SKOLLIEKAMP 2 TOT 8 APRIL 2018

  SIEN PAMFLET HIERONDER.  INSKRYWINGSVORM IS HIER BESKIKBAAR  

  Foto Datums Skolliekamp 201813938124_564360180415572_2537665428024419086_o
Kortnuus 225 Gestuurde Kerkwees Michael Moynagh

Gesprek met Michael Moynagh oor Gestuurde Kerkwees kan hier gelees word.

 
2018 PREDIKANTEKONFERENSIE

Hierdie jaar vind ons konferensie 'n week ná Pinkster plaas, naamlik vanaf 28 Mei tot 1 Junie 2018. Dit is weer by Letaba in die Krugerwildtuin.  Die konferensie word só ingerig dat aan toerusting, versorging en spiritualiteitsverdieping aandag gegee word. 

Ons aanbieder is professor Jan van der Watt. Hy doseer Nuwe Testament en gaan vir ons die Johannes-Evangelie ontsluit tot op die punt waar ons daaroor 'n preekreeks kan maak.

Jan skryf as volg oor ons geleentheid:

Hoe preek ons vandag oor die groot temas van die Johannes-evangelie?

"In die geskiedenis van die kerk het die Johannes-evangelie 'n groot rol gespeel.  Sonder hierdie besondere "geestelike evangelie" sou die kerk anders gelyk het en ons miskien anders geglo het.

Watter verskil maak hierdie evangelie aan ons geloof en ons siening van onsself en die wêreld?

Aan die hand van die groot temas van Johannes se teologie gaan ons stap vir stap kyk watter impak hierdie evangelie op vandag kan hê.  Daar gaan nie alleen na die teologie gekyk word nie, maar ook na maniere waarop daar oor die temas op 'n hermeneuties verantwoorde manier gepreek kan word.

Maak jou reg om met 'n lekker reeks preke oor die Johannesevangelie terug te gaan gemeente toe."

VOLLEDIGE INLIGTING EN INSKRYWINGSVORM is hier beskikbaar
2018 vra diep oortuigings…

Die jaar 2018 gaan ons oortuigings op baie verskillende maniere toets.

In die politieke arena is die laaste gevegte nog nie geveg nie – en in die proses gaan ons onseker word en dalk selfs ook bang…

Ekonomies lê daar moeilike tye voor – praat maar met sakemanne en salaristrekkers en boere…

Die kerklike omgewing het sy eie uitdagings – en al meer mense begin wonder hoe belangrik die kerk nou eintlik regtig is…

Hoe gaan ons as die gemeentes van Oostelike Sinode dan hierdie jaar in?

Ons sal baie duidelik moet wees oor ons diepste oortuigings. Net wanneer jy weet wie jy is en wat jy hier doen, sal jy dit kan maak.

Watter oortuigings?

 • ons diepste oortuigings oor die Evangelie van Jesus Christus: uniek, uit genade word ons gered, wie in Jesus glo, het die ewige lewe.
 • ons diepste oortuigings oor die rol van die kerk van Jesus Christus: geroep, uitgekies, volk van God wat Hom bely as die Here.
 • ons diepste oortuigings oor die verskil wat elke gemeente geroep is om te maak: sout en lig, lewegewend, uitreik na ander, met die Lig na die gemeenskap.
 • ons diepste oortuigings oor God "wat méér kan doen as wat ons kan bid of dink. (Efesiërs 3: 20)

Mag 2018 vir julle 'n mooi jaar wees.

 

Francois Retief

Uitvoerende Amptenaar: Oostelike Sinode

5 Januarie 2018
NUUS VANUIT DIE SINODALE DIENSRAAD

23 NOVEMBER 2017

 

 1. Tydens ons vergadering het ons as Diensraad gepraat oor hoe belangrik dit is dat ons as Gereformeerde kerk met die viering van die Reformasie se 500 jarige herdenking sal onthou om steeds te bly reformeer. Die Reformasie in Luther se tyd het die kerk teruggebring na die Skrif en die belangrike waarheid dat 'n mens se goeie werke en godsdienstige rituele nie jou sonde kan wegvat nie, maar Christus alleen. Vandag moet ons steeds bly reformeer en besef dat geloof sonder werke dood is en dat elke volgeling van Jesus aktief betrokke moet wees in die kerk en moet getuig en dien. Dit pas ook mooi in by ons kerk se fokus en prioriteit om missionaal uit te reik en die lig na die wêreld uit te dra.
   
 2. Ons sien baie uit na 3 en 10 Februarie volgende jaar as ons in Lydenburg-Suid en in Pretoria- Garsfontein saamkom vir ons Voetsoolsinodes. Ons glo die Here wil elke leraar enkerkraadslid kom toerus en inspireer vir die jaar wat voorlê. Ons weet die Here wil ons verhoudinge onderling versterk en vir ons nuwe drome vir Sy gemeentes kom gee. Ons wil luister na mekaar se stories en mekaar opbou met die mooi dinge waarmee God besig is ons gemeentes. Ons wil hoor van die nood en verlorenheid van die wêreld wat besig is om al meer prominensie in gemeentes se programme te kry en hoe ons betrokkenheid in die gemeenskap uitbrei.
   
 3. As sinode wil ons steeds bly fokus om gesonde familiebande te bou. Daarom glo ons dat ons as leierskap die voorbeeld moet stel en gaan ons vroeg Januarie as SDR vir twee dae wegbreek om mekaar beter te leer ken, mekaar geestelik op te bou en saam te besin oor God se plan vir ons pad vorentoe.
   
