ALGEMENE SINODE 2019

Al die belangrike dokumente rakend die Sinodesitting van 2019 sal hier beskikbaar wees. Vir enige navrae, kontak ons gerus.

Telefoon: 012 342 0092 x 204

Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380

E-pos: algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za

BESWAARSKRIFTE

Nuwe begeleidende brief vir gravamina

1.  Kerkordelike gravamina teen 2015 besluit

2.  Leerstellige gravamina

3.  Beroepe ten gunste van 2015 besluit

4.  Alle dokumentasie ontvang

5.  TAAKSPAN GRAVAMINA – Bylaag A Prosedurele besware

6.  TAAKSPAN GRAVAMINA – Bylaag B Leerstellige besware

7.  TAAKSPAN GRAVAMINA – Bylaag C Regsopinie

8.  TAAKSPAN GRAVAMINA – Verslag

AGENDA

Volledige Agenda in PDF formaat (85MB)

Volledige Agenda in PDF formaat (7MB)
TERUGVOER SINODALE DIENSRAAD AUGUSTUS 2019

UIT ONS VERGADERING VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 12 – 13 AUGUSTUS

 

 1. Ons vergadering is in die Struwig Eko-Reservaat gehou. Hierdie plaas, wat grens aan die Krugerwildtuin, is aan die NG Kerk geskenk vir die geestelike opbou van ons jeug en ons lidmate.Hierdie pragtige terrein is sedertdien toegerus met wonderlike fasiliteite en dit was 'n voorreg om vir twee dae hier te kon vergader. Ons sal die omgewing waar ons vergader het langs die Olifantsrivier waar die diere kom water drink het, die wildehonde se vangs voor ons oë en die kuiers om die kampvuur nooit kan vergeet nie. Dit was 'n voorreg om hier heel oggend stil te word rondom die Woord en te besin oor die toekoms van die kerk en die rol van bekering in ons kerk.
   
 2. Die leraars in ons sinode bly steeds 'n prioriteit vir die Diensraad en daar is breedvoerig gepraat oor die uitdagings wat sommige leraars en gemeentes het. Die besoeke aan leraars in Ringsverband verloop baie goed. Die evaluering van hierdie ontmoetings wat reeds plaasgevind het,  is baie positief en leraars getuig van nuwe inspirasie en toewyding aan hulle roeping en aan hulle gemeentes. Afsprake is reeds vasgemaak met die Ring van Elarduspark (29 Oktober), die Ring van Lydenburg (9 September), die Ring van Laeveld (18 November) en die Ring van Silverpark (30 Oktober). Bid asseblief saam met ons vir hierdie spesiale geleenthede.
   
 3. Die gesprekke met leiers van Moreletapark gemeente gaan voort in die lig daarvan dat hulle kerkraad besluit het om eers verder te praat voordat hulle 'n finale besluit neem.
   
 4. Daar is ook breedvoerig besin oor die toekoms van teologiese opleiding en daar is kennis geneem dat die komende Algemene Sinode hierdie saak ook op hulle agenda het. Daar is ook besluit om uit te reik na ons teologiese dosente om hulle te ondersteun.
   
 5. Baie tyd is spandeer om te praat en te bid oor die toekoms van ons kerk en om te besin oor die belangrikheid van die Algemene Sinode vanaf 6-11 Oktober. Ons sinode se afvaardiging is gefinaliseer en die sinode se stukke sal binnekort aan hulle besorg word. Daar is besluit om weer soos in die verlede 'n inligtingsgeleentheid te reël om saam voor te berei en te bid vir die komende sitting. Hierdie geleentheid vind plaas op Saterdag 14 September.
   
 6. Op versoek van gemeentes is 'n Beskrywingspunt oor die Doop-beskouing gestuur vir opname in die agenda van die Algemene Sinode.
   
 7. Op 2 November vier ons as Oostelike Sinode ons veertigste verjaarsdag. Daar gaan 'n kort video gemaak word wat hierdie Sondag in al die gemeentes vertoon kan word ter viering van ons verjaarsdag.

