Riglyne van Vergoedingspakket 2020/2021

Sien Omsendbrief 2019/09 Riglyne Vergoedingspakkette Maart 2020 tot Februarie 2021

Print Friendly

Familiebrief 2019/06

Uitspraak in die hofgeding oor selfdegeslag verhoudinge – Familiebrief 2019/06

Print Friendly

Familiebrief 2019/05

Aangeheg 'n belangrike skrywe aangaande finansies en regsverpligtinge, asook ondersteunende dokumentasie.

Die formaat van die Finansiële State is hierby aangeheg, en is die enigste formaat wat vir die finansiële jaar 2018/19 aanvaar sal word.  Maak asseblief seker dat u ouditeure dit ontvang. Volg asseblief die instruksieblad noukeurig.

Brief na Gemeentes Rakende Finansiële state en regsverpligtinge

Finstaat gemeente 2018-2019

UI19-new

Constitution of Dutch Reformed Church according to rule 4

 

 

 

Print Friendly

Familiebrief 2019/01

29 Januarie 2019

FAMILIEBRIEF 2019/01

Geagte Skriba/Administratiewe Beampte/Finansiële Beampte/Saakgelastigde

Aangeheg vind asseblief 'n skrywe van die kantoor van die Predikante Pensioenfonds wat inligting bevat oor die kostes en bydraes van die fonds. Alle predikante wat aan die fonds behoort moet daarvan kennis dra, asook die persoon wat salarisse vir die gemeente hanteer.

Alhoewel die omsendbrief direk deur die Pensioenfondskantoor aan deelnemende predikante gestuur is, word u hiermee versoek om te verseker dat hy/sy kennis dra van die inhoud. Maak asseblief ook seker dat die skrywe die persoon bereik wat salarisse hanteer.

Seëngroete

 

Cathy Odendaal
Bedryfsbestuurder
Tel    (012) 804-9543/4
Faks  (086) 720-8742
finans@sinoos.co.za

 

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2018/7

Sien asseblief skrywe insake Vergoedingspakket vir 2019/2020

 

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2018/6

12 November 2018

 

Familiebrief 2018/6

 

AAN AL DIE PREDIKANTE EN KERKKANTORE

 

Sien asseblief skrywe insake Predikante Pensioenfonds.

 

Groete

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Print Friendly

Familienuus 344

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Dis lekker koud in hierdie dae. Ons kla oor die krag wat nie altyd aan is nie. Ons maak allerlei planne om warm te bly: verwarmers, kaggels en komberse.

Gelowiges  wat met die hart van Jesus Christus in die gemeenskap leef, behoort ook in hierdie dae raak te sien dat daar baie mense is wat nie warm kan kom nie. Hulle blyplekke, hulle omstandighede, hulle "klerekaste" en hulle bronne maak dit net nie moontlik nie.

Baie gemeentes is met projekte besig om hier 'n verskil te maak. Die getuienisse wat ek hoor, is dat dit ook 'n verskil maak in die harte van hulle wat gee. Daar is groter sensitiwiteit en meer bewustheid van ander se leefwêreld.

Geestelike groei vra om al-hoe-meer 'n hart soos Jesus te kry…

Francois Retief

–oOo–

PREDIKANTE

Gert van der Merwe is op 22 Julie by Lynnwoodrif bevestig.

Sebastiaan en Natasha van Dyk van Lux Mundi het op 10 Junie ouers geword van Ivan. Baie geluk – en sterkte vir die winternagte se opstaan!

Annelize de Wet het op 30 Junie demissie ontvang by kerksondermure om haar roeping as sendeling in Kenia te gaan uitleef.

PROJEKTE

Skolebediening: as jy nie elke geleentheid benut om kinders in ons skole te bedien met die Evangelie van Jesus Christus nie, mis jy 'n baie groot deel van jou jeugbediening. Die vraag is: Hoe doen ek skolebediening?

Hier is die antwoord!

Johan Koen van ons Missionale Gemeentes-span vertel van Nuwe Geloofsgemeenskappe – die bediening van mense wat nie normaalweg deel van die bestaande bediening is nie. As  julle hiermee besig is, wil Johan graag julle storie hieroor hoor...

