Familiebrief 2019/06

Uitspraak in die hofgeding oor selfdegeslag verhoudinge – Familiebrief 2019/06
TERUGVOER AAN GEMEENTES – SDR 26 FEBRUARIE 2019

SINODE TERUGVOER AAN GEMEENTES.

SINODALE DIENSRAAD VERGADERING 26 Februarie 2019.

 

  1. Die lede van die Sinodale Diensraad was weereens almal teenwoordig. Daar heers 'n erns en 'n eensgesindheid wat maak dat daar met groot liefde eendragtig vergader kan word. Die atmosfeer en mooi gesindheid maak dat die belange in ons sinodale gebied opreg op die hart gedra word.
  2. Hierdie jaar is vir die Oostelike Sinode 'n feesjaar waartydens ons ons 40 jarige bestaan vier. Ons het allerhande gedagtes om hierdie jaar iets spesiaal te maak. Ons dink daaraan om 'n PowerPoint oor die sinode se geskiedenis beskikbaar te stel en om 3 November te reserveer as 'n herdenkingsdag en 'n dankdag vir die 40 jaar van genade.
  3. As Diensraad wil ons 'n feesgeskenk van die Here vra vir elke leraar in ons gebied. Daarom wil ons elke leraar in ringsverband besoek en vir 'n dag of 'n dag en 'n half saamkom vir bemoediging en ondersteuning. Ons bid dat die Here hierdie besoeke sal gebruik om vir ons leraars nuwe seën,energie en passie te gee. Elke ring sal spoedig genader word oor 'n datum en oor die agenda van hierdie ontmoeting.
  4. Die jaar se begroting is ook goedgekeur. Die Sinode ervaar saam met die gemeentes die finansiële druk van ons dag. Alles moontlik word gedoen om die druk van die gemeentes te verlig sodat elke gemeente hulle droom kan verwesentlik.
  5. Tydens die rampe wat in die afgelope tyd mense getref het soos oorstromings, brande en droogtes, het ons bewus geraak van die noodsaaklikheid om 'n rampfonds te stig. Die SOS Rampfonds is nou op dreef en is as 'n Artikel 18A-instansie geregistreer. Hierdie noodfonds is gestig om 'n kanaal van seën te word en SOS staan vir “Sin Oos Seën”.
  6. Ons het ook kennis geneem dat daar in die volgende 5 jaar 41 predikante 65 jaar word en gaan aftree. Hierdie situasie moet nie die kerkraad of die leraar onverhoeds betrap nie. Daarom het ons gepraat oor hoe belangrik dit is dat kerkrade vyf tot tien jaar voor 'n leraar se aftrede betyds moet besin oor opvolging en wat die finansiële implikasies is.
  7. Ons het interessante onderwerpe uit die ringe ontvang wat na die Algemene Sinode deurgestuur is vir oorweging vir die agenda van die sitting in Oktober hierdie jaar. Die volgende sake is deurgegee: plaasmoorde, grondhervorming, etiese leierskap en korrupsie, protes deur die kerk, geweld teen vroue en kinders, multi-kulturaliteit in die kerk, genadedood, onderrig in Afrikaans, ensovoorts.
  8. Ons wil die kerk en gemeentes oproep tot ernstige voorbidding. Ons het kennis geneem van die spanning in skole waar daar vyandigheid en swak dissipline is en waar die personeel nie altyd veilig voel nie. Ons wil gemeentes oproep om uit te reik na ons skole. Tweedens is ons op pad na 8 Mei vir ons land se verkiesing. Kom ons bid vir vrede en 'n soeke na God se wil om Godvresende leiers vir ons land te verkies.Ons hoop vir ons land se toekoms lê nie by mense of partye nie, maar by die lewende God.

 

Dirkie van der Spuy
Familiebrief 2019/01

29 Januarie 2019

FAMILIEBRIEF 2019/01

Geagte Skriba/Administratiewe Beampte/Finansiële Beampte/Saakgelastigde

Aangeheg vind asseblief 'n skrywe van die kantoor van die Predikante Pensioenfonds wat inligting bevat oor die kostes en bydraes van die fonds. Alle predikante wat aan die fonds behoort moet daarvan kennis dra, asook die persoon wat salarisse vir die gemeente hanteer.

Alhoewel die omsendbrief direk deur die Pensioenfondskantoor aan deelnemende predikante gestuur is, word u hiermee versoek om te verseker dat hy/sy kennis dra van die inhoud. Maak asseblief ook seker dat die skrywe die persoon bereik wat salarisse hanteer.