 

Dirkie van der Spuy
2019 Predikante konferensie lesing

Hiermee die lesings van Prof Jan van der Watt 10 tot 14 Junie 2019:


Sessie 1 Hoe lees mens Openbaring (6MB)

Sessie 2 Sewe gemeentes (47.6MB)

Sessie 3 Struktuur  (178kb)

Sessie 4 God en Jesus (9.3MB)

Sessie 5 Die duiwel en sy trawante (4.7MB)

Sessie 6 Nuwe Jerusalem (4.9MB)

Voorbeelde OT-NT

Vlg met 7es
TERUGVOER SINODALE DIENSRAAD

TERUGVOER AAN GEMEENTES OOR DIE SINODALE DIENSRAAD

SE VERGADERING OP 23 Mei 2019

 

 1. Die vergadering het begin deur te fokus op die leraars in ons sinodale streek se nuus. Daar is kennis geneem van leraars wat uit ons sinodale streek vertrek het, nuwe leraars wat beroepe na ons gebied aangeneem het en ook leraars wat oorlede is. Gebede word ook gevra vir twee gemeentes wie se leraars by tugverhore betrek is.
 2. Die Sinodale Diensraad het die leraars en leiers van Moreletapark gemeente tydens die vergadering ontmoet. Die gesprek het in 'n hartlike gees plaasgevind. Daar is met groot begrip geluister na die pad wat Moreletapark tot hiertoe gestap het en kennis geneem van die leiers se bekommernisse. As uitkoms van die gesprek het Moreletapark onderneem om nie nou besluite oor die kerkverband te neem nie. Daar is 'n wedersydse verbintenis tot voortgesette gesprekke en deursigtigheid.
 3. Die reëlings om al die leraars hierdie jaar te besoek van die sinode se kant af, is nou mooi op dreef. Ontmoetings met die leraars van die volgende ringe is reeds gefinaliseer en vasgemaak: Middelburg, Witbank, Wakkerstroom, Elarduspark en Laeveld.
 4. Nelis Janse van Rensburg en Gustav Claasen het ons vergadering namens die Algemene Sinode besoek. Dit was 'n baie goeie geleentheid om bande te versterk en om ons sinode se hoogtepunte met hulle te deel. Die geleentheid is ook benut om die vrae en probleme wat uit ons sinodale gebied en vergaderings gekom het, vrymoedig te deel. Die problematiek van kleiner gemeentes is pertinent onder hulle aandag gebring.
 5. Al ons gemeentes is besig om voor te berei vir die komende Pinkstertyd. Dit bly een van die NG Kerk se wonderlikste tradisies om af te sonder en te bid vir 'n nuwe werking van die Heilige Gees. Mag hierdie komende Pinkstertyd voorwaar 'n tyd wees wat ons sal fokus op die koms en die uitstorting van die Heilige Gees. Mag die teenwoordigheid en werking van die derde Persoon van die Drie-eenheid vir ons almal 'n nuwe werklikheid word en mag die Gees ons dring om die liefde van Christus uit te dra na almal om ons.

 

DIRKIE VAN DER SPUY: VOORSITTER VAN DIE SINODALE DIENSRAAD
Familiebrief 2019/06

Uitspraak in die hofgeding oor selfdegeslag verhoudinge – Familiebrief 2019/06
TERUGVOER AAN GEMEENTES – SDR 26 FEBRUARIE 2019

SINODE TERUGVOER AAN GEMEENTES.

SINODALE DIENSRAAD VERGADERING 26 Februarie 2019.

 