Missionale Byeenkoms

Dit is weer tyd vir ons Missionale Byeenkoms en ons glo dat jul elkeen in die laaste paar maande al weer saam met jul gemeentes gegroei het op die Missionale Reis.  Om gestuurde kerk te wees is die fokus wat maak dat ons perspektief behou in goeie en slegte tye.  Die byeenkoms vind plaas op 2 en 3 Augustus by Kruisrivier.  Ons arriveer tussen 12:00 en 13:00 op Donderdag en vertrek weer om 14:00 op Vrydag.   By die laaste byeenkoms het julle onder andere lekker saam gepraat oor Missionaliteit as 'n nuwe lewenstyl in jou eie lewe en ook in die lewe van die gemeente.  Julle het ook saam gesels oor Missionale Transformasie.   Ons sal baie graag by mekaar wil hoor wat het die Here in die tussentyd in jul lewens en gemeentes gedoen.  Lourens Bosman gaan ook die tyd saam met ons spandeer en met ons gesels oor die nuwe groei en ontwikkeling in die kerk rondom Missionaliteit.  Ons is besig om die finale program bymekaar te sit en stuur dit deur sodra dit gefinaliseer is.  Intussen moet ons getalle vasmaak en word jy uitgenooi.  Laat weet sommer nou asseblief vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za of jy dit gaan bywoon.   Ons moet getalle vasmaak en waardeer jou spoedige reaksie!

Die Projekspan vir Ekologie reël 'n naweekvoetslaan by Mount Komati River Lodge –  geleë op die Middelveld van Mpumulanga vanaf 30 November tot 2 Desember 2018.   Om saam te stap en jou plek te bespreek, moet jy so gou as moontlik die inskrywingsvorm stuur na Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543.  Daar is net plek vir 24 persone. Vir volledige inligting en die inskrywingsvorm, lees hier

Seisoen van Menswaardigheid

Leon Westhoff vertel ons van 'n unieke manier om oor hierdie belangrike saak ingelig te word. Prof Dirkie Smit se lesings sal jou ook 'n handvol VBO-punte besorg – maar jy sal bietjie moet werk hiervoor!

Ekofaktorkamp

Die Projekspan vir Ekologie reël weer 'n Ekofaktorkamp vir alle Graad 5 en 6 leerders vanaf 30 September tot 3 Oktober 2018. Die kamp word soos verlede jaar, weer gehou by Bergenrivier (tussen Bronkhorstspruit, Groblersdal en Witbank).  By hierdie jaar se kamp gaan by die voëls en insekte geleer word waar my plek in die ekosisteem is sodat daar vir almal en alles genoeg is om te kan lewe op aarde.   

Die koste is R400-00. Skryf in by Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543.  Die sluitingsdatum is 19 September.  Lees hier meer.

Retreat vir predikante

'n Retreat vir predikante vind hierdie jaar plaas vanaf 13 tot 16 Augustus by die Maria Trost Retreatsentrum naby Lydenburg.  Die koste is R500 per persoon vir 3 nagte – enkel akkommodasie en etes ingesluit.  12 VBO punte word toegeken vir bywoning.  Vir meer besonderhede skakel Jaco van Niekerk by 082 804 1810.  Bespreek by Tersia voor 6 Augustus by ontvangs@sinoos.co.za  Lees hier meer.

ONDERSTEUNING

Argief:  Aangesien ons baie navrae kry uit die handregisterstelsel, wil ons weer 'n ernstige beroep op gemeentes doen om hul handregisters, doop- en belydende-lidmate asook Huweliksregisters (voor 1973) asseblief na die Sinodehuis te stuur vir veilige bewaring.

VERGADERINGS

Die Sinodale Diensraad het op 18 Julie vergader om te besin oor Sinode-wees in vandag se dae. Dit was 'n verrykende en terselfdertyd uitdagende gesprek. Ons voel uitgedaag om te verseker dat ons steeds gemeentes en leraars se behoeftes aanspreek. Daar is baie mooi nuwe inisiatiewe – hou ons sinodesitting dop!

Teen die einde van verlede kwartaal het ons jonger leraars onder leiding van twee van ons Sinodale Diensraad-lede, Maartje van der Westhuizen en Gerrit Vosloo, vergader om te gesels oor hulle belewenis van ons as sinode.  Dit was lekker om ons jong predikante te kon hoor. Ons sien uit na die insette van jonger stemme. Ons wil 'n familie wees waar ouer en jonger leraars tuis voel, geag word en waarde kan toevoeg tot die funksionering van die Sinode.

