hulle omsendbriewe beskikbaar is, word dit ook op die Sinode se webwerf geplaas.  Hulle sal dit teen Februarie 2017 kan doen nadat besonderhede van Sanlam ontvang is oor die koste van die versekerde voordele. Die persentasie vir die bydraes word, soos nou reeds die gebruik is, volgens die Totale koste van Indiensneming bepaal. Kontak die bestuurder van die Pensioenkantoor, Theo Smith (012-342 0415), om hiermee behulpsaam te wees.

In die onderhandelinge oor die pakkette word die volgende in ag geneem:

1.           Totale koste van Indiensneming (TKVI)

Die TKVI riglyn bestaan tans uit die volgende komponente:

'n Traktement met as minimum standaard die riglyn traktementskaal soos in punt 2;

Motortoelae of 'n ampsmotor gebaseer op die riglyn soos in punt 3;

Gratis huisvesting of billike behuisingstoelae soos onderhandel in die lig van plaaslike omstandighede;

Bydrae tot die Predikante Pensioenfonds soos ooreengekom;

'n Bydrae van minstens 50% tot die groeplewensversekeringskema van die Sinode;

'n Bydrae tot die groep-mediese skema van die Sinode, naamlik Bestmed, van minstens 50% van die lid se premie;

Werkgewerbydraes tot die werkloosheidversekering: tans 'n maksimum van R148,72 per maand;

Ongevalleversekering;

Ander toelaes soos ooreengekom.

2.           Traktement

2.1         Die topskaal-traktement vir 2017/2018 is met 6.5% verhoog.  Die effektiewe aanpassing vir leraars wat na die volgende skaal gaan, is 10.3%.  Neem die huidige 2016/2017 kerf, ken ’n kerfverhoging toe en lees die nuwe waarde van die kerf op die 2017/2018 skaal.

2.2         Elke predikant se vergoeding word vasgestel en gefinaliseer deur sy/haar werkgewer (naamlik die Kerkraad).  Hierdie onderhandelinge moet 'n balans probeer vind tussen die finansiële vermoë van die Kerkraad, die verwagtinge en behoeftes van die leraar en die diensooreenkoms tussen die leraar en die Kerkraad.

 

 

2016/2017

2017/2018

Effektiewe

Kerf

Maand

Jaar

Maand

Jaar

% aanpassing

1

12 850

154 200

13 700

164 400

 

2

13 800

165 600

14 170

170 040

10.3

3

14 750

177 000

15 220

182 640

10.3

4

15 700

188 400

16 270

195 240

10.3

5

16 650

199 800

17 320

207 840

10.3

6

17 600

211 200

18 360

220 320

10.3

7

18 550

222 600

19 410

232 920

10.3

8

19 500

234 000

20 460

245 520

10.3

9

20 450

245 400

21 510

258 120

10.3

10

21 400

256 800

22 560

270 720

10.3

11

22 350

268 200

23 600

283 200

10.3

12

23 300

279 600

24 650

295 800

10.3

13

24 250

291 000

25 700

308 400

10.3

14

25 200

302 400

26 750

321 000

10.3

15

26 100

313 200

27 800

333 600

10.3

 

 

 

27 800

333 600

6.5

2.3            Afhangende van die diensooreenkoms tussen die predikant en die werkgewer word 'n diensbonus, naamlik 'n dertiende tjek aanbeveel.  Die bedrag behoort een maand se traktement, sonder enige ander toelaes en voordele te wees.

3.              Voertuig- en vervoertoelae

3.1            Die vastekoste-komponent vir gemeente-predikante is R68 684 per jaar.

3.2            Die lopende koste word op 142.5 sent per kilometer vasgestel.  Hierdie komponent word bepaal volgens die gemiddelde aantal amptelike kilometers wat die predikant jaarliks aflê.

3.3            Voorbeelde van berekeninge volgens aantal kilometers:

Aantal km

Bereken @ 142.5c/km

Vastekoste

Totaal

12 000

R17 100

R68 684

R85 784

18 000

R25 650

R68 684

R94 334

24 000

R34 200

R68 684

R102 884

4.              Ander voordele

4.1            Amptelike uitgawes soos vir kommunikasie-toerusting – dit is onder andere rekenaar, selfoon en internet – behoort per faktuur deur die werknemer van die werkgewer teruggeëis te word, óf direk deur die werkgewer vereffen te word.

4.2            Die gemeente maak ook voorsiening vir verdere opleiding.  Dit vorm nie deel van die pakket van die leraar nie.

5.            Ander personeel in diens van die kerkraad

Daar is nie 'n voorgestelde vergoedingsbeleid vir personeel van gemeentes nie. Elke kerkraad hanteer vergoeding en verhogings volgens eie beleid en in die lig van plaaslike omstandighede.

 

DS FRANCOIS RETIEF
UITVOERENDE AMPTENAAR

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2016/6

15 Junie 2016

 

GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE

 

Goeiedag vanuit die Sinode huis in Pretoria!

SINODALE BYDRAES 2016/2017

Ons vertrou dat die winter daar by julle nie te kwaai is nie.

Baie dankie aan al die gemeentes wie se finansiële state reeds ontvang is.

Ons herinner julle daaraan dat die tweede paaiement van die sinodale bydraes vir 2016/2017 nou betaalbaar is.

15 Julie 2016 is die datum vir hierdie kwartaal (Junie/Julie/Augustus) se betaling.

Hierdie betaling is steeds 'n voorlopige betaling totdat al die state verwerk en die nuwe sinodale bydraes bepaal is. 