 4. Ons het 'n groot deel van die vergadering gewy aan bespreking van ons sinode se finansies en beplan hoe ons die gemeentes beter kan dien in die toekoms. Ons is diep bewus van die finansiële uitdagings in ons gemeentes: die totale inkomste van gemeentes het met slegs 2.72% gestyg teenoor die vorige jaar. Landswyd is die styging maar 1.15%. Dit is 'n rooi lig wat aangaan vir gemeentes maar ook vir die funksionering en impak van die Sinode. Ons Fondsediensgroep het 'n beleggings-bestuursmodel ontwerp wat ons in staat stel om – soos nou reeds – ons gemeentes te beskerm teen buitensporige stygings in die sinodale bydraes maar aan die anderkant ook te verseker dat Oostelike Sinode wel die vermoë het om volhoubaar die rol te speel soos wat dit oor jare gedoen is.
   
 5. Vanuit die sinodale kantoor en Diensraad wil ons graag vir elke lidmaat en leier 'n baie lekker rustyd in die vakansie toewens en bid dat die Kerstyd waarlik 'n tyd sal wees van seën en 'n nuwe ontmoeting met die Christus van Kersfees. Mag die Vredevors ons verlos van geweld, woede, haat, rassisme, korrupsie, bedrog en alle sonde. Mag die Nuwejaar 'n nuwe bedeling in ons land inlui en 'n tydperk van 'n nouer wandel met die Here waar ons wonders en die realisering van God se planne sal beleef.

 

Dirkie van der Spuy
Voorsitter Sinodale Diensraad

 
BELANGRIKE INLIGTING

Riglyne vir die Vergoedingspakkette van leraars vir die Finansiële jaar 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019 asook die Bestmed gids en nuwe bydraes vir 2018 is hier beskikbaar.

 

 
DATUMS 2018

OOSTELIKE SINODE 2018 DATUMS VIR JOU GEMEENTEKALENDER is hier beskikbaar.

Meer inligting oor die Kerklike Jaar 2018 is in die Jaarboek 2017 bladsy 51 beskikbaar.

 

 


 

 

 
WOORDWYSER

Woordwyser

– 'n dag-tot-dag- Bybelleesprogram –

en

eksegetiese en liturgiese riglyne

Al die uitgawes vanaf 2001 tot 2010 kan hier in .pdf formaat vanaf dropbox afgelaai word.

 

 


 
TERUGVOER SINODALE DIENSRAAD

24 Augustus 2017

1.         Ons gee graag terugvoer oor die pas afgelope Sinodale Diensraad-vergadering. Ons besef net al meer hoe belangrik dit is dat ons as familie gereeld en effektief met mekaar moet gesels. Ons is daarom besig om advies in te win oor hoe ons meer effektief met ons gemeentes en lidmate kan kommunikeer. Dit lyk vir ons dat een van die maniere wat tans baie goed werk, is as ons kontak kan maak per selfone. 

2.         Dit bly steeds 'n prioriteit om ons familiebande in die sinode te versterk en mekaar by te staan en te help. Daarom het ons besluit om vroeg volgende jaar Voetsool- sinodes aan die noorde en suidekant van ons gebied te hou. Die datum wat solank op die kalenders aangebring moet word is 3 en 10 Februarie 2018. Ons sien baie uit om onderling te bou aan die eenheid en saam te fokus hoe ons in die nuwe jaar die Lig beter kan uitdra in ons leefwêrelde.  Ons tema is: “Waartoe roep God ons gemeente in 'n tyd soos hierdie?”

3.         Die ondersteuning van ons leraars bly vir ons steeds die belangrikste fokus. Daarom word 'n spesiale toerustings geleentheid oor 2 dae gereël vir 13-14 Maart 2018 by Moreletapark se fasiliteite. Ons sinodeleiers gaan temas aanbied oor knelpunte wat ons in ons sinodale gebied ervaar. Die ander groot ondersteuningsgeleentheid is die Wildtuin se predikantekonferensie wat beplan word vir 28 Mei tot 1 Junie 2018.

4.         Ons gaan ook al die belangrike kalenderdatums vir 2018 op die web plaas sodat gemeentes met hulle beplanning seker kan maak dat daar nie in die gemeentes botsings met die sinode se werksaamhede vir volgende jaar is nie. 

5.         Die fokus van die NG Kerk in ons land is om gemeentes te begelei om 'n groter missionale karakter te ontwikkel. Om 'n groter impak in ons omgewings te maak, vra dat daar groter ruimte en aanpassings moet kom in ons Kerkorde. Daarom is besluit om 'n nuwe Kerkorde te skryf vir 'n Missionale NG Kerk. Daar word gesoek na persone wat graag hieraan wil meewerk en hulle kundigheid wil beskikbaar stel.

6.         Ons is saam bly en dankbaar vir die erkenning wat twee oud moderators van ons sinode te beurt geval het met die toekenning van die kanseliersmedalje van die Universiteit van Pretoria vroeër aan Freek Swanepoel en nou aan Piet Meiring.

7.         Tydens die vergadering het ons ook besoek ontvang van Prof Johan van der Merwe wat vir baie jare deel is van ons sinodale leierspan. Hy het onlangs baie siek geword en het pas 'n reeks chemoterapie voltooi.  Dit was lekker om te sien hoe Johan herstel het en dapper geveg het in hierdie gesondheidskrisis. Sy en Hannetjie se getuienis was vir ons so bemoedigend – en om na hom  te kon luister, 'n absolute seën.   Ons is geseën deur die getuienis van Johan en Hannetjie.

8.         Kom ons bly bid steeds vir mekaar, vir ons gemeentes en vir ons land. 

Dirkie van der Spuy
KORTNUUS 217: Tydelike telefoonnr 071 384 8509

Sinode telefoonlyne buite werking

Die telefoonlyne van die Sinodehuis is buite werking.  Ons tydelike telefoonnommer is 071 384 8509.

 

Baie dankie

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za