Die volgende Ringsittings vind plaas:

Lyttelton:  29 Julie by Midrand
Wakkerstroom:  29-30 Julie by Paardekop
Witbank:  5 Augustus by Witbank-Panorama
Ermelo:  6 Augustus by Morgenzon

ALGEMENE SINODE

Kerkspieël Gemeentevraelys 2018

Lourens Bosman vra mooi: sal julle asseblief 'n tydjie afknyp om Kerkspieël Gemeentevraelys 2018 te voltooi en aanlyn in te vul? Indien julle enige probleme ondervind of nog nie die vraelys ontvang het nie skakel asb dringend met Ester Steyn by kerkspieel@ngkerk.org.za tel: 012 342 0092 of sel 0823254088

Ons sal dit só waardeer!

Dankdag vir Reën

Die Algemene Sinode oordeel dat 2 September as Dankdag vir die uitkoms wat die Here gegee het, geoormerk word. Uiteraard is hierdie meer van toepassing op ons suidelike sinodes maar as gelowiges deel ons is mekaar se lief en leed. Ons gemeentes kan dit ook inrig as 'n Gebedsdag waarin ons almal se afhanklikheid van die sorg van ons Vader verklaar en bely word.

'n Konsep Gedragskode vir Godsdienste in Suid-Afrika

Hier is geleentheid om insette te lewer in die dokument waaraan prof Pieter Coertzen en sy span werk.

Taize-byeenkoms

Ons het hierdie skrywe vanaf die kantoor van die Algemene Sekretaris ontvang:

In 2019 word 'n weeklange samekoms van die Taizé-gemeenskap in die Kaapstad beplan.  Daar word beoog om plus minus 6000 jongmense by die geleentheid te betrek. Die byeenkoms sal fokus op kerkeenheid en die ekumeniese verhoudings. Dit is 'n kosbare geleentheid vir ons jongmense tussen 18-35.

 Ons verneem graag of daar uit julle sinode persone is wat belangstel in Taizé en kontemplatiewe spiritualiteit of wat verantwoordelik is vir die jeug.  Indien wel, sal ons bly wees as julle hulle kan inlig van die vergadering met Vader Luc en Norbert van Tiazé, wat by die Algemene Sinode Kantore beplan word vir 27 September om 14:00Ter wille van beplanning wil ons versoek dat belangstellendes hulle teenwoordigheid  by Sophia de Kock (sophiadk@ngkerk.org.za) voor / op 14 September bevestig.

 GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media se Nuusbrief word hier aangeheg. Hierdie week gaan dit oor LiG en die Kerkbode. Een van ons gemeentes, Doornkloof, is op die voorblad van die Kerkbode! 

Hulle vertel ook van 'n opwindende nuwe  Bybelboek-reeks

Excelsus stel 'n kursus in Spirituele Begeleiding bekend.

Excelsus vertel ook van 'n oggendgeleentheid oor Spiritual en Emotional Health in Full Time Ministry met Nancy Schongalla-Bowman, Director of Student Counselling, Princeton Theological Seminary.  Dit word op 7 Augustus aangebied.

Excelsus gee ook inligting oor 'n  Werkswinkel oor die Opleiding van Begeleiers van 'n Bedieningsdiagnose in Gemeentes. Dit word deur prof Malan Nel aangebied. Hy skryf hier volledig oor hierdie geleentheid.

Lentekonferensie 2018 vind plaas op 18 – 20 September. Die volledige programgids is hier beskikbaar.

Kom ontmoet professor Stefan Paas van die Vrije Universiteit in Amsterdam: op 8 Augustus het leraars die geleentheid om 'n oggend saam met een van die voorste missioloë  in die wêreld deur te bring. Die gesprek handel oor sekularisasie en missionale kerkwees. 'n Volledige pamflet vertel meer.

CMR Mpumalanga deel met ons 'n storie van hoop.

EMERITI

Prof Andrie du Toit – voorheen Nuwe Testamentikus aan die Universiteit van Pretoria – is verlede week oorlede. Sy gedenkdiens vind Vrydag 27 Julie om 11:00 plaas in die NG Kerk Valleisig.

Hy het met sy kennis, geloof en menswees 'n hele geslag leraars geraak. Ons eer die Here vir sy lewe en werk.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 6 Augustus 2018 verjaar.