Seëngroete

 

Cathy Odendaal
Bedryfsbestuurder
Tel    (012) 804-9543/4
Faks  (086) 720-8742
finans@sinoos.co.za

 
TERUGVOER AAN GEMEENTES – SDR 22 NOVEMBER 2018

1.  Die vergadering het sake en probleme van 'n paar gemeentes hanteer, maar het hoofsaaklik gefokus op die afgelope Sinodesitting se evaluering. Ons is so dankbaar dat die sinodesitting 'n positiewe en opbouende familie-belewenis was vir die oorgrote meerderheid afgevaardigdes en dat die uitkomste wat beplan is, bereik is.

 

Ons eer die Here vir die getuienis dat meeste getuig het dat die sinode waarde toegevoeg het vir hulle bediening. Daar was ook groot waardering vir meer geleenthede om lekker te gesels om die tafels. Al die kommentaar op die indekskaarte is getik en aanpassings vir die volgende sitting is bespreek. Een van die sake wat meer aandag gaan kry by ons volgende sitting is om ruimte te maak vir brandende kwessies en sake wat ernstige bespreking nodig het.

 

2.  Ons het ook besluit om vorentoenader aan gemeentes te beweeg en om van die sinode se kant ringe te besoek en te help om uitdagings op te los en toerusting en ondersteuning te gee. Ons sien die Ringsdiensrade as belangrike vennote op wie ons gesamentlik en afsonderlik wil fokus.

 

3.  Ons is dankbaar om te kon sien hoe die missionale gemeentewees besig is om al meer deel te word van ons kerk se DNS. Die nood en verlorenheid van die wêreld kry al meer prominensie in gemeentes se programme en betrokkenheid in die gemeenskap word belangriker. Die visie is dat Christus se liefde al meer uitgeleef en verkondig sal word en dat die Koningskap van Jesus op elke lewensterrein sal sigbaar word soos ons sinode se embleem uitbeeld.

 

4.  Volgende jaar op 2 November is ons sinode 40 jaar oud en daarom beplan ons om tydens hierdie feesjaar saam as gemeentes iets spesiaal te doen wat 'n groot impak in ons gemeenskappe gaan maak. Ons kyk om saam hande te vat en 'n reuse missionale voetspoor te los as nalatenskap van ons feesvieringe.

 

5.  Ons kon weer vir prof. Jan van der Watt kry om in 2019 die predikantekonferensie van 10-14 Junie te lei en wel oor die boek Openbaring.

 

6.  Ons wag vir gemeentes om sake na die kantoor te stuur waaroor hulle graag wil hê dat die Algemene Sinode in 2019 moet besin. Ringe ontvang vroeg in die nuwe jaar besonderhede hieroor. Die Diensraad het byvoorbeeld gedink aan onderwerpe soos die verval van die platteland en kleiner wordende gemeentes en hoe gemeentes weer kan groei. Die bekommernis oor die Staat wat die Kerk wil reguleer en die gebrek aan integriteit by leiers is ook moontlike onderwerpe.

 

7.  Vanuit die sinodale kantoor en Diensraad wil ons vir elke lidmaat en leraar 'n baie lekker rustyd in die vakansie toewens en bid dat die Kerstyd waarlik 'n tyd sal wees van seën en 'n ontmoeting met die Christus van Kersfees. Mag die Vredevors ons verlos van geweld, woede, haat, rassisme en alle sonde. Mag die Nuwejaar 'n tydperk van 'n noue wandel met die Here wees waar ons wonders en die realisering van God se planne sal beleef.

Dirkie van der Spuy:  Voorsitter Sinodale Diensraad

 
FAMILIEBRIEF 2018/7

Sien asseblief skrywe insake Vergoedingspakket vir 2019/2020

 
VERGOEDINGSPAKKET 2019/2020

Sien asseblief skrywe insake Vergoedingspakket vir 2019/2020.
FAMILIEBRIEF 2018/6

12 November 2018

 

Familiebrief 2018/6

 

AAN AL DIE PREDIKANTE EN KERKKANTORE

 

Sien asseblief skrywe insake Predikante Pensioenfonds.

 

Groete

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za
Sinodesitting 2018 Media

Die volgende kan afgelaai word:

Klankopname van ds Dirkie Nagmaaldiens (57MB) – om af te laai, kliek regs op klankopname en kies die opsie "save links as".

Video Bybel Media (89MB)

Powerpoint ds Dirkie Nagmaaldiens

Powerpoint ds Nati Stander

Powerpoint prof Marius Nel

Powerpoint Grondwet, landswet en kerkwet (3MB)

 

 
BELANGRIKE DATUMS 2019

Datums 2018
AGENDA SINODESITTING 2018

Die Agenda van die Agttiende Sinodesitting 2018, 21 tot 23 Oktober 2018 by Pierre van Ryneveld, is hier  (3.4mb) beskikbaar!