TERUGVOER AAN GEMEENTES – SDR 22 NOVEMBER 2018

1.  Die vergadering het sake en probleme van 'n paar gemeentes hanteer, maar het hoofsaaklik gefokus op die afgelope Sinodesitting se evaluering. Ons is so dankbaar dat die sinodesitting 'n positiewe en opbouende familie-belewenis was vir die oorgrote meerderheid afgevaardigdes en dat die uitkomste wat beplan is, bereik is.

 

Ons eer die Here vir die getuienis dat meeste getuig het dat die sinode waarde toegevoeg het vir hulle bediening. Daar was ook groot waardering vir meer geleenthede om lekker te gesels om die tafels. Al die kommentaar op die indekskaarte is getik en aanpassings vir die volgende sitting is bespreek. Een van die sake wat meer aandag gaan kry by ons volgende sitting is om ruimte te maak vir brandende kwessies en sake wat ernstige bespreking nodig het.

 

2.  Ons het ook besluit om vorentoenader aan gemeentes te beweeg en om van die sinode se kant ringe te besoek en te help om uitdagings op te los en toerusting en ondersteuning te gee. Ons sien die Ringsdiensrade as belangrike vennote op wie ons gesamentlik en afsonderlik wil fokus.

 

3.  Ons is dankbaar om te kon sien hoe die missionale gemeentewees besig is om al meer deel te word van ons kerk se DNS. Die nood en verlorenheid van die wêreld kry al meer prominensie in gemeentes se programme en betrokkenheid in die gemeenskap word belangriker. Die visie is dat Christus se liefde al meer uitgeleef en verkondig sal word en dat die Koningskap van Jesus op elke lewensterrein sal sigbaar word soos ons sinode se embleem uitbeeld.

 

4.  Volgende jaar op 2 November is ons sinode 40 jaar oud en daarom beplan ons om tydens hierdie feesjaar saam as gemeentes iets spesiaal te doen wat 'n groot impak in ons gemeenskappe gaan maak. Ons kyk om saam hande te vat en 'n reuse missionale voetspoor te los as nalatenskap van ons feesvieringe.

 

5.  Ons kon weer vir prof. Jan van der Watt kry om in 2019 die predikantekonferensie van 10-14 Junie te lei en wel oor die boek Openbaring.

 

6.  Ons wag vir gemeentes om sake na die kantoor te stuur waaroor hulle graag wil hê dat die Algemene Sinode in 2019 moet besin. Ringe ontvang vroeg in die nuwe jaar besonderhede hieroor. Die Diensraad het byvoorbeeld gedink aan onderwerpe soos die verval van die platteland en kleiner wordende gemeentes en hoe gemeentes weer kan groei. Die bekommernis oor die Staat wat die Kerk wil reguleer en die gebrek aan integriteit by leiers is ook moontlike onderwerpe.

 

7.  Vanuit die sinodale kantoor en Diensraad wil ons vir elke lidmaat en leraar 'n baie lekker rustyd in die vakansie toewens en bid dat die Kerstyd waarlik 'n tyd sal wees van seën en 'n ontmoeting met die Christus van Kersfees. Mag die Vredevors ons verlos van geweld, woede, haat, rassisme en alle sonde. Mag die Nuwejaar 'n tydperk van 'n noue wandel met die Here wees waar ons wonders en die realisering van God se planne sal beleef.

Dirkie van der Spuy:  Voorsitter Sinodale Diensraad

 
VERGOEDINGSPAKKET 2019/2020

Sien asseblief skrywe insake Vergoedingspakket vir 2019/2020.
FAMILIEBRIEF 2018/6

12 November 2018

 

Familiebrief 2018/6

 

AAN AL DIE PREDIKANTE EN KERKKANTORE

 

Sien asseblief skrywe insake Predikante Pensioenfonds.

 

Groete

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za
Sinodesitting 2018 Media

Die volgende kan afgelaai word:

Klankopname van ds Dirkie Nagmaaldiens (57MB) – om af te laai, kliek regs op klankopname en kies die opsie "save links as".