Gemeentes:

24 Julie – Badplaas, ngkerkbadplaas@tiscali.co.za (45)
25 Julie – Debruinpark-Ermelo, ngkdeberm@telkomsa.net (45)
29 Julie – Moreletapark, info@moreleta.co.za (33)
3 Augustus – Witbank-Vallei, ngwitbank.vallei@gmail.com (38)
4 Augustus – Ermelo-Oos, skriba@ermoos.co.za (62)

Emeriti:

30 Julie – Neels van Zyl, Olifantsfontein 2011, vanzyl.neels@gmail.com
3 Augustus – Steph Combrinck, Lyttelton 2005, sc.steph.combrinck@gmail.com

Predikante:

24 Julie – Danie Veldsman, Dosent UP, danie.veldsman@up.ac.za
25 Julie – Pierre Engelbrecht, Valleisig, pierreengelbrecht1@gmail.com
26 Julie – Anton Badenhorst, Pretoria-Oosterlig, anton@oosterlig.co.za
2 Augustus – Cas Wepener, Dosent UP, cas.wepener@up.ac.za
3 Augustus – Neels Müller, Pretoria-Oosterlig, neels@oosterlig.co.za
4 Augustus – Christie Smit, Lydenburg, christiepos@gmail.com
4 Augustus – Chris Swart, Doornkloof, chris@dkfk.co.za
5 Augustus – Uli Trümpelmann, Malelane, ulitrump@icloud.com
6 Augustus – Alphonso Groenewald, Dosent UP, alphonso.groenewald@up.ac.za
6 Augustus – Dirk Human, Dosent UP, dirk.human@up.ac.za

Groete tot 7 Augustus 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

Print Friendly

Familiebrief 2018/5

Familiebrief 2018/5

16 Mei 2018

Die volgende is met geringe aanpassings oorgeneem uit 'n nuusbrief van die NG Kerk Sinode Goudland.

 

DIE SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS (SAID)

EN DIE

KERK AS OPENBARE WELDAADSORGANISASIE

 

Afkortings wat in hierdie nuusbrief gebruik word

 

Afrikaans

BVE

Belastingvrystellingseenheid

NWO

Nie-winsgewende organisasie

NWO

Openbare Weldaadsorganisasies

OWO

Openbare Weldaadsorganisasies

SAID

Suid-Afrikaanse Inkomstediens

 

Engels

NPO

Non-profit Organisation

PBO

Public Benefit Organisation

SARS

South African Revenue Services

TEU

Tax Exemption Unit

AGTERGROND

Hierdie skrywe oor Registrasie as Openbare Weldaadsorganisasies (OWO’s) word gesirkuleer na aanleiding van 'n besoek namens die NG Kerk aan die Belastingvrystellingseenheid (TEU = Tax Exemption Unit) van die SAID.

Daaruit het dit geblyk dat daar waarskynlik verwarring en selfs onduidelikheid in die kerk bestaan oor 'n aantal sake, soos:

 1. moet gemeentes/kerklike strukture register as OWO?;
 2. die kwessie van fidusiêre aanspreeklikheid;
 3. asook die verwarring rondom die onderskeid tussen die registrasie as NWO (nie-winsgewende organisasie, NPO in Engels) en OWO (openbare weldaadsorganisasie, PBO in Engels).

INKOMSTEBELASTING EN EIENDOMSBELASTING

Nog 'n uitdaging aan kerke is die feit dat daar dikwels in ons gesprekke en denke nie duidelik onderskeid gemaak word tussen die betaal van inkomstebelasting en die betaal van eiendomsbelasting nie.

Inkomstebelasting word hanteer deur die SAID, terwyl eiendomsbelasting 'n saak is wat resorteer onder die plaaslike regering (munisipaliteit).

Kerke geniet gewoonlik vrystelling van eiendomsbelasting op alle geboue wat vir kerklike doeleindes gebruik word. Waar kerke eiendom besit wat nie vir kerklike doeleindes gebruik word nie (verhuring van huise, kantore, of wat ookal wat dus as direkte handelsbedryf beskou word), kan die plaaslike owerheid op daardie eiendomme belasting hef.

Die staat het nie 'n eenvormige beleid hieroor nie. 'n Plaaslike owerheid neem eie besluite oor eiendomsbelasting. Onderhandelinge op plaaslike vlak moet hierdie saak aanspreek. Ervaring het geleer dat die NG Kerk nie alleen hieroor met die plaaslike owerheid moet onderhandel nie.  Kry vennote vanuit die hele spektrum van kerke om die gesprekke te voer.

Sover dit inkomstebelasting aan betref, is daar wel 'n koppeling met eiendomsbelasting, in die sin dat as kerkeiendom verhuur word vir nie-kerklike gebruik (waarop dan dalk eiendomsbelasting gehef word deur die munisipaliteit), die huurinkomste addisioneel ook dan belasbaar is deur die SAID – en as sodanig as inkomste aangedui moet word op die inkomstebelastingvorm.