 1. Die lede van die Sinodale Diensraad was weereens almal teenwoordig. Daar heers 'n erns en 'n eensgesindheid wat maak dat daar met groot liefde eendragtig vergader kan word. Die atmosfeer en mooi gesindheid maak dat die belange in ons sinodale gebied opreg op die hart gedra word.
 2. Hierdie jaar is vir die Oostelike Sinode 'n feesjaar waartydens ons ons 40 jarige bestaan vier. Ons het allerhande gedagtes om hierdie jaar iets spesiaal te maak. Ons dink daaraan om 'n PowerPoint oor die sinode se geskiedenis beskikbaar te stel en om 3 November te reserveer as 'n herdenkingsdag en 'n dankdag vir die 40 jaar van genade.
 3. As Diensraad wil ons 'n feesgeskenk van die Here vra vir elke leraar in ons gebied. Daarom wil ons elke leraar in ringsverband besoek en vir 'n dag of 'n dag en 'n half saamkom vir bemoediging en ondersteuning. Ons bid dat die Here hierdie besoeke sal gebruik om vir ons leraars nuwe seën,energie en passie te gee. Elke ring sal spoedig genader word oor 'n datum en oor die agenda van hierdie ontmoeting.
 4. Die jaar se begroting is ook goedgekeur. Die Sinode ervaar saam met die gemeentes die finansiële druk van ons dag. Alles moontlik word gedoen om die druk van die gemeentes te verlig sodat elke gemeente hulle droom kan verwesentlik.
 5. Tydens die rampe wat in die afgelope tyd mense getref het soos oorstromings, brande en droogtes, het ons bewus geraak van die noodsaaklikheid om 'n rampfonds te stig. Die SOS Rampfonds is nou op dreef en is as 'n Artikel 18A-instansie geregistreer. Hierdie noodfonds is gestig om 'n kanaal van seën te word en SOS staan vir “Sin Oos Seën”.
 6. Ons het ook kennis geneem dat daar in die volgende 5 jaar 41 predikante 65 jaar word en gaan aftree. Hierdie situasie moet nie die kerkraad of die leraar onverhoeds betrap nie. Daarom het ons gepraat oor hoe belangrik dit is dat kerkrade vyf tot tien jaar voor 'n leraar se aftrede betyds moet besin oor opvolging en wat die finansiële implikasies is.
 7. Ons het interessante onderwerpe uit die ringe ontvang wat na die Algemene Sinode deurgestuur is vir oorweging vir die agenda van die sitting in Oktober hierdie jaar. Die volgende sake is deurgegee: plaasmoorde, grondhervorming, etiese leierskap en korrupsie, protes deur die kerk, geweld teen vroue en kinders, multi-kulturaliteit in die kerk, genadedood, onderrig in Afrikaans, ensovoorts.
 8. Ons wil die kerk en gemeentes oproep tot ernstige voorbidding. Ons het kennis geneem van die spanning in skole waar daar vyandigheid en swak dissipline is en waar die personeel nie altyd veilig voel nie. Ons wil gemeentes oproep om uit te reik na ons skole. Tweedens is ons op pad na 8 Mei vir ons land se verkiesing. Kom ons bid vir vrede en 'n soeke na God se wil om Godvresende leiers vir ons land te verkies.Ons hoop vir ons land se toekoms lê nie by mense of partye nie, maar by die lewende God.

 

Dirkie van der Spuy
Familiebrief 2019/01

29 Januarie 2019

FAMILIEBRIEF 2019/01

Geagte Skriba/Administratiewe Beampte/Finansiële Beampte/Saakgelastigde

Aangeheg vind asseblief 'n skrywe van die kantoor van die Predikante Pensioenfonds wat inligting bevat oor die kostes en bydraes van die fonds. Alle predikante wat aan die fonds behoort moet daarvan kennis dra, asook die persoon wat salarisse vir die gemeente hanteer.

Alhoewel die omsendbrief direk deur die Pensioenfondskantoor aan deelnemende predikante gestuur is, word u hiermee versoek om te verseker dat hy/sy kennis dra van die inhoud. Maak asseblief ook seker dat die skrywe die persoon bereik wat salarisse hanteer.

Seëngroete

 

Cathy Odendaal
Bedryfsbestuurder
Tel    (012) 804-9543/4
Faks  (086) 720-8742
finans@sinoos.co.za

 
FAMILIEBRIEF 2018/7

Sien asseblief skrywe insake Vergoedingspakket vir 2019/2020

 
VERGOEDINGSPAKKET 2019/2020

Sien asseblief skrywe insake Vergoedingspakket vir 2019/2020.
FAMILIEBRIEF 2018/6

12 November 2018

 

Familiebrief 2018/6

 

AAN AL DIE PREDIKANTE EN KERKKANTORE

 

Sien asseblief skrywe insake Predikante Pensioenfonds.

 

Groete

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za