Video Bybel Media (89MB)

Powerpoint ds Dirkie Nagmaaldiens

Powerpoint ds Nati Stander

Powerpoint prof Marius Nel

Powerpoint Grondwet, landswet en kerkwet (3MB)

 

 
BELANGRIKE DATUMS 2019

Datums 2018
AGENDA SINODESITTING 2018

Die Agenda van die Agttiende Sinodesitting 2018, 21 tot 23 Oktober 2018 by Pierre van Ryneveld, is hier  (3.4mb) beskikbaar!
Ons Sinodale Diensraad vertel…

1.  By die afgelope vergadering van die Sinodale Diensraad het ons van die 11 lede terugvoer ontvang oor wat tans aan die gang is in ons sinodale gebied. Ons het diep onder die indruk gekom van die spanning wat die grondonteienings-kwessie by ons mense bring en ook van die oproer en grondgrype in Witrivier, Burgersfort en Pretoria-Faerie Glen. Hiermee saam is daar onrus en opstandigheid oor wye dele van ons gebied. Ons besef die impak van werkloosheid en die ekonomiese krisis met 'n rand wat trampolien-spring en onstabiliteit wat 'n negatiewe gees in mense wakker maak. Dis juis in só 'n tyd dat die kerk hoop moet bring en mense moet bystaan en help om in geloof positief te bly. “Wees ons genadig, Here, ons vestig ons hoop op U. Die Here is ons Regter, ons Leidsman, ons Koning , Hy sal ons red.” Jesaja 33.

2.  Daar is kennis geneem van die gevaar van sekularisasie wat besig is om by kerke in te kruip en veroorsaak dat Bybelse grense verskuif word totdat dit naderhand die mens se eie wil is wat geld en nie meer God se wil is nie. Dit bring mee dat gelowiges nie meer die teenwoordigheid en krag van God se teenwoordigheid beleef nie.

3.  Daar is tog ook positiewe getuienisse juis in hierdie tyd soos byvoorbeeld samewerking tussen die NG Kerk Lynnwoodrif en die Nellmapius Uniting Reformed Church in Southern Africa.

4.  Die vergadering het die beplanning vir ons komende Sinodesitting van 21-23 Oktober 2018 gefinaliseer en daar heers reeds groot opgewondenheid en 'n verwagting vir wat die Here gaan kom doen. Ons glo die Here gaan ons as sinode kom help om waarlik 'n gestuurde kerk te wees wat 'n impak maak en die liefde van Christus uitleef en uitdra in die wêreld. Ons sien uit na die rol van die fasiliteerders soos prof. Marius Nel, Nelis J van Rensburg, Dewyk Ungerer asook van ons eie sinode se leiers wat 'n rol gaan speel. Bid saam met ons dat elke sinodeganger huis toe sal gaan met 'n nuwe visie, passie en inspirasie om 'n verskil in hulle gemeentes te gaan maak.

5.  Ons is ook dankbaar vir 'n nuwe fokus op ons jonger predikante en om groter prominensie aan ons gebied se jeug te gee. Daar is 'n mooi momentum aan die gang by die jonger leraars wat GrensLoos-netwerk gestig het om mekaar se hande te vat en die jeugwerk in ons gebied te belyn en te koördineer. Ons wil steeds as oud en jonk na mekaar luister en mekaar intrek en saamwerk.

6.  Kom ons bly bid steeds vir mekaar, vir ons gemeentes en vir ons land.Kom ons bid ook dat die leraars sal sterk staan teen versoekings en voorbeelde en getuies wees vir ander.

 

Dirkie van der Spuy
15 Augustus 2018
Ekologie Staptoer

Slide1
Terugvoer Sinodale Diensraad

TERUGVOER AAN GEMEENTES.

