AGENDA SINODESITTING 2018

Die Agenda van die Agttiende Sinodesitting 2018, 21 tot 23 Oktober 2018 by Pierre van Ryneveld, is hier  (3.4mb) beskikbaar!
Crux-kamp

Crux kamp vind vanaf 30 September tot 5 Oktober plaas te Kruisrivierkampterrein.  Lees hier meer.
Ons Sinodale Diensraad vertel…

1.  By die afgelope vergadering van die Sinodale Diensraad het ons van die 11 lede terugvoer ontvang oor wat tans aan die gang is in ons sinodale gebied. Ons het diep onder die indruk gekom van die spanning wat die grondonteienings-kwessie by ons mense bring en ook van die oproer en grondgrype in Witrivier, Burgersfort en Pretoria-Faerie Glen. Hiermee saam is daar onrus en opstandigheid oor wye dele van ons gebied. Ons besef die impak van werkloosheid en die ekonomiese krisis met 'n rand wat trampolien-spring en onstabiliteit wat 'n negatiewe gees in mense wakker maak. Dis juis in só 'n tyd dat die kerk hoop moet bring en mense moet bystaan en help om in geloof positief te bly. “Wees ons genadig, Here, ons vestig ons hoop op U. Die Here is ons Regter, ons Leidsman, ons Koning , Hy sal ons red.” Jesaja 33.

2.  Daar is kennis geneem van die gevaar van sekularisasie wat besig is om by kerke in te kruip en veroorsaak dat Bybelse grense verskuif word totdat dit naderhand die mens se eie wil is wat geld en nie meer God se wil is nie. Dit bring mee dat gelowiges nie meer die teenwoordigheid en krag van God se teenwoordigheid beleef nie.

3.  Daar is tog ook positiewe getuienisse juis in hierdie tyd soos byvoorbeeld samewerking tussen die NG Kerk Lynnwoodrif en die Nellmapius Uniting Reformed Church in Southern Africa.

4.  Die vergadering het die beplanning vir ons komende Sinodesitting van 21-23 Oktober 2018 gefinaliseer en daar heers reeds groot opgewondenheid en 'n verwagting vir wat die Here gaan kom doen. Ons glo die Here gaan ons as sinode kom help om waarlik 'n gestuurde kerk te wees wat 'n impak maak en die liefde van Christus uitleef en uitdra in die wêreld. Ons sien uit na die rol van die fasiliteerders soos prof. Marius Nel, Nelis J van Rensburg, Dewyk Ungerer asook van ons eie sinode se leiers wat 'n rol gaan speel. Bid saam met ons dat elke sinodeganger huis toe sal gaan met 'n nuwe visie, passie en inspirasie om 'n verskil in hulle gemeentes te gaan maak.

5.  Ons is ook dankbaar vir 'n nuwe fokus op ons jonger predikante en om groter prominensie aan ons gebied se jeug te gee. Daar is 'n mooi momentum aan die gang by die jonger leraars wat GrensLoos-netwerk gestig het om mekaar se hande te vat en die jeugwerk in ons gebied te belyn en te koördineer. Ons wil steeds as oud en jonk na mekaar luister en mekaar intrek en saamwerk.

6.  Kom ons bly bid steeds vir mekaar, vir ons gemeentes en vir ons land.Kom ons bid ook dat die leraars sal sterk staan teen versoekings en voorbeelde en getuies wees vir ander.

 

Dirkie van der Spuy
15 Augustus 2018
Ekofaktorkamp

Elke mens het sekere dinge nodig om van te leef waarvan verhoudings die kosbaarste is. Ons lewe almal in verhoudings met die mense rondom ons,maar het jy al ooit daaraan gedink dat ons ook in verhoudings lewe met alles wat God in Sy skepping op aarde gemaak het. Ons noem dit die ekosisteem waar alles en almal in verhouding tot mekaar lewe en wat met die een gebeur het ‘n invloed op die res van die ekosisteem

Lees hier meer.
Ekologie Staptoer

Slide1
Terugvoer Sinodale Diensraad

TERUGVOER AAN GEMEENTES.