Elke gemeente ontvang vandag 'n staat met die bedrag betaalbaar wat apart per e-pos versend word.  Betalings tot 6 Junie 2016 is in berekening gebring.

Die bankbesonderhede is steeds: NG Kerk Oostelike Sinode, Absa Bank – takkode 632005, Rekeningnommer:  1420-146-562.

Gemeentes wat maandeliks betaal, versprei hulle betalings oor die drie maande (Junie/Julie/Augustus) in drie gelyke betalings om teen 31 Augustus afgehandel te wees.

Faks asseblief die inbetaalstrokie of 'n bevestiging na faksnommer 086 556 1203 of e-pos na finans@sinoos.co.za of boekhou@sinoos.co.za

Baie groete

DS FJ RETIEF
BEDRYFSBESTUURDER

 

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2016/5

26 Mei 2016

 

GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE

 

ALGEMENE SINODE 2015

Soos in Kortnuus 192 berig is, is die Handelinge van dié sitting op die Algemene Sinode se webwerf ( www.ngkerk.org.za ) beskikbaar.

Op bladsy 77 van die Handelinge verskyn die Besluiteregister. Die volgende besluite het gemeentes spesifiek in die oog:

Aborsie
Artikel Een proses
Algemene Steunspan Predikante Handleiding
Bedieningsbeoordelingsisteem
Belydenisdoop
Belydenis van geloof
Brugbediening
Bybel-Media
Bybelvertaling
Christelike Lektuurfonds
Doop en doopviering
Ekologie
Gedragskode
Gereformeerde Hermeneutiek
Jeugnavorsing
Landbouseisoen
Landswette van toepassing op gemeentes
Navorsing – Kerkspieëlopname 2017/2018
Onderwys
Selfdegeslagverhoudinge
Selfsorgkredietsisteem vir predikante
VBO-stelsel
Xenofobie.

Baie groete

DS HJ VAN DER SCHYFF
UITVOERENDE AMPTENAAR

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2016/4

24 Maart 2016

 

GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE

 

SINODALE BYDRAES 2016/2017

Goeiedag vanuit die Sinode huis!

Ons vertrou dat alles mooi voorspoedig verloop daar by julle in die gemeente.

Ons stuur vandag vir julle 'n staat met die berekening van die gemeente se sinodale bydrae vir die kwartaal van Maart tot Mei 2016. Die bedrag betaalbaar verskyn op die staat.  Onthou dat ons vir die eerste 2 kwartale van 2016/2017 dieselfde berekeninge soos aan die einde van 2015/2016 gebruik.  Betalings wat julle na 8 Maart 2016 gedoen het, verskyn nog nie op die staat nie.

Volgens ons reëling is kwartaallikse betalings teen 15 April betaalbaar.

Gemeentes wat maandeliks betaal, moet asseblief hulle betalings bereken en oorbetaal om teen 31 Mei 2016 op datum te wees.

Die besonderhede vir direkte betalings in die Sinode se bankrekening is steeds soos volg:

NG Kerk Oostelike Sinode, ABSA Bank, takkode 632005, rekeningnommer 1420-146-562

Faks asseblief die bevestiging van betaling na faksnommer 086 720 8742 of e-pos na finans@sinoos.co.za

Skakel gerus met enige navrae. Ons help graag hier vanuit die Sinode huis!

Vriendelike Oostelike Sinode-groete.

 

DS FRANCOIS RETIEF
BEDRYFSBESTUURDER

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2016/2

22 Januarie 2016

 

Beste Dominee

 

Die Sinodale Diensraad nooi al die predikante in die sinodale gebied vir 'n pastorale gesprek. 

Dit vind tydens twee geleenthede plaas.  Op 24 Februarie is dit by Middelburg-Suid en 25 Februarie by Skuilkrans.  Laat weet ons by watter gesprek jy teenwoordig kan wees.

Die gesprek handel oor die besluit van die Algemene Sinode 2015 oor selfdegeslagverhoudinge en die proses daarna.  Dit sluit die reaksie van gemeentes in, sowel as die appèlle wat aangeteken is.

Die Sinodale Diensraad besef dat die predikante plaaslik al die vrae moet hanteer en wil graag 'n pastorale gesprek oor die hele proses voer.

Soos reeds in Familienuus 289 van 1 Desember genoem is, is die breë lyne van die gesprek soos volg:

Een:     Die kerkregtelike implikasies van die besluite, sowel as die appèlle.

Twee:  Reaksie en kommentaar oor die besluite.

Drie:    Voorstelle oor die toekomstige funksionering van die Algemene Sinode.

Dit is vir die Sinodale Diensraad belangrik dat al die predikante ingelig sal wees.  Daarom word gevra dat elkeen moeite sal doen om teenwoordig te wees.  Omdat dit 'n pastorale gesprek is, sal daar geleentheid vir elkeen wees om te sê wat op sy/haar hart is en dit geskied binne die veilige ruimte van die Sinode-familie.

Indien dit vir die gemeente onmoontlik is om vir die reiskoste te betaal, kan die Uitvoerende Amptenaar gekontak word dat ons saam 'n plan kan beraam.

Ons ontvang julle graag by hierdie binne-gesprek van die Sinode-familie.

Laat weet ons so spoedig moontlik by watter geleentheid jy teenwoordig kan wees, sodat ons die fisiese reëlings kan tref.  Ons sal graag die antwoorde teen 3 Februarie 2016 wil hê.

Baie groete

HJ VAN DER SCHYFF
UITVOERENDE AMPTENAAR

Print Friendly
image_pdfimage_print