SINODALE DIENSRAAD VERGADERING 23 MEI 2018

 

  1. Daar is 168 leraars in die Oostelike Sinode waarvan 40 leraars tussen 25 en 43 jaar is, 42 leraars tussen 43 en 54 en dan 68 leraars tussen 55 en 65 jaar.Dit beteken dat in die volgende 10 jaar 37% van die Oostelike Sinode se leraars gaan aftree. Die Diensraad is ernstig om te fokus om jonger leraars in te trek en te begelei in hulle ontwikkeling. Daar is ‘n byeenkoms van ongeveer 30 jongleraars gereël waar hulle gaan besin oor wat hulle sien as die rol van die sinode en oor watter rol hulle as jong leraars kan speel.
  2. Die vergadering het hoofsaaklik gefokus op die ontwerp van die komende Sinode van 21-23 Oktober 2018. Ons beplan dat een van die uitkomste van die sinode sal wees dat die sinode duideliker sal verstaan hoe ons mekaar as leraars en gemeentes kan help om meer effektief te funksioneer en om probleme te oorkom.
  3. Ons is bevoorreg om vir prof. Marius Nel te kon kry om as spreker op te tree tydens die sinodesitting. Hy gaan praat oor hoe ons as kerk in ons uitreik na die wêreld die Koninkryk van God gaan sien kom.
  4. Die Diensraad het ook kennis geneem van die groei in onderlinge verhoudinge en die vordering in gesprekke oor groter samewerking tussen die NG Kerk en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid Afrika as ook die NG Kerk in Afrika. Gemeentes word ook aangemoedig om uit te reik na ons broers en susters in die VGKSA en die NGKA.
  5. Daar is met dankbaarheid kennis geneem dat daar vordering is met die samesprekings oor die grondkwessie in ons land. Ons as kerk speel ook ‘n rol in hierdie gesprekke en dit is duidelik dat daar vordering in die regte rigting is. Daar is ekstreme kante aan die debat, maar die middelgrond is besig om onder die beskerming van die grondwet in ‘n goeie rigting te beweeg.
  6. Die terugvoer wat ons van oraloor gekry het, getuig van groot seën tydens die Pinkstertyd. Dit was so noodsaaklik dat die kerk weer gefokus het op die koms en die werk van die Heilige Gees. Mag ons vir die pad vorentoe nooit uit eie krag betrokke wees in die kerk nie, maar in algehele oorgawe aan die Gees lewe.
  7. Ons sien ook uit na die komende Predikante konferensie in Letaba en vertrou dat die tyd saam met prof. Jan van der Watt baie leersaam en verrykend, maar ook ‘n tyd van rus en versterking sal wees.
  8. Baie geluk ook aan ds. Jurgens de Jager van die NG gemeente Witrivier wat in dr. Lourens Bosman se plek verkies is as ondervoorsitter van die Diensraad.
  9. Kom ons bly bid steeds vir mekaar, vir ons gemeentes en vir ons land.

 

Dirkie van der Spuy
om te dien en te gee en te wees …….

Bruce Tulloh is 'n Britse atleet wat in die sestigerjare dwarsoor Amerika gehardloop het. In sy dagboek maak hy een aand hierdie mooi opmerking: "And here I am: between the fulfilment of one day and the promise of the next…"

Dis mooi gesê. Dit vertel van iemand wat gemaklik is met wat hy vandag gedoen het – en terselfdertyd uitsien na wat môre kan inhou.

Dit praat nogal met my missionale hart. Missionaliteit kom nie vanuit 'n posisie van "nie goed genoeg" of iets dergeliks nie. Missionaliteit groei vanuit die diep oortuiging dat ons elke dag doen wat ons kan – en dan uitsien na môre waar ons méér of beter of nog kan doen.

Gemeentes moet nie die missionale skuif maak met skuldgevoelens of vanuit 'n posisie van minderwaardigheid teenoor ander gemeentes nie.

Nee. Vandag leef ons vanuit die Evangelie van Jesus Christus. Dis hierdie Boodskap wat ons motiveer om te dien en te gee en te wees "met dieselfde gesindheid as wat daar in Christus Jesus was." En ons doen dit vandag en môre, hier en oraloor – want Jesus Christus is die Here!

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar:  Oostelike Sinode
20 April 2018