Daar bestaan 'n gids oor die hantering van inkomstebelasting, naamlik die Tax Exemption Guide for Public Benefit Organisations in South Africa Issue 2 (19 September 2016) – verkrygbaar op SAID se webtuiste by http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Businesses/TEO/Pages/default.aspx.

OPENBARE WELDAADSORGANISASIE

Van die probleme wat die Belastingvrystellingseenheid tydens hul ondersoek ontdek het, is die volgende:

 1. die nie-indiening van jaarlikse belastingopgawes [IT12EI] deur OWO’s. Ten spyte van die feit dat baie gemeentes en kerklike strukture wel geregistreer is by SARS vir belastingvrystelling, dien hulle nie jaarliks 'n opgawe in nie – of hulle dui slegs 'n nul-balans in die state aan sonder om aan te toon hoe hulle daarby uitgekom het.
 2. daar is gemeentes wat probeer om 18A kwitansies uit te reik vir donasies wat aan die gemeente gemaak is. Dis onwettig. Hierdie kwitansies kan slegs uitgereik word as 'n instansie daarvoor geregistreer is – en dan ten opsigte van 'n goedgekeurde aktiwiteit.
 3. dit is egter onwaarskynlik dat gemeentes sal kwalifiseer vir Artikel 18A registrasie, aangesien die aangeduide aktiwiteite wat daarvoor goedgekeur is, nie Godsdiens, Geloof en Filosofie insluit nie.Slegs goedgekeurde OWO’s, met ook status in terme van Artikel 18A van die Wet, kan 'n 18A kwitansie aan skenkers uitreik.
 4. gemeentes/ kerklike instansies laat na om besigheidsinkomste te verklaar – veral t.o.v. verhuring van geboue en konferensiegeriewe;
 5. veranderinge in die konstitusies/bepaalde Kerkorde-artikels van geregistreerde gemeentes/sinodale strukture, wat nie onder die aandag van die Kommissaris gebring word nie;
 6. verandering in fidusiêre verantwoordelike persone wat nie onder die aandag van die Kommissaris gebring word nie – en waarskynlik die negering van die rol wat hierdie persone in die finansiële verantwoording van gemeentes behoort te speel;
 7. in gebreke bly van kennis gee van adresverandering van gemeentes.

Hoekom registreer as 'n Openbare Weldaadsorganisasie?

Enige persoon of entiteit in die land (wat ook as 'n regspersoon geld) wat inkomste bokant 'n bepaalde bedrag per jaar genereer, is onderhewig aan die betaal van belasting op die ontvangs daarvan. Voorheen was kerke deur die wet outomaties vrygestel van inkomstebelasting. Dit is egter verander.

Registrasie as 'n OWO onder die Inkomstebelastingwet 58 van 1962 (soos gewysig) [hierna die “Wet”] by die SAID is dus 'n vrywillige opsie met die oog op die vrystelling van inkomstebelasting.

Om belastingvrystelling te geniet moet 'n gemeente, 'n ring, 'n sinode en die Algemene Sinode dus registreer as 'n OWO. Sien Artikel 10 (1)(cN) [Vrystellings] van die Wet.

Die aktiwiteite van die betrokke organisasie sal dan bepaal of dit kwalifiseer vir vrystelling van inkomstebelasting onder Artikel 30 [Openbare Weldaadsorganisasies] van die Wet, of ook vir uitreiking van kwitansies onder Artikel 18A [Aftrekking van skenkings aan sekere organisasies] van die Wet, ten opsigte van donasies.

Een van die kwalifiserende aktiwiteite vir OWO-registrasie en derhalwe vir die vrystelling van Inkomstebelasting, is “godsdiens” (sien punt 6 van Basic Guide to Income Tax for Public Benefit Organisations). Daar word Godsiens, Geloof en Filosofie as 'n goedgekeurde aktiwiteit gelys.

Gemeentes en die meeste kerklike strukture behoort dus suksesvol te wees in hulle aansoek tot OWO-registrasie.

Is ons gemeente geregistreer as 'n Openbare Weldaadsorganisasie?

Gemeentes kan uitvind of hulle as 'n OWO geregistreer is deur na e-filing te gaan en vir 'n aanslagvorm te vra. Die nommer op die vorm wat met 'n “9” begin, is die registrasienommer. Navraag kan ook direk by die SAID se Belasting Vrystellingseenheid gedoen word.

Hoe kan ons registreer as 'n Openbare Weldaadsorganisasie?

Om te registreer as 'n OWO moet die volgende dokumente by die Belasting Vrystellingseenheid van die SAID ingedien word:

 1. vorm EI1: Voltooide en ondertekende aansoek om as 'n OWO te registreer;  
 2. vorm EI2: Geskrewe onderneming en onderteken deur die drie fidusiêre persone, wat nie verbonde persone met betrekking tot mekaar is nie, van die organisasie wat die fidusiere verantwoordelikheid vir die OWO onderneem. 
 3. gesertifiseerde afskrif van die stigtingsdokument (konstitusie) wat moet voldoen aan die vereistes van Vorm EI2.
 4. 'n goedgekeurde OWO kwalifiseer ook, onder sekere bepaalde voorwaardes in elke geval, vir vrystelling van: Oordragkoste, Boedelbelasting, Kapitaalwinsbelasting, Donasiebelasting, BTW, Vaardigheidsontwikkelingsheffing en Dividende belasting. 

Al die inligting is op ons webwerf beskikibaar by  http://sinoos.co.za/said/

 

Cathy Odendaal
Bedryfsbestuurder
NG Kerk Oostelike Sinode

Tel    (012) 804-9543/4
Faks  (086) 720-8742

 

 

 

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2018/4

Geloofsbrief kan hier afgehaal word.

 

Familiebrief 2018/4

12 April 2018

SINODESITTING 2018 en GELOOFSBRIEF

Goeiedag vanuit die Sinodehuis. Ek vertrou dat dit daar by julle voorspoedig gaan en dat die Paastyd inderdaad 'n tyd van nuwe lewe en groei sal wees.

Hierdie skrywe dien as die formele kennisgewing van die Sinodesitting van Oostelike Sinode wat op 21 – 23 Oktober 2018 by die NG Kerk Pierre van Ryneveld plaasvind.

Ons heg hierby aan die Geloofsbrief wat julle moet voltooi met die oog op die sinodesitting. Voltooi dit volledig soos op die vorm aangedui.

Artikel 33 van die Kerkorde beskryf die afvaardiging na die sinodesitting:

"Die Sinode word saamgestel uit een predikant en een ouderling/diaken as afgevaardigdes deur die kerkraad van elke gemeente binne die sinodale gebied. Waar die pos van predikant vakant is, kan 'n ouderling/diaken in die plek van die predikant afgevaardig word."

"As 'n gemeente méér as een pos vir predikant het, het die kerkraad die reg om meer predikante en nog een ouderling/diaken vir elke bykomende predikant af te vaardig. Waar in sodanige gemeente 'n pos vir predikant vakant is, mag die kerkraad 'n ouderling/diaken vir die vakante pos afvaardig."

Gee asseblief dadelik hieraan aandag sodat die voltooide geloofsbrief teen 30 Junie 2018 by die Sinodehuis sal wees.

Die datum van 30 Junie 2018 is ook die spertyd vir enige saak wat aan die Sinode voorgelê wil word. Sodanige sake word dan hanteer in oorleg met die gevestigde werkswyse en besluite van die Sinode.

Kontak gerus die Sinodehuis met enige navrae.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

 

 

 

 

Print Friendly

FAMILIEBRIEF 2018/02

2018 FAMILIENUUS HEADER

14 Maart 2018

Familiebrief 2018/02

GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE

 

Goeiedag vanuit die Sinodehuis!

 

FINANSIËLE STAAT 2017/2018

 

Die einde van die finansiële jaar was op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik:

1.       Die state word hierby aangeheg.  Gee dit asseblief aan julle ouditeur of rekenmeester. Gebruik slegs hierdie formaat vir die state.

2.       Die besluit van Oostelike Sinode (2016) oor die opstel van state word in die state gegee. Die kerkraad moet hieroor 'n besluit neem.     

3.       Reël met die ouditeur/rekenmeester dat hierdie state by Oostelike Sinode moet wees teen 15 Junie 2018. Help hulle dan deur toe te sien dat alle dokumente gereed is sodat hulle die werk dadelik kan afhandel.

4.       Die Basiese Inligting-vorm asook die Inventarisvorm word ook hierby aangeheg.

5.       Al die vorms is ook op www.sinoos.co.za beskikbaar.

 

Sterkte vir hierdie besige tyd in 'n kerkkantoor!

 

Baie groete

 

Cathy Odendaal
Bedryfsbestuurder

finans@sinoos.co.za

 

 

 

Print Friendly
image_pdfimage_print