SINODALE DIENSRAAD VERGADERING 23 MEI 2018

 

 1. Daar is 168 leraars in die Oostelike Sinode waarvan 40 leraars tussen 25 en 43 jaar is, 42 leraars tussen 43 en 54 en dan 68 leraars tussen 55 en 65 jaar.Dit beteken dat in die volgende 10 jaar 37% van die Oostelike Sinode se leraars gaan aftree. Die Diensraad is ernstig om te fokus om jonger leraars in te trek en te begelei in hulle ontwikkeling. Daar is ‘n byeenkoms van ongeveer 30 jongleraars gereël waar hulle gaan besin oor wat hulle sien as die rol van die sinode en oor watter rol hulle as jong leraars kan speel.
 2. Die vergadering het hoofsaaklik gefokus op die ontwerp van die komende Sinode van 21-23 Oktober 2018. Ons beplan dat een van die uitkomste van die sinode sal wees dat die sinode duideliker sal verstaan hoe ons mekaar as leraars en gemeentes kan help om meer effektief te funksioneer en om probleme te oorkom.
 3. Ons is bevoorreg om vir prof. Marius Nel te kon kry om as spreker op te tree tydens die sinodesitting. Hy gaan praat oor hoe ons as kerk in ons uitreik na die wêreld die Koninkryk van God gaan sien kom.
 4. Die Diensraad het ook kennis geneem van die groei in onderlinge verhoudinge en die vordering in gesprekke oor groter samewerking tussen die NG Kerk en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid Afrika as ook die NG Kerk in Afrika. Gemeentes word ook aangemoedig om uit te reik na ons broers en susters in die VGKSA en die NGKA.
 5. Daar is met dankbaarheid kennis geneem dat daar vordering is met die samesprekings oor die grondkwessie in ons land. Ons as kerk speel ook ‘n rol in hierdie gesprekke en dit is duidelik dat daar vordering in die regte rigting is. Daar is ekstreme kante aan die debat, maar die middelgrond is besig om onder die beskerming van die grondwet in ‘n goeie rigting te beweeg.
 6. Die terugvoer wat ons van oraloor gekry het, getuig van groot seën tydens die Pinkstertyd. Dit was so noodsaaklik dat die kerk weer gefokus het op die koms en die werk van die Heilige Gees. Mag ons vir die pad vorentoe nooit uit eie krag betrokke wees in die kerk nie, maar in algehele oorgawe aan die Gees lewe.
 7. Ons sien ook uit na die komende Predikante konferensie in Letaba en vertrou dat die tyd saam met prof. Jan van der Watt baie leersaam en verrykend, maar ook ‘n tyd van rus en versterking sal wees.
 8. Baie geluk ook aan ds. Jurgens de Jager van die NG gemeente Witrivier wat in dr. Lourens Bosman se plek verkies is as ondervoorsitter van die Diensraad.
 9. Kom ons bly bid steeds vir mekaar, vir ons gemeentes en vir ons land.

 

Dirkie van der Spuy
om te dien en te gee en te wees …….

Bruce Tulloh is 'n Britse atleet wat in die sestigerjare dwarsoor Amerika gehardloop het. In sy dagboek maak hy een aand hierdie mooi opmerking: "And here I am: between the fulfilment of one day and the promise of the next…"

Dis mooi gesê. Dit vertel van iemand wat gemaklik is met wat hy vandag gedoen het – en terselfdertyd uitsien na wat môre kan inhou.

Dit praat nogal met my missionale hart. Missionaliteit kom nie vanuit 'n posisie van "nie goed genoeg" of iets dergeliks nie. Missionaliteit groei vanuit die diep oortuiging dat ons elke dag doen wat ons kan – en dan uitsien na môre waar ons méér of beter of nog kan doen.

Gemeentes moet nie die missionale skuif maak met skuldgevoelens of vanuit 'n posisie van minderwaardigheid teenoor ander gemeentes nie.

Nee. Vandag leef ons vanuit die Evangelie van Jesus Christus. Dis hierdie Boodskap wat ons motiveer om te dien en te gee en te wees "met dieselfde gesindheid as wat daar in Christus Jesus was." En ons doen dit vandag en môre, hier en oraloor – want Jesus Christus is die Here!

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar:  Oostelike Sinode
20 April 2018

 
Terugvoer Sinodale Diensraad

Die Voorsitter, Dirkie van der Spuy, vertel van die

Sinodale Diensraad se vergadering van 22 Februarie 2018

 

 1. Tydens ons afgelope vergadering het ons kennis geneem van goeie reën wat oor ons hele sinodale gebied uitgesak het en dat boere oor die algemeen baie dankbaar is omdat hulle lande en gebiede groen is. Daar heers ook erns in gemeentes om vir die nuwe president te bid sodat hy met wysheid en durf ons land op 'n nuwe pad sal lei.Ons eer die Here vir sy troue sorg en verhoring van gebede.
 2. Ons dank die Here vir die afgevaardigdes van 55 gemeentes wat die twee Voetsoolsinodes bygewoon het. Die terugvoer is oorweldigend positief en daar het nuwe visie en entoesiasme gekom om kerk te wees soos Christus dit bedoel het. Hierdie gemeentes het ook aan die einde saam beplan aan 'n aantal dinge wat hulle as gemeente kan doen omgroter impak te maak as gestuurde gemeentes. Die belangrike volgende tree is om hierdie gedagtes nou in elke gemeente te implementeer en om in die praktyk die liefde van Christus in hierdie wêreld meer effektief uit te dra.
 3. Die Diensraad beplan ook om in gehoorsaamheid agter Jesus aan te volg en gemeentes vorentoe steeds te begelei om meer missionaal te word. Daarom sal die gemeentes se uitreike en gestuurdheid na die wêreld steeds die tema bly van die komende konferensie vir leraars 26-27 Maart en ook van die Sinodesitting 21-23 Oktober hierdie jaar. Ons herinner leraars om dadelik by die kantoor in te skryf vir volgende maand se konferensie.
 4. Daar was ook 'n interessante bespreking oor die toerusting en bemagtiging van ouderlinge wat in gemeentes erediens-bevoegdheid kan kry om te preek as daar nie 'n leraar beskikbaar is nie. Verder inligting kan by die sinodale kantoor gekry word.
 5. Daar was ook die afgelope aantal jare verskillende inisiatiewe om nader te kom aan die Verenigende Gereformeerde Kerk wat as dogterkerk uit die sendingaksies van die NG Kerk ontstaan het. Daar is op verskeie fronte gebou aan verhoudings en op baie plekke is daar geseënde samewerking. Die Algemene Sinode het ook reeds 'n Tussenorde goedgekeur wat gemeentes kan help om beter en meer effektief saam te werk. Ons sal graag ter wille van die getuienis van die kerk wou weet waar daar in ons sinodale gebied reeds sulke verhoudinge en samewerking tussen NG gemeentes en gemeentes of leiers van die VGK bestaan.
 6. Die Diensraad is ook besig om 'n plan op te stel hoe ons as kerk in noodsituasies dadelik en effektief hulp kan verleen en gemeentes mobiliseer om saam te werk om noodleniging te doen. Hierdie plan moet 'n getuienis tot eer van Christus uitdra.
 7. Ons is dankbaar dat die sinodale verpligting van gemeentes steeds die laagste van al die sinodes is en wel op 3.8% van gemeentes se inkomste bereken word.
 8. Kom ons bly bid steeds vir mekaar, vir ons gemeentes en vir ons land.

 

Dirkie van der Spuy
SKOLLIEKAMP 2 TOT 8 APRIL 2018

Skolliekamp – die week van jou lewe!

‘n Skoolverlaterskamp vir Graad 11’s en 12’s

 

Datum : 2-8 April 2018

Waar: Kruisrivier Kampterrein (naby Groblersdal)

Busvervoer is beskikbaar vanaf: Nelspruit, Pretoria, Bronkhorstspruit, Witbank en Middelburg

Koste per persoon: R1 299 

Inskrywings: www.skolliekampe.org.za

 

Alternatiewelik kan die kerkkantoor gevra word om ‘n uitdruk van die inskrywingsvorm aan u te voorsien wat teruggestuur kan word na info@skolliekampe.org.za / Faks: 086 560 4025

 

Navrae: Kobie Viljoen 076 828 0292, Anandie Greyling 083 251 7213 of Johan Janse van Rensburg 072 735 8811 

 

  SIEN PAMFLET HIERONDER.  INSKRYWINGSVORM IS HIER BESKIKBAAR  

  Foto Datums Skolliekamp 201813938124_564360180415572_2537665428024419086_o
Kortnuus 225 Gestuurde Kerkwees Michael Moynagh

Gesprek met Michael Moynagh oor Gestuurde Kerkwees kan hier